S.BBR intro (vi.1)

Kontrolní výpis úvodu kritéria [soubor A_Intro]

Úvod S.BBR intro (vi.1)

Záměr hodnocení

Vybudování vyššího komfortu pohybu osob při vstupu do budovy a usnadnění pohybu osob s omezenou schopností pohybu nebo orientace po budově i u typu budov, kde to není požadováno legislativou. Cílem je hodnotit kvalitu budov nejen pro osoby se zdravotním postižením, ale je snahou zohlednit fenomén stárnutí populace, tj. připravit budovy na užívání osobami pokročilého věku, ale také zohlednit potřeby ostatních osob s pohybovým omezením, např. těhotné ženy, osoby doprovázející dítě v kočárku nebo dítě do tří let atp. 

Kontext

V rámci urbanizovaného území je nutné umožnit osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace rovnoprávný přístup do budov vyjmenovaných v platné legislativě a pohyb v nich. Zároveň je třeba zajistit bezbariérový přístup k těmto budovám. 

  • U bytových staveb je aktuální legislativa závazná pro společné prostory a domovní vybavení u bytových domů s více jak 3 byty, pro upravitelný byt nebo byt zvláštního určení. 
  • U rodinných domů není aktuální legislativa závazná. 
  • Školská zařízení všech typů (pro vzdělávání prvního, druhého i třetího stupně) musí mít bezbariérově řešeny prostory rovněž pro děti, žáky a studenty. U staveb pro mimoškolní vzdělávání se postupuje obdobně. SBToolCZ hodnotí opatření nad rámec požadavků legislativy pro možnosti užívání (pobytu, studia či zaměstnání) osob se sníženou schopností pohybu či orientace. 
  • Bezbariérový vstup do veřejných budov je ošetřen v platné legislativě zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. U administrativních budov se předpokládá její užívání širokou veřejností, proto je splnění zmíněného bezbariérového přístupu standardním řešením. 

Pro pohybové omezení jsou základním problémem hlavně fyzické překážky. Víceúrovňové dispoziční řešení je mnohdy atraktivní a dává prostorům jistou architektonickou kvalitu, nicméně provoz pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace je komplikovanější. Překonání jakéhokoli výškového stupně i minimálního sklonu plochy komunikace vyžaduje pro osobu s omezenou schopností pohybu zbytečnou tělesnou námahu či nepřekonatelnou překážku. Důraz v návrhu by se měl klást především na eliminaci výškových rozdílů nebo na takové řešení, které umožní překážku překonat (výtah, zdviž, rampa, alternativní trasa), dodržení maximálních podélných a příčných sklonů pochozích ploch, zajištění dostatečných průjezdů, průchodů a manipulačních prostor a umístění ovládacích prvků v dosahové vzdálenosti osoby na vozíku. 

Literatura

Seznam literatury viz samostatná tabulka.

Kontrolní výpis souvisejících modulů v provázaných kritériích [soubor B_Moduly]

Hodnotící moduly (obecný pokyn k modulům)

Kritérium hodnotí provozní a stavebně technické řešení budov z hlediska užívání osobami s pohybovým, zrakovým, sluchovým a mentálním postižením, osobami pokročilého věku, těhotnými ženami, osobami doprovázejícími dítě v kočárku nebo dítě do tří let (dále jen „osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace“) nad rámec platných legislativních požadavků.

Na rozdíl od platných legislativních požadavků motivuje nastavení kritéria zejména k aplikaci opatření pro bezbariérovost i pro budovy, kde tyto požadavky nejsou závazné, tj. rodinné domy, bytové domy s méně než 3 samostatnými byty, stavby pro výkon práce méně než dvaceti pěti osob (malé administrativní budovy) – dále v textu označeny jako budovy bez legislativních požadavků na bezbariérovost, stejně tak hodnotí i existující stavby bez ohledu na rozpoznanou architektonickou kvalitu či stupeň památkové ochrany. I u těchto budov je řešení bezbariérovosti významným příspěvkem ke komplexní kvalitě stavby, zejména s ohledem na problematiku stárnutí populace.

Hodnocení administrativních budov a bytových domů se dělí podle počtu předpokládaných osob vykonávající práci, respektive podle počtu bytových jednotek – viz závěr.

