E.PEE intro (vi.1)

Kontrolní výpis úvodu kritéria [soubor A_Intro]

Úvod E.PEE intro (vi.1)

Záměr hodnocení

Důraz na snižování spotřeby primární energie z neobnovitelných zdrojů v průběhu vybraných fází životního cyklu budovy, které mají nejvýznamnější dopad na životní prostředí.

Kontext

Úspora energie je v současné době jednou z hlavních priorit při nové výstavbě i rekonstrukci budov. Základní legislativní požadavky stanovuje Zákon o hospodaření energií. Mimo jiné stanovuje i některá opatření pro zvyšování hospodárnosti užití energie a povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s energií. Strategickým dokumentem v oblasti hospodaření s energií je Státní energetická koncepce. Tento dokument specifikuje cíle státu v nakládání s energií v souladu se zásadami trvale udržitelného rozvoje, zajištěním bezpečnosti dodávek energie, konkurenceschopnosti hospodářství a sociální přijatelnosti pro obyvatelstvo. Státní energetická koncepce je závazná pro výkon státní správy v oblasti nakládání s energií. Jedním z nástrojů plnění cílů v oblasti zvyšování účinnosti užití energie, snižování energetické náročnosti včetně využití kombinované výroby elektřiny a tepla, obnovitelných a druhotných zdrojů v souladu se schválenou státní energetickou koncepcí je Státní program na podporu úspor energie.

Snižování energetické náročnosti budov je zohledněno Zákonem o hospodaření energií formou povinného vypracování Průkazu energetické náročnosti budov (PENB), případně Energetického auditu či Energetického posudku. V případě výstavby nové budovy nebo větší změny dokončené budovy je stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek povinen plnit požadavky na energetickou náročnost budovy podle platného prováděcího právního předpisu doložením průkazem energetické náročnosti budovy, vypracovaným dle platné legislativy pověřenou osobou.

Výše uvedená praxe je obvyklá a legislativně podložená. Nicméně hodnocení konečných spotřeb energie (které obsahuje energetický audit nebo PENB) příliš nevypovídá o reálném environmentálním dopadu spotřeby energie. Proto SBToolCZ hodnotí právě spotřebu energie primární, která zohledňuje životní cyklus celého procesu získání a dodání energie do místa spotřeby.

V současné době, kdy je snaha snižovat spotřebu provozní (primární) energie a obecně i emise škodlivých plynů, vystupují stále více do popředí i další hodnoty spotřeby energie a produkce emisí svázaných s celým životním cyklem použitých konstrukčních materiálů (těžba surovin, výroba stavebních materiálů a konstrukcí, údržba, rekonstrukce, demolice a likvidace) – tzv. spotřeba svázané energie a produkce svázaných emisí. Vzhledem ke složitosti hodnocení celého životního cyklu vstupují v metodice SBToolCZ v závislosti na typologii budovy do hodnocení nejvýznamnější fáze. Svázané emise a energie hodnotí výrobní fázi (těžba surovin, doprava a výroba materiálu) s přihlédnutím k životnosti materiálů (tzn. A1–A3 a částečně B4). Provozní emise a energie hodnotí spotřebu provozních energií (B6).

Poměr mezi množstvím energie svázané s výrobou stavebních hmot a provozní energií budov se časem změnil a mění díky postupnému snižování provozní energetické náročnosti. Za 50 let provozu (existence) budovy lze za typický považovat poměr spotřeba svázané primární energie (včetně zohlednění životnosti materiálů a konstrukcí a jejich obnovy) / spotřeba provozní primární energie:

  • u starších budov 1:20 až 1:10,
  • u současných standardních budov (dle PENB úroveň C) 1:10 až 1:5,
  • u nízkoenergetických a pasivních budov 1:7 až 1:1.

V extrémním případě, a to u budov tzv. nulových, se svázaná spotřeba energie dostává jednoznačně do popředí.

Obr. PEE.1: Spotřeba primární energie ve výrobní fázi a fázi užívání u dvou stovek budov pro bydlení (uvažovaná délka životního cyklu je 50 let)

Literatura

Seznam literatury viz samostatná tabulka.

