E.POC intro (vi.1)

Kontrolní výpis úvodu kritéria [soubor A_Intro]

Úvod E.POC intro (vi.1)

Záměr hodnocení

Zmírnění dopadu stavby na tvorbu přízemního ozonu, aneb důraz na snižování množství ekvivalentních emisí ethenu (etylénu) vzniklých v průběhu vybraných fází budovy. Jedná se tedy o redukci emisí C2H4,ekv. vzniklých např. v souvislosti s energií spotřebovanou během celoročního provozu budovy a/nebo snížení množství produkce svázaných emisí C2H4,ekv. v použitých konstrukčních materiálech.

Kontext

Přízemní ozon nemá v ovzduší svůj vlastní emisní zdroj. Vzniká v důsledku fotochemických reakcí svých prekurzorů (tzn. látek podmiňujících vznik přízemního ozónu), a to hlavně oxidu dusíku a těkavých organických sloučenin. Tyto prekurzory jsou produkovány například silniční dopravou, spalováním fosilních paliv a používáním rozpouštědel. Při dodání energie v podobě slunečního záření do prostředí, kde jsou tyto látky, dochází k tvorbě přízemního ozonu a ještě dalších oxidantů, které působí škodlivě na prostředí svým oxidačním potenciálem. Nadlimitní koncentrace přízemního ozonu jsou opakovaně zjišťovány na většině území ČR.

Zatímco stratosférický ozon má pozitivní význam pro život v podobě absorpce ultrafialového záření, přízemní ozon má coby atmosférický polutant význam negativní. Ozon v přízemních vrstvách je z fyziologického hlediska jedovatým plynem, který vyvolává řadu nežádoucích reakcí. Při vdechnutí dochází k poruchám respirace, vzniku bronchitidy a plicního edému. Z globálnějšího pohledu pak ničí rostliny, snižuje výnosy z úrody, nebo poškozuje materiály.

Fyzikálně‐chemickou veličinou vyjadřující schopnost reagovat za přítomnosti slunečního záření za vzniku fotochemických oxidantů je tzv. potenciál tvorby přízemního ozonu, neboli také potenciál tvorby fotochemických oxidantů přízemního ozonu (POCP).

Literatura

Seznam literatury viz samostatná tabulka.

Kontrolní výpis souvisejících modulů v provázaných kritériích [soubor B_Moduly]

Modul POC.PE - Měrná roční produkce provozních emisí C2H4,ekv.

Hodnotí se emise vznikající jako důsledek spotřeby provozní energie, která je vyčíslena v kritériu PEE Primární energie z neobnovitelných zdrojů. Z tohoto kritéria se přebírají dílčí množství dodané energie na systémové hranici budovy pro celoroční provoz budovy, a ty se následně pomocí emisních faktorů přepočítají na emise C2H4,ekv. – analogicky se k tomu využije výpočet z kritéria PEE. Emisní faktory se přebírají z příslušných databází (viz kapitola A.4).

Celková suma roční produkce provozních emisí C2H4,ekv. se vztáhne na celkovou podlahovou plochu, viz Tab. POC.PE.1.

Tab. POC.PE.1: Stanovení měrné roční produkce provozních emisí C2H4,ekv.

Položka M.j. Hodnota
Roční produkce provozních emisí C2H4,ekv. kg C2H4,ekv./a
Celková podlahová plocha m2
HPOC.PE: Měrná roční produkce provozních emisí C2H4,ekv. kg C2H4,ekv./(m2·a)

Modul POC.SE - Měrná roční produkce svázaných emisí C2H4,ekv.

Hodnocení navazuje na výpočty spotřeby svázané energie v kritériu PEE Primární energie z neobnovitelných zdrojů. Vychází se ze stejného výkazu výměr a celkově se postupuje způsobem popsaným v kritériu PEE – jen s tím rozdílem, že do analýzy vstupují jednotkové svázané produkce emisí C2H4,ekv., které se přebírají z příslušných databází (viz kapitola A.4).

Z výpočtů vzejde celková suma produkce svázaných emisí C2H4,ekv., která se vztáhne na celkovou podlahovou plochu, viz Tab. POC.SE.1.