S.BBR Bezbariérové řešení (AB vk.1)

Kritérium hodnotí provozní a stavebně technické řešení budov z hlediska užívání osobami s pohybovým, zrakovým, sluchovým a mentálním postižením, osobami pokročilého věku, těhotnými ženami, osobami doprovázejícími dítě v kočárku nebo dítě do tří let (dále jen „osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace“) nad rámec platných legislativních požadavků.

Na rozdíl od platných legislativních požadavků motivuje nastavení kritéria zejména k aplikaci opatření pro bezbariérovost i pro budovy, kde tyto požadavky nejsou závazné, tj. rodinné domy, bytové domy s méně než 3 samostatnými byty, stavby pro výkon práce méně než 25 osob (malé administrativní budovy) – dále v textu označeny jako budovy bez legislativních požadavků na bezbariérovost, stejně tak hodnotí i existující stavby bez ohledu na rozpoznanou architektonickou kvalitu či stupeň památkové ochrany. I u těchto budov je řešení bezbariérovosti významným příspěvkem ke komplexní kvalitě stavby, zejména s ohledem na problematiku stárnutí populace.

Hodnocení administrativních budov a bytových domů se dělí podle počtu předpokládaných osob vykonávající práci, respektive podle počtu bytových jednotek – viz závěr.

S.BBR Bezbariérové řešení (BD vk.1)

Kritérium hodnotí provozní a stavebně technické řešení budov z hlediska užívání osobami s pohybovým, zrakovým, sluchovým a mentálním postižením, osobami pokročilého věku, těhotnými ženami, osobami doprovázejícími dítě v kočárku nebo dítě do tří let (dále jen „osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace“) nad rámec platných legislativních požadavků.

Na rozdíl od platných legislativních požadavků motivuje nastavení kritéria zejména k aplikaci opatření pro bezbariérovost i pro budovy, kde tyto požadavky nejsou závazné, tj. rodinné domy, bytové domy s méně než 3 samostatnými byty, stavby pro výkon práce méně než 25 osob (malé administrativní budovy) – dále v textu označeny jako budovy bez legislativních požadavků na bezbariérovost, stejně tak hodnotí i existující stavby bez ohledu na rozpoznanou architektonickou kvalitu či stupeň památkové ochrany. I u těchto budov je řešení bezbariérovosti významným příspěvkem ke komplexní kvalitě stavby, zejména s ohledem na problematiku stárnutí populace.

Hodnocení administrativních budov a bytových domů se dělí podle počtu předpokládaných osob vykonávající práci, respektive podle počtu bytových jednotek – viz závěr.

S.BBR Bezbariérové řešení (EDU vk.1)

Kritérium hodnotí provozní a stavebně technické řešení budov z hlediska užívání osobami s pohybovým, zrakovým, sluchovým a mentálním postižením, osobami pokročilého věku, těhotnými ženami, osobami doprovázejícími dítě v kočárku nebo dítě do tří let (dále jen „osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace“) nad rámec platných legislativních požadavků.

Na rozdíl od platných legislativních požadavků motivuje nastavení kritéria zejména k aplikaci opatření pro bezbariérovost i pro budovy, kde tyto požadavky nejsou závazné, tj. rodinné domy, bytové domy s méně než 3 samostatnými byty, stavby pro výkon práce méně než 25 osob (malé administrativní budovy) – dále v textu označeny jako budovy bez legislativních požadavků na bezbariérovost, stejně tak hodnotí i existující stavby bez ohledu na rozpoznanou architektonickou kvalitu či stupeň památkové ochrany. I u těchto budov je řešení bezbariérovosti významným příspěvkem ke komplexní kvalitě stavby, zejména s ohledem na problematiku stárnutí populace.

Hodnocení administrativních budov a bytových domů se dělí podle počtu předpokládaných osob vykonávající práci, respektive podle počtu bytových jednotek – viz závěr.

S.BBR Bezbariérové řešení (RD vk.1)

Kritérium hodnotí provozní a stavebně technické řešení budov z hlediska užívání osobami s pohybovým, zrakovým, sluchovým a mentálním postižením, osobami pokročilého věku, těhotnými ženami, osobami doprovázejícími dítě v kočárku nebo dítě do tří let (dále jen „osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace“) nad rámec platných legislativních požadavků.