Kontrolní výpis souvisejících modulů v provázaných kritériích [soubor B_Moduly]

Modul PEE.PR - Měrná roční spotřeba provozní primární energie

Energetickou náročností budovy je u existujících staveb myšleno množství energie skutečně spotřebované. U projektů nových staveb nebo projektů změn staveb, na něž je vydáno stavební povolení, se jedná o vypočtené množství energie pro splnění požadavků na standardizované užívání budovy, zejména na vytápění, přípravu teplé vody, chlazení, úpravu vzduchu větráním a úpravu parametrů vnitřního prostředí klimatizačním systémem a osvětlení (dle §2 zákona č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Energetická náročnost budov, hodnocená podle platné legislativy, obsahuje množství dodané energie na systémové hranici budovy pro celoroční provoz budovy, a to pro:

  • vytápění;
  • chlazení;
  • větrání;
  • úpravu vlhkosti vzduchu;
  • přípravu teplé vody;
  • osvětlení;
  • pomocné energie (provoz energetických systémů).

Ve fázi projektu se výše uvedené parametry přejímají z Průkazu energetické náročnosti budov. Pokud v dané fázi průkaz neexistuje, budou spotřeby energií vypočteny dle požadavků platné legislativy (lze použít např. NKN). Spotřeby tepla a energií se shrnou v Tab. PEE.PR.1 a dílčím spotřebám se přiřadí odpovídající energonositelé.

Tab. PEE.PR.1: Roční spotřeba provozní energie a její energonositelé

Položka Roční spotřeba energie [MJ/a] Energonositel
Vytápění    
Chlazení    
Příprava teplé vody    
Úprava vlhkosti vzduchu    
Mechanické větrání    
Osvětlení    
Pomocné energie    

Pozn. 1: V případě krytí nějaké energetické potřeby různými zdroji energie se tabulka rozšíří o potřebný počet řádků (např. v případě kombinované přípravy teplé vody – část energie dodaná kotlem, část solárním systémem).

Pozn. 2: Pokud objekt vyrábí nějakou energii z OZE a tato energie opouští systémovou hranici budovy směrem ven (např. z důvodu prodeje za garantované ceny), pak se tato energie do Tab. PEE.PR.1: Roční spotřeba energie a její energonositelé nezapočítává.

Pro přepočet z konečné spotřeby energie na energii primární slouží faktor energetické přeměny, postup je patrný z Tab. PEE.PR.2. Faktory energetické přeměny se vycházejí z environmentálních databází (viz kapitola A.4).

Tab. PEE.PR.2: Stanovení roční spotřeby provozní primární energie

Položka

Roční spotřeba energie [MJ/a]

Faktor energetické přeměny [-] 

Roční spotřeba provozní primární energie [MJ/a]
a b c = a · b
Vytápění      
Chlazení      
Příprava teplé vody      
Úprava vlhkosti vzduchu      
Mechanické větrání      
Osvětlení      
Pomocné energie      
Celkem    

Celková suma roční spotřeby provozní primární energie se vztáhne na celkovou podlahovou plochu (viz definice ve slovníčku pojmů) – finální jednotkou jsou tedy MJ/(m2·a), viz Tab. PEE.PR.3.

Tab. PEE.PR.3: Stanovení měrné roční spotřeby provozní primární energie

 Položka m.j. Hodnota
Roční spotřeba provozní primární energie MJ/a  
Celková podlahová plocha m2  
HPEE.PR: Měrná roční spotřeba provozní primární energie MJ/(m2.a)  

Modul PEE.SV - Měrná roční spotřeba svázané primární energie

Základem hodnocení výrobní fáze je výkaz výměr jednotlivých konstrukčních prvků, resp. materiálů posuzované budovy. Ve fázi certifikace návrhu budovy může nastat stav, že ještě nejsou známy konkrétně všechny materiály a konstrukce. Stejně tak nemusí být přesně známa výměra použitých stavebních materiálů. Pokud tento případ nastane, připouští se zjednodušení – např. takové, že se množství neznámých materiálů v hodnocení odhadne.