Tab. POC.SE.1: Stanovení měrné roční produkce svázaných emisí C2H4,ekv.

Položka

M.j.

Hodnota

Roční produkce svázaných emisí C2H4,ekv.

kg C2H4,ekv./a

Celková podlahová plocha

m2

HPOC.SE: Měrná roční produkce svázaných emisí C2H4,ekv.

kg C2H4,ekv./(m2·a)

Kontrolní výpis souvisejících závěrů kritérií [soubory C_Závěr]

Závěr kritéria E.POC Potenciál tvorby přízemního ozonu (AB vk.1)

Pokyny pro vyhodnocení

Hodnocení Poznámky a pokyny ke zpracování
Certifikace návrhu budovy Hodnocení se provádí z dostupných podkladů, výpočtů a simulacíV některých případech je možné podepsat čestné prohlášení či stačí, že je v dokumentaci popsán požadavek. 
Certifikace budovy

Po výstavbě budovy se zaktualizuje výkaz výměr a na jeho základě se stanoví aktuální hodnota měrné roční svázané spotřeby primární energie z neobnovitelných zdrojů.

U hodnocení provozních spotřeb energií se při procesu certifikace hodnoty ověří dle skutečně naměřených hodnot dílčích spotřeb energie. Pokud neexistují změřené spotřeby dle požadovaného rozčlenění, pak se musí vhodným způsobem rozklíčovat. Přípustné je užití dat z energetického auditu (pokud existuje).

Také se musí zohlednit případné nedosažení plné obsazenosti budovy, a to přepočtem spotřeby energie na plnou, resp. projektovanou obsazenost. Pro zohlednění vlivů konkrétních klimatických podmínek v lokalitě během různých let lze provést přepočet spotřeby tepla pro vytápění denostupňovou metodou.

Shell and Core Pokud je budova projektována jako Shell and Core a některé konstrukce a materiály nejsou známy a není možné je odhadnout, tak se ve fázi certifikace projektu nezapočítávají. Obdobně se postupuje i u standardně projektovaných budov. Výpočty jsou pak upřesněny až po kolaudaci v procesu finální certifikace.
Rekonstrukce Do hodnocení vstupují jen rekonstrukcí přidané materiály a prvky budovy. Původní konstrukce a zařízení se do výpočtu nezahrnují.

Indikátor

Hodnota výsledné měrné roční produkce emisí C2H4,ekv v kg vztažená na 1 m2 celkové podlahové plochy – kg C2H4,ekv./(m2∙a).


Celkové vyhodnocení kritéria

Výsledná hodnota se stanoví dle vzorce:


$ H_{\textup{POC}}=H_{\textup{POC.SE}}+H_{\textup{POC.PE}} $

kde:

HPOC je výsledná měrná roční produkce emisí C2H4,ekv. [kg C2H4,ekv./(m2·a)];

HPOC.SE je měrná roční produkce svázaných emisí C2H4,ekv. [kg C2H4,ekv./(m2·a)];

HPOC.PE je měrná roční produkce provozních emisí C2H4,ekv. [kg C2H4,ekv./(m2·a)].


Specifické kriteriální meze

Do kriteriálních mezí vstupuje výsledná měrná roční produkce emisí C2H4,ekv. v kg C2H4,ekv./(m2·a).

Tab. POC.1: Kriteriální meze pro POC Potenciál tvorby přízemního ozonu

Výsledná měrná roční produkce emisí C2H4,ekv. HPOC [kg C2H4,ekv./( m2·a)]

Body

≥ 0,008 00

0

0,007 46

1

0,006 92

2

0,006 38

3

0,005 84

4

0,005 30

5

0,004 76

6

0,004 22

7

0,003 68

8

0,003 14

9

≤ 0,002 60

10

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.

Závěr kritéria E.POC Potenciál tvorby přízemního ozonu (BD vk.1)

Pokyny pro vyhodnocení

Hodnocení Poznámky a pokyny ke zpracování
Certifikace návrhu budovy Hodnocení se provádí z dostupných podkladů, výpočtů a simulacíV některých případech je možné podepsat čestné prohlášení či stačí, že je v dokumentaci popsán požadavek. 
Certifikace budovy

Po výstavbě budovy se zaktualizuje výkaz výměr a na jeho základě se stanoví aktuální hodnota měrné roční svázané spotřeby primární energie z neobnovitelných zdrojů.

