E.PUD intro (vi.1)

Kontrolní výpis úvodu kritéria [soubor A_Intro]

Úvod E.PUD intro (vi.1)

Záměr hodnocení

Ochrana přírody, krajiny a životního prostředí minimalizací dopravy zeminy na deponie a ochranou kvality půdy.

Kontext

Manipulace s půdou (zemní práce), např. pro vybudování podzemní části budovy, se skládají z oddělení skrývky kulturní vrstvy půdy (ornice) a vytěžení zeminy. Pro účely této metodiky jsou pojmy ʺpůdaʺ a ʺzeminaʺ sjednoceny do názvu ʺpůdaʺ (vzhledem k uvažované kontaminaci, která může prostupovat i do spodních vrstev, a zemním pracím, které mnohdy zasahují hlouběji, než je mocnost půdního profilu). Vytěženou půdu je často nutno odvézt a deponovat. S tím jsou spojeny náklady a komplikace s přepravou a kontrola kvality s ohledem na pozdější využití půdy.

Výhodné je využít jak úrodnou vrstvu, tak ostatní půdu přímo na pozemku, a to např. výstavbou nádrží na záchyt dešťových vod, parkovou úpravou nebo jiným, přírodě blízkým využitím.

Literatura

Seznam literatury viz samostatná tabulka.

Kontrolní výpis souvisejících modulů v provázaných kritériích [soubor B_Moduly]

Hodnotící moduly (obecný pokyn k modulům)

Nejhorší výsledné hodnocení obdrží projekty, které uvažují pouhé uložení zeminy mimo původní pozemek a zároveň s negativním dopadem na životní prostředí. Naopak nejlepší ohodnocení obdrží řešení uvažující využití půdy přímo na původním pozemku pro účely ochrany přírody a krajiny.

Metodika posuzuje stavbu v kontextu ochrany zemědělského půdního fondu, přírody a kra­jiny, životního prostředí a nákladů na manipulaci s půdou a souvisejícím dopadem dopravy na životní prostředí vyjádřených dopravní vzdále­ností.

Pokud se s půdou nakládá různými způsoby, pak se hodnocení provede zvlášť pro každý způsob nakládání. Výsledek se vypočte jako vážený průměr přes kubaturu půdy, viz příklad v kap. Celkové vyhodnocení kritéria.

Výklad pojmů pro toto kritérium:

 • Za negativní ovlivnění životního prostředí je možno považovat např. nežádoucí te­rénní bariéru, která vznikne založením deponie, a která svou přítomností narušuje okolní životní prostředí.
 • Pozitivním ovlivněním životního prostředí je možno klasifikovat využití půdy, které vylepší ekologické aspekty lidské činnosti, např. budování protihlukových valů, realizace terénních úprav, rekultivace lomů a výstavba protipovodňo­vých hrází.
 • Za využití půdy pro zájmy ochrany životního prostředí je považován šetrný zásah – tvorba nebo zkvalitnění sítě ÚSES (územního systému ekologické stability, viz zá­kon o ochraně přírody a krajiny).
 • Využitím půdy pro zájmy ochrany přírody a krajiny se rozumí zejména využití půdy, kterým je možno částečně dosáhnout účelu zákona o ochraně přírody a krajiny.
E.PUD Využití půdy (AB vk.1)

Nejhorší výsledné hodnocení obdrží projekty, které uvažují pouhé uložení zeminy mimo původní pozemek a zároveň s negativním dopadem na životní prostředí. Naopak nejlepší ohodnocení obdrží řešení uvažující využití půdy přímo na původním pozemku pro účely ochrany přírody a krajiny.

Metodika posuzuje stavbu v kontextu ochrany zemědělského půdního fondu, přírody a kra­jiny, životního prostředí a nákladů na manipulaci s půdou a souvisejícím dopadem dopravy na životní prostředí vyjádřených dopravní vzdále­ností.

Pokud se s půdou nakládá různými způsoby, pak se hodnocení provede zvlášť pro každý způsob nakládání. Výsledek se vypočte jako vážený průměr přes kubaturu půdy, viz příklad v kap. Celkové vyhodnocení kritéria.

Výklad pojmů pro toto kritérium:

 • Za negativní ovlivnění životního prostředí je možno považovat např. nežádoucí te­rénní bariéru, která vznikne založením deponie, a která svou přítomností narušuje okolní životní prostředí.
 • Pozitivním ovlivněním životního prostředí je možno klasifikovat využití půdy, které vylepší ekologické aspekty lidské činnosti, např. budování protihlukových valů, realizace terénních úprav, rekultivace lomů a výstavba protipovodňo­vých hrází.
 • Za využití půdy pro zájmy ochrany životního prostředí je považován šetrný zásah – tvorba nebo zkvalitnění sítě ÚSES (územního systému ekologické stability, viz zá­kon o ochraně přírody a krajiny).
 • Využitím půdy pro zájmy ochrany přírody a krajiny se rozumí zejména využití půdy, kterým je možno částečně dosáhnout účelu zákona o ochraně přírody a krajiny.
E.PUD Využití půdy (BD vk.1)

Nejhorší výsledné hodnocení obdrží projekty, které uvažují pouhé uložení zeminy mimo původní pozemek a zároveň s negativním dopadem na životní prostředí. Naopak nejlepší ohodnocení obdrží řešení uvažující využití půdy přímo na původním pozemku pro účely ochrany přírody a krajiny.

Metodika posuzuje stavbu v kontextu ochrany zemědělského půdního fondu, přírody a kra­jiny, životního prostředí a nákladů na manipulaci s půdou a souvisejícím dopadem dopravy na životní prostředí vyjádřených dopravní vzdále­ností.

Pokud se s půdou nakládá různými způsoby, pak se hodnocení provede zvlášť pro každý způsob nakládání. Výsledek se vypočte jako vážený průměr přes kubaturu půdy, viz příklad v kap. Celkové vyhodnocení kritéria.

Výklad pojmů pro toto kritérium:

 • Za negativní ovlivnění životního prostředí je možno považovat např. nežádoucí te­rénní bariéru, která vznikne založením deponie, a která svou přítomností narušuje okolní životní prostředí.
 • Pozitivním ovlivněním životního prostředí je možno klasifikovat využití půdy, které vylepší ekologické aspekty lidské činnosti, např. budování protihlukových valů, realizace terénních úprav, rekultivace lomů a výstavba protipovodňo­vých hrází.
 • Za využití půdy pro zájmy ochrany životního prostředí je považován šetrný zásah – tvorba nebo zkvalitnění sítě ÚSES (územního systému ekologické stability, viz zá­kon o ochraně přírody a krajiny).
 • Využitím půdy pro zájmy ochrany přírody a krajiny se rozumí zejména využití půdy, kterým je možno částečně dosáhnout účelu zákona o ochraně přírody a krajiny.
E.PUD Využití půdy (UNI vk.1)

Modul PUD.NP - Nakládání s půdou

Způsob nakládání s půdou je řešen z pohledu využití vytěžené půdy. Ta může být znovu využita na původním pozemku nebo odvezena k trvalé deponii. V obou případech je posuzován způsob ochrany vymývání půdních částic a vliv na životní prostředí. Kladně se hodnotí, pokud použití vytěžené půdy pozitivně ovlivní životní prostředí nebo pokud zemina slouží pro zájmy ochrany životního prostředí, přírody a krajiny.

Kredity za nakládání s půdou se přidělují podle Tab. PUD.NP.1.

