E.SOD intro (vi.1)

Záměr hodnocení

Snížení množství stavebního a demoličního odpadu, který je potřeba uložit na skládkách, případně odstranit.

Kontext

Vzrůstající objem odpadů všeho druhu je přidruženým negativním jevem moderní ekonomicky rozvinuté společnosti a zároveň je jedním ze zásadních problémů ochrany životního prostředí. Velká většina odpadů končí na skládkách, což je odložení problému v čase a přináší to spoustu environmentálních problémů (riziko kontaminace půdy a vody nebo negativní ovlivnění krajinného rázu).

Zhruba třetina z celkové produkce odpadů v Evropské Unii i České republice tvoří stavební a demoliční odpad. Tyto odpady však zároveň představují alternativní zdroj druhotných surovin, a proto bylo nakládání s nimi specifikováno v Plánu odpadového hospodářství České republiky. V oblasti stavebních odpadů bylo stanoveno využití těchto druhotných zdrojů do konce roku 2020 na hodnotu nejméně 70 % hmotnosti vznikajících stavebních a demoličních odpadů. Toto opatření ke zvýšení podílu recyklované a znovu využité části by mělo vést k výraznému snížení zatížení životního prostředí – a to jak ve formě snížení produkce odpadů, tak také snížení objemu vytěžených primárních nerostných surovin. Nezanedbatelný je také vliv stavebních odpadů na náklady stavební výroby. Dále nekvalifikované nakládání s nimi znamená jak ztrátu cenné suroviny, tak také neúměrné zaplňování prostor skládek, určených původně pro nevyužitelné odpady, a to zejména komunální odpad.

Hodnocení obsahuje moduly, které zohledňují, jakým způsobem je nakládáno se stavebním a demoličním odpadem vznikajícím během nové výstavby či renovace stávající stavby. Snahou je minimalizovat množství stavebního odpadu, který bude muset být uložen na skládkách, případně jinak odstranit.

Základem pro vyhodnocení kritéria je vypracování plánu odpadového hospodářství (POH), kde je nutné zahrnout všechny druhy stavebního odpadu, které vzniknou při nové výstavbě či renovaci. Je třeba, aby odpady zahrnuté v plánu odpadového hospodářství byly rozděleny na odpady vhodné k recyklaci, odpady, které jsou podmíněně vyloučeny z recyklace a odpady, které jsou vyloučeny z recyklace, dle Tab. SOD.1. Součástí plánu odpadového hospodářství je uvedení závazného množství jednotlivých stavebních odpadů.

Tab. SOD.1: Seznam stavebních odpadů, které jsou vhodné k recyklaci, podmínečně vyloučené z recyklace a vyloučeny z přijímání k recyklaci

Označení Typ odpadu
Seznam odpadů, které jsou považovány za stavební a demoliční odpady vhodné k recyklaci
17 01 01 Beton
17 01 02 Cihly
17 01 03 Tašky a keramické výrobky
17 01 07 Směsi a oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06
17 02 02 Sklo
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
Seznam odpadů, které jsou podmíněně vyloučeny z recyklace
17 01 06* Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky
17 02 04* Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné
17 03 01* Asfaltové směsi obsahující dehet
17 05 03* Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky
17 05 05* Vytěžená hlušina obsahující nebezpečné látky
17 06 03* Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
17 08 01* Stavební materiály na bázi sádry znečištěné nebezpečnými látkami
17 09 01* Stavební a demoliční odpady obsahující rtuť
17 09 02* Stavební a demoliční odpady obsahující PCB
17 09 03* Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky
Seznam odpadů, které jsou vyloučeny z přijímání do zařízení k recyklaci
17 06 01 Izolační materiál s obsahem azbestu
17 06 05 Stavební materiály obsahující azbest

Pozn. *: Podmíněně vyloučeny z recyklace jsou odpady obsahující nebezpečné látky (složky). Jejich přijetí do zařízení je možné pouze v případě, že součástí jejich úpravy v zařízení je i oddělení a odstranění nebezpečných látek (složek) z těchto odpadů, které budou následně předány oprávněné osobě podle zákona o odpadech k využití nebo odstranění.

Podkladem pro vypracování plánu odpadového hospodářství v případě novostavby jsou:

  • projektová dokumentace;
  • položkový rozpočet.

Podkladem pro vypracování plánu odpadového hospodářství v případě stavebních úprav, renovace a rekonstrukce jsou:

  • původní projektová dokumentace; v případě, že není k dispozici původní projektová dokumentace, musí být nahrazena stavebně-technickým průzkumem;
  • nová projektová dokumentace;
  • dokumentace bouracích prací;
  • položkový rozpočet.

V případě, že plán odpadového hospodářství nebude vypracován nebo nebude uvedeno množství jednotlivých odpadů, pak KSOD.NS a  KSOD.RC = 0.

Míru opětovného použití či recyklovanost prvků a výrobků a kvalitu projektu z hlediska cirkularity hodnotí jiné kritérium.

Literatura