E.OZE intro (vi.1)

Kontrolní výpis úvodu kritéria [soubor A_Intro]

Úvod E.OZE intro (vi.1)

Záměr hodnocení

Důraz na zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie (OZE). Využití OZE snižuje provozní náklady na krytí energetických potřeb, které jsou do objektu dodávány zvenčí a také vede k určité energetické nezávislosti a redukci environmentální zátěže budovy.

Kontext

Obnovitelné zdroje energie (OZE) nabývají v posledních letech stále více na významu a jsou nedílnou součástí udržitelné výstavby. Zákon o hospodaření energií, jež významně ovlivňuje výstavbu a rekonstrukce budov, OZE také zohledňuje. A to nejen v souvislosti se státní a územní energetickou koncepcí, ale také v oblasti státního programu na podporu úspor energie, snižování energetické náročnosti budov aj.

V ČR připadá v úvahu především využití energie slunce, větru, země, biomasy, vody a bioplynu. Mezi základní pozitiva OZE patří především úspora neobnovitelných zdrojů energie (fosilních paliv) a z toho plynoucí snížení emisí škodlivých látek. Z hlediska bezpečnosti dodávek energie je významné, že OZE jsou dostupné v místě použití.

Literatura

Seznam literatury viz samostatná tabulka.

Kontrolní výpis souvisejících modulů v provázaných kritériích [soubor B_Moduly]

Modul OZE.OE - Podíl obnovitelné energie

Toto kritérium má za cíl podpořit obnovitelnou energii získanou v místě či blízkém okolí např. městské čtvrti (tzv. PED Positive Energy District = energeticky plusová městská čtvrť). Z toho důvodu se v daném kritériu nezapočítává elektrická energie ze sítě od národního dodavatele, který deklaruje, že se jedná o elektřinu z obnovitelných zdrojů energie. Environmentální výhody odběru takovéto energie se projeví v kritériích (E.PEE, E.GWP, E.ACP, E.EUP, E.ODP, E.POC) použitím nižší konverzních a emisních faktorů.

Pro započítání energie vyrobené z obnovitelných zdrojů v místě platí v kritériu následující podmínky:

  • zdroj energie musí splňovat definici pro obnovitelný zdroj energie (viz slovníček pojmů);

a zároveň

  • zdroj je umístěn v budově nebo na budově, případně plošně přísluší pozemku, který přímo prostorově i majetkově souvisí s objektem

nebo

  • do budovy je dodávána energie ze zdroje obnovitelné energie, který se nalézá v nejbližším okolí budovy a je doložena technická, ekonomická a environmentální vhodnost napojení budovy na tento zdroj.

Při pochybnostech, zda se daný zdroj dá považovat za „místní“, je možné se dotázat platformy SBToolCZ. Pod pojmem energie je zde míněna i tepelná energie.

Do celkového množství energie vyrobené z OZE se započítává i energie vyrobená z OZE, která opouští systémovou hranici budovy směrem ven (např. z důvodu prodeje).

Pro souhrn energetických položek a stanovení hodnoty se užije Tab. OZE.OE.1.

Tab. OZE.OE.1: Stanovení podílu v místě vyrobené obnovitelné energie na celkové spotřebě energie

Položka

M.j.

Označení

Hodnota

Celková roční spotřeba energie

MJ/a

a

 
Energie vyrobená z obnovitelných zdrojů v místě*

MJ/a

b

 
HOZE.OE: Podíl v místě vyrobené obnovitelné energie na celkové spotřebě energie

%

b / a · 100

 

* V případě existence vícero zdrojů OZE se tabulka rozšíří dle počtu dílčích zdrojů (např. termický systém, kotel na biomasu, fotovoltaika, apod.) a pro potřeby stanovení podílu se následně počítá se součtem energie vyrobené všemi dílčími zdroji.

Uvedené hodnoty energií a jejich zdroje musí být konzistentní pro všechna kritéria, ve kterých je s těmito hodnotami počítáno.

Kontrolní výpis souvisejících závěrů kritérií [soubory C_Závěr]

Závěr kritéria E.OZE Obnovitelné zdroje energie (AB vk.1)

Pokyny pro vyhodnocení

Hodnocení Poznámky a pokyny ke zpracování
Certifikace návrhu budovy Ve fázi projektu se množství energie vyčíslí z doložené odpovídající studie (PENB, EP, EA nebo na základě jiného přesnějšího výpočtu).
Certifikace budovy Množství energie vyrobené a spotřebované se uvažuje jako skutečné, naměřené množství. 
Shell and Core Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 
Rekonstrukce Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 

Indikátor

Podíl v místě vyrobené obnovitelné energie na celkové spotřebě energie [%].


Celkové vyhodnocení kritéria

Výsledné hodnota se stanoví dle vzorce:


$ H_{\textup{OZE}}=H_{\textup{OZE.OE}} $

kde:

HOZE je výsledný podíl v místě vyrobené obnovitelné energie na celkové spotřebě energie [%];

HOZE.OE je podíl v místě vyrobené obnovitelné energie na celkové spotřebě energie [%].


Specifické kriteriální meze

Do kriteriálních mezí vstupuje výsledný podíl v místě vyrobené obnovitelné energie na celkové spotřebě energie HOZE v %.

Tab. OZE.1: Kriteriální meze pro OZE Obnovitelné zdroje energie

Výsledný podíl v místě vyrobené obnovitelné energie na celkové spotřebě energie HOZE [%]

Body

0

0

4

4

10

6

20

8

≥ 35

10

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.

Závěr kritéria E.OZE Obnovitelné zdroje energie (BD vk.1)

Pokyny pro vyhodnocení

Hodnocení Poznámky a pokyny ke zpracování
Certifikace návrhu budovy Ve fázi projektu se množství energie vyčíslí z doložené odpovídající studie (PENB, EP, EA nebo na základě jiného přesnějšího výpočtu).
Certifikace budovy Množství energie vyrobené a spotřebované se uvažuje jako skutečné, naměřené množství. 
Shell and Core Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 
Rekonstrukce Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 

Indikátor

Podíl v místě vyrobené obnovitelné energie na celkové spotřebě energie [%].


Celkové vyhodnocení kritéria

Výsledné hodnota se stanoví dle vzorce:


$ H_{\textup{OZE}}=H_{\textup{OZE.OE}} $

kde:

HOZE je výsledný podíl v místě vyrobené obnovitelné energie na celkové spotřebě energie [%];

HOZE.OE je podíl v místě vyrobené obnovitelné energie na celkové spotřebě energie [%].


Specifické kriteriální meze

Do kriteriálních mezí vstupuje výsledný podíl v místě vyrobené obnovitelné energie na celkové spotřebě energie v %.

Tab. OZE.1: Kriteriální meze pro OZE Obnovitelné zdroje energie

Výsledný podíl v místě vyrobené obnovitelné energie na celkové spotřebě energie HOZE [%]

Body

0

0

2

4

6

6

10

8

≥ 20

10

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.

Závěr kritéria E.OZE Obnovitelné zdroje energie (EDU vk.1)

Pokyny pro vyhodnocení

Hodnocení Poznámky a pokyny ke zpracování
Certifikace návrhu budovy Ve fázi projektu se množství energie vyčíslí z doložené odpovídající studie (PENB, EP, EA nebo na základě jiného přesnějšího výpočtu).
Certifikace budovy Množství energie vyrobené a spotřebované se uvažuje jako skutečné, naměřené množství.
Shell and Core Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 
Rekonstrukce Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 

Indikátor

Podíl v místě vyrobené obnovitelné energie na celkové spotřebě energie [%].


Celkové vyhodnocení kritéria

Výsledné hodnota se stanoví dle vzorce:


$ H_{\textup{OZE}}=H_{\textup{OZE.OE}} $

kde:

HOZE je výsledný podíl v místě vyrobené obnovitelné energie na celkové spotřebě energie [%];

HOZE.OE je podíl v místě vyrobené obnovitelné energie na celkové spotřebě energie [%].


Specifické kriteriální meze

Do kriteriálních mezí vstupuje výsledný podíl v místě vyrobené obnovitelné energie na celkové spotřebě energie HOZE v %.

Tab. OZE.1: Kriteriální meze pro OZE Obnovitelné zdroje energie

Výsledný podíl v místě vyrobené obnovitelné energie na celkové spotřebě energie HOZE [%]

Body

0

0

4

4

10

6

20

8

≥ 35

10

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.

Závěr kritéria E.OZE Obnovitelné zdroje energie (RD vk.1)

Pokyny pro vyhodnocení

Hodnocení Poznámky a pokyny ke zpracování
Certifikace návrhu budovy Ve fázi projektu se množství energie vyčíslí z doložené odpovídající studie (PENB, EP, EA nebo na základě jiného přesnějšího výpočtu).
Certifikace budovy Množství energie vyrobené a spotřebované se uvažuje jako skutečné, naměřené množství.
Shell and Core Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 
Rekonstrukce Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 

Indikátor

Podíl v místě vyrobené obnovitelné energie na celkové spotřebě energie [%].


Celkové vyhodnocení kritéria

Výsledné hodnota se stanoví dle vzorce:


$ H_{\textup{OZE}}=H_{\textup{OZE.OE}} $

kde:

HOZE je výsledný podíl v místě vyrobené obnovitelné energie na celkové spotřebě energie [%];

HOZE.OE je podíl v místě vyrobené obnovitelné energie na celkové spotřebě energie [%].


Specifické kriteriální meze

Do kriteriálních mezí vstupuje výsledný podíl v místě vyrobené obnovitelné energie na celkové spotřebě energie HOZE v %.

Tab. OZE.1: Kriteriální meze pro OZE Obnovitelné zdroje energie

Výsledný podíl v místě vyrobené obnovitelné energie na celkové spotřebě energie HOZE [%]

Body

0

0

2

4

8

6

14

8

≥ 24

10

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.

Závěr kritéria E.OZE Obnovitelné zdroje energie (UNI vk.1)

Pokyny pro vyhodnocení

Hodnocení Poznámky a pokyny ke zpracování
Certifikace návrhu budovy Ve fázi projektu se množství energie vyčíslí z doložené odpovídající studie (PENB, EP, EA nebo na základě jiného přesnějšího výpočtu).
Certifikace budovy Množství energie vyrobené a spotřebované se uvažuje jako skutečné, naměřené množství. 
Shell and Core Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 
Rekonstrukce Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 

Indikátor

Podíl v místě vyrobené obnovitelné energie na celkové spotřebě energie [%].


Celkové vyhodnocení kritéria

Výsledné hodnota se stanoví dle vzorce:


$ H_{\textup{OZE}}=H_{\textup{OZE.OE}} $

kde:

HOZE je výsledný podíl v místě vyrobené obnovitelné energie na celkové spotřebě energie [%];

HOZE.OE je podíl v místě vyrobené obnovitelné energie na celkové spotřebě energie [%].


Specifické kriteriální meze

Do kriteriálních mezí vstupuje výsledný podíl v místě vyrobené obnovitelné energie na celkové spotřebě energie HOZE v %.

Tab. OZE.1: Kriteriální meze pro OZE Obnovitelné zdroje energie

Výsledný podíl v místě vyrobené obnovitelné energie na celkové spotřebě energie HOZE [%]

Body

0

0

4

4

10

6

20

8

≥ 35

10

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.