Tab. PUD.NP.1: Nakládání s půdou – přidělení kreditů KPUD.NP

Způsob využití vytěžené půdy

Kredity KPUD.NP

Trvalá deponie mimo původní pozemek bez vegetační ochranné vrstvy a ponechána pomalé sukcesi (tzn. přirozenému vývoji). Nebezpečí vymývání deponie dešťovou vodou a postupný splach půdních částic do povrchových vod zapříčiňuje vznik sedimentů a znečištění vod (negativně ovlivněno životní prostředí v lokalitě deponie, bez dopadu na ochranu přírody a krajiny).

0

Trvalá deponie mimo původní pozemek bez vegetační ochranné vrstvy a ponechána pomalé sukcesi (tzn. přirozenému vývoji). Nebezpečí vymývání deponie dešťovou vodou a postupný splach půdních částic do povrchových vod zapříčiňuje vznik sedimentů a znečištění vod. Pozitivně ovlivněno životní prostředí v lokalitě deponie, nebo využití půdy pro zájmy ochrany životního prostředí.

2

Trvalá deponie mimo původní pozemek bez vegetační ochranné vrstvy a ponechána pomalé sukcesi (tzn. přirozenému vývoji). Nebezpečí vymývání deponie dešťovou vodou a postupný splach půdních částic do povrchových vod zapříčiňuje vznik sedimentů a znečištění vod. Využití půdy pro zájmy ochrany přírody a krajiny.

3

Trvalá deponie mimo původní pozemek ochráněna proti vymývání půdních částic dešťovou vodou přírodě blízkým (vegetačním) povrchem, popř. přírodě blízkými materiály (negativně ovlivněno životní prostředí v lokalitě deponie, bez dopadu na ochranu přírody a krajiny).

4

Trvalá deponie mimo původní pozemek ochráněna proti vymývání půdních částic dešťovou vodou přírodě blízkým (vegetačním) povrchem, popř. přírodě blízkými materiály. Pozitivně ovlivněno životní prostředí v lokalitě deponie, nebo využití půdy pro zájmy ochrany životního prostředí.

5

Trvalá deponie mimo původní pozemek ochráněna proti vymývání půdních částic dešťovou vodou přírodě blízkým (vegetačním) povrchem, popř. přírodě blízkými materiály. Využití půdy pro zájmy ochrany přírody a krajiny.

6

Využití vytěžené půdy na původním pozemku bez ochrany proti vymývání půdních částic dešťovou vodou (bez využití vytěžené půdy k ochraně životního prostředí a přírody a krajiny).

7

Využití vytěžené půdy na původním pozemku ochráněné proti vymývání půdních částic dešťovou vodou přírodě blízkým (vegetačním) povrchem, popř. přírodě blízkými materiály (bez využití vytěžené půdě k ochraně životního prostředí a přírody a krajiny).

8

Využití vytěžené půdy na původním pozemku a ochráněné proti vymývání půdních částic dešťovou vodou přírodě blízkým (vegetačním) povrchem, popř. přírodě blízkými materiály. Pozitivně ovlivněno životní prostředí v lokalitě, nebo využití půdy pro zájmy ochrany životního prostředí.

9

Využití vytěžené půdy na původním pozemku a ochráněné proti vymývání půdních částic dešťovou vodou přírodě blízkým (vegetačním) povrchem, popř. přírodě blízkými materiály. Využití půdy pro zájmy ochrany přírody a krajiny.

10

Pozn.: Mezilehlé hodnoty uvažovat nelze. V případně odlišného řešení se uvažuje nejbližší horší řešení uvedené v tabulce.

Modul PUD.PP - Přeprava půdy

Doprava těžkými stroji má neblahý vliv na životní prostředí, proto v případě transportu vytěžené půdy mimo původní pozemek lze získat méně kreditů za přepravu půdy. Plným počtem kreditů je bonifikován stav, kdy půda není transportována z řešeného pozemku.

Přeprava půdy je uvažována jak pro trvalou deponii, tak i pro mezideponii, tj. pro případ, že je vytěžená půda využita na původním pozemku, ale z důvodu nedostatku prostoru je potřeba ji po dobu stavby transportovat do mezideponie.

