E.DOP intro (vi.1)

Záměr hodnocení

Cílem kritéria je snížení automobilové dopravní zátěže a s ní spojených emisí a hluku díky podpoře šetrné individuální neautomobilové dopravy.

Kontext

Automobilová doprava zatěžuje nejen přírodní prostředí, ale je i významným urbanistickým problémem města. V postižených částech je výrazně vyšší hluk, prašnost prostředí a méně kvalitní vzduch. Alternativy jednomístné osobní dopravy existují, ale je potřeba je podpořit a vytvořit dobré podmínky pro jejich využívání.

Budovy a jejich okolí k tomu mohou přispět možností bezpečného uložení, doplňkovým zázemím jako jsou šatny či sprchy i podporou bezkolizního přístupu pro pěší, cyklisty či jiné druhy alternativní nemotorové dopravy.

Literatura

  • ČSN 736110 Projektování místních komunikací
  • Vyhláška č. 501/2006 Sb. O obecných požadavcích na využívání území
  • TP 179 Navrhování komunikací pro cyklisty