A Opatření z pohledu adaptace budovy na změnu klimatu

A.1 Přívalové srážky

 • střecha se sklonem pro bezpečnější odvod vody
 • vegetační střecha (jímání vody ze střechy ne)
 • propustné vnější povrchy,
 • NP vyvýšeno 300 mm nad úroveň UT
 • voděodolné stavební materiály 1 m nad úroveň podlahy v 1 NP
 • vsakovací zařízení nebo retenční nádrž s regulovaným odtokem
 • zelená střecha – v případě přívalových dešťů zelená střecha zmírňuje odtok srážkové vody, která se zadrží v substrátu, na vegetaci a v hydroakumulační vrstvě zelené střechy.
 • veškerá technologická zařízení a koncové prvky elektro ve výšce 1 m nad podlahou 1. NP
 • v tech. místnosti instalováno čerpadlo na odčerpávání vody z přívalových srážek

A.2 Záplava

 • shodná opatření s A.1

A.3 Riziko letního přehřívání

 • zelená střecha nebo zelená fasáda – snižuje teplotu v okolí budovy
 • vnější stínění okenních otvorů – žaluzie s automatickým provozem, pevné stínicí překážky, stínění pomocí balkonů
 • podpora nočního provětrávání bytů – mechanické větrání, solární komíny, atd.

A.4 Extrémní projevy počasí

 • statický návrh proveden pro vyšší sněhovou kategorii a s uvažovaným vyšším zatížením větrem
 • zelená střecha tvoří přitížení střešního pláště
 • ohřev vpustí, el. ohřev ramp a vstupních prostor
 • automatické vytažení žaluzií při vysokém větru a krupobití

A.5 Pitná voda

 • polointenzivní zelená střecha na objektu je osázená směsí xerofytních (suchomilných) travin a bylin z důvodu snížení spotřeby pitné vody pro údržbu zelené střechy.
 • pro údržbu zelené střechy nebo zelené fasády využita voda jímaná v objektu (akumulovaná dešťová voda, přečistěná šedá voda….)
 • umístění nádrže na šedou vodu pro zpětné využití v objektu
 • úsporné armatury a spotřebiče

A.6 Vnější požár

 • použití nehořlavých hmot ve vnějších vrstvách obálky budovy
 • v bytech, garážích, sklepních kójích a společných prostorách osazeny požární hlásiče

A.7 Poškození infrastruktury

 • dva kotle na pelety s akumulačním zásobníkem pro přípravu teplé vody. V objektu je dvoutrubková otopná soustava s deskovými tělesy v obytných místnostech a žebříkovými tělesy v koupelnách
 • osazení klapek proti vzduté vodě
 • otevíravá okna ve všech obytných místnostech
 • solární komín
 • možnost instalace záložního generátoru

A.8 Městské tepelné ostrovy

 • polointenzivní zelená střecha se směsí xerofytních (suchomilných) travin a bylin s mocností substrátu 150 mm
 • použití světlých materiálů fasády, vnějších povrchů
 • použití povrchů propustných pro vodu tam kde lze (dlažba)