E.EUP intro (vi.1)

Záměr hodnocení

Snížení dopadu provozu budov, při kterém dochází k přesycování prostředí minerálními živinami.

Kontext

Na celkové eutrofizaci prostředí se podílí přirozená a kulturní eutrofizace. Přirozená eutrofizace souvisí s přírodními procesy. Kulturní eutrofizace souvisí s lidskou činností, s rozvojem průmyslu a nástupem jeho produktů. Kulturní eutrofizace dnes zcela převažuje.

Na eutrofizaci se podílí především dusík a fosfor. Jejich zvyšující se koncentrace v prostředí ohrožuje biodiverzitu, vysoký obsah živin může mít dalekosáhlé negativní dopady na přírodní ekosystémy. Jde například o nadměrný růst řas a sinic v povrchových vodách, ke kterému dochází v důsledku nadměrného přísunu výše zmíněných sloučenin.

Provoz budov se podílí na eutrofizaci především ve třech oblastech:

 • vypouštění emisí z energetických zdrojů,
 • vypuštěná emisí v procesu výroby a dopravy stavebních materiálů,
 • vypouštění nevyčištěných splašků a neodstraňování anorganického fosforu v čistírnách odpadních vod, přičemž splašky obsahují množství fosfátů z pracích a mycích prostředků.

Literatura

 • ČSN EN ISO 14040:2006  Environmentální management – Posuzování životního cyklu – Zásady a osnova
 • ČSN EN ISO 14044:2006  Environmentální management – Posuzování životního cyklu – Požadavky a směrnice
 • ČSN EN 15643-1 Udržitelnost staveb – Posuzování udržitelnosti budov – Část 1: Obecný rámec
 • ČSN EN 15643-2 Udržitelnost staveb – Posuzování udržitelnosti budov – Část 2: Rámec pro posuzování environmentálních vlastností
 • Lineární bilanční model GEMIS (Global Emission Model for Integrated Systems) (www.oeko.de) a česká databáze GEMIS CZ
 • Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů
 • Směrnice Rady 91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod
 • Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách