E.OZE intro (vi.1)

Záměr hodnocení

Kromě snižování potřeby provozních energií je také důležité dbát na určité krytí těchto potřeb obnovitelnými zdroji energie (OZE). To nejen snižuje provozní náklady na krytí energetických potřeb, které jsou do objektu dodávány zvenčí, ale také vede k určité energetické nezávislosti a redukci environmentální zátěže budovy.

Kontext

Obnovitelné zdroje energie (OZE) nabývají v posledních letech stále více na významu a jsou nedílnou součástí udržitelné výstavby. Zákon o hospodaření energií, jež významně ovlivňuje výstavbu a rekonstrukce budov, OZE také zohledňuje. A to nejen v souvislosti se státní a územní energetickou koncepcí, ale také v oblasti státního programu na podporu úspor energie, snižování energetické náročnosti budov aj.

V ČR připadá v úvahu především využití energie slunce, větru, země, biomasy, vody a bioplynu. Ne všechny tyto zdroje jsou vždy vhodné k použití na provoz budov, nicméně zvážení jejich užití a aplikace v budově vede nesporně k řadě pozitivních aspektů. Mezi základní pozitiva OZE patří především úspora neobnovitelných zdrojů energie (fosilních paliv) a z toho plynoucí i snížení emisí škodlivých látek. Navíc z hlediska bezpečnosti dodávek energie je významné, že OZE jsou vesměs dostupné v místě použití.

Literatura

  • Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů
  • Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 90/2014 Sb.
  • Zákon č. 180/2005 o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů)
  • Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií
  • Vyhláška č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov
  • Vyhláška č. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov