C.MTO intro (vi.1)

Záměr hodnocení

Motivace k podpoře uživatelů k třídění odpadu a vytváření podmínek pro efektivní třídění odpadu.

Kontext

V České republice se ročně vyprodukuje kolem 30 milionu tun odpadu nejrůznějšího původu. Z tohoto množství zaujímá odpad z domácností cca jednu desetinu. Na každého občana tak připadá ročně asi 300 kg domovního odpadu.

Podle společnosti EKO-KOM, a. s. v roce 2014 vytřídil každý Čech průměrně 40,5 kg papíru, plastů, skla a nápojových kartonů. Odpady třídí přibližně 72 % obyvatel ČR, množství obyvatel třídících odpad narostlo poměrně rychle přibližně do roku 2007.

V nerezidenčních budovách je složení odpadu odlišné od klasického domovního odpadu. Uvádí se, že přibližně 55 % z celkového objemu odpadu tvoří papír, 10 % karton, po 5 % připadá shodně na znovu využitelné papírnické potřeby a nápojové kartony a pouze zbývajících 25 % je směsný odpad. Proto je vhodné vytvořit v takovýchto budovách vhodné podmínky zejména pro nakládání s těmito druhy odpadu. Efektivní fungování celého systému záleží samozřejmě i na míře zapojení uživatelů budovy a jejich informovanosti.

Obor odpadového hospodářství je v současné době orientován na obecně uznávané principy systémů nakládání s komunálními odpady, které lze shrnout následovně:

 • předcházení vzniku odpadů, tedy preventivní opatření;
 • třídění využitelných odpadů v místě jejich vzniku a zajištění jejich dalšího využití;
 • třídění nebezpečných odpadů v místě vzniku a zajištění jejich dalšího využití nebo odpovídajícího zneškodnění;
 • energetické využití směsného odpadu;
 • zneškodnění nevyužitelných podílů odpadů.
V oblasti návrhu staveb lze ovlivnit svým řešením především druhý a třetí bod. Lze tak vytvořit podmínky v budově, které motivují uživatele k vyšší míře sběru a třídění využitelných odpadů.

Literatura

 • Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
 • Vyhláška č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze
 • Projekt Tonda Obal. Dostupné z: www.ucitele.tonda-obal.cz/
 • Webové stránky společnosti EKO-KOM, a.s. Dostupné z: www.ekokom.cz
 • Souhrnný dokument Produkce a nakládání s odpady v roce 2014, ministerstvo životního prostředí ČR
 • Resource NSW 2002: WasteReduction in Office Buildings: A GuideforBuildingManagers