ČVUT ZÚS
Národní nástroj pro certifikaci kvality budov

Nová metodika SBToolCZ pro školské budovy

V letošním roce byla dokončena nová metodika SBToolCZ pro školské stavby - základní a střední školy, rekonstrukce i novostavby.

Mottem byla škola jako instituce sehrávající důležitou vzdělávací a osvětovou úlohu ve společnosti. Kromě kvalitního zázemí pro vlastní vzdělávací proces může k naplnění této společenské role efektivně přispět také inspirativní prostředí, nápadité a environmentálně pokročilé technické řešení a otevřenost instituce pro široké využití veřejností. Technická řešení se mohou stát součástí vzdělávacího procesu a zároveň být dobrými příklady pro široký okruh veřejnosti, která se školou přichází do styku.

Cílem metodiky je postihnout kvality stavby, které nejsou zahrnuty v platných normách a předpisech, jsou tzv. měkkými kritérii s širším společenským dopadem. Tyto kvality školských budov jsou klíčové pro kvalitu vzdělávacího procesu, jsou významné pro rozvoj osobnosti dítěte, uplatňují se v budování vztahu mezi rodinou a školou a v neposlední řadě se uplatňují při mimoškolní výchově, v rámci komunitních aktivit s širokým společenským dosahem a naplňují tak poslaní školy jako vzdělávací instituce.

U metodiky školských staveb hraje významnější úlohu kvalita z hlediska sociálních aspektů ve vazbě na vzdělávací proces, přitom environmentální aspekty jsou považovány za integrální součást vzdělání ve 21. století.

Tým expertů formuloval tato sociální kritéria:
▪ Míra naplnění specifik školských staveb,
▪ Vizuální, akustický a tepelný komfort,
▪ Kvalita vnitřního vzduchu, zdravotní nezávadnost materiálů, radon,
▪ Architektonická soutěž,
▪ Bezbariérové řešení, doprava, bezpečnost a zabezpečení (prevence kriminality),
▪ Inovace jako společenský přínos veřejně investovaných prostředků.

V této metodice došlo ke změně vah pilířů udržitelnosti:
Environmentální kritéria 35%
Sociální kritéria 50%
Kritéria Ekonomiky a managementu 15%

Metodiku si je možné stáhnout zde.