E.DOP intro (vi.1)

Kontrolní výpis úvodu kritéria [soubor A_Intro]

Úvod E.DOP intro (vi.1)

Záměr hodnocení

Cílem kritéria je snížení automobilové dopravní zátěže, spojených emisí a hluku díky podpoře šetrné individuální neautomobilové dopravy.

Kontext

Automobilová doprava zatěžuje nejen přírodní prostředí, je i významným urbanistickým problémem města. V postižených částech je výrazně vyšší hluk, prašnost prostředí a méně kvalitní vzduch. Alternativy jednomístné osobní dopravy existují, je potřeba jejich podpora a vznik dobrých podmínek pro jejich využívání.

Budovy a okolí k tomu mohou přispět možností bezpečného uložení, doplňkovým zázemím (šatny či sprchy) a podporou bezkolizního přístupu pro pěší, cyklisty či jiné druhy alternativní nemotorové dopravy.

Literatura

Seznam literatury viz samostatná tabulka.

Kontrolní výpis souvisejících modulů v provázaných kritériích [soubor B_Moduly]

Modul DOP.RD - Dopravní specifika rodinných domů

Hodnocení rodinných domů z hlediska podpory šetrné individuální dopravy se provede dle Tab. DOP.RD.1Tab. DOP.RD.3. Jedná se zejména o podporu cyklistické dopravy. Budova může podpořit využití kol tím, že bude umožňovat bezpečné uložení s dostatečnou kapacitou a zázemím. K úložným prostorům, musí být snadný přístup s dopravním prostředkem.

Vybudování vnitřních úložných prostor pro další alternativní způsoby neautomobilové individuální dopravy (lyže, sáňky, brusle aj.) není řešen v tomto kritériu.

Tab.  DOP.RD.1: Hodnocení typ úložného prostoru

Typ úložného prostoru

TYP

Venkovní nekrytý stojan

1

Venkovní krytý stojan

2

Krytý přístřešek/místnost (garáž, zahradní domek, sklep)

4

Pozn. Pro kolo by měl být k dispozici prostor o rozměrech 0,9 x 2 m, který je možno instalováním háků na zeď zmenšit, ale musí být ponechán dostatečný prostor pro manipulaci.

Tab. DOP. RD.2: Hodnocení kapacity úložných míst

Kapacita

KAP

Pro více než 50 % uživatelů budovy

1

Pro všechny uživatele objektu

3

 

Tab. DOP.RD.3: Hodnocení zabezpečení úložných míst

Bonusy

BON

Prostory pro bezpečné odstavení kol a koloběžek jsou střežené kamerový systémem.

+1

Každý byt má vlastní přístřešek/místnost k uložení dopravních prostředků.

+1

V místě uložení je možnost si bezpečně dobít elektrokolo, elektrokoloběžku.

+1

Možnost dobíjení elektrokol, elektrokoloběžek v místě uložení je k dispozici pro více než 50 % kapacity daného úložného místa.

+1

Kreditové ohodnocení modulu DOP.RD se stanoví podle následující ho vzorce:

$ K_{\textup{DOP.RD}}= TYP+KAP+BON $

kde:

KDOP.RD je kreditové ohodnocení dopravních specifik rodinných domů;

TYP je ohodnocení typu úložného prostoru;

KAP je ohodnocení kapacity;

BON je ohodnocení bonusů.

Modul DOP.BK - Bezkolizní dopravní řešení

Cílem hodnocení je zajistit bezkolizní zásobování a provoz budovy, jejího areálu a zařízení v rámci provozu (svoz komunálního odpadu atd.) zejména ve vztahu k chodcům a cyklistům. Hodnocení se provede dle Tab. DOP.BK.1.

Tab. DOP.BK.1: Bezkolizní zásobování budovy a jejího areálu

Podpora pěší dopravy, cyklistiky a jiných alternativních způsobů dopravy

Kredity KDOP.BK

Hlavní pěší přístupová komunikace k hlavnímu vstupu do budovy pro chodce není v kolizi, nekříží a nevyužívá:
▪ hlavní přístupové komunikace pro auta

+1

▪ vjezd/výjezd na/z parkoviště

+1

▪ přístupové komunikace pro zásobování a provoz budovy

+1

Hlavní přístupová komunikace pro cyklisty a jiné alternativní způsoby dopravy k hlavnímu vstupu do budovy či prostorům pro bezpečné odstavení kola není v kolizi, nekříží a nevyužívá:
▪ hlavní přístupové komunikace pro auta

+1

▪ vjezd/výjezd na/z parkoviště

+1

▪ přístupové komunikace pro zásobování a provoz budovy

+1

Další
Součástí hlavní pěší přístupové komunikace je oddělený pruh pro alternativní způsoby dopravy např. skateboard, kolečkové a inline brusle atd. (má vhodný hladký povrch s minimálními spárami)

+1

Modul DOP.DP - Uložení dopravních prostředků

Jedná se zejména o podporu cyklistiky a jiných alternativních způsobů individuální neautomobilové dopravy. Typ alternativní neautomobilové dopravy může souviset s lokalitou či s ročním obdobím. Může se jednat např. o kola, elektrokola, koloběžky, elektrické koloběžky, odstrkovadla, sáňky, běžky, … Pomocí bezpečného uložení alternativních dopravních prostředků s dostatečnou kapacitou a zázemím podpoří budova využívání alternativních způsobů dopravy. Uskladnění menších dopravních prostředků (kolečkové brusle, skateboard,…) není předmětem tohoto modulu.

Pokud je více možností uložení dopravních prostředků, vyhodnocení modulu se provede dle Tab. DOP.DP.1Tab. DOP.DP.5 pro každý typ úložného místa zvlášť (viz. konec modulu s příkladem).

V prostorách pro uložení musí být stojany (háky, skříňky) umožňující uzamknutí vlastním nebo zabudovaným zámkem. Stojany musí být pevně spojeny se zemí nebo se stálou konstrukcí. Stojany nesmí být dál než 25 m od vchodu do budovy, musí být na osvětleném místě a musí k nim být snadný přístup s dopravním prostředkem (rampa). Pro kolo by měl být k dispozici prostor o rozměrech 0,9 x 2 m. Ten je možné instalováním háků na zeď zmenšit, ale musí být ponechán dostatečný prostor pro manipulaci.

Tab.  DOP.DP.1: Hodnocení typ úložného prostoru

Typ úložného prostoru

TYP

Venkovní nekrytý stojan

1

Venkovní krytý neoplocený přístřešek nebo oplocený nekrytý stojan

1,1

Krytý oplocený přístřešek

1,2

Uzavíratelná místnost v objektu v blízkosti vstupu do budovy

1,3

V jednotlivých krytých boxech (sklepních kójích, garážích)

1,4

 

Tab.  DOP.DP.2: Hodnocení dostupnosti využití míst pro uložení

Dostupnost

DOS

Pouze uživatelům budovy

1

Pouze uživatelům budovy a jejich návštěvám

1,1

Uživatelům, návštěvám i široké veřejnosti, ale pouze v době provozu budovy (recepce/vrátnice)

1,2

Uživatelům, návštěvám i široké veřejnosti bez ohledu na provoz budovy

1,3

Možnost bezpečného uložení dopravního prostředku široké veřejnosti musí být viditelně uvedena u budovy a na jejích webových stránkách.

Tab. DOP.DP.3: Hodnocení kapacity úložných míst

Kapacita

KAP

Pro méně než 5 % uživatelů budovy

1

Pro 5 a více % uživatelů budovy

1,1

Pro více než 10 % uživatelů budovy

1,2

Pro více než 15 % uživatelů budovy

1,3

Pro více než 20 % uživatelů budovy

1,4

Pro více než 30 % uživatelů budovy

1,5

Pro více než 40 % uživatelů budovy

1,6

 

Tab. DOP.DP.4: Hodnocení zabezpečení úložných míst

Bezpečnost

BEZ

Prostory pro odstavení kol a koloběžek jsou střežené kamerovým systémem.