Na rozdíl od platných legislativních požadavků motivuje nastavení kritéria zejména k aplikaci opatření pro bezbariérovost i pro budovy, kde tyto požadavky nejsou závazné, tj. rodinné domy, bytové domy s méně než 3 samostatnými byty, stavby pro výkon práce méně než 25 osob (malé administrativní budovy) – dále v textu označeny jako budovy bez legislativních požadavků na bezbariérovost, stejně tak hodnotí i existující stavby bez ohledu na rozpoznanou architektonickou kvalitu či stupeň památkové ochrany. I u těchto budov je řešení bezbariérovosti významným příspěvkem ke komplexní kvalitě stavby, zejména s ohledem na problematiku stárnutí populace.

Hodnocení administrativních budov a bytových domů se dělí podle počtu předpokládaných osob vykonávající práci, respektive podle počtu bytových jednotek – viz závěr.

S.BBR Bezbariérové řešení (UNI vk.1)

Modul BBR.DO - Vstup do budovy

Bezbariérový vstup do budovy je hodnocen dle Tab. BBR.DO.1 na základě opatření, která jsou provedená pro pohodlný a komfortní provoz a vstup osobám s pohybovým, zrakovým, sluchovým a mentálním postižením, osobami pokročilého věku, těhotnými ženami, osobami doprovázejícími dítě v kočárku nebo dítě do tří let. Tento modul se hodnotí jen pro budovy bez legislativních požadavků na bezbariérovost, tj. pro rodinné domy, bytové domy s méně než 3 samostatnými byty, stavby pro výkon práce méně než dvaceti pěti osob (malé administrativní budovy).

Tab. BBR.DO.1: Hodnocení vstupu do budovy

Požadavek

Kredity KBBR.DO

Alespoň jeden vstup do budovy pro uživatele je v úrovni komunikace pro pěší, případný výškový rozdíl je řešen bezbariérovou rampou nebo zdvihací plošinou.

+4

Hlavní vstup do budovy pro uživatele je v úrovni komunikace pro pěší, případný výškový rozdíl je řešen bezbariérovou rampou nebo zdvihací plošinou.

+2

Alespoň jeden vstup do objektu splňuje požadavky na řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu podle platné legislativy

+4

Modul BBR.KR - Přístup k budově

Bezbariérový přístup do budovy je hodnocen na základě návrhu přístupu do budovy, který je velmi důležitý nejen pro osoby s pohybovým, zrakovým a sluchovým postižením, ale i pro starší osoby, osoby používající hole nebo chodítka, těhotné ženy, osoby s dítětem v kočárku, děti do tří let a další. Modul hodnotí usnadnění pohybu osob se sníženou schopností pohybu a orientace na pozemku stavby, tj. od hranice hodnoceného pozemku k hlavnímu či vedlejšímu vstupu do budovy. Tento modul se hodnotí jen pro budovy bez legislativních požadavků na bezbariérovost, tj. pro rodinné domy, bytové domy s méně než 3 samostatnými byty, stavby pro výkon práce méně než dvaceti pěti osob (malé administrativní budovy).

Kreditové hodnocení bezbariérového přístupu k budově je uvedeno v Tab. BBR.KR.1.

Tab. BBR.KR.1: Hodnocení bezbariérového přístupu k budově

Požadavek

Kredity KBBR.KR

Přístup k budově od hranice hodnoceného pozemku je bez schodů a vyrovnávacích stupňů s maximálním výškovým rozdílem 20 mm, maximálním podélným sklonem 1:12 a příčným sklonem 1:50, případně řešen vyrovnávací bezbariérovou rampou nebo zdvihací plošinou.

+4

Přístup ke stavbám je vyznačen přirozenými nebo umělými vodicími liniemi.

+3

Úprava povrchu zpevněných ploch pro bezbariérový pohyb umožňující snadný pohyb na invalidním vozíku, s chodítkem, kočárkem (hladký, rovný, pevný a celistvý povrch, např. asfaltový nebo betonový, bezespárá dlažba atd.)

+3

Modul BBR.PA - Bezbariérové parkování

Je hodnocena možnost parkovacího stání pro osoby těžce pohybově postižené, ale také osoby doprovázející dítě v kočárku. Parkovací stání pro tyto osoby musí splňovat platnou legislativu.