Kredity jsou přiděleny na základě Tab. PUD.PP.1.

Tab. PUD.PP.1: Přeprava půdy – přidělení kreditů KPUD.PP

Popis situace

Kredity KPUD.PP

Bez převozu

10

Vzdálenost do 10 km od stavby

5

Vzdálenost od stavby 10 km a více

0

Pozn.: Uvažuje se vzdálenost (mezi)deponie od pozemku, tj. v případě mezideponie se započítává pouze jedna cesta.

Kontrolní výpis souvisejících závěrů kritérií [soubory C_Závěr]

Závěr kritéria E.PUD Využití půdy (AB vk.1)

Pokyny pro vyhodnocení

Hodnocení Poznámky a pokyny ke zpracování
Certifikace návrhu budovy Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 
Certifikace budovy Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 
Shell and Core Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 
Rekonstrukce Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 

Indikátor

Kreditové ohodnocení na základě nakládání s půdou.


Celkové vyhodnocení kritéria

Výsledné kreditové ohodnocení se stanoví dle vzorce:


$ K_{\textup{PUD}}= K_{\textup{PUD.NP}}+0,2×K_{\textup{PUD.PP}}-2$

kde:

KPUD je výsledné kreditové ohodnocení využití půdy;

KPUD.NP je kreditové ohodnocení nakládání s půdou;

KPUD.PP je kreditové ohodnocení přepravy půdy.


Specifické kriteriální meze

Do kriteriálních mezí vstupuje výsledné kreditové ohodnocení využití půdy KPUD.

Tab. PUD.1: Kriteriální meze pro PUD Využití půdy

Výsledné kreditové ohodnocení KPUD

Body

≤0

0

10

10

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.

Závěr kritéria E.PUD Využití půdy (BD vk.1)

Pokyny pro vyhodnocení

Hodnocení Poznámky a pokyny ke zpracování
Certifikace návrhu budovy Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 
Certifikace budovy Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 
Shell and Core Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 
Rekonstrukce Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 

Indikátor

Kreditové ohodnocení na základě nakládání s půdou.


Celkové vyhodnocení kritéria

Výsledné kreditové ohodnocení se stanoví dle vzorce:


$ K_{\textup{PUD}}= K_{\textup{PUD.NP}}+0,2×K_{\textup{PUD.PP}}-2 $

kde:

KPUD je výsledné kreditové ohodnocení využití půdy;

KPUD.NP je kreditové ohodnocení nakládání s půdou;

KPUD.PP je kreditové ohodnocení přepravy půdy.

 


Specifické kriteriální meze

Do kriteriálních mezí vstupuje výsledné kreditové ohodnocení využití půdy KPUD.

Tab. PUD.1: Kriteriální meze pro PUD Využití půdy

Výsledné kreditové ohodnocení KPUD

Body

≤0

0

10

10

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.

Závěr kritéria E.PUD Využití půdy (UNI vk.1)

Pokyny pro vyhodnocení

Hodnocení Poznámky a pokyny ke zpracování
Certifikace návrhu budovy Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 
Certifikace budovy Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 
Shell and Core Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 
Rekonstrukce Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 

Indikátor

Kreditové ohodnocení na základě nakládání s půdou.


Celkové vyhodnocení kritéria

Výsledné kreditové ohodnocení se stanoví dle vzorce:


$ K_{\textup{PUD}}= K_{\textup{PUD.NP}}+0,2×K_{\textup{PUD.PP}}-2$

kde:

KPUD je výsledné kreditové ohodnocení využití půdy;

KPUD.NP je kreditové ohodnocení nakládání s půdou;

KPUD.PP je kreditové ohodnocení přepravy půdy.


Specifické kriteriální meze

Do kriteriálních mezí vstupuje výsledné kreditové ohodnocení využití půdy KPUD.

Tab. PUD.1: Kriteriální meze pro PUD Využití půdy

Výsledné kreditové ohodnocení KPUD

Body

≤0

0

10

10

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.