E.PEE intro (vi.1)

Záměr hodnocení

Důraz na snižování spotřeby primární energie z neobnovitelných zdrojů v průběhu vybraných fází životního cyklu budovy, které mají nejvýznamnější dopad na životní prostředí.

Kontext

Úspora energie je v současné době jednou z hlavních priorit při nové výstavbě i rekonstrukci budov. Základní legislativní požadavky stanovuje Zákon o hospodaření energií. Mimo jiné stanovuje i některá opatření pro zvyšování hospodárnosti užití energie a povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s energií. Strategickým dokumentem v oblasti hospodaření s energií je Státní energetická koncepce. Tento dokument specifikuje cíle státu v nakládání s energií v souladu se zásadami trvale udržitelného rozvoje, zajištěním bezpečnosti dodávek energie, konkurenceschopnosti hospodářství a sociální přijatelnosti pro obyvatelstvo. Státní energetická koncepce je závazná pro výkon státní správy v oblasti nakládání s energií. Jedním z nástrojů plnění cílů v oblasti zvyšování účinnosti užití energie, snižování energetické náročnosti včetně využití kombinované výroby elektřiny a tepla, obnovitelných a druhotných zdrojů v souladu se schválenou státní energetickou koncepcí je Státní program na podporu úspor energie.

Snižování energetické náročnosti budov je zohledněno Zákonem o hospodaření energií formou povinného vypracování Průkazu energetické náročnosti budov (PENB), případně Energetického auditu či Energetického posudku. V případě výstavby nové budovy nebo větší změny dokončené budovy je stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek povinen plnit požadavky na energetickou náročnost budovy podle platného prováděcího právního předpisu doložením průkazem energetické náročnosti budovy, vypracovaným dle platné legislativy pověřenou osobou.

Výše uvedená praxe je obvyklá a legislativně podložená. Nicméně hodnocení konečných spotřeb energie (které obsahuje energetický audit nebo PENB) příliš nevypovídá o reálném environmentálním dopadu spotřeby energie. Proto SBToolCZ hodnotí právě spotřebu energie primární, která zohledňuje životní cyklus celého procesu získání a dodání energie do místa spotřeby.

V současné době, kdy je snaha snižovat spotřebu provozní (primární) energie a obecně i emise škodlivých plynů, vystupují stále více do popředí i další hodnoty spotřeby energie a produkce emisí svázaných s celým životním cyklem použitých konstrukčních materiálů (těžba surovin, výroba stavebních materiálů a konstrukcí, údržba, rekonstrukce, demolice a likvidace) – tzv. spotřeba svázané energie a produkce svázaných emisí. Vzhledem ke složitosti hodnocení celého životního cyklu vstupují v metodice SBToolCZ v závislosti na typologii budovy do hodnocení nejvýznamnější fáze. Svázané emise a energie hodnotí výrobní fázi (těžba surovin, doprava a výroba materiálu) s přihlédnutím k životnosti materiálů (tzn. A1–A3 a částečně B4). Provozní emise a energie hodnotí spotřebu provozních energií (B6).

Poměr mezi množstvím energie svázané s výrobou stavebních hmot a provozní energií budov se časem změnil a mění díky postupnému snižování provozní energetické náročnosti. Za 50 let provozu (existence) budovy lze za typický považovat poměr spotřeba svázané primární energie (včetně zohlednění životnosti materiálů a konstrukcí a jejich obnovy) / spotřeba provozní primární energie:

 • u starších budov 1:20 až 1:10,
 • u současných standardních budov (dle PENB úroveň C) 1:10 až 1:5,
 • u nízkoenergetických a pasivních budov 1:7 až 1:1.

V extrémním případě, a to u budov tzv. nulových, se svázaná spotřeba energie dostává jednoznačně do popředí.

Obr. PEE.1: Spotřeba primární energie ve výrobní fázi a fázi užívání u dvou stovek budov pro bydlení (uvažovaná délka životního cyklu je 50 let)

Literatura

 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU o energetické náročnosti budov
 • Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov
 • Vyhláška č. 480/2012 Sb. o energetickém auditu a energetickém posudku
 • ČSN EN ISO 14040 Environmentální management – Posuzování životního cyklu – Zásady a osnova
 • ČSN EN ISO 14044  Environmentální management – Posuzování životního cyklu – Požadavky a směrnice
 • ČSN ISO/TR 14047 Environmentální management – Posuzování životního cyklu – Příklady aplikace ISO 14042
 • ČSN P ISO/TS 14048 Environmentální management – Posuzování životního cyklu – Formát dokumentace údajů
 • ČSN ISO/TR 14049 Environmentální management – Posuzování životního cyklu – Příklady aplikace ISO 14041 pro stanovení cíle a rozsahu inventarizační analýzy
 • ČSN EN ISO 52003-1 (730324) Energetická náročnost budov – Ukazatele, požadavky, kvalifikace a osvědčení – Část 1: Obecné aspekty a aplikace celkové energetické náročnosti
 • ČSN EN ISO 52000-1 (730334) Energetická náročnost budov – Základní zásady pro soubor norem ENB – Část 1: Obecný rámec a postupy
 • ČSN ISO 15392 Udržitelnost ve výstavbě – Obecné principy
 • ČSN EN 15643‐1 Udržitelnost staveb – Posuzování udržitelnosti budov – Část 1: Obecný rámec
 • ČSN EN 15643‐2 Udržitelnost staveb – Posuzování udržitelnosti budov – Část 2: Rámec pro posuzování environmentálních vlastností
 • ČSN EN 15804 Udržitelnost staveb – Environmentální prohlášení o produktu – Základní pravidla pro produktovou kategorii stavebních výrobků
 • ČSN EN 15978  730902) Udržitelnost staveb – Posuzování environmentálních vlastností budov – Výpočtová metoda
 • ČSN 730540‐2 (2011) + Z1 (2012): Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky
 • Nástroj NKN – Národní kalkulační nástroj. Dostupné z: http://nkn.fsv.cvut.cz/
 • Waltjen a kol.: Passivhaus-Bauteilkatalog – Ökologisch bewertete Konstruktionen, Springer-Verlag/Wien 2008
 • Státní energetická koncepce ČR (2014). Dostupné z: https://www.mpo.cz/dokument158059.html
 • Státní program na podporu úspor energie 2017-2021. Dostupné z: https://www.databaze-strategie.cz/cz/mpo/strategie/statni-program-na-podporu-uspor-energie-2