U hodnocení provozních spotřeb energií se při procesu certifikace hodnoty ověří dle skutečně naměřených hodnot dílčích spotřeb energie. Pokud neexistují změřené spotřeby dle požadovaného rozčlenění, pak se musí vhodným způsobem rozklíčovat. Přípustné je užití dat z energetického auditu (pokud existuje).

Také se musí zohlednit případné nedosažení plné obsazenosti budovy, a to přepočtem spotřeby energie na plnou, resp. projektovanou obsazenost. Pro zohlednění vlivů konkrétních klimatických podmínek v lokalitě během různých let lze provést přepočet spotřeby tepla pro vytápění denostupňovou metodou.

Shell and Core Pokud je budova projektována jako Shell and Core a některé konstrukce a materiály nejsou známy a není možné je odhadnout, tak se ve fázi certifikace projektu nezapočítávají. Obdobně se postupuje i u standardně projektovaných budov. Výpočty jsou pak upřesněny až po kolaudaci v procesu finální certifikace.
Rekonstrukce Do hodnocení vstupují jen rekonstrukcí přidané materiály a prvky budovy. Původní konstrukce a zařízení se do výpočtu nezahrnují.

Indikátor

Hodnota výsledné měrné roční produkce emisí C2H4,ekv v kg vztažená na 1 m2 celkové podlahové plochy – kg C2H4,ekv./(m2∙a).


Celkové vyhodnocení kritéria

Výsledná hodnota se stanoví dle vzorce:


$ H_{\textup{POC}}=H_{\textup{POC.SE}}+H_{\textup{POC.PE}} $

kde:

HPOC je výsledná měrná roční produkce emisí C2H4,ekv. [kg C2H4,ekv./(m2·a)];

HPOC.SE je měrná roční produkce svázaných emisí C2H4,ekv. [kg C2H4,ekv./(m2·a)];

HPOC.PE je měrná roční produkce provozních emisí C2H4,ekv. [kg C2H4,ekv./(m2·a)].


Specifické kriteriální meze

Do kriteriálních mezí vstupuje výsledná měrná roční produkce emisí C2H4,ekv. v kg C2H4,ekv./(m2·a).

Tab. POC.1: Kriteriální meze pro POC Potenciál tvorby přízemního ozonu

Výsledná měrná roční produkce emisí C2H4,ekv. HPOC [kg C2H4,ekv./(m2·a)] Body
≥ 0,008 40 0
0,007 84 1
0,007 28 2
0,006 72 3
0,006 16 4
0,005 60 5
0,005 04 6
0,004 48 7
0,003 92 8
0,003 36 9
≤ 0,002 80 10

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.

Závěr kritéria E.POC Potenciál tvorby přízemního ozonu (EDU vk.1)

Pokyny pro vyhodnocení

Hodnocení Poznámky a pokyny ke zpracování
Certifikace návrhu budovy Hodnocení se provádí z dostupných podkladů, výpočtů a simulacíV některých případech je možné podepsat čestné prohlášení či stačí, že je v dokumentaci popsán požadavek. 
Certifikace budovy

Po výstavbě budovy se zaktualizuje výkaz výměr a na jeho základě se stanoví aktuální hodnota měrné roční svázané spotřeby primární energie z neobnovitelných zdrojů.

U hodnocení provozních spotřeb energií se při procesu certifikace hodnoty ověří dle skutečně naměřených hodnot dílčích spotřeb energie. Pokud neexistují změřené spotřeby dle požadovaného rozčlenění, pak se musí vhodným způsobem rozklíčovat. Přípustné je užití dat z energetického auditu (pokud existuje).

Také se musí zohlednit případné nedosažení plné obsazenosti budovy, a to přepočtem spotřeby energie na plnou, resp. projektovanou obsazenost. Pro zohlednění vlivů konkrétních klimatických podmínek v lokalitě během různých let lze provést přepočet spotřeby tepla pro vytápění denostupňovou metodou.

