E.CEM intro (iv.1)

Záměr hodnocení

Maximalizace využití stavebních výrobků certifikovaných pomocí ověřených metodik zajišťujících pozitivní přístup k životnímu prostředí a udržitelnému rozvoji.

Kontext

Vliv výroby stavebních výrobků na životní prostředí je významný. Výrobci a dodavatelé využívají k propagaci „ekologičnosti“ svých produktů různé druhy environmentálního značení. Tato prohlášení a značky mohou však být neobjektivní, nevěrohodná, netransparentní a neporovnatelná. Zároveň však existují mezinárodně uznávané certifikace zajišťující snahu výrobce objektivně zjistit a zveřejnit environmentální dopady jeho produktů. Mezi základní patří certifikace EPD, FSC a PEFC. SBToolCZ pak dále uznává mezinárodní ekoznačku Natureplus a ekoznačku EŠV pro tepelné izolace (Technická směrnice č. 01‑2017: Ekologicky šetrný výrobek v produktové skupině Tepelné izolanty).

Regulatorní požadavky na environmentální kvalitu stavebních výrobků se zpřísňují, o čemž svědčí vydání Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 305/2011, tzv. CPR – Construction Product Regulation, vytváření nových evropských norem z oblasti udržitelné výstavby, především ČSN EN 15804+A2 týkající se přímo stavebních výrobků, a vývoj evropské metodiky PEF (Product Environmental Footprint).

Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 305/2011 uvádí, že pro posuzování udržitelného využití zdrojů a dopadu staveb na životní prostředí by se měla používat, jsou‐li k dispozici, environmentální prohlášení o produktu (EPD).

Metodika EPD – Environmentální prohlášení o produktu (z angl. Environmental Product Declaration) je založená na mezinárodních normách ISO řady 14000 (především na ČSN EN ISO 14025) a je aplikovatelná na všechny produkty a procesy lidské činnosti. Jedná se o environmentální značení typu III, které poskytuje kvantitativní informace o vlivu daného produktu na životní prostředí, a to v celém jeho životním cyklu – tzn. od těžby surovin až po jeho odstranění či recyklaci. EPD je po ověření nezávislou třetí stranou registrováno v některé z existujících databází, jako je Cenia (Česká informační agentura životního prostředí), Environdec (mezinárodní), ÖKOBAUDAT (Německo), INIES (Francie) a další. Základní pravidla pro vytváření EPD stavebních výrobků jsou zakotvena v ČSN EN 15804+A2. SBTool akceptuje certifikáty EPD zpracované v souladu s ČSN EN ISO 14025, ČSN EN 15804, ČSN EN 15804+A1 a ČSN EN 15804+A2.

Dalšími certifikáty akceptovanými v rámci SBToolCZ je EŠV (ekologicky šetrný výrobek) pro tepelné izolanty a mezinárodní ekoznačka Natureplus. Jedná se o environmentální značení typu I, které se využívá k označování výrobků, které mají nižší environmentální dopady než výrobky s nimi srovnatelné. Výrobky musí splňovat předem stanovená environmentální kritéria v rámci své kategorie a výsledky jsou ověřeny třetí stranou. Výrobky s EŠV pro tepelné izolanty se registrují v databázi Cenia, výrobky s certifikátem Natureplus lze najít v databázi na webových stránkách, viz literatura.

Do posouzení kritéria CEM vstupují také certifikáty FSC (Forest Stewardship Council) a PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes). Ty se zabývají udržitelným managementem lesů a jsou tak zásadní pro certifikaci výrobků na bázi dřeva (jak stavebních výrobků, tak nábytku).

Nejdůležitějšími faktory kvality všech zmíněných metodik jsou jejich objektivita, nezávislost, metodologická konzistence a kompletnost. Certifikace je vždy připomínkována, schvalována a ověřována nezávislým akreditovaným ověřovatelem. Dalším faktorem zajišťujícím kvalitu výstupních informací je uznatelnost a platnost použitých certifikací na mezinárodní úrovni.