Pro hodnocení dopadu materiálů se ve výkazu výměr k jednotlivým položkám materiálů a konstrukcí přiřadí příslušné jednotkové hodnoty spotřeby svázaných primárních energií, viz Tab. PEE.SV.1. Jednotková data se přebírají z environmentálních databází (viz. kapitola A.4)

Tab. PEE.SV.1: Zpracování výkazu výměr a výpočet spotřeby svázané primární energie

Konstrukce/ materiál M.j.

Výměra [m.j.]

Jednotková svázaná spotřeba energie [MJ/m.j.] *

Svázaná spotřeba energie [MJ]

Životnost [roky] **

Roční svázaná spotřeba energie [MJ/a]

a b c = a · b d e = c / d
             
             
             
Celkem    

* Vstupy z katalogu fyzikálních a environmentálních profilů stavebních konstrukcí pro novostavby a rekonstrukce.

** Metodicky se uvažuje délka životního cyklu budovy 50 let, platí tedy podmínka d ≤ 50 let.

Celková suma roční spotřeby svázané primární energie se vztáhne na celkovou podlahovou plochu (viz definice ve slovníčku pojmů) – finální jednotkou jsou tedy MJ/(m2·a), viz Tab. PEE.SV.2.

Tab. PEE.SV.2: Stanovení měrné roční spotřeby svázané primární energie

Položka m.j. Hodnota
Roční spotřeba svázané primární energie MJ/a  
Celková podlahová plocha m2  
HPEE.SV: Měrná roční spotřeba svázané primární energie MJ/(m2·a)  

Kontrolní výpis souvisejících závěrů kritérií [soubory C_Závěr]

Závěr kritéria E.PEE Primární energie z neobnovitelných zdrojů (AB vk.1)

Pokyny pro vyhodnocení

Fáze hodnocení Poznámky a pokyny ke zpracování
Certifikace návrhu budovy Hodnocení se provádí z dostupných podkladů, výpočtů a simulací. V některých případech je možné podepsat čestné prohlášení či stačí, že je v dokumentaci popsán požadavek. 
Certifikace budovy

Po výstavbě budovy se zaktualizuje výkaz výměr a na jeho základě se stanoví aktuální hodnota měrné roční svázané spotřeby energie.

U hodnocení provozních spotřeb energií se při procesu finální certifikace hodnoty ověří dle skutečně naměřených hodnot dílčích spotřeb energie. Pokud neexistují změřené spotřeby dle požadovaného rozčlenění, pak se musí vhodným způsobem rozklíčovat. Přípustné je užití dat z energetického auditu (pokud existuje).

Také se musí zohlednit případné nedosažení plné obsazenosti budovy, a to přepočtem spotřeby energie na plnou, resp. projektovanou obsazenost. Pro zohlednění vlivů konkrétních klimatických podmínek v lokalitě během různých let lze provést přepočet spotřeby tepla pro vytápění denostupňovou metodou.

Shell and Core Pokud je budova projektována jako Shell and Core a některé konstrukce a materiály nejsou známy a není možné je odhadnout, tak se ve fázi certifikace projektu nezapočítávají. Obdobně se postupuje i u standardně projektovaných budov. Výpočty jsou pak upřesněny až po kolaudaci v procesu finální certifikace.
Rekonstrukce Do hodnocení vstupují jen rekonstrukcí přidané materiály a prvky budovy. Původní konstrukce a zařízení se do výpočtu nezahrnují. Použijí se stejné kriteriální meze jako pro nové budovy.

Indikátor

Hodnota výsledné měrné roční spotřeby primární energie z neobnovitelných zdrojů v MJ na 1 m2 celkové podlahové plochy – MJ/(m2·a).


Celkové vyhodnocení kritéria

Výsledná hodnota se stanoví dle vzorce:


$ H_{\textup{PEE}}=H_{\textup{PEE.SV}}+H_{\textup{PEE.PR}} $

kde:

HPEE je výsledná měrná roční spotřeba primární energie z neobnovitelných zdrojů [MJ/(m2·a)];

HPEE.SV je měrná roční spotřeba svázané primární energie [MJ/(m2·a)];

HPEE.PR je měrná roční spotřeba provozní primární energie [MJ/(m2·a)].


Specifické kriteriální meze

Do kriteriálních mezí vstupuje výsledná měrná roční spotřeba primární energie z neobnovitelných zdrojů v MJ/(m2·a).

Tab. PEE.1: Kriteriální meze pro PEE Primární energie z neobnovitelných zdrojů

Výsledná měrná roční spotřeba primární energie z neobnovitelných zdrojů HPEE [MJ/(m2·a)] Body
≥ 960 0
890 1
820 2
750 3
680 4
610 5
540 6
470 7
400 8
330 9
≤ 260 10

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.

Závěr kritéria E.PEE Primární energie z neobnovitelných zdrojů (BD vk.1)

Pokyny pro vyhodnocení

Hodnocení Poznámky a pokyny ke zpracování
Certifikace návrhu budovy Hodnocení se provádí z dostupných podkladů, výpočtů a simulací. V některých případech je možné podepsat čestné prohlášení či stačí, že je v dokumentaci popsán požadavek. 
Certifikace budovy

Po výstavbě budovy se zaktualizuje výkaz výměr a na jeho základě se stanoví aktuální hodnota měrné roční svázané spotřeby primární energie z neobnovitelných zdrojů.

U hodnocení provozních spotřeb energií se při procesu certifikace hodnoty ověří dle skutečně naměřených hodnot dílčích spotřeb energie. Pokud neexistují změřené spotřeby dle požadovaného rozčlenění, pak se musí vhodným způsobem rozklíčovat. Přípustné je užití dat z energetického auditu (pokud existuje).

Také se musí zohlednit případné nedosažení plné obsazenosti budovy, a to přepočtem spotřeby energie na plnou, resp. projektovanou obsazenost. Pro zohlednění vlivů konkrétních klimatických podmínek v lokalitě během různých let lze provést přepočet spotřeby tepla pro vytápění denostupňovou metodou.

Shell and Core Pokud je budova projektována jako Shell and Core a některé konstrukce a materiály nejsou známy a není možné je odhadnout, tak se ve fázi certifikace projektu nezapočítávají. Obdobně se postupuje i u standardně projektovaných budov. Výpočty jsou pak upřesněny až po kolaudaci v procesu finální certifikace.
Rekonstrukce Do hodnocení vstupují jen rekonstrukcí přidané materiály a prvky budovy. Původní konstrukce a zařízení se do výpočtu nezahrnují.

Indikátor

Hodnota výsledné měrné roční spotřeby primární energie z neobnovitelných zdrojů v MJ na 1 m2 celkové podlahové plochy – MJ/(m2·a)


Celkové vyhodnocení kritéria

Výsledná hodnota se stanoví dle vzorce:


$ H_{\textup{PEE}}=H_{\textup{PEE.SV}}+H_{\textup{PEE.PR}} $

kde:

HPEE je výsledná měrná roční spotřeba primární energie z neobnovitelných zdrojů [MJ/(m2·a)];

HPEE.SV je měrná roční spotřeba svázané primární energie [MJ/(m2·a)];

HPEE.PR je měrná roční spotřeba provozní primární energie [MJ/(m2·a)].


Specifické kriteriální meze

Do kriteriálních mezí vstupuje výsledná měrná roční spotřeba primární energie z neobnovitelných zdrojů v MJ/(m2·a).

Tab. PEE.1: Kriteriální meze pro PEE Primární energie z neobnovitelných zdrojů

Výsledná měrná roční spotřeba primární energie z neobnovitelných zdrojů HPEE [MJ/(m2·a)] Body
≥ 920 0
857 1
794 2
731 3
668 4
605 5
542 6
479 7
416 8
353 9
≤ 290 10

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.

Závěr kritéria E.PEE Primární energie z neobnovitelných zdrojů (EDU vk.1)

Pokyny pro vyhodnocení

Hodnocení Poznámky a pokyny ke zpracování
Certifikace návrhu budovy Hodnocení se provádí z dostupných podkladů, výpočtů a simulací. V některých případech je možné podepsat čestné prohlášení či stačí, že je v dokumentaci popsán požadavek. 
Certifikace budovy

Po výstavbě budovy se zaktualizuje výkaz výměr a na jeho základě se stanoví aktuální hodnota měrné roční svázané spotřeby primární energie z neobnovitelných zdrojů.

U hodnocení provozních spotřeb energií se při procesu certifikace hodnoty ověří dle skutečně naměřených hodnot dílčích spotřeb energie. Pokud neexistují změřené spotřeby dle požadovaného rozčlenění, pak se musí vhodným způsobem rozklíčovat. Přípustné je užití dat z energetického auditu (pokud existuje).

Také se musí zohlednit případné nedosažení plné obsazenosti budovy, a to přepočtem spotřeby energie na plnou, resp. projektovanou obsazenost. Pro zohlednění vlivů konkrétních klimatických podmínek v lokalitě během různých let lze provést přepočet spotřeby tepla pro vytápění denostupňovou metodou.

Shell and Core Pokud je budova projektována jako Shell and Core a některé konstrukce a materiály nejsou známy a není možné je odhadnout, tak se ve fázi certifikace projektu nezapočítávají. Obdobně se postupuje i u standardně projektovaných budov. Výpočty jsou pak upřesněny až po kolaudaci v procesu finální certifikace.
Rekonstrukce Do hodnocení vstupují jen rekonstrukcí přidané materiály a prvky budovy. Původní konstrukce a zařízení se do výpočtu nezahrnují.

Indikátor

Hodnota výsledné měrné roční spotřeby primární energie z neobnovitelných zdrojů v MJ na 1 m2 celkové podlahové plochy – MJ/(m2·a)


Celkové vyhodnocení kritéria

Výsledná hodnota se stanoví dle vzorce:


$ H_{\textup{PEE}}=H_{\textup{PEE.SV}}+H_{\textup{PEE.PR}} $

kde:

HPEE je výsledná měrná roční spotřeba primární energie z neobnovitelných zdrojů [MJ/(m2·a)];

HPEE.SV je měrná roční spotřeba svázané primární energie [MJ/(m2·a)];

HPEE.PR je měrná roční spotřeba provozní primární energie [MJ/(m2·a)].


Specifické kriteriální meze

Do kriteriálních mezí vstupuje výsledná měrná roční spotřeba primární energie z neobnovitelných zdrojů v MJ/(m2·a).

Tab. PEE.1: Kriteriální meze pro PEE Primární energie z neobnovitelných zdrojů

Výsledná měrná roční spotřeba primární energie z neobnovitelných zdrojů HPEE [MJ/(m2·a)] Body
≥ 960 0
890 1
820 2
750 3
680 4
610 5
540 6
470 7
400 8
330 9
≤ 260 10

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.

Závěr kritéria E.PEE Primární energie z neobnovitelných zdrojů (RD vk.1)

Pokyny pro vyhodnocení

Hodnocení Poznámky a pokyny ke zpracování
Certifikace návrhu budovy Hodnocení se provádí z dostupných podkladů, výpočtů a simulací. V některých případech je možné podepsat čestné prohlášení či stačí, že je v dokumentaci popsán požadavek. 
Certifikace budovy

Po výstavbě budovy se zaktualizuje výkaz výměr a na jeho základě se stanoví aktuální hodnota měrné roční svázané spotřeby primární energie z neobnovitelných zdrojů.

U hodnocení provozních spotřeb energií se při procesu certifikace hodnoty ověří dle skutečně naměřených hodnot dílčích spotřeb energie. Pokud neexistují změřené spotřeby dle požadovaného rozčlenění, pak se musí vhodným způsobem rozklíčovat. Přípustné je užití dat z energetického auditu (pokud existuje).

Také se musí zohlednit případné nedosažení plné obsazenosti budovy, a to přepočtem spotřeby energie na plnou, resp. projektovanou obsazenost. Pro zohlednění vlivů konkrétních klimatických podmínek v lokalitě během různých let lze provést přepočet spotřeby tepla pro vytápění denostupňovou metodou.

Shell and Core Pokud je budova projektována jako Shell and Core a některé konstrukce a materiály nejsou známy a není možné je odhadnout, tak se ve fázi certifikace návrhu budovy nezapočítávají.
Rekonstrukce Do hodnocení vstupují jen rekonstrukcí přidané materiály a prvky budovy. Původní konstrukce a zařízení se do výpočtu nezahrnují.

Indikátor

Hodnota výsledné měrné roční spotřeby primární energie z neobnovitelných zdrojů v MJ na 1 m2 celkové podlahové plochy – MJ/(m2·a).


Celkové vyhodnocení kritéria

Výsledná hodnota se stanoví dle vzorce:


$ H_{\textup{PEE}}=H_{\textup{PEE.SV}}+H_{\textup{PEE.PR}} $

kde:

HPEE je výsledná měrná roční spotřeba primární energie z neobnovitelných zdrojů [MJ/(m2·a)];

HPEE.SV je měrná roční spotřeba svázané primární energie [MJ/(m2·a)];

HPEE.PR je měrná roční spotřeba provozní primární energie [MJ/(m2·a)].


Specifické kriteriální meze

Do kriteriálních mezí vstupuje výsledná měrná roční spotřeba primární energie z neobnovitelných zdrojů v MJ/(m2·a).

Tab. PEE.1: Kriteriální meze pro PEE Primární energie z neobnovitelných zdrojů

Výsledná měrná roční spotřeba primární energie z neobnovitelných zdrojů HPEE [MJ/(m2·a)]

Body

≥ 920

0

857

1

794

2

731

3

668

4

605

5

542

6

479

7

416

8

353

9

≤ 290

10

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.

Závěr kritéria E.PEE Primární energie z neobnovitelných zdrojů (UNI vk.1)

Pokyny pro vyhodnocení

Hodnocení Poznámky a pokyny ke zpracování
Certifikace návrhu budovy Hodnocení se provádí z dostupných podkladů, výpočtů a simulací. V některých případech je možné podepsat čestné prohlášení či stačí, že je v dokumentaci popsán požadavek. 
Certifikace budovy

Po výstavbě budovy se zaktualizuje výkaz výměr a na jeho základě se stanoví aktuální hodnota měrné roční svázané spotřeby primární energie z neobnovitelných zdrojů.

U hodnocení provozních spotřeb energií se při procesu certifikace hodnoty ověří dle skutečně naměřených hodnot dílčích spotřeb energie. Pokud neexistují změřené spotřeby dle požadovaného rozčlenění, pak se musí vhodným způsobem rozklíčovat. Přípustné je užití dat z energetického auditu (pokud existuje).

Také se musí zohlednit případné nedosažení plné obsazenosti budovy, a to přepočtem spotřeby energie na plnou, resp. projektovanou obsazenost. Pro zohlednění vlivů konkrétních klimatických podmínek v lokalitě během různých let lze provést přepočet spotřeby tepla pro vytápění denostupňovou metodou.

Shell and Core Pokud je budova projektována jako Shell and Core a některé konstrukce a materiály nejsou známy a není možné je odhadnout, tak se ve fázi certifikace projektu nezapočítávají. Obdobně se postupuje i u standardně projektovaných budov. Výpočty jsou pak upřesněny až po kolaudaci v procesu finální certifikace.
Rekonstrukce Do hodnocení vstupují jen rekonstrukcí přidané materiály a prvky budovy. Původní konstrukce a zařízení se do výpočtu nezahrnují.

Indikátor

Hodnota výsledné měrné roční spotřeby primární energie z neobnovitelných zdrojů v MJ na 1 m2 celkové podlahové plochy – MJ/(m2·a)


Celkové vyhodnocení kritéria

Výsledná hodnota se stanoví dle vzorce:


$ H_{\textup{PEE}}=H_{\textup{PEE.SV}}+H_{\textup{PEE.PR}} $

kde:

HPEE je výsledná měrná roční spotřeba primární energie z neobnovitelných zdrojů [MJ/(m2·a)];

HPEE.SV je měrná roční spotřeba svázané primární energie [MJ/(m2·a)];

HPEE.PR je měrná roční spotřeba provozní primární energie [MJ/(m2·a)].


Specifické kriteriální meze

Do kriteriálních mezí vstupuje výsledná měrná roční spotřeba primární energie z neobnovitelných zdrojů v MJ/(m2·a).

Tab. PEE.1: Kriteriální meze pro PEE Primární energie z neobnovitelných zdrojů

Výsledná měrná roční spotřeba primární energie z neobnovitelných zdrojů HPEE [MJ/(m2·a)] Body
≥ 960 0
890 1
820 2
750 3
680 4
610 5
540 6
470 7
400 8
330 9
≤ 260 10

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.