Tab. BBR.PA.1: Hodnocení bezbariérového parkování

Požadavek

Kredity KBBR.PA

Počet vyhrazených stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené je vyšší než dle platné legislativy nebo je deklarovaná rezerva pro možné navýšení, u budov bez legislativních požadavků na bezbariérovost splňuje požadavky na parkovací stání pro osoby těžce pohybově postižené minimálně 1 stání

+4

2 % ze všech parkovacích stání (zaokrouhleno na celá čísla nahoru) je vyhrazeno pro osoby doprovázející dítě v kočárku, u budov bez legislativních požadavků na bezbariérovost splňuje požadavky parkovacího stání pro osoby doprovázející dítě v kočárku minimálně 1 stání.

+4

Parkovací místa splňující požadavky na parkovací stání pro osoby těžce pohybově postižené a pro osoby doprovázející dítě v kočárku jsou v blízkosti vchodu do budovy, hlavního pěšího východu z parkoviště, výtahu atd.

+2

 

Modul BBR.UB - Pohyb a uložení kočárků a pomůcek usnadňujících pohyb

Cílem je hodnotit prostorové možnosti v budově pro pohyb osob s kočárky a pomůckami usnadňujícími pohyb (invalidní vozíky, chodítka, jiné podobné pomůcky) a jejich uložení tak, aby jejich použití a odstavení nekolidovalo s ostatním provozem v budově a aby byly při odstavení zabezpečeny. Pro udělení kreditů z tohoto modulu je nutné splnit tyto požadavky:

  • místo uložení je z exteriéru snadno dostupné (výtah, rampy, bezbariérovost)
  • místo uložení svým umístěním neomezuje průchod, otvírání dveří apod.
  • minimální rozměry pro uložení kočárku a chodítka či jiných podobných pomůcek jsou 0,9 x 1,2 m

Hodnocení pohybu a uložení kočárků, chodítek a vozíků se provede dle Tab. BBR.UB.1 až Tab. BBR.UB.3.

Tab. BBR.UB.1: Hodnocení pohybu s pomůckami po budově

Pohyb s pomůckami a s kočárky po budově

POH

Ve všech hlavních společných prostorách budovy (chodby, haly, zádveří, předsíně, obytné zóny rodinných domů) je možné se pohybovat s kočárkem či chodítkem (rampy, dostatečně velký výtah, průjezdná šířka) – min. šířka komunikačního pruhu je 800 mm

10

Ve většině hlavních společných prostor budovy (chodby) je možné se pohybovat s kočárkem či chodítkem (rampy, dostatečně velký výtah, průjezdná šířka) – min. šířka komunikačního pruhu je 800 mm

5

Pozn.: Nehodnotí se u budov, kde jsou tyto požadavky dány platnou legislativou

Tab. BBR.UB.2: Hodnocení bezpečnosti místa pro úschovu

Zabezpečení místa pro odstavení pomůcek a kočárků

BEZ

Společná veřejně přístupná – vyhrazený prostor ve společných prostorách (vstupní hala, chodba)

2

Společná vyhrazená – vyhrazený prostor v uzamykatelné místnosti (kočárkárna, jiný společný prostor v budově)*

4

Privátní vyhrazená – v rámci bytové jednotky v bytovém nebo rodinném domě (předsíň, zádveří, vstupní hala**), vyhrazený prostor v místě pobytu dle účelu budovy (kancelář, třída, učebna…), sklepní kóje, sklep, garáž

8

Je zde stavebně-technická připravenost na zamknutí vlastním zámkem

+1

Místo uložení je střeženo bezpečnostním systémem

+1

* Minimálně 1 místo na každých 10 bytových jednotek.

Při různých možnostech úschovy se výsledné kredity určí váženým průměrem přes počty úložných míst.

** S úložným místem je nutné uvažovat i při posuzování požární bezpečnosti.

Tab. BBR.UB.3: Hodnocení místa pro úschovu pomůcek

Vyhrazení míst pro úschovu pomůcek a kočárků

ULO

V budově v jiném patře než místo pobytu nebo místo výkonu práce

4

V budově na stejném patře jako je místo pobytu nebo místo výkonu práce

8

V budově přímo v místě pobytu nebo místo výkonu práce

10

Při různých možnostech úschovy se výsledné kredity určí váženým průměrem přes počty uživatelů na příslušném podlaží. Pokud existuje větší množství typů úložných míst, bere se v potaz vždy to lepší řešení.

Pro budovy bez legislativních požadavků na bezbariérovost se kreditové ohodnocení pohybu a uložení kočárků a pomůcek usnadňujících pohyb KBBR.UB spočte:

 

$ K_{\textup{BBR.UB}}=\frac{POH+BEZ+ULO}{3} $

kde:

KBBR.UB je kreditové ohodnocení pohybu a uložení kočárků a pomůcek usnadňujících pohyb;

POH je hodnocení pohybu s pomůckami po budově;

BEZ je hodnocení bezpečnost místa pro úschovu;

ULO je hodnocení místa pro úschovu pomůcek.

Pro budovy řídící se platnými legislativními požadavky na bezbariérovost se kreditové ohodnocení pohybu a uložení kočárků, chodítek a vozíků KBBR.UB spočte:

 

$ K_{\textup{BBR.UB}}=\frac{BEZ+ULO}{2} $

 

kde:

KBBR.UB je kreditové ohodnocení pohybu a uložení kočárků a pomůcek usnadňujících pohyb;

BEZ je hodnocení bezpečnost místa pro úschovu;

ULO je hodnocení místa pro úschovu pomůcek.

Modul BBR.VB - Pohyb osob v bytových domech

Modul hodnotí stavební řešení pro bytové domy, která umožňují využití budovy pro osoby se sníženou schopností pohybu nad rámec platných legislativních opatření, zejména s ohledem na problematiku stárnutí populace. Hodnocení modulu se provede dle Tab. BBR.VB.1.

Příkladem objektu, který je řešen komplexně bezbariérově bez použití technologií (tzv. pasivní řešení), jsou např. přízemní budova, terasový dům ve svahu, vícepatrový dům umožňující parkování v úrovni daného patra nebo objekt obsahující rampy.

Tab. BBR.VB.1: Hodnocení stavebního řešení z hlediska bezbariérového pohybu osob v budově

Požadavek Kredity KBBR.VB
Bytový dům je řešen bezbariérově kompletně bez použití technologií (tzv. pasivní řešení), tj. do všech prostor (byty, společné prostory domu, vnitřní a venkovní relaxační plochy atd.) je možný přístup osob na invalidním vozíku bez využití technických řešení (výtahy, plošiny, …) 5
Podíl bytů řešených jako tzv. upravitelný byt v bytovém domě je menší než 34 %, ale alespoň jeden byt je řešen jako upravitelný 1
Podíl bytů řešených jako tzv. upravitelný byt v bytovém domě je 34–67 % 3
Podíl bytů řešených jako tzv. upravitelný byt v bytovém domě je více než  67% 5

Modul BBR.VA - Pohyb osob v administrativní budově

Modul hodnotí stavební řešení pro administrativní budovy, která umožňují využití budovy pro osoby se sníženou schopností pohybu nad rámec platných legislativních opatření, zejména s ohledem na problematiku stárnutí populace. Hodnocení modulu se provede dle Tab. BBR.VA.1.

Příkladem objektu, který je řešen komplexně bezbariérově bez použití technologií, jsou např. přízemní budova pavilonového typu, terasové řešení ve svahu, vícepatrový dům umožňující přístup a parkování v úrovni daného patra nebo objekt obsahující rampy.

Tab. BBR.VA.1: Hodnocení stavebního řešení z hlediska bezbariérového pohybu osob v budově

Požadavek

Kredity KBBR.VA

Budova je řešena kompletně bezbariérově bez použití technologií (tzv. pasivní řešení), tj. do všech prostor (společné prostory, kanceláře, technické i hygienické zázemí, vnitřní a venkovní relaxační plochy atd.) je možný přístup osob na invalidním vozíku bez využití technických řešení (výtahy, plošiny, …)

10

Malé administrativní budovy (do 25 osob) mají kancelářské a společné prostory řešeny jako bezbariérové, včetně přiléhajícího hygienického zázemí a vnitřních a venkovních relaxačních ploch a umožňují pohyb osob na invalidním vozíku*.

5

*pro administrativní budovy nad 25 osob je tento požadavek dán platnou legislativou

Modul BBR.VE - Pohyb osob v budově pro vzdělávání

Modul hodnotí stavební řešení pro budovy pro vzdělávání, která umožňují využití budovy pro osoby se sníženou schopností pohybu nad rámec platných legislativních opatření, zejména s ohledem na problematiku stárnutí populace. Hodnocení modulu se provede dle Tab. BBR.VE.1.