+0,1

Prostory pro odstavení kol a koloběžek jsou živě napojené na zabezpečení budovy a ostrahu.

+0,1

 

Tab. DOP.DP.5: Ohodnocení bonusů

Bonusy

BON

Je k dispozici možnost si dobít elektrokolo, elektrokoloběžku nebo podobný dopravní prostředek.

+0,1

Možnost dobíjení elektrokol, elektrokoloběžek je k dispozici pro více jak 5 % kapacity daného úložného místa.

+0,1

Prostor pro odstavení je vybaven zařízením pro huštění kol a drobným dílenským vybavením pro opravu kol nebo jiných podobných dopravních prostředků.

+0,1

Kreditové ohodnocení modulu DOP.DP se stanoví podle následující ho vzorce:

$K_{\textup{DOP.DP}}=\sum_{n}^{}\left ( TYP\cdot DOS\cdot KAP+BEZ+BON \right )\leq 5$

kde:

KDOP.DP je kreditové ohodnocení uložení dopravních prostředků;

TYP je ohodnocení typu úložného prostoru;

DOS je ohodnocení dostupnosti;

KAP je ohodnocení kapacity;

BEZ je ohodnocení bezpečnosti;

BON je ohodnocení bonusů;

n je počet variant úložných míst.

Maximální možný zisk kreditů KDOP.DP je 5.

Příklad

Na hodnoceném pozemku se nachází 2 možnosti úschovy kol. Venku před budovou se na hodnoceném pozemku nachází nekrytý neoplocený stojan na kola s kapacitou více než 20 % uživatelů budovy a který je dostupný komukoliv bez vlivu na provoz budovy. Je střežen kamerovým systémem.

Ve stejné budově je zároveň místnost, která je přístupná pouze uživatelům budovy s kapacitou více než 20 % uživatelů budovy. Je zde dostatečná kapacita pro dobíjení elektrokol.

 

  TYP DOS KAP BEZ BON  
Venkovní stojan pro veřejnost 1 1,3 1,4 0,1   1,92
Vnitřní místnost s možností dobíjení elektrokol 1,3 1 1,4   0,2 2,02
            3,94

Kredity KDOP.DP se rovnají 3,94 a splňují omezující podmínku (3,94 ≤ 5).

Modul DOP.ZA - Zázemí

Pro podporu šetrné individuální neautomobilové dopravy je důležité poskytnou i hygienické zázemí a možnost úschovy drobnějších věcí. Kladně hodnocena je i možnost přespání přímo v budově, čímž se sníží potřeba dopravy. Hodnocení se provede dle Tab. DOP.ZA.1.

Tab. DOP.ZA.1: Hodnocení zázemí

Zázemí

Kredity KDOP.ZA

Přímo v budově je možnost ubytovací kapacity, která může být poskytnuta dojíždějícím či hostujícím.

+1

Zamykací skříňky svými rozměry umožňují uskladnit kolečkové brusle, skateboard, longboard nebo jiný dopravní prostředek srovnatelných rozměrů.

+1

V blízkosti úložných míst jsou k dispozici sprchy šatny:*
▪ Pouze pro uživatele budovy

1

▪ Pro uživatele budovy, návštěvy a veřejnost

2

V blízkosti úložných míst jsou zamykací skřínky pro uskladnění potřeb pro uživatele. Počet skříněk musí odpovídat minimálně polovině počtu kapacity stání:
▪ Pouze pro uživatele budovy

1

▪ Pro uživatele budovy, návštěvy a veřejnost

2

*Minimální počet sprch je jedna sprcha na 10 úložných míst. Sprchy mohou sloužit ostatním uživatelům budovy. Jako šatny a převlékárny mohou sloužit předprostory sprch. Sprchy musí být oddělené.

