E.BIO intro (vi.1)

Kontrolní výpis úvodu kritéria [soubor A_Intro]

Úvod E.BIO intro (vi.1)

Záměr hodnocení

Záměrem hodnocení je zachování a podpora druhové pestrosti fauny a flóry – biodiverzity.

Kontext

Biodiverzita neboli druhová pestrost je definována jako rozmanitost života na Zemi. Každý živý organismus je součástí ekosystému a dohromady tvoří náš svět. Bakterie rozkládají organickou hmotu na živiny a zúrodňují tím půdu. Tu potřebují rostliny, které díky fotosyntéze přeměňují oxid uhličitý na kyslík. Kyslík spotřebovávají organismy ke svému životu. Rostliny jsou součástí potravního řetězce. Hmyz pomáhá rostlinám v rozmnožování. Vše do sebe zapadá. Každý organismus na zemi má své místo a dohromady tvoří fungující celek.

Převážně z antropogenních důvodů dochází k rapidnímu úbytku biologické rozmanitosti, což může významným způsobem ovlivnit fungování ekosystémů. Zpráva IPBES (Mezivládní vědecká platforma pro biodiverzitu a ekosystémové služby) z roku 2019 informuje o tom, že až 1 milionu druhů organismů z odhadovaného počtu 8 milionů hrozí vyhynutí. Mnohým z nich již v řádu následujících desetiletí. V návaznosti na tuto zprávu uvedl její spoluautor Prof. Pavel Kindlmann z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky, že světová míra vymírání je nyní až stokrát vyšší, než činí průměr za posledních 10 milionů let, a že tyto ztráty jsou přímým důsledkem lidské činnosti.

Velký podíl na ztrátě biodiverzity má intenzivní zemědělství, změna klimatu či doprava. I stavebnictví patří mezi obor, který biodiverzitu ohrožuje: ubírání volné krajiny na úkor staveb, nepropustné zpevněné povrchy bez vody, hladké umělé povrchy, hluk z výstavby, ….

Budovy i jejich návrhy šetrné k přírodě z hlediska biodiverzity musí splnit zejména následující kroky:

 • zjistit, jaké organismy se v daném místě nachází, jaké jsou jejich potřeby a vazby na okolí;
 • v maximální možné míře zachovat stávající ekosystém;
 • zahrnovat prvky podporující biodiverzitu (výstavbou objektu se zvětší plocha, která může přírodě sloužit – stěny, střechy);
 • minimalizovat negativní vliv provozu budovy na okolní ekosystémy.

Literatura

Seznam literatury viz samostatná tabulka.

Kontrolní výpis souvisejících modulů v provázaných kritériích [soubor B_Moduly]

Modul BIO.BP - Biologický průzkum

Modul hodnotí, zda byla prozkoumána druhová rozmanitost pozemku z hlediska fauny a flóry před začátkem výstavby dle Tab. BIO.BP.1. Uznatelné jsou průzkumy vypracované odborníkem s odpovídající přírodovědeckou kvalifikací.

Tab. BIO.BP.1: Hodnocení existence biologického průzkumu

Existence biologického průzkumu

EP

Nebyl zhotoven biologický průzkum hodnoceného pozemku.

0

Byl zhotoven biologický průzkum zabývající se stávající faunou na hodnoceném pozemku.

5

Byl zhotoven biologický průzkum zabývající se stávající flórou na hodnoceném pozemku.

5

Byl zhotoven biologický průzkum zabývající se stávající faunou a flórou na hodnoceném pozemku.

10

Hodnocení obsahu průzkumu v Tab.BIO.BP.2 se provádí s ohledem na zisk EP v tabulce Tab.BIO.BP.1. Pokud EP = 0, není možný zisk OP.

Tab. BIO.BP.2: Hodnocení obsahu biologického průzkumu

Obsah biologického průzkumu

OP

Průzkum obsahuje návrhy pro zachování či podpoření biodiverzity vzhledem k výstavbě.

+3

Průzkum zohledňuje návaznosti na okolí pozemku.

+1

Průzkum se zabývá edafonem (půdními organismy).