Literatura

 • Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh
 • ČSN EN ISO 14020 Environmentální značky a prohlášení ‐ Obecné zásady
 • ČSN ISO 14025 Environmentální značky a prohlášení ‐ Environmentální prohlášení typu III ‐ Zásady a postupy
 • ČSN EN ISO 14040 Environmentální management – Posuzování životního cyklu – Zásady a osnova
 • ČSN EN ISO 14044 Environmentální management – Posuzování životního cyklu – Požadavky a směrnice
 • ČSN ISO/TR 14047 Environmentální management – Posuzování životního cyklu – Příklady aplikace ISO 14042
 • ČSN P ISO/TS 14048 Environmentální management – Posuzování životního cyklu – Formát dokumentace údajů
 • ČSN ISO/TR 14049 Environmentální management – Posuzování životního cyklu – Příklady aplikace ISO 14041 pro stanovení cíle a rozsahu inventarizační analýzy
 • ČSN ISO 15392 Udržitelnost ve výstavbě – Obecné principy
 • ČSN EN 15643‐1 Udržitelnost staveb – Posuzování udržitelnosti budov – Část 1: Obecný rámec
 • ČSN EN 15643‐2 Udržitelnost staveb – Posuzování udržitelnosti budov – Část 2: Rámec pro posuzování environmentálních vlastností
 • ČSN EN 15804 Udržitelnost staveb – Environmentální prohlášení o produktu – Základní pravidla pro produktovou kategorii stavebních výrobků
 • ČSN EN 15942 Udržitelnost staveb – Environmentální prohlášení o produktu – Formát komunikace mezi podniky
 • CFCS 1001:2011 Český systém certifikace lesů
 • CFCS 1002:2011 Pravidla pro certifikaci hospodaření v lesích
 • CFCS 1003:2011 Kritéria a indikátory trvale udržitelného hospodaření v lesích
 • CFCS 1004:2011 Požadavky na provádění auditů a na akreditaci certifikačních orgánů provádějících certifikaci hospodaření v lesích
 • CFCS 1005:2011 Požadavky na provádění certifikace a na akreditaci certifikačních orgánů provádějících certifikaci spotřebitelského řetězce lesních produktů
 • CFCS 2001:2011 Pravidla pro používání loga PEFC v České republice (mezinárodní dokument Rady PEFC Logo usage rules)
 • CFCS 2002:2011 Spotřebitelský řetězec lesních produktů – požadavky (mezinárodní dokument Rady PEFC pro C‐o‐C)
 • Komentovaný Český standard FSC. FSC‐SECR‐0038. Forest Stewardship Council A. C. Bonn, 2006. Dostupné z: www.czechfsc.cz
 • ČSN EN 15804+A1 Udržitelnost staveb – Environmentální prohlášení o produktu – Základní pravidla pro produktovou kategorii stavebních produktů
 • Technická směrnice č. 01 –2017: Ekologicky šetrný výrobek v produktové skupině Tepelné izolanty. Dostupné z: https://ekoznacka.cz/sites/default/files/cenia/01-2017_Tepelne_izolanty_slouceno_s_Dodatkem_1.pdf
 • ČSN EN 15804+A2 Udržitelnost staveb – Environmentální prohlášení o produktu – Základní pravidla pro produktovou kategorii stavebních produktů
 • Product Environmental Footprint (PEF) Guide. Dostupné z: https://ec.europa.eu/environment/eussd/pdf/footprint/PEF%20methodology%20final%20draft.pdf
 • Product Environmental Footprint Category: Rules Guidance Version 6.3. Dostupné z: https://eplca.jrc.ec.europa.eu/permalink/PEFCR_guidance_v6.3-2.pdf
 • Seznam produktů, CENIA. Dostupné z: https://ekoznacka.cz/produkty
 • Databáze EPD v ČR. Dostupné z: www.cenia.cz/spolecenska-odpovednost/epd/databaze-epd/
 • Natureplus-database. Dostupné z: www.natureplus-database.org/produkte.php