Kontrolní výpis souvisejících závěrů kritérií [soubory C_Závěr]

Závěr kritéria E.DOP Podpora šetrné individuální neautomobilové dopravy (AB vk.1)

Pokyny pro vyhodnocení

Hodnocení Poznámky a pokyny ke zpracování
Certifikace návrhu budovy Kritérium se vyhodnocuje podle uvedeného postupu.
Certifikace budovy Kritérium se vyhodnocuje podle uvedeného postupu.
Shell and Core Kritérium se vyhodnocuje podle uvedeného postupu.
Rekonstrukce Kritérium se vyhodnocuje podle uvedeného postupu.

Indikátor

Kreditové ohodnocení podpory šetrné individuální dopravy.


Celkové vyhodnocení kritéria

Výpočet výsledného kreditového ohodnocení KDOP se provede dle vzorce:


$ K_{\textup{DOP}}= 2\cdot K_{\textup{DOP.DP}}+K_{\textup{DOP.ZA}}+K_{\textup{DOP.BK}} $

kde:

KDOP je výsledné kreditové ohodnocení podpory šetrné individuální neautomobilové dopravy;

KDOP.DP je kreditové ohodnocení uložení dopravních prostředků;

KDOP.ZA je kreditové ohodnocení zázemí;

KDOP.BK je kreditové ohodnocení bezkolizního dopravního řešení.


Specifické kriteriální meze

Do kriteriálních mezí vstupuje výsledné kreditové ohodnocení podpory šetrné individuální neautomobilové dopravy KDOP.

Tab. DOP.1 Kriteriální meze pro DOP Podpora šetrné individuální neautomobilové dopravy

Výsledné kreditové ohodnocení KDOP

Body

0

0

2

1

4

2

6

3

8

4

10

5

12

6

14

7

16

8

18

9

≥ 20

10

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.

Závěr kritéria E.DOP Podpora šetrné individuální neautomobilové dopravy (BD vk.1)

Pokyny pro vyhodnocení

Hodnocení Poznámky a pokyny ke zpracování
Certifikace návrhu budovy Kritérium se vyhodnocuje podle uvedeného postupu.
Certifikace budovy Kritérium se vyhodnocuje podle uvedeného postupu.
Shell and Core Kritérium se vyhodnocuje podle uvedeného postupu.
Rekonstrukce Kritérium se vyhodnocuje podle uvedeného postupu.

Indikátor

Kreditové ohodnocení podpory šetrné individuální dopravy.


Celkové vyhodnocení kritéria

Výpočet výsledného kreditového ohodnocení KDOP se provede dle vzorce:


$ K_{\textup{DOP}}= 4\cdot K_{\textup{DOP.DP}}+K_{\textup{DOP.BK}} $

kde:

KDOP je výsledné kreditové ohodnocení podpory šetrné individuální neautomobilové dopravy;

KDOP.DP je kreditové ohodnocení uložení dopravních prostředků;

KDOP.BK je kreditové ohodnocení bezkolizního dopravního řešení.


Specifické kriteriální meze

Do kriteriálních mezí vstupuje výsledné kreditové ohodnocení podpory šetrné individuální neautomobilové dopravy KDOP.

Tab. DOP.1 Kriteriální meze pro DOP Podpora šetrné individuální neautomobilové dopravy

Výsledné kreditové ohodnocení KDOP

Body

0

0

2

1

4

2

6

3

8

4

10

5

12

6

15

7

18

8

21

9

≥ 24

10

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.

Závěr kritéria E.DOP Podpora šetrné individuální neautomobilové dopravy (EDU vk.1)

Pokyny pro vyhodnocení

Hodnocení Poznámky a pokyny ke zpracování
Certifikace návrhu budovy Kritérium se vyhodnocuje podle uvedeného postupu.
Certifikace budovy Kritérium se vyhodnocuje podle uvedeného postupu.
Shell and Core Kritérium se vyhodnocuje podle uvedeného postupu.
Rekonstrukce Kritérium se vyhodnocuje podle uvedeného postupu.

Indikátor

Kreditové ohodnocení podpory šetrné individuální dopravy.


