E.ODP intro (vi.1)

Kontrolní výpis úvodu kritéria [soubor A_Intro]

Úvod E.ODP intro (vi.1)

Záměr hodnocení

Zmírnění dopadu stavby na ničení ozonové vrstvy, aneb důraz na snížení množství ekvivalentních emisí trichlormonofluormetanu (CFC-11) vzniklých v průběhu výstavby a provozu budovy. Jedná se tedy o redukci emisí CFC-11ekv. vzniklých v souvislosti s energií spotřebovanou během celoročního provozu budovy a snížení množství produkce svázaných emisí CFC-11ekv. v použitých konstrukčních materiálech.

Kontext

V období od šedesátých do osmdesátých let 20. století začala prudce narůstat spotřeba látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a to zejména chlorfluoruhlovodíků (CFC). Přímá souvislost mezi produkcí látek CFC a úbytkem stratosférického ozonu byla objevena až v polovině sedmdesátých let 20. století. V roce 1985 byla v OSN za účelem ochrany ozonové vrstvy přijata Vídeňská úmluva o ochraně ozonové vrstvy a v roce 1987 pak její prováděcí Montrealský protokol o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu. K těmto mezinárodním smlouvám postupně přistoupila naprostá většina států světa, včetně České republiky.

Mezi látky poškozující ozonovou vrstvu patří halony (ty mají nejvyšší potenciál pro poškozování), látky CFC (tzv. tvrdé freony), HCFC (tzv. měkké freony), methylbromid, tetrachlormethan, aj.

V současné době se v ČR pro běžná použití nepoužívají látky CFC a halony. Látky HCFC se již používají pouze v některých chladicích zařízeních starších typů a ve výjimečných případech také jako náhrada za halony ve vymezených aplikacích v požární technice.

Nejvýznamnějším odvětvím používání látek, které poškozují ozonovou vrstvu Země, je chladicí a klimatizační technika. Výroba, dovoz a vývoz CFC a výrobků, které je obsahují, jsou v České republice od roku 1996 pro běžné účely zákonem zakázány. V případě látek HCFC je jejich výroba zakázána od roku 1997 a jejich dovoz je limitován vyhláškou. Dle zákona č. 86/2002 Sb. musely být vyřazeny z provozu systémy požární ochrany a hasicí přístroje obsahující halony nejpozději do 31. prosince 2003.

Literatura

Seznam literatury viz samostatná tabulka.

Kontrolní výpis souvisejících modulů v provázaných kritériích [soubor B_Moduly]

Modul ODP.PE - Měrná roční produkce provozních emisí CFC 11,ekv.

Hodnotí se emise vznikající jako důsledek spotřeby provozní energie, která je vyčíslena v kritériu PEE Primární energie z neobnovitelných zdrojů. Z tohoto kritéria se přebírají dílčí množství dodané energie na systémové hranici budovy pro celoroční provoz budovy, a ty se následně pomocí emisních faktorů přepočítají na emise CFC 11,ekv. – analogicky se k tomu využije výpočet z kritéria PEE.  Emisní faktory se přebírají z příslušných databází (viz kapitola A.4).

Celková suma roční produkce provozních emisí CFC 11,ekv. se vztáhne na celkovou podlahovou plochu, viz Tab. ODP.PE.1.

Tab. ODP.PE.1: Stanovení měrné roční produkce provozních emisí CFC 11,ekv.

Položka

M.j.

Hodnota

Roční produkce provozních emisí CFC 11,ekv.

kg CFC 11,ekv./a

Celková podlahová plocha

m2

HODP.PE: Měrná roční produkce provozních emisí CFC 11,ekv.

kg CFC 11,ekv./(m2·a)

Modul ODP.SE - Měrná roční produkce svázaných emisí CFC 11,ekv.

Hodnocení navazuje na výpočty spotřeby svázané energie v kritériu PEE Primární energie z neobnovitelných zdrojů. Vychází se ze stejného výkazu výměr a celkově se postupuje způsobem popsaným v kritériu PEE – jen s tím rozdílem, že do analýzy vstupují jednotkové svázané produkce emisí CFC 11,ekv., které se přebírají z příslušných databází (viz kapitola A.4).

Z výpočtů vzejde celková suma produkce svázaných emisí CFC 11,ekv., která se vztáhne na celkovou podlahovou plochu, viz Tab. ODP.SE.1.