+1

Na průzkumu spolupracovali odborníci alespoň ze 2 různých odvětví (botanik, vertebratolog, entomolog, hydrobiolog, …)

+1

Pro zisk kreditového ohodnocení z modulu BIO.BP jsou stanoveny následující podmínky:

 • pokud EP > 0:
  • $ K_{\textup{BIO.BP}}= \left (\frac{EP+OP}{10}\right ) $;
 • pokud EP = 0:
  • $ K_{\textup{BIO.BP}}= 0 $;

kde:

KBIO.BP je kreditové ohodnocení biologického průzkumu;

EP je hodnocení existence průzkumu;

OP je hodnocení obsahu průzkumu.

Modul BIO.PF - Podpora biodiverzity místní fauny a flóry

V modulu se dle Tab. BIO.PF.1 pozitivně hodnotí opatření vedoucí k podpoře biodiverzity. Příklady možných způsobů podpory biodiverzity nacházejících se na hodnoceném pozemku nebo budově:

 • objekty pro faunu (včelí úly, hmyzí hotel, ptačí budka, krmelec,…);
 • dekontaminace půdy;
 • revitalizace vodních prvků;
 • výsadba vzrostlé zeleně;
 • ekologické začlenění zástavby do krajiny;
 • zelené fasády, zelené střechy;
 • různé druhy kvetoucích rostlin;
 • použití lokálních neinvazivních druhů zeleně;
 • pestrá komunitní zahrada;
 • uživatelům objektu je k dispozici venkovní kompost;
 • je vyhotoven plán péče o prvky podporující biodiverzitu (mozaikové sečení lučních výsevů, plán zavlažování, plán údržby úlů,…).

Tab. BIO.PF.1: Hodnocení podpory místní fauny a flóry

Míra podpory místní fauny a flóry

Kredity KBIO.PF

Nejsou v plánu žádné prvky podporující biodiverzitu.

0

Součástí výstavby objektu je 5 opatření, která podpoří biodiverzitu.

10

Při řádném zdůvodnění a posouzení lze použít mezilehlé hodnoty

Modul BIO.VP - Vliv provozu budovy na okolní přírodu

Kreditové ohodnocení se určí dle Tab. BIO.VP.1 na základě posouzení, jakým způsobem budova působí na okolní přírodu. Za negativní ovlivňování se považují například:

 • uvolňování nebezpečných látek z objektu (např. smývání nebezpečných barev);
 • výrazný tepelný, světelný či akustický smog;
 • výrazné zvýšení intenzity dopravy.

Tab. BIO.VP.1: Hodnocení vlivu provozu budovy na okolní přírodu

Vliv provozu budovy na okolní přírodu

Kredity KBIO.VP

Provoz budovy výrazným způsobem působí negativně na okolní životní prostředí.

0

Provoz budovy výrazným způsobem nepůsobí negativně na okolní životní prostředí.

10

Při řádném zdůvodnění a posouzení lze použít mezilehlé hodnoty.

Modul BIO.ZF - Zachování původní fauny a flóry

Modul má za cíl podpořit zachování stávající biodiverzity. Kreditové ohodnocení se uděluje na základě Tab. BIO.ZF.1.

Tab. BIO.ZF.1: Hodnocení zachování původní fauny a flóry

Míra zachování původní fauny a flóry

Kredity KBIO.ZF

Výstavbou objektu dojde k významné ztrátě z hlediska biodiverzity.

0

Při výstavbě objektu jsou aplikována taková opatření, aby byla zachována co nejvyšší míra současné biodiverzity.

10

Při řádném zdůvodnění a posouzení lze použít mezilehlé hodnoty

Možnými příklady významné ztráty z hlediska biodiverzity jsou:

 • pokácení stromu s obvodem kmene nad 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí;
 • nahrazení lučního porostu nepropustnými povrchy;
 • zrušení přirozeného vodního prvku.

Příklady opatření vedoucích k zachování současné biodiverzity:

 • objekt zohledňuje původní biokoridory;
 • zachování specifických podmínek důležitých pro vývojové stádium organismu (např. možnost hnízdění);
 • harmonogram výstavby zohledňuje životní cykly místních organismů.

Kontrolní výpis souvisejících závěrů kritérií [soubory C_Závěr]

Závěr kritéria E.BIO Biodiverzita (AB vk.1)

Pokyny pro vyhodnocení

Hodnocení Poznámky a pokyny ke zpracování
Certifikace návrhu budovy V modulu BIO.VP se zkontroluje, zda plánovaný provoz objektu a navržené systémy TZB nebudou výrazným způsobem negativně ovlivňovat okolní přírodu.
Certifikace budovy

V modulu BIO.PF se započítávají pouze prvky, které z dlouhodobého hlediska fungují a prosperují.

V modulu BIO.VP se ověří, zda provoz budovy významným způsobem nepůsobí negativně na okolní biodiverzitu.

Shell and Core Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 
Rekonstrukce Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 

Indikátor

Kreditové ohodnocení na základě průzkumu, zachování a podpory biodiverzity i vlivu provozu budovy na ní.


Celkové vyhodnocení kritéria

Výsledné kreditové ohodnocení se stanoví dle vzorce:


$ K_{\textup{BIO}}=\left ( 1+ K_{\textup{BIO.BP}}\right )\cdot \left ( K_{\textup{BIO.ZF}}+ K_{\textup{BIO.PF}}\right )\cdot \left (\frac{K_{\textup{BIO.VP}}+10}{20}\right ) $

kde:

KBIO je výsledné kreditové ohodnocení biodiverzity;

KBIO.BP je kreditové ohodnocení biologického průzkumu;

KBIO.ZF je kreditové ohodnocení zachování původní fauny a flóry;

KBIO.PF je kreditové ohodnocení podpory biodiverzity místní fauny a flóry;

KBIO.VP je kreditové ohodnocení vlivu provozu budovy na okolní přírodu.

Základ vzorce jsou kredity za zachování a podporu biodiverzity fauny a fóry (KBIO.ZF a KBIO.PF). Pokud je proveden biologický průzkum, je zřejmé co je zachováváno či podporováno a proto KBIO.BP zvyšuje hodnotu základu. Pro kreditové ohodnocení vlivu provozu na okolní přírodu je standardem nenarušování (za 10 kreditů). Pokud je KBIO.VP < 10 dojde ke snížení výsledné hodnoty, jelikož provoz budovy zásadně narušuje okolní přírodu.


Specifické kriteriální meze

Do kriteriálních mezí vstupuje výsledné kreditové ohodnocení biodiverzity KBIO.

Tab. BIO.1: Kriteriální meze pro BIO Biodiverzita

Výsledné kreditové ohodnocení KBIO

Body

0

0

10

4

20

6

30

8

≥ 35

10

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.

Závěr kritéria E.BIO Biodiverzita (BD vk.1)

Pokyny pro vyhodnocení

Hodnocení Poznámky a pokyny ke zpracování
Certifikace návrhu budovy V modulu BIO.VP se zkontroluje, zda plánovaný provoz objektu a navržené systémy TZB nebudou výrazným způsobem negativně ovlivňovat okolní přírodu.
Certifikace budovy

V modulu BIO.PF se započítávají pouze prvky, které z dlouhodobého hlediska fungují a prosperují.

V modulu BIO.VP se ověří, zda provoz budovy významným způsobem nepůsobí negativně na okolní biodiverzitu.

Shell and Core Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 
Rekonstrukce Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 

Indikátor

Kreditové ohodnocení na základě průzkumu, zachování a podpory biodiverzity i vlivu provozu budovy na ní.


Celkové vyhodnocení kritéria

Výsledné kreditové ohodnocení se stanoví dle vzorce:


$ K_{\textup{BIO}}=\left ( 1+ K_{\textup{BIO.BP}}\right )\cdot \left ( K_{\textup{BIO.ZF}}+ K_{\textup{BIO.PF}}\right )\cdot \left (\frac{K_{\textup{BIO.VP}}+10}{20}\right ) $

kde:

KBIO je výsledné kreditové ohodnocení biodiverzity;

KBIO.BP je kreditové ohodnocení biologického průzkumu;

KBIO.ZF je kreditové ohodnocení zachování původní fauny a flóry;

KBIO.PF je kreditové ohodnocení podpory biodiverzity místní fauny a flóry;

KBIO.VP je kreditové ohodnocení vlivu provozu budovy na okolní přírodu.

Základ vzorce jsou kredity za zachování a podporu biodiverzity fauny a fóry (KBIO.ZF a KBIO.PF). Pokud je proveden biologický průzkum, je zřejmé co je zachováváno či podporováno a proto KBIO.BP zvyšuje hodnotu základu. Pro kreditové ohodnocení vlivu provozu na okolní přírodu je standardem nenarušování (za 10 kreditů). Pokud je KBIO.VP < 10 dojde ke snížení výsledné hodnoty, jelikož provoz budovy zásadně narušuje okolní přírodu.


Specifické kriteriální meze

Do kriteriálních mezí vstupuje výsledné kreditové ohodnocení biodiverzity KBIO.

Tab. BIO.1: Kriteriální meze pro BIO Biodiverzita

Výsledné kreditové ohodnocení KBIO

Body

0

0

10

4

20

6

30

8

≥ 35

10

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.

Závěr kritéria E.BIO Biodiverzita (EDU vk.1)

Pokyny pro vyhodnocení

Hodnocení Poznámky a pokyny ke zpracování
Certifikace návrhu budovy V modulu BIO.VP se zkontroluje, zda plánovaný provoz objektu a navržené systémy TZB nebudou výrazným způsobem negativně ovlivňovat okolní přírodu.
Certifikace budovy

V modulu BIO.PF se započítávají pouze prvky, které z dlouhodobého hlediska fungují a prosperují.

V modulu BIO.VP se ověří, zda provoz budovy významným způsobem nepůsobí negativně na okolní biodiverzitu.

Shell and Core Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 
Rekonstrukce Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 

Indikátor

Kreditové ohodnocení na základě průzkumu, zachování a podpory biodiverzity i vlivu provozu budovy na ní.


Celkové vyhodnocení kritéria

Výsledné kreditové ohodnocení se stanoví dle vzorce:


$ K_{\textup{BIO}}=\left ( 1+ K_{\textup{BIO.BP}}\right )\cdot \left ( K_{\textup{BIO.ZF}}+ K_{\textup{BIO.PF}}\right )\cdot \left (\frac{K_{\textup{BIO.VP}}+10}{20}\right ) $

kde:

KBIO je výsledné kreditové ohodnocení biodiverzity;

KBIO.BP je kreditové ohodnocení biologického průzkumu;

KBIO.ZF je kreditové ohodnocení zachování původní fauny a flóry;

KBIO.PF je kreditové ohodnocení podpory biodiverzity místní fauny a flóry;

KBIO.VP je kreditové ohodnocení vlivu provozu budovy na okolní přírodu.

Základ vzorce jsou kredity za zachování a podporu biodiverzity fauny a fóry (KBIO.ZF a KBIO.PF). Pokud je proveden biologický průzkum, je zřejmé co je zachováváno či podporováno a proto KBIO.BP zvyšuje hodnotu základu. Pro kreditové ohodnocení vlivu provozu na okolní přírodu je standardem nenarušování (za 10 kreditů). Pokud je KBIO.VP < 10 dojde ke snížení výsledné hodnoty, jelikož provoz budovy zásadně narušuje okolní přírodu.


Specifické kriteriální meze

Do kriteriálních mezí vstupuje výsledné kreditové ohodnocení biodiverzity KBIO.

Tab. BIO.1: Kriteriální meze pro BIO Biodiverzita

Výsledné kreditové ohodnocení KBIO

Body

0

0

10

4

20

6

30

8

≥ 35

10

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.

Závěr kritéria E.BIO Biodiverzita (RD vk.1)

Pokyny pro vyhodnocení

Hodnocení Poznámky a pokyny ke zpracování
Certifikace návrhu budovy V modulu BIO.VP se zkontroluje, zda plánovaný provoz objektu a navržené systémy TZB nebudou výrazným způsobem negativně ovlivňovat okolní přírodu.
Certifikace budovy

V modulu BIO.PF se započítávají pouze prvky, které z dlouhodobého hlediska fungují a prosperují.

V modulu BIO.VP se ověří, zda provoz budovy významným způsobem nepůsobí negativně na okolní biodiverzitu.

Shell and Core Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 
Rekonstrukce Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 

Indikátor

Kreditové ohodnocení na základě průzkumu, zachování a podpory biodiverzity i vlivu provozu budovy na ní.


Celkové vyhodnocení kritéria

Výsledné kreditové ohodnocení se stanoví dle vzorce:


$ K_{\textup{BIO}}=\left ( 1+ K_{\textup{BIO.BP}}\right )\cdot \left ( K_{\textup{BIO.ZF}}+ K_{\textup{BIO.PF}}\right )\cdot \left (\frac{K_{\textup{BIO.VP}}+10}{20}\right )$

kde:

KBIO je výsledné kreditové ohodnocení biodiverzity;

KBIO.BP je kreditové ohodnocení biologického průzkumu;

KBIO.ZF je kreditové ohodnocení zachování původní fauny a flóry;

KBIO.PF je kreditové ohodnocení podpory biodiverzity místní fauny a flóry;

KBIO.VP je kreditové ohodnocení vlivu provozu budovy na okolní přírodu.

Základ vzorce jsou kredity za zachování a podporu biodiverzity fauny a fóry (KBIO.ZF a KBIO.PF). Pokud je proveden biologický průzkum, je zřejmé co je zachováváno či podporováno a proto KBIO.BP zvyšuje hodnotu základu. Pro kreditové ohodnocení vlivu provozu na okolní přírodu je standardem nenarušování (za 10 kreditů). Pokud je KBIO.VP < 10 dojde ke snížení výsledné hodnoty, jelikož provoz budovy zásadně narušuje okolní přírodu.


Specifické kriteriální meze

Do kriteriálních mezí vstupuje výsledné kreditové ohodnocení biodiverzity KBIO.

Tab. BIO.1: Kriteriální meze pro BIO Biodiverzita

Výsledné kreditové ohodnocení KBIO

Body

0

0

10

4

20

6

30

8

≥ 35

10

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.

Závěr kritéria E.BIO Biodiverzita (UNI vk.1)

Pokyny pro vyhodnocení

Hodnocení Poznámky a pokyny ke zpracování
Certifikace návrhu budovy V modulu BIO.VP se zkontroluje, zda plánovaný provoz objektu a navržené systémy TZB nebudou výrazným způsobem negativně ovlivňovat okolní přírodu.
Certifikace budovy

V modulu BIO.PF se započítávají pouze prvky, které z dlouhodobého hlediska fungují a prosperují.

V modulu BIO.VP se ověří, zda provoz budovy významným způsobem nepůsobí negativně na okolní biodiverzitu.

Shell and Core Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 
Rekonstrukce Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 

Indikátor

Kreditové ohodnocení na základě průzkumu, zachování a podpory biodiverzity i vlivu provozu budovy na ní.


Celkové vyhodnocení kritéria

Výsledné kreditové ohodnocení se stanoví dle vzorce:


$ K_{\textup{BIO}}=\left ( 1+ K_{\textup{BIO.BP}}\right )\cdot \left ( K_{\textup{BIO.ZF}}+ K_{\textup{BIO.PF}}\right )\cdot \left (\frac{K_{\textup{BIO.VP}}+10}{20}\right ) $

kde:

KBIO je výsledné kreditové ohodnocení biodiverzity;

KBIO.BP je kreditové ohodnocení biologického průzkumu;

KBIO.ZF je kreditové ohodnocení zachování původní fauny a flóry;

KBIO.PF je kreditové ohodnocení podpory biodiverzity místní fauny a flóry;

KBIO.VP je kreditové ohodnocení vlivu provozu budovy na okolní přírodu.

Základ vzorce jsou kredity za zachování a podporu biodiverzity fauny a fóry (KBIO.ZF a KBIO.PF). Pokud je proveden biologický průzkum, je zřejmé co je zachováváno či podporováno a proto KBIO.BP zvyšuje hodnotu základu. Pro kreditové ohodnocení vlivu provozu na okolní přírodu je standardem nenarušování (za 10 kreditů). Pokud je KBIO.VP < 10 dojde ke snížení výsledné hodnoty, jelikož provoz budovy zásadně narušuje okolní přírodu.


Specifické kriteriální meze

Do kriteriálních mezí vstupuje výsledné kreditové ohodnocení biodiverzity KBIO.

Tab. BIO.1: Kriteriální meze pro BIO Biodiverzita

Výsledné kreditové ohodnocení KBIO

Body

0

0

10

4

20

6

30

8

≥ 35

10

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.