C.PMG intro (vi.1)

Záměr hodnocení

Jedním z důležitých kritérií spokojenosti uživatelů s budovou a jejím provozem je míra možnosti ovlivnění výsledného řešení stavby koncovým uživatelem. Některé typy projektů, jako např. individuální projekty rodinných domů, bytových domů, administrativních budov pro konkrétního objednatele atd. umožňují zapojení koncových uživatelů od samotné formulace projektového záměru. Jiné typy projektů, např. veřejné mohou zapojit koncové uživatele prostřednictvím identifikace cílových skupin a jejich zapojení v příslušné fázi projektu. Naopak u komerčních projektů (developerská výstavba nebo komerční objekty) může koncový uživatel ovlivnit výsledek až v pozdější fázi a pouze drobnými změnami, např. formou tzv. klientských změn typových a developerských projektů, v řadě případů uživatel výsledek ovlivnit vůbec nemůže.

Každý z postupů má své výhody a nevýhody. Komunikace s koncovými uživateli a cílovými skupinami je časově i finančně náročná, což se projeví ve výsledné ceně projektu. Zároveň tento postup není možný pro všechny typy investičních záměrů. Naproti tomu realizace bez komunikace s koncovými uživateli, např. formou typových projektů, developerských projektů s minimem možných klientských úprav je efektivnější a v konečném důsledku levnější, nicméně přináší vyšší riziko nespokojenosti uživatelů s navrženým řešením.

Podstatnou součástí projekt managementu je také součinnost uživatelů při uvedení stavby do provozu, zaškolení obsluhy zařízení atd.

Kritérium zároveň hodnotí složení projektového týmu.

Kontext

Uživatelé budovy mohou svými připomínkami a náměty pozitivně ovlivnit budoucí provoz objektu. Proto je vhodné zapojení koncových uživatelů a cílových skupin jak při rekonstrukci, tak při novostavbě formou participativního plánování a zohlednění poznatků a požadavků z šetření již při formulování zadání pro architektonickou soutěž nebo projektanty.

Stejně tak jako možnost zapojení cílových uživatelů je důležité sestavení projektového pracovního týmu, jehož úkolem je připravit a řídit projekt od úvodní fáze tvorby zadání projektu, koordinaci při zpracovávání variant řešení, jejich vyhodnocení a formulace finálního zadání pro další projektové fáze, vlastní projekční činnost, realizaci stavby až po předání díla uživateli a zaškolení obsluhy. Ideální je pokud jsou od úvodní fáze součástí týmu kromě zpracovatele také zadavatel, uživatel nebo jeho zástupce, zpracovatelé klíčových technických částí projektu, provozovatel nebo správce budovy. U rozsáhlých projektů se podílí na jejich tvorbě početný projektový tým. U menších projektů typu RD jsou tyto oblasti zastoupeny také, ale reprezentuje je osoba klienta, která je iniciátorem, cílovou skupinou, tvůrcem zadání, uživatelem i správce budovy v jedné osobě. V případě certifikace SBToolCZ je výhodou, pokud je od samého počátku součástí týmu autorizovaná osoba pro hodnocení SBToolCZ, která v roli konzultanta pomůže optimálně zapracovat jednotlivá kritéria od úvodních fází tvorby koncepce a zároveň provede tým celým certifikačním procesem.

Literatura

  • BMVBS, Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen – Systemvariante Unterrichtsgebäude, Modul Neubau (UN), 2013