C.FMG intro (vi. 1)

Kontrolní výpis úvodu kritéria [soubor A_Intro]

Úvod C.FMG intro (vi. 1)

Záměr hodnocení

Podpořit součinnost facility managementu při návrhu objektu a systémů měření a regulace, což umožní efektivnější provoz budovy environmentálně i ekonomicky.

Kontext

Facility management (FM) je specifikován jako integrace činností v rámci organizace k zajištění a rozvoji sjednaných služeb, které podporují a zvyšují efektivnost její základní činnosti. V rámci budovy se pak jedná o celkové efektivní řízení budovy a jejích jednotlivých provozů. Základním konceptem FM je zajištění integrovaného řízení na strategické a taktické úrovni tak, aby došlo ke sladění dohodnutých poskytovaných podpůrných služeb. Důvodem, proč je kladen důraz na FM již při projektování budovy, je například pohled na následné náklady na provoz a údržbu, účelnost využití a nákladovost prvků, řešení dílčích systémů s ohledem na provozní funkčnost budovy. Účinným nástrojem pro spravování objektu je centrální systém měření a regulace (MaR).

Je však nutno si uvědomit, že správa objektu není to samé, co FM. Správa budovy je zaměřena na chod budovy jako takové, oproti tomu FM se věnuje především jejímu uživateli. Jelikož uživatel sám o sobě ke své spokojenosti vyžaduje plnou funkčnost objektu je správa budovy začleněna do oboru FM. Nicméně FM je komplexní podpora zázemí uživatele a nabízí tak mnohem širší spektrum služeb než správa budov. Dá se říci, že správa budov je základem FM, nad kterým je budován tzv. „široký“ FM. Bez základního spravování budovy si nelze FM představit, nelze však přímo srovnávat správu budov a FM.

Přínosy facility managementu:

  • Konkretizace osob, které zajišťují komunikaci
  • Využití synergického účinku
  • Jednotný systém in/outsourcingu
  • Redukce konfliktů mezi interními a externími dodavateli služeb
  • Integrace a koordinace všech požadovaných podpůrných služeb
  • Transparentnost stavu a kvality služby a nákladů na její provedení
  • Implementace analýz životních cyklů prostředků

Obr. FMG.1  Rozsah facility managementu (dle normy ČSN EN 15221 – 1)

Vstupem do procesů FM jsou majetek (zařízení) a aktivity. Výstupy těchto procesů jsou pak základní činnosti. Integrací a koordinací jednotlivých FM služeb se zvyšuje efektivita základních činností. Příklad struktury služeb FM je uveden v Obr. FMG.1. Jsou popsány základní služby, které může facility management obsluhovat. Ty jsou rozděleny do dvou základních skupin: ,,prostor a infrastruktura“ a ,,lidé a organizace“. Nejedná se o kompletní výpis možných služeb.

Tab. FMG.1  Základní služby facility managementu

Kategorie FM – služby
Prostor a infrastruktura
Požadavky na prostor Strategické plánování a řízení prostoru
Plánování a projednání
Návrh konstrukce
Projednání a řízení obsazenosti
Správa a údržba budov
Renovace / přestavba
Požadavky na pracovní prostředí Návrh a ergonomie pracoviště
Výběr nábytku, přístrojů a vybavení
Stěhování
Vybavení interiéru a exteriéru
Značení, dekorace, členění prostoru a výměna nábytku

 

Požadavky na technické vybavení budovy Energetický management
Správa trvale udržitelného prostředí
Provoz a údržba technické infrastruktury (TZB)
Řízení systémů pro provoz a údržbu budov
Údržba osvětlovacích systémů
Řízení nakládání s odpady
Požadavky na hygienu a standard úklidu Hygienický servis
Úklid pracoviště, strojní úklid
Čištění budov a mytí skleněných částí budov
Čištění vybavení a zařízení
Venkovní úklid a odklízení sněhu
Specifické nebo individuální požadavky na prostor a infrastrukturu Pronájem měřících a speciálních prostředků
Interiérové práce se speciálním nářadím a vybavením
Práva pronajímaných prostor
Lidé a organizace
Požadavky na bezpečné prostředí Pracovně lékařské služby
Bezpečnostní management
Přístupové systémy, identifikační karty, klíčové hospodářství
Scénář opatření při katastrofách a plán obnovy
Požární ochrana a prevence
Požadavky na pohostinnost Sekretářské a recepční služby
Help desk služby
Stravování a stravovací automaty
Organizace konferencí, schůzek a speciálních akcí
Osobní služby
Zajištění pracovních oděvů a pomůcek
Požadavky na informace a komunikaci Provoz datových a telefonních sítí
Datová střediska, hosting a provoz serverů
Správa a podpora PC
IT bezpečnost a ochrana
IT a telefonní spojení a přepojování
Požadavky na logistiku Vnitřní pošta a kurýrní služby
Dokument management a archivace
Reprografické služby, kopírování a tisky
Kancelářské potřeby
Doprava a skladovací systémy
Osobní přeprava a cestovní služby
Parkování a správa vozového parku
Požadavky na ostatní podpůrné služby Účetnictví, audity a finanční hlášení
Řízení lidských zdrojů
Marketing a reklama, fotografické služby
Nákup, správa smluv a právní servis
Projekt management
Management kvality

Centrální systém měření a regulace, tzv. inteligentní systémy budov

Budovy vybavené centrálními systémy měření a regulace poskytují vyšší úroveň komfortu a bezpečnosti. Centrální systém slouží především jako integrovaný systém řízení (vnitřního prostředí, komunikace, energetika), zabezpečení (kontrola vstupů, požární bezpečnost, bezpečnostní systémy) a facility managementu. Může vést ke snížení spotřeby energie a provozních nákladů.

Významného poklesu spotřeby energie lze dosáhnout při použití inteligentního systému (individuální časování pro vytápění různých místností, snížení teploty topení v místnostech, kde nejsou lidé po dlouhou dobu, nebo po otevření okna, vypnutí osvětlení po odchodu lidí). Je důležité, aby byla možnost optimalizovat činnost zdroje vytápění v závislosti na situaci v budově (solární zisky, zisky ze zařízení, otevírání / zavírání oken nebo polohy žaluzií). V neposlední řadě pak centrální systém měření a regulaci dává přehled provozovateli o energetické náročnosti jednotlivých částí budovy nebo o budově jako celku.

Vhodným základem pro FM budovy jsou vyhotovené pasporty a to jak stavební pasport budovy, tak i pasport technologií budovy. Nejzákladnější informace, které stavební pasport budovy představuje, jsou zpracování všech půdorysů budovy, číslování místností a vytvoření tabulek údajů k místnostem. Tabulky místností obsahují základní údaje jako číslo místnosti, podlahovou plochu, účel místnosti a výšku místnosti. V technologickém pasportu jsou ve výkresech půdorysů doplněny všechny technologie, které se v objektu nachází, například systém vytápění, vzduchotechnické zařízení, hlásiče, čidla, zásuvky, vypínače atd. Kromě toho jsou technologie uvedeny v tabulkách tříděných podle jednotlivých místností.

Literatura

Seznam literatury viz samostatná tabulka.

Kontrolní výpis souvisejících modulů v provázaných kritériích [soubor B_Moduly]

Modul FMG.FM - Facility Management

Přítomnost facility managera během projektové fáze bude doložena smlouvou mezi facility managerem a investorem, či jiným pověřeným subjektem (generální projektant či generální dodavatel). Příslušná smlouva musí být při certifikaci doložena. Připouští se i jiný vztah facility managera – podmínkou je však to, že vztah má jasně prokázat přítomnost a vliv na projekt budovy.

Kreditové ohodnocení se provede pomocí následující tabulky Tab. FMG.FM.1.

Tab. FMG.FM.1 Požadavky na facility management

Požadavky na facility management

Kredity KFMG.FM

Odborník z oblasti facility managementu byl přítomen během vyhotovení projektové dokumentace objektu.

+6

Pro budovu byl vyhotoven stavební pasport.

+2

Pro budovu byl vyhotoven technologický pasport.

+2

Vytvoření platformy pro komunikaci mezi uživateli vzájemně a uživateli a zástupci facility managementu dané budovy.

+2

Modul FMG.MR - Systémy měření a regulace

Požadavky na systém měření a regulace (MaR) se vztahují výhradně na společné prostory v objektu a prostory, které nejsou v individuální správě samostatných subjektů (nájemníků nebo vlastníků dílčích částí objektu; zejména z hlediska dodávky energií atp.). Pro ohodnocení systému MaR musí být splněn předpoklad, že je systém transparentně rozdělený po jednotlivých funkčních okruzích. Těmi mohou být například: jednotlivé vzduchotechnické jednotky, jednotlivé chladící systémy, jednotlivé zdroje tepla, osvětlení společných prostor budovy, osvětlení exteriéru budovy, zázemí správy budovy, místnosti se servery, apod.. Kreditové ohodnocení se provede pomocí tabulky Tab. FMG.MR.1.

Tab. FMG.MR.1 Systémy měření a regulace (MaR)

Požadavek na systémy měření a regulace (MaR)

Kredity KFMG.MR

Návrh systémů měření a regulace není součástí projektové dokumentace.

0

Systém měření a regulace je navržen pro části objektu zvlášť.

5

V budově je navržen systém měření a regulace prostor s centrálním ovládáním a centrálním úložištěm dat, který je schopen komunikace s dílčími systémy ve všech částech objektu.

10

Při řádném zdůvodnění lze využít mezilehlé hodnoty.

Kontrolní výpis souvisejících závěrů kritérií [soubory C_Závěr]

Závěr kritéria C.FMG Facility management (AB vk.1)

Pokyny pro vyhodnocení

Hodnocení Poznámky a pokyny ke zpracování
Certifikace návrhu budovy Pro fázi certifikace návrhu se připouští možnost, že existuje projektový závazek předmětné pasporty a komunikační platformu vytvořit.
Certifikace budovy Ve fázi certifikace budovy se prověří, zda dokumentace odpovídá skutečnému provedení. Pokud tomu tak nebude, musí auditor provést ohodnocení tohoto kritéria podle aktuálních dostupných informací.
Shell and Core Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav.
Rekonstrukce Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav.

Indikátor

Kreditové ohodnocení účasti odborníka z oblasti facility managementu a návrhu systému měření a regulace.


Celkové vyhodnocení kritéria

Výsledné kreditové ohodnocení se stanoví dle vzorce:


$ K_{\textup{FMG}}=K_{\textup{FMG.FM}}+K_{\textup{FMG.MR}} $

kde:

KFMG je výsledné kreditové ohodnocení facility managementu;

KFMG.FM je kreditové ohodnocení facility managementu;

KFMG.MR je kreditové ohodnocení systémů měření a regulace.


Specifické kriteriální meze

Do kriteriálních mezí vstupuje výsledné kreditové ohodnocení facility managementu KFMG.

Tab. FMG.2  Kriteriální meze pro FMG Facility management

Výsledné kreditové ohodnocení KFMG

Body

0

0

≥ 20

10

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.

Závěr kritéria C.FMG Facility management (BD vk.1)

Pokyny pro vyhodnocení

Hodnocení Poznámky a pokyny ke zpracování
Certifikace návrhu budovy Pro fázi certifikace návrhu se připouští možnost, že existuje projektový závazek předmětné pasporty a komunikační platformu vytvořit.
Certifikace budovy Ve fázi certifikace budovy se prověří, zda dokumentace odpovídá skutečnému provedení. Pokud tomu tak nebude, musí auditor provést ohodnocení tohoto kritéria podle aktuálních dostupných informací.
Shell and Core Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav.
Rekonstrukce Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav.

Indikátor

Kreditové ohodnocení účasti odborníka z oblasti facility managementu a návrhu systému měření a regulace.


Celkové vyhodnocení kritéria

Výsledné kreditové ohodnocení se stanoví dle vzorce:


$ K_{\textup{FMG}}=K_{\textup{FMG.FM}}+K_{\textup{FMG.MR}} $

kde:

KFMG je výsledné kreditové ohodnocení facility managementu;

KFMG.FM je kreditové ohodnocení facility managementu;

KFMG.MR je kreditové ohodnocení systémů měření a regulace.


Specifické kriteriální meze

Do kriteriálních mezí vstupuje výsledné kreditové ohodnocení facility managementu KFMG.

Tab. FMG.2  Kriteriální meze pro FMG Facility management

Výsledné kreditové ohodnocení KFMG

Body

0

0

≥ 20

10

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.

Závěr kritéria C.FMG Facility management (UNI vk.1)

Pokyny pro vyhodnocení

Hodnocení Poznámky a pokyny ke zpracování
Certifikace návrhu budovy Pro fázi certifikace návrhu se připouští možnost, že existuje projektový závazek předmětné pasporty a komunikační platformu vytvořit.
Certifikace budovy Ve fázi certifikace budovy se prověří, zda dokumentace odpovídá skutečnému provedení. Pokud tomu tak nebude, musí auditor provést ohodnocení tohoto kritéria podle aktuálních dostupných informací.
Shell and Core Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav.
Rekonstrukce Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav.

Indikátor

Kreditové ohodnocení účasti odborníka z oblasti facility managementu a návrhu systému měření a regulace.


Celkové vyhodnocení kritéria

Výsledné kreditové ohodnocení se stanoví dle vzorce:


$ K_{\textup{FMG}}=K_{\textup{FMG.FM}}+K_{\textup{FMG.MR}} $

kde:

KFMG je výsledné kreditové ohodnocení facility managementu;

KFMG.FM je kreditové ohodnocení facility managementu;

KFMG.MR je kreditové ohodnocení systémů měření a regulace.


Specifické kriteriální meze

Do kriteriálních mezí vstupuje výsledné kreditové ohodnocení facility managementu KFMG.

Tab. FMG.2  Kriteriální meze pro FMG Facility management

Výsledné kreditové ohodnocení KFMG

Body

0

0

≥ 20

10

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.