E.BIO intro (vi.1)

Záměr hodnocení

Záměrem hodnocení je zachování a podpora druhové pestrosti fauny a flóry – biodiverzity.

Kontext

Biodiverzita neboli druhová pestrost je definována jako rozmanitost života na Zemi. Každý živý organismus je součástí ekosystému a dohromady tvoří náš svět. Bakterie rozkládají organickou hmotu na živiny a zúrodňují tím půdu. Tu potřebují rostliny, které díky fotosyntéze přeměňují oxid uhličitý na kyslík. Kyslík spotřebovávají organismy ke svému životu. Rostliny jsou součástí potravního řetězce. Hmyz pomáhá rostlinám v rozmnožování. Vše do sebe zapadá. Každý organismus na zemi má své místo a dohromady tvoří fungující celek.

Z různých, převážně antropogenních, důvodů dochází k rapidnímu úbytku biologické rozmanitosti, což může významným způsobem ovlivnit fungování ekosystémů. Zpráva IPBES (Mezivládní vědecká platforma pro biodiverzitu a ekosystémové služby) z roku 2019 informuje o tom, že až 1 milionu druhů organismů z odhadovaného počtu 8 milionů hrozí vyhynutí. Mnohým z nich již v řádu následujících desetiletí. V návaznosti na tuto zprávu uvedl její spoluautor Prof. Pavel Kindlmann z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky, že světová míra vymírání je nyní až stokrát vyšší, než činí průměr za posledních 10 milionů let, a že tyto ztráty jsou přímým důsledkem lidské činnosti.

Velký podíl na ztrátě biodiverzity má intenzivní zemědělství, změna klimatu či doprava. I stavebnictví patří mezi obor, který biodiverzitu ohrožuje: ubírání volné krajiny na úkor staveb, nepropustné zpevněné povrchy bez vody, hladké umělé povrchy, hluk z výstavby, ….

Toto kritérium pozitivně hodnotí projekty budov, kterým není příroda lhostejná a snaží se:

 • zjistit, jaké organismy se v daném místě nachází, jaké jsou jejich potřeby a vazby na okolí;
 • v maximální možné míře zachovat stávající ekosystém;
 • zahrnovat prvky podporující biodiverzitu (výstavbou objektu se zvětší plocha, která může přírodě sloužit – stěny, střechy);
 • minimalizovat negativní vliv provoz budovy na okolní ekosystémy.

Literatura

 • Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění
 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění
 • Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
 • Výzkumné centrum průmyslového dědictví FA ČVUT v Praze – vcpd.cvut.cz
 • cz – dokumentace průmyslových staveb a továrních komínů, www.fabriky.cz, ISSN 1804‐9443
 • Ztráta biologické rozmanitosti: důsledky a příčiny (https://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/society/20200109STO69929/ztrata-biodiverzity-jake-jsou-jeji-dusledky-a-priciny)
 • Ztráta biodiverzity a vymírání druhů: český profesor varuje před dopady na českou krajinu (https://www.osn.cz/ztrata-biodiverzity-a-vymirani-druhu-cesky-profesor-varuje-pred-dopady-na-ceskou-krajinu/)