Tab. ODP.SE.1: Stanovení měrné roční produkce svázaných emisí CFC 11,ekv.

Položka

M.j.

Hodnota

Roční produkce svázaných emisí CFC 11,ekv.

kg CFC 11,ekv./a

Celková podlahová plocha

m2

HODP.SE: Měrná roční produkce svázaných emisí CFC 11,ekv.

kg CFC 11,ekv./(m2·a)

Kontrolní výpis souvisejících závěrů kritérií [soubory C_Závěr]

Závěr kritéria E.ODP Potenciál ničení ozonové vrstvy (AB vk.1)

Pokyny pro vyhodnocení

Hodnocení Poznámky a pokyny ke zpracování
Certifikace návrhu budovy Hodnocení se provádí z dostupných podkladů, výpočtů a simulacíV některých případech je možné podepsat čestné prohlášení či stačí, že je v dokumentaci popsán požadavek. 
Certifikace budovy

Po výstavbě budovy se zaktualizuje výkaz výměr a na jeho základě se stanoví aktuální hodnota měrné roční svázané spotřeby primární energie z neobnovitelných zdrojů.

U hodnocení provozních spotřeb energií se při procesu certifikace hodnoty ověří dle skutečně naměřených hodnot dílčích spotřeb energie. Pokud neexistují změřené spotřeby dle požadovaného rozčlenění, pak se musí vhodným způsobem rozklíčovat. Přípustné je užití dat z energetického auditu (pokud existuje).

Také se musí zohlednit případné nedosažení plné obsazenosti budovy, a to přepočtem spotřeby energie na plnou, resp. projektovanou obsazenost. Pro zohlednění vlivů konkrétních klimatických podmínek v lokalitě během různých let lze provést přepočet spotřeby tepla pro vytápění denostupňovou metodou.

Shell and Core Pokud je budova projektována jako Shell and Core a některé konstrukce a materiály nejsou známy a není možné je odhadnout, tak se ve fázi certifikace projektu nezapočítávají. Obdobně se postupuje i u standardně projektovaných budov. Výpočty jsou pak upřesněny až po kolaudaci v procesu finální certifikace.
Rekonstrukce Do hodnocení vstupují jen rekonstrukcí přidané materiály a prvky budovy. Původní konstrukce a zařízení se do výpočtu nezahrnují.

Indikátor

Hodnota výsledné měrné roční produkce emisí CFC 11, ekv. v kg vztažená na 1 m2 celkové podlahové plochy – kg CFC 11,ekv. / (m2 · a).


Celkové vyhodnocení kritéria

Výsledná hodnota se stanoví dle vzorce:


$ H_{\textup{ODP}}=H_{\textup{ODP.SE}}+H_{\textup{ODP.PE}} $

kde:

HODP je výsledná měrná roční produkce emisí CFC 11,ekv. [kg CFC 11,ekv./(m2·a)];

HODP.SE je měrná roční produkce svázaných emisí CFC 11,ekv. [kg CFC 11,ekv./(m2·a)];

HODP.PE je měrná roční produkce provozních emisí CFC 11,ekv. [kg CFC 11,ekv./(m2·a)].


Specifické kriteriální meze

Do kriteriálních mezí vstupuje výsledná měrná roční produkce emisí CFC 11,ekv. v kg CFC 11,ekv./(m2·a).

Tab. ODP.1: Kriteriální meze pro ODP Potenciál ničení ozonové vrstvy

Výsledná měrná roční produkce emisí CFC 11,ekv. HODP [kg CFC 11,ekv./( m2·a)]

Body

≥ 0,000 001 400

0

0,000 001 306

1

0,000 001 212

2

0,000 001 118

3

0,000 001 024

4

0,000 000 930

5

0,000 000 836

6

0,000 000 742

7

0,000 000 648

8

0,000 000 554

9

≤ 0,000 000 460

10

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.

 

Závěr kritéria E.ODP Potenciál ničení ozonové vrstvy (BD vk.1)

Pokyny pro vyhodnocení

Hodnocení Poznámky a pokyny ke zpracování
Certifikace návrhu budovy Hodnocení se provádí z dostupných podkladů, výpočtů a simulacíV některých případech je možné podepsat čestné prohlášení či stačí, že je v dokumentaci popsán požadavek. 
Certifikace budovy

Po výstavbě budovy se zaktualizuje výkaz výměr a na jeho základě se stanoví aktuální hodnota měrné roční svázané spotřeby primární energie z neobnovitelných zdrojů.

U hodnocení provozních spotřeb energií se při procesu certifikace hodnoty ověří dle skutečně naměřených hodnot dílčích spotřeb energie. Pokud neexistují změřené spotřeby dle požadovaného rozčlenění, pak se musí vhodným způsobem rozklíčovat. Přípustné je užití dat z energetického auditu (pokud existuje).

Také se musí zohlednit případné nedosažení plné obsazenosti budovy, a to přepočtem spotřeby energie na plnou, resp. projektovanou obsazenost. Pro zohlednění vlivů konkrétních klimatických podmínek v lokalitě během různých let lze provést přepočet spotřeby tepla pro vytápění denostupňovou metodou.

Shell and Core Pokud je budova projektována jako Shell and Core a některé konstrukce a materiály nejsou známy a není možné je odhadnout, tak se ve fázi certifikace projektu nezapočítávají. Obdobně se postupuje i u standardně projektovaných budov. Výpočty jsou pak upřesněny až po kolaudaci v procesu finální certifikace.
Rekonstrukce Do hodnocení vstupují jen rekonstrukcí přidané materiály a prvky budovy. Původní konstrukce a zařízení se do výpočtu nezahrnují.

Indikátor

Hodnota výsledné měrné roční produkce emisí CFC 11, ekv. v kg vztažená na 1 m2 celkové podlahové plochy – kg CFC 11,ekv. / (m2 · a).


Celkové vyhodnocení kritéria

Výsledná hodnota se stanoví dle vzorce:


$ H_{\textup{ODP}}=H_{\textup{ODP.SE}}+H_{\textup{ODP.PE}} $

kde:

HODP je výsledná měrná roční produkce emisí CFC 11,ekv. [kg CFC 11,ekv./(m2·a)];

HODP.SE je měrná roční produkce svázaných emisí CFC 11,ekv. [kg CFC 11,ekv./(m2·a)];

HODP.PE je měrná roční produkce provozních emisí CFC 11,ekv. [kg CFC 11,ekv./(m2·a)].


Specifické kriteriální meze

Do kriteriálních mezí vstupuje výsledná měrná roční produkce emisí CFC 11,ekv. v kg CFC 11,ekv./(m2·a).

Tab. ODP.1: Kriteriální meze pro ODP Potenciál ničení ozonové vrstvy

Výsledná měrná roční produkce emisí CFC 11,ekv. HODP [kg CFC 11,ekv./( m2·a)]

Body

≥ 0,000 001 420

0

0,000 001 322

1

0,000 001 224

2

0,000 001 126

3

0,000 001 028

4

0,000 000 930

5

0,000 000 832

6

0,000 000 734

7

0,000 000 636

8

0,000 000 538

9

≤ 0,000 000 440

10

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.

 

Závěr kritéria E.ODP Potenciál ničení ozonové vrstvy (EDU vk.1)

Pokyny pro vyhodnocení

Hodnocení Poznámky a pokyny ke zpracování
Certifikace návrhu budovy Hodnocení se provádí z dostupných podkladů, výpočtů a simulacíV některých případech je možné podepsat čestné prohlášení či stačí, že je v dokumentaci popsán požadavek. 
Certifikace budovy

Po výstavbě budovy se zaktualizuje výkaz výměr a na jeho základě se stanoví aktuální hodnota měrné roční svázané spotřeby primární energie z neobnovitelných zdrojů.

U hodnocení provozních spotřeb energií se při procesu certifikace hodnoty ověří dle skutečně naměřených hodnot dílčích spotřeb energie. Pokud neexistují změřené spotřeby dle požadovaného rozčlenění, pak se musí vhodným způsobem rozklíčovat. Přípustné je užití dat z energetického auditu (pokud existuje).

Také se musí zohlednit případné nedosažení plné obsazenosti budovy, a to přepočtem spotřeby energie na plnou, resp. projektovanou obsazenost. Pro zohlednění vlivů konkrétních klimatických podmínek v lokalitě během různých let lze provést přepočet spotřeby tepla pro vytápění denostupňovou metodou.

Shell and Core Pokud je budova projektována jako Shell and Core a některé konstrukce a materiály nejsou známy a není možné je odhadnout, tak se ve fázi certifikace projektu nezapočítávají. Obdobně se postupuje i u standardně projektovaných budov. Výpočty jsou pak upřesněny až po kolaudaci v procesu finální certifikace.
Rekonstrukce Do hodnocení vstupují jen rekonstrukcí přidané materiály a prvky budovy. Původní konstrukce a zařízení se do výpočtu nezahrnují.

Indikátor

Hodnota výsledné měrné roční produkce emisí CFC 11, ekv. v kg vztažená na 1 m2 celkové podlahové plochy – kg CFC 11,ekv. / (m2 · a).


Celkové vyhodnocení kritéria

Výsledná hodnota se stanoví dle vzorce:


$ H_{\textup{ODP}}=H_{\textup{ODP.SE}}+H_{\textup{ODP.PE}} $

kde:

HODP je výsledná měrná roční produkce emisí CFC 11,ekv. [kg CFC 11,ekv./(m2·a)];

HODP.SE je měrná roční produkce svázaných emisí CFC 11,ekv. [kg CFC 11,ekv./(m2·a)];

HODP.PE je měrná roční produkce provozních emisí CFC 11,ekv. [kg CFC 11,ekv./(m2·a)].


Specifické kriteriální meze

Do kriteriálních mezí vstupuje výsledná měrná roční produkce emisí CFC 11,ekv. v kg CFC 11,ekv./(m2·a).

Tab. ODP.1: Kriteriální meze pro ODP Potenciál ničení ozonové vrstvy

Výsledná měrná roční produkce emisí CFC 11,ekv. HODP [kg CFC 11,ekv./( m2·a)]

Body

≥ 0,000 001 400

0

0,000 001 306

1

0,000 001 212

2

0,000 001 118

3

0,000 001 024

4

0,000 000 930

5

0,000 000 836

6

0,000 000 742

7

0,000 000 648

8

0,000 000 554

9

≤ 0,000 000 460

10

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.

 

Závěr kritéria E.ODP Potenciál ničení ozonové vrstvy (RD vk.1)

Pokyny pro vyhodnocení

Hodnocení Poznámky a pokyny ke zpracování
Certifikace návrhu budovy Hodnocení se provádí z dostupných podkladů, výpočtů a simulacíV některých případech je možné podepsat čestné prohlášení či stačí, že je v dokumentaci popsán požadavek. 
Certifikace budovy

Po výstavbě budovy se zaktualizuje výkaz výměr a na jeho základě se stanoví aktuální hodnota měrné roční svázané spotřeby primární energie z neobnovitelných zdrojů.

U hodnocení provozních spotřeb energií se při procesu certifikace hodnoty ověří dle skutečně naměřených hodnot dílčích spotřeb energie. Pokud neexistují změřené spotřeby dle požadovaného rozčlenění, pak se musí vhodným způsobem rozklíčovat. Přípustné je užití dat z energetického auditu (pokud existuje).

Také se musí zohlednit případné nedosažení plné obsazenosti budovy, a to přepočtem spotřeby energie na plnou, resp. projektovanou obsazenost. Pro zohlednění vlivů konkrétních klimatických podmínek v lokalitě během různých let lze provést přepočet spotřeby tepla pro vytápění denostupňovou metodou.

Shell and Core Pokud je budova projektována jako Shell and Core a některé konstrukce a materiály nejsou známy a není možné je odhadnout, tak se ve fázi certifikace projektu nezapočítávají. Obdobně se postupuje i u standardně projektovaných budov. Výpočty jsou pak upřesněny až po kolaudaci v procesu finální certifikace.
Rekonstrukce Do hodnocení vstupují jen rekonstrukcí přidané materiály a prvky budovy. Původní konstrukce a zařízení se do výpočtu nezahrnují.

Indikátor

Hodnota výsledné měrné roční produkce emisí CFC 11, ekv. v kg vztažená na 1 m2 celkové podlahové plochy – kg CFC 11,ekv. / (m2 · a).


Celkové vyhodnocení kritéria

Výsledná hodnota se stanoví dle vzorce:


$ H_{\textup{ODP}}=H_{\textup{ODP.SE}}+H_{\textup{ODP.PE}} $

kde:

HODP je výsledná měrná roční produkce emisí CFC 11,ekv. [kg CFC 11,ekv./(m2·a)];

HODP.SE je měrná roční produkce svázaných emisí CFC 11,ekv. [kg CFC 11,ekv./(m2·a)];

HODP.PE je měrná roční produkce provozních emisí CFC 11,ekv. [kg CFC 11,ekv./(m2·a)].