Příkladem objektu, který je řešen komplexně bezbariérově bez použití technologií, jsou např. přízemní budova pavilonového typu, terasové řešení budovy ve svahu, vícepatrová stavba umožňující přístup a parkování v úrovni daného patra nebo objekt obsahující rampy.

Tab. BBR.VE.1: Hodnocení stavebního řešení z hlediska bezbariérového pohybu osob v budově

Požadavek

Kredity KBBR.VE

Budova je řešena kompletně bezbariérově bez použití technologií (tzv. pasivní řešení), tj. do všech prostor (společné prostory, učebny, technické i hygienické zázemí, vnitřní a venkovní relaxační plochy atd.) je možný přístup osob na invalidním vozíku bez využití technických řešení (výtahy, plošiny, …)

10

 

Modul BBR.VR - Pohyb osob v rodinném domě

Modul hodnotí stavební řešení pro rodinné domy, která umožňují využití budovy pro osoby se sníženou schopností pohybu nad rámec platných legislativních opatření, zejména s ohledem na problematiku stárnutí populace. Hodnocení modulu se provede dle Tab. BBR.VR.1 a Tab. BBR.VR.2.

Příkladem objektu, který je řešen komplexně bezbariérově bez použití technologií, jsou např. přízemní budovy (bungalov), terasový dům ve svahu, vícepatrový dům umožňující parkování v úrovni daného patra nebo objekt obsahující rampy.

Pro zisk kreditů nemusí objekt obsahovat veškerá madla či speciální zařizovací předměty, ale musí být stavebně (dispozičně) připraven na případnou úpravu.

Tab. BBR.VR.1: Hodnocení stavebního řešení z hlediska bezbariérového pohybu osob v budově

Požadavek

BRD

Rodinný dům je řešen kompletně bezbariérově bez použití technologií (tzv. pasivní řešení), tj. do všech prostor (obytné místnosti, hygienické zázemí, tech. místnost, skladovací prostory, venkovní relaxační plochy atd.) je možný přístup osob na invalidním vozíku bez využití technických řešení (výtahy, plošiny, …)

5

Rodinný dům je řešen bezbariérově, tj. do všech prostor (obytné místnosti, hygienické zázemí, tech. místnost, skladovací prostory, venkovní relaxační plochy atd.) je možný přístup osob na invalidním vozíku s využitím technických řešení (výtahy, plošiny, …)

4

Podlaží s hlavním obytným prostorem (obývací pokoj s kuchyní a jídelnou) je řešeno bezbariérově, hygienické zázemí na tomto podlaží umožňuje využití pro vozíčkáře a zároveň je na tomto podlaží umístěna ložnice, která umožňuje využití pro vozíčkáře.

3

Podlaží s hlavním obytným prostorem (obývací pokoj s kuchyní a jídelnou) je řešeno bezbariérově, hygienické zázemí na tomto podlaží  umožňuje využití pro vozíčkáře.

1

 

Tab. BBR.VR.2: Hodnocení stavebního řešení z množství upravitelných bytů

Požadavek

UB

Podíl bytů řešených jako tzv. upravitelný byt v rodinném domě je menší než 34%, ale alespoň jeden byt je řešen jako upravitelný

1

Podíl bytů řešených jako tzv. upravitelný byt v rodinném domě je 34–67%

3

Podíl bytů řešených jako tzv. upravitelný byt v rodinném domě je více než 67%

5

 

Kreditové ohodnocení pohybu osob v budově KBBR.VR se spočte:

$ K_{\textup{BBR.VR}}=BRD+UB $

kde:

KBBR.VR je kreditové ohodnocení pohybu osob v budově;

BRD je hodnocení bezbariérovosti rodinného domu;

UB je hodnocení upravitelných bytů.

Kontrolní výpis souvisejících závěrů kritérií [soubory C_Závěr]

Závěr kritéria S.BBR Bezbariérové řešení (AB vk.1)

Pokyny pro vyhodnocení

Hodnocení  Poznámky a pokyny ke zpracování 
Certifikace návrhu budovy Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 
Certifikace budovy Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 
Shell and Core Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 
Rekonstrukce Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 

Indikátor

Ohodnocení na základě vyhodnocení dílčích parametrů – kreditové ohodnocení přístupu osob se sníženou schopností pohybu v budově.


Celkové vyhodnocení kritéria

U administrativních budov pro výkon práce 25 a více osob jsou mnohé z požadavků stanoveny legislativou. SBToolCZ hodnotí kvalitu budovy nad rámec české legislativy. Výpočet výsledného kreditového ohodnocení KBBR, které vstupuje do kriteriálních mezí, se proto liší podle počtu osob, u kterých se předpokládá výkon práce:Pro budovy s výkonem práce do 25 osob se určí následovně:

$ K_{\textup{BBR}}=\frac{K_{\textup{BBR.PA}}+K_{\textup{BBR.KR}}+K_{\textup{BBR.DO}}+K_{\textup{BBR.VA}}+K_{\textup{BBR.UB}}}{5} $

Pro budovy s výkonem práce pro 25 a více osob se určí následovně:

$ K_{\textup{BBR}}=\frac{K_{\textup{BBR.PA}}+K_{\textup{BBR.VA}}+K_{\textup{BBR.UB}}}{3} $

kde:

KBBR je výsledné kreditové ohodnocení bezbariérového řešení;

KBBR.PA je kreditové ohodnocení bezbariérového parkování;

KBBR.KR je kreditové ohodnocení přístupu k budově;

KBBR.DO je kreditové ohodnocení vstupu do budovy;

KBBR.VA je kreditové ohodnocení pohybu osob v budově;

KBBR.UB je kreditové ohodnocení pohybu a uložení kočárků a pomůcek usnadňujících pohyb.


Specifické kriteriální meze

Do kriteriálních mezí vstupuje výsledné kreditové ohodnocení KBBR.

Tab. BBR.1: Kriteriální meze pro BBR Bezbariérové řešení

Výsledné kreditové ohodnocení KBBR

Body

0

0

10

10

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.

Závěr kritéria S.BBR Bezbariérové řešení (BD vk.1)

Pokyny pro vyhodnocení

Hodnocení  Poznámky a pokyny ke zpracování 
Certifikace návrhu budovy Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 
Certifikace budovy Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 
Shell and Core Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 
Rekonstrukce Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 

Indikátor

Kreditové hodnocení dílčích parametrů bezbariérového přístupu a pohybu po budově a bytech a množství bezbariérově řešených bytů, případně bytů upravitelných.


Celkové vyhodnocení kritéria

U bytových domů s 3 a více samostatnými byty jsou mnohé z požadavků stanoveny legislativou. SBToolCZ hodnotí kvalitu budovy nad rámec české legislativy. Výpočet výsledného kreditového ohodnocení KBBR, které vstupuje do kriteriálních mezí, se proto liší podle počtu bytových jednotek:Pro budovy s méně než 3 samostatnými byty se určí následovně:

$ K_{\textup{BBR}}=\frac{K_{\textup{BBR.PA}}+K_{\textup{BBR.KR}}+K_{\textup{BBR.DO}}+K_{\textup{BBR.VB}}+K_{\textup{BBR.UB}}}{5} $

Pro budovy s 3 a více samostatnými byty se určí následovně:

$ K_{\textup{BBR}}=\frac{K_{\textup{BBR.PA}}+K_{\textup{BBR.VB}}+K_{\textup{BBR.UB}}}{3} $

kde:

KBBR je výsledné kreditové ohodnocení bezbariérového řešení;

KBBR.PA je kreditové ohodnocení bezbariérového parkování;

KBBR.KR je kreditové ohodnocení přístupu k budově;

KBBR.DO je kreditové ohodnocení vstupu do budovy;

KBBR.VB je kreditové ohodnocení pohybu osob v budově;

KBBR.UB je kreditové ohodnocení pohybu a uložení kočárků a pomůcek usnadňujících pohyb.


Specifické kriteriální meze

Do kriteriálních mezí vstupuje výsledné kreditové ohodnocení KBBR.

Tab. BBR.1: Kriteriální meze pro BBR Bezbariérové řešení

Výsledné kreditové ohodnocení KBBR

Body

0

0

10

10

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.

