E.PUD intro (vi.1)

Záměr hodnocení

Ochrana přírody, krajiny a životního prostředí minimalizací dopravy zeminy na deponie a ochranou kvality půdy.

Kontext

Manipulace s půdou (zemní práce) se skládají z oddělení skrývky kulturní vrstvy půdy (ornice) a vytěžení zeminy nutné pro vybudování podzemní části budovy. Pro účely této metodiky jsou pojmy ʺpůdaʺ a ʺzeminaʺ sjednoceny do názvu ʺpůdaʺ (vzhledem k uvažované kontaminaci, která může prostupovat i do spodních vrstev, a zemním pracím, které mnohdy zasahují hlouběji, než je mocnost půdního profilu). Vytěženou půdu je často nutno odvézt a deponovat. S tím jsou spojeny náklady a komplikace s přepravou a kontrola kvality s ohledem na pozdější využití půdy.

Výhodné je využít jak úrodnou vrstvu, tak ostatní půdu přímo na pozemku, a to např. výstavbou nádrží na záchyt dešťových vod, parkovou úpravou nebo jiným, přírodě blízkým využitím.

Literatura

  • Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
  • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění
  • Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění
  • Kadeřábková, B. a kol.: Brownfields ‐ Jak vznikají a co s nimi, C.H.BECK 2009, ISBN 9788074001239
  • Hnilička, P.: Sídelní kaše: otázky k suburbánní výstavbě kolonií rodinných domů. Vyd.1. Brno: ERA, 2005, ISBN 80‐736‐6028‐8
  • Ganguly, P.: Trvale udržitelný rozvoj, VŠB‐ Technická univerzita Ostrava, 1997, ISBN 807078‐473‐3