Specifické kriteriální meze

Do kriteriálních mezí vstupuje výsledná měrná roční produkce emisí CFC 11,ekv. v kg CFC 11,ekv./(m2·a).

Tab. ODP.1: Kriteriální meze pro ODP Potenciál ničení ozonové vrstvy

Tab. ODP.1: Kriteriální meze pro ODP Potenciál ničení ozonové vrstvy

Výsledná měrná roční produkce emisí CFC 11,ekv. HODP [kg CFC 11,ekv./( m2·a)]

Body

≥ 0,000 001 420

0

0,000 001 322

1

0,000 001 224

2

0,000 001 126

3

0,000 001 028

4

0,000 000 930

5

0,000 000 832

6

0,000 000 734

7

0,000 000 636

8

0,000 000 538

9

≤ 0,000 000 440

10

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.

 

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.

 

Závěr kritéria E.ODP Potenciál ničení ozonové vrstvy (UNI vk.1)

Pokyny pro vyhodnocení

Hodnocení Poznámky a pokyny ke zpracování
Certifikace návrhu budovy Hodnocení se provádí z dostupných podkladů, výpočtů a simulacíV některých případech je možné podepsat čestné prohlášení či stačí, že je v dokumentaci popsán požadavek. 
Certifikace budovy

Po výstavbě budovy se zaktualizuje výkaz výměr a na jeho základě se stanoví aktuální hodnota měrné roční svázané spotřeby primární energie z neobnovitelných zdrojů.

U hodnocení provozních spotřeb energií se při procesu certifikace hodnoty ověří dle skutečně naměřených hodnot dílčích spotřeb energie. Pokud neexistují změřené spotřeby dle požadovaného rozčlenění, pak se musí vhodným způsobem rozklíčovat. Přípustné je užití dat z energetického auditu (pokud existuje).

Také se musí zohlednit případné nedosažení plné obsazenosti budovy, a to přepočtem spotřeby energie na plnou, resp. projektovanou obsazenost. Pro zohlednění vlivů konkrétních klimatických podmínek v lokalitě během různých let lze provést přepočet spotřeby tepla pro vytápění denostupňovou metodou.

Shell and Core Pokud je budova projektována jako Shell and Core a některé konstrukce a materiály nejsou známy a není možné je odhadnout, tak se ve fázi certifikace projektu nezapočítávají. Obdobně se postupuje i u standardně projektovaných budov. Výpočty jsou pak upřesněny až po kolaudaci v procesu finální certifikace.
Rekonstrukce Do hodnocení vstupují jen rekonstrukcí přidané materiály a prvky budovy. Původní konstrukce a zařízení se do výpočtu nezahrnují.

Indikátor

Hodnota výsledné měrné roční produkce emisí CFC 11, ekv. v kg vztažená na 1 m2 celkové podlahové plochy – kg CFC 11,ekv. / (m2 · a).


Celkové vyhodnocení kritéria

Výsledná hodnota se stanoví dle vzorce:


$ H_{\textup{ODP}}=H_{\textup{ODP.SE}}+H_{\textup{ODP.PE}} $

kde:

HODP je výsledná měrná roční produkce emisí CFC 11,ekv. [kg CFC 11,ekv./(m2·a)];

HODP.SE je měrná roční produkce svázaných emisí CFC 11,ekv. [kg CFC 11,ekv./(m2·a)];

HODP.PE je měrná roční produkce provozních emisí CFC 11,ekv. [kg CFC 11,ekv./(m2·a)].


Specifické kriteriální meze

Do kriteriálních mezí vstupuje výsledná měrná roční produkce emisí CFC 11,ekv. v kg CFC 11,ekv./(m2·a).

Tab. ODP.1: Kriteriální meze pro ODP Potenciál ničení ozonové vrstvy

Výsledná měrná roční produkce emisí CFC 11,ekv. HODP [kg CFC 11,ekv./( m2·a)]

Body

≥ 0,000 001 400

0

0,000 001 306

1

0,000 001 212

2

0,000 001 118

3

0,000 001 024

4

0,000 000 930

5

0,000 000 836

6

0,000 000 742

7

0,000 000 648

8

0,000 000 554

9

≤ 0,000 000 460

10

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.