Shell and Core Pokud je budova projektována jako Shell and Core a některé konstrukce a materiály nejsou známy a není možné je odhadnout, tak se ve fázi certifikace projektu nezapočítávají. Obdobně se postupuje i u standardně projektovaných budov. Výpočty jsou pak upřesněny až po kolaudaci v procesu finální certifikace.
Rekonstrukce Do hodnocení vstupují jen rekonstrukcí přidané materiály a prvky budovy. Původní konstrukce a zařízení se do výpočtu nezahrnují.

Indikátor

Hodnota výsledné měrné roční produkce emisí C2H4,ekv v kg vztažená na 1 m2 celkové podlahové plochy – kg C2H4,ekv./(m2∙a).


Celkové vyhodnocení kritéria

Výsledná hodnota se stanoví dle vzorce:


$ H_{\textup{POC}}=H_{\textup{POC.SE}}+H_{\textup{POC.PE}} $

kde:

HPOC je výsledná měrná roční produkce emisí C2H4,ekv. [kg C2H4,ekv./(m2·a)];

HPOC.SE je měrná roční produkce svázaných emisí C2H4,ekv. [kg C2H4,ekv./(m2·a)];

HPOC.PE je měrná roční produkce provozních emisí C2H4,ekv. [kg C2H4,ekv./(m2·a)].


Specifické kriteriální meze

Do kriteriálních mezí vstupuje výsledná měrná roční produkce emisí C2H4,ekv. v kg C2H4,ekv./(m2·a).

Tab. POC.1: Kriteriální meze pro POC Potenciál tvorby přízemního ozonu

Výsledná měrná roční produkce emisí C2H4,ekv. HPOC [kg C2H4,ekv./( m2·a)]

Body

≥ 0,008 00

0

0,007 46

1

0,006 92

2

0,006 38

3

0,005 84

4

0,005 30

5

0,004 76

6

0,004 22

7

0,003 68

8

0,003 14

9

≤ 0,002 60

10

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.

Závěr kritéria E.POC Potenciál tvorby přízemního ozonu (RD vk.1)

Pokyny pro vyhodnocení

Hodnocení Poznámky a pokyny ke zpracování
Certifikace návrhu budovy Hodnocení se provádí z dostupných podkladů, výpočtů a simulacíV některých případech je možné podepsat čestné prohlášení či stačí, že je v dokumentaci popsán požadavek. 
Certifikace budovy

Po výstavbě budovy se zaktualizuje výkaz výměr a na jeho základě se stanoví aktuální hodnota měrné roční svázané spotřeby primární energie z neobnovitelných zdrojů.

U hodnocení provozních spotřeb energií se při procesu certifikace hodnoty ověří dle skutečně naměřených hodnot dílčích spotřeb energie. Pokud neexistují změřené spotřeby dle požadovaného rozčlenění, pak se musí vhodným způsobem rozklíčovat. Přípustné je užití dat z energetického auditu (pokud existuje).

Také se musí zohlednit případné nedosažení plné obsazenosti budovy, a to přepočtem spotřeby energie na plnou, resp. projektovanou obsazenost. Pro zohlednění vlivů konkrétních klimatických podmínek v lokalitě během různých let lze provést přepočet spotřeby tepla pro vytápění denostupňovou metodou.

Shell and Core Pokud je budova projektována jako Shell and Core a některé konstrukce a materiály nejsou známy a není možné je odhadnout, tak se ve fázi certifikace projektu nezapočítávají. Obdobně se postupuje i u standardně projektovaných budov. Výpočty jsou pak upřesněny až po kolaudaci v procesu finální certifikace.
Rekonstrukce Do hodnocení vstupují jen rekonstrukcí přidané materiály a prvky budovy. Původní konstrukce a zařízení se do výpočtu nezahrnují.

Indikátor

Hodnota výsledné měrné roční produkce emisí C2H4,ekv v kg vztažená na 1 m2 celkové podlahové plochy – kg C2H4,ekv./(m2∙a).


Celkové vyhodnocení kritéria

Výsledná hodnota se stanoví dle vzorce:


$ H_{\textup{POC}}=H_{\textup{POC.SE}}+H_{\textup{POC.PE}} $

kde:

HPOC je výsledná měrná roční produkce emisí C2H4,ekv. [kg C2H4,ekv./(m2·a)];

HPOC.SE je měrná roční produkce svázaných emisí C2H4,ekv. [kg C2H4,ekv./(m2·a)];

HPOC.PE je měrná roční produkce provozních emisí C2H4,ekv. [kg C2H4,ekv./(m2·a)].