Celkové vyhodnocení kritéria

Výpočet výsledného kreditového ohodnocení KDOP se provede dle vzorce:


$ K_{\textup{DOP}}= 2\cdot K_{\textup{DOP.DP}}+K_{\textup{DOP.ZA}}+K_{\textup{DOP.BK}} $

kde:

KDOP je výsledné kreditové ohodnocení podpory šetrné individuální neautomobilové dopravy;

KDOP.DP je kreditové ohodnocení uložení dopravních prostředků;

KDOP.ZA je kreditové ohodnocení zázemí;

KDOP.BK je kreditové ohodnocení bezkolizního dopravního řešení.


Specifické kriteriální meze

Do kriteriálních mezí vstupuje výsledné kreditové ohodnocení podpory šetrné individuální neautomobilové dopravy KDOP.

Tab. DOP.1 Kriteriální meze pro DOP Podpora šetrné individuální neautomobilové dopravy

Výsledné kreditové ohodnocení KDOP

Body

0

0

2

1

4

2

6

3

8

4

10

5

12

6

14

7

16

8

18

9

≥ 20

10

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.

Závěr kritéria E.DOP Podpora šetrné individuální neautomobilové dopravy (RD vk.1)

Pokyny pro vyhodnocení

Hodnocení Poznámky a pokyny ke zpracování
Certifikace návrhu budovy Kritérium se vyhodnocuje podle uvedeného postupu.
Certifikace budovy Kritérium se vyhodnocuje podle uvedeného postupu.
Shell and Core Kritérium se vyhodnocuje podle uvedeného postupu.
Rekonstrukce Kritérium se vyhodnocuje podle uvedeného postupu.

Indikátor

Kreditové ohodnocení podpory šetrné individuální dopravy.


Celkové vyhodnocení kritéria

Výpočet výsledného kreditového ohodnocení KDOP se provede dle vzorce:


$ K_{\textup{DOP}}= K_{\textup{DOP.RD}} $

kde:

KDOP je výsledné kreditové ohodnocení podpory šetrné individuální neautomobilové dopravy;

KDOP.RD je kreditové ohodnocení dopravních specifik rodinných domů.


Specifické kriteriální meze

Do kriteriálních mezí vstupuje výsledné kreditové ohodnocení podpory šetrné individuální neautomobilové dopravy KDOP.

Tab. DOP.1 Kriteriální meze pro DOP Podpora šetrné individuální neautomobilové dopravy

Výsledné kreditové ohodnocení KDOP

Body

0

0

≥ 10

10

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.

Závěr kritéria E.DOP Podpora šetrné individuální neautomobilové dopravy (UNI vk.1)

Pokyny pro vyhodnocení

Hodnocení Poznámky a pokyny ke zpracování
Certifikace návrhu budovy Kritérium se vyhodnocuje podle uvedeného postupu.
Certifikace budovy Kritérium se vyhodnocuje podle uvedeného postupu.
Shell and Core Kritérium se vyhodnocuje podle uvedeného postupu.
Rekonstrukce Kritérium se vyhodnocuje podle uvedeného postupu.

Indikátor

Kreditové ohodnocení podpory šetrné individuální dopravy.


Celkové vyhodnocení kritéria

Výpočet výsledného kreditového ohodnocení KDOP se provede dle vzorce:


$ K_{\textup{DOP}}= 2\cdot K_{\textup{DOP.DP}}+K_{\textup{DOP.ZA}}+K_{\textup{DOP.BK}} $

kde:

KDOP je výsledné kreditové ohodnocení podpory šetrné individuální neautomobilové dopravy;

KDOP.DP je kreditové ohodnocení uložení dopravních prostředků;

KDOP.ZA je kreditové ohodnocení zázemí;

KDOP.BK je kreditové ohodnocení bezkolizního dopravního řešení.


Specifické kriteriální meze

Do kriteriálních mezí vstupuje výsledné kreditové ohodnocení podpory šetrné individuální neautomobilové dopravy KDOP.

Tab. DOP.1 Kriteriální meze pro DOP Podpora šetrné individuální neautomobilové dopravy

Výsledné kreditové ohodnocení KDOP

Body

0

0

2

1

4

2

6

3

8

4

10

5

12

6

14

7

16

8

18

9

≥ 20

10

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.