S.BBR intro (vi.1)

Záměr hodnocení

Vybudování vyššího komfortu pohybu osob při vstupu do budovy a usnadnění pohybu osob s omezenou schopností pohybu nebo orientace po budově i u typu budov, kde to není požadováno legislativou. Cílem je hodnotit kvalitu budov nejen pro osoby se zdravotním postižením, ale je snahou zohlednit fenomén stárnutí populace, tj. připravit budovy na užívání osobami pokročilého věku, ale také zohlednit potřeby ostatních osob s pohybovým omezením, např. těhotné ženy, osoby doprovázející dítě v kočárku nebo dítě do tří let atp.

Kontext

V rámci urbanizovaného území je nutné umožnit osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace rovnoprávný přístup do budov vyjmenovaných v platné legislativě a pohyb v nich. Zároveň je třeba zajistit bezbariérový přístup k těmto budovám.

 • U bytových staveb je aktuální legislativa závazná pro společné prostory a domovní vybavení u bytových domů s více jak 3 byty, pro upravitelný byt nebo byt zvláštního určení.
 • U rodinných domů není aktuální legislativa závazná.
 • Školská zařízení musí mít bezbariérově řešeny prostory rovněž pro děti, žáky a studenty. U staveb pro mimoškolní vzdělávání se postupuje obdobně. SBToolCZ hodnotí opatření nad rámec požadavků legislativy pro možnosti užívání (pobytu, studia či zaměstnání) osob se sníženou schopností pohybu či orientace.
 • Bezbariérový vstup do veřejných budov je ošetřen v platné legislativě zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. U administrativních budov se předpokládá její užívání širokou veřejností, proto je splnění zmíněného bezbariérového přístupu standardním řešením.

Pro pohybové omezení jsou základním problémem hlavně fyzické překážky. Víceúrovňové dispoziční řešení je mnohdy atraktivní a dává prostorům jistou architektonickou kvalitu, nicméně provoz pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace je komplikovanější. Překonání jakéhokoli výškového stupně i minimálního sklonu plochy komunikace vyžaduje pro osobu s omezenou schopností pohybu zbytečnou tělesnou námahu či nepřekonatelnou překážku. Důraz v návrhu by se měl klást především na eliminaci výškových rozdílů nebo na takové řešení, které umožní překážku překonat (výtah, zdviž, rampa, alternativní trasa), dodržení maximálních podélných a příčných sklonů pochozích ploch, zajištění dostatečných průjezdů, průchodů a manipulačních prostor a umístění ovládacích prvků v dosahové vzdálenosti osoby na vozíku.

Literatura

 • Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
 • Nařízení vlády 146/2003 Sb., o použití prostředků státního fondu rozvoje bydlení pro vymezené osoby
 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění
 • ČSN EN 81‐40 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů ‐ Zvláštní výtahy pro dopravu osob a nákladů ‐ Část 40: Schodišťové výtahy a šikmé zvedací plošiny pro dopravu osob s omezenou pohyblivostí
 • ČSN EN 81‐41 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů ‐ Zvláštní výtahy pro dopravu osob a nákladů ‐ Část 41: Svislé zdvihací plošiny pro dopravu osob s omezenou schopností pohybu
 • ČSN EN 81‐70 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů, Část 70: Zvláštní úprava výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů ‐ Přístupnost výtahů včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace
 • Bydlení bez bariér ‐ publikace vydaná ligou vozíčkářů, Brno 2011
 • Zdařilová, R.: Bezbariérové užívání staveb. Informační centrum ČKAIT, 2011
 • ČSN ISO 9386-1 (27 4013) Poháněné zdvihací plošiny pro osoby s omezenou pohyblivostí, Bezpečnostní předpisy, rozměry a provoz, Část 1: Svislé zdvihací plošiny
 • ČSN ISO 9386-2 (27 4013) Poháněné zdvihací plošiny pro osoby s omezenou pohyblivostí, Bezpečnostní předpisy, rozměry a provoz, Část 2: Poháněné schodišťové výtahy pohybující se po šikmé dráze pro sedící nebo stojící osoby a uživatele na vozících pro invalidy.