Specifické kriteriální meze

Do kriteriálních mezí vstupuje výsledná měrná roční produkce emisí C2H4,ekv. v kg C2H4,ekv./(m2·a).

Tab. POC.1: Kriteriální meze pro POC Potenciál tvorby přízemního ozonu

Výsledná měrná roční produkce emisí C2H4,ekv. HPOC [kg C2H4,ekv./(m2·a)]

Body

≥ 0,008 40

0

0,007 84

1

0,007 28

2

0,006 72

3

0,006 16

4

0,005 60

5

0,005 04

6

0,004 48

7

0,003 92

8

0,003 36

9

≤ 0,002 80

10

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.

Závěr kritéria E.POC Potenciál tvorby přízemního ozonu (UNI vk.1)

Pokyny pro vyhodnocení

Hodnocení Poznámky a pokyny ke zpracování
Certifikace návrhu budovy Hodnocení se provádí z dostupných podkladů, výpočtů a simulacíV některých případech je možné podepsat čestné prohlášení či stačí, že je v dokumentaci popsán požadavek. 
Certifikace budovy

Po výstavbě budovy se zaktualizuje výkaz výměr a na jeho základě se stanoví aktuální hodnota měrné roční svázané spotřeby primární energie z neobnovitelných zdrojů.

U hodnocení provozních spotřeb energií se při procesu certifikace hodnoty ověří dle skutečně naměřených hodnot dílčích spotřeb energie. Pokud neexistují změřené spotřeby dle požadovaného rozčlenění, pak se musí vhodným způsobem rozklíčovat. Přípustné je užití dat z energetického auditu (pokud existuje).

Také se musí zohlednit případné nedosažení plné obsazenosti budovy, a to přepočtem spotřeby energie na plnou, resp. projektovanou obsazenost. Pro zohlednění vlivů konkrétních klimatických podmínek v lokalitě během různých let lze provést přepočet spotřeby tepla pro vytápění denostupňovou metodou.

Shell and Core Pokud je budova projektována jako Shell and Core a některé konstrukce a materiály nejsou známy a není možné je odhadnout, tak se ve fázi certifikace projektu nezapočítávají. Obdobně se postupuje i u standardně projektovaných budov. Výpočty jsou pak upřesněny až po kolaudaci v procesu finální certifikace.
Rekonstrukce Do hodnocení vstupují jen rekonstrukcí přidané materiály a prvky budovy. Původní konstrukce a zařízení se do výpočtu nezahrnují.

Indikátor

Hodnota výsledné měrné roční produkce emisí C2H4,ekv v kg vztažená na 1 m2 celkové podlahové plochy – kg C2H4,ekv./(m2∙a).


Celkové vyhodnocení kritéria

Výsledná hodnota se stanoví dle vzorce:


$ H_{\textup{POC}}=H_{\textup{POC.SE}}+H_{\textup{POC.PE}} $

kde:

HPOC je výsledná měrná roční produkce emisí C2H4,ekv. [kg C2H4,ekv./(m2·a)];

HPOC.SE je měrná roční produkce svázaných emisí C2H4,ekv. [kg C2H4,ekv./(m2·a)];

HPOC.PE je měrná roční produkce provozních emisí C2H4,ekv. [kg C2H4,ekv./(m2·a)].


Specifické kriteriální meze

Do kriteriálních mezí vstupuje výsledná měrná roční produkce emisí C2H4,ekv. v kg C2H4,ekv./(m2·a).

Tab. POC.1: Kriteriální meze pro POC Potenciál tvorby přízemního ozonu

Výsledná měrná roční produkce emisí C2H4,ekv. HPOC [kg C2H4,ekv./( m2·a)]

Body

≥ 0,008 00

0

0,007 46

1

0,006 92

2

0,006 38

3

0,005 84

4

0,005 30

5

0,004 76

6

0,004 22

7

0,003 68

8

0,003 14

9

≤ 0,002 60

10

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.