Závěr kritéria S.BBR Bezbariérové řešení (EDU vk.1)

Pokyny pro vyhodnocení

Hodnocení  Poznámky a pokyny ke zpracování 
Certifikace návrhu budovy Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 
Certifikace budovy Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 
Shell and Core Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 
Rekonstrukce Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 

Indikátor

Kreditové ohodnocení na základě vyhodnocení dílčích parametrů bezbariérového přístupu a pohybu po budově a místnostech (učebnách) využívaných ke vzdělávání, stravování a sportu.


Celkové vyhodnocení kritéria

Výsledné kreditové ohodnocení se stanoví podle vzorce:


$ K_{\textup{BBR}}=\frac{K_{\textup{BBR.PA}}+K_{\textup{BBR.VE}}+K_{\textup{BBR.UB}}}{3} $

kde:

KBBR je výsledné kreditové ohodnocení bezbariérového řešení;

KBBR.PA je kreditové ohodnocení bezbariérového parkování;

KBBR.VE je kreditové ohodnocení pohybu osob v budově;

KBBR.UB je kreditové ohodnocení pohybu a uložení kočárků a pomůcek usnadňujících pohyb.


Specifické kriteriální meze

Do kriteriálních mezí vstupuje výsledné kreditové ohodnocení KBBR.

Tab. BBR.1: Kriteriální meze pro BBR Bezbariérové řešení

Výsledné kreditové ohodnocení KBBR

Body

0

0

10

10

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.

Závěr kritéria S.BBR Bezbariérové řešení (RD vk.1)

Pokyny pro vyhodnocení

Hodnocení  Poznámky a pokyny ke zpracování 
Certifikace návrhu budovy Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 
Certifikace budovy Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 
Shell and Core Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 
Rekonstrukce Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 

Indikátor

Kreditové hodnocení dílčích parametrů bezbariérového přístupu a pohybu v hlavní obytné části rodinného domu a vybavenosti v této části rodinného domu.


Celkové vyhodnocení kritéria

Výsledné kreditové ohodnocení se stanoví podle vzorce:


$ K_{\textup{BBR}}=\frac{K_{\textup{BBR.PA}}+K_{\textup{BBR.KR}}+K_{\textup{BBR.DO}}+K_{\textup{BBR.VR}}+K_{\textup{BBR.UB}}}{5} $

kde:

KBBR je výsledné kreditové ohodnocení bezbariérového řešení;

KBBR.PA je kreditové ohodnocení bezbariérového parkování;

KBBR.KR je kreditové ohodnocení přístupu k budově;

KBBR.DO je kreditové ohodnocení vstupu do budovy;

KBBR.VR je kreditové ohodnocení pohybu osob v budově;

KBBR.UB je kreditové ohodnocení pohybu a uložení kočárků a pomůcek usnadňujících pohyb.


Specifické kriteriální meze

Do kriteriálních mezí vstupuje výsledné kreditové ohodnocení KBBR.

Tab. BBR.1: Kriteriální meze pro BBR Bezbariérové řešení

Výsledné kreditové ohodnocení KBBR Body
0 0
10 10

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.

Závěr kritéria S.BBR Bezbariérové řešení (UNI vk.1)

Pokyny pro vyhodnocení

Hodnocení  Poznámky a pokyny ke zpracování 
Certifikace návrhu budovy Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 
Certifikace budovy Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 
Shell and Core Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 
Rekonstrukce Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 

Indikátor

Kreditové ohodnocení na základě vyhodnocení dílčích parametrů bezbariérového přístupu a pohybu po budově a místnostech (učebnách) využívaných ke vzdělávání, stravování a sportu.


Celkové vyhodnocení kritéria

Výsledné kreditové ohodnocení se stanoví podle vzorce:


$ K_{\textup{BBR}}=\frac{K_{\textup{BBR.PA}}+K_{\textup{BBR.VE}}+K_{\textup{BBR.UB}}}{3} $

kde:

KBBR je výsledné kreditové ohodnocení bezbariérového řešení;

KBBR.PA je kreditové ohodnocení bezbariérového parkování;

KBBR.VE je kreditové ohodnocení pohybu osob v budově;

KBBR.UB je kreditové ohodnocení pohybu a uložení kočárků a pomůcek usnadňujících pohyb.


Specifické kriteriální meze

Do kriteriálních mezí vstupuje výsledné kreditové ohodnocení KBBR.

Tab. BBR.1: Kriteriální meze pro BBR Bezbariérové řešení

Výsledné kreditové ohodnocení KBBR

Body

0

0

10

10

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.