E.UPV intro (vi.1)

Kontrolní výpis úvodu kritéria [soubor A_Intro]

Úvod E.UPV intro (vi.1)

Záměr hodnocení

Redukce spotřeby pitné vody z vodovodního řadu formou úspor a krytím části spotřeby dešťovou či šedou splaškovou vodou, užitkovou vodou a vodou ze studny.

Kontext

Globální problém nedostatku kvalitní pitné vody pro více než miliardu obyvatel Země zatím není v ČR příliš aktuální. Několikaleté období sucha na území ČR od roku 2015 značně ovlivňuje podzemní vody, které jsou hlavním zdrojem (okolo 95 %) pitné vody v ČR. S využíváním pitné vody ale souvisí i řada dalších aspektů, které nemusejí být na první pohled patrné. Vyšší spotřeba pitné vody má například vliv na plynulost průtoku řek, které také slouží jako její zdroje. Kolísavý průtok pak může ohrožovat zdraví okolních ekosystémů. Jistý environmentální dopad stojí také za technologiemi úpraven vod a za její distribucí konečným uživatelům. V neposlední řadě se spotřebou vody souvisí nakládání s vodami odpadními. V České republice bylo v roce 2019 fakturováno celkem 492,6 milionu metrů krychlových pitné vody. Průměrná spotřeba odběratelů pitné vody tak byla v roce 2019 cca 134 litru/osoba/den. Asi 68 % veškeré spotřeby je v domácnostech; dlouhodobě průměrná roční spotřeba odběratelů pitné vody v českých domácnostech je okolo 34 m3 na osobu. Přesto má veliký význam snižovat spotřebu i v místě zaměstnání. Evropská průměrná spotřeba vody je 150 litrů/osobu/den (tj. asi 55 m3/osobu/rok).

Studie spotřeby pitné vody ukazují na fakt, že při instalaci úsporných opatření jako je dvojí intenzita splachování WC, perlátory a stop ventily na umyvadla dochází k úsporám pitné vody. Rozborem struktury spotřeby pitné vody se dále ukazuje, že až 50 % této spotřeby lze bez jakéhokoliv snížení komfortu nahradit vodou dešťovou a šedou splaškovou, viz. Obr. UPV.1. Počínaje sprchami, splachováním toalety, přes úklid až po zalévání zahrady či areálu.

Dle Vyhlášky č. 269/2009 Sb. mají být srážky zadržovány na pozemku, čímž se snižuje zatížení kanalizace.

Používání dešťové vody má tedy nesporný environmentální přínos. Redukce spotřeby pitné vody má nejen příznivý dopad na životní prostředí, ale projeví se pozitivně i na nákladech za vodné a stočné.

Obr. UPV.1: Rozdělení spotřeby vody ve stavbách pro bydlení (Zdroj: D.Dvořáková)

Literatura

Seznam literatury viz samostatná tabulka.

Kontrolní výpis souvisejících modulů v provázaných kritériích [soubor B_Moduly]

Hodnotící moduly (obecný pokyn k modulům)

Ve fázi návrhu budovy (jak novostavby, tak rekonstrukce) se hodnotí kvalita projektu z hlediska navržených opatření, která snižují množství pitné vody odebrané z vodovodního řadu. Mezi tato opatření patří:

 • Zachycení dešťové vody v akumulačních nádržích a vodních povrchových nádržích a její využití v budově a jejím okolí;
 • Využití šedé splaškové vody, tj. přečištěné vody z praní, mytí a sprchování;
 • Návrh úsporných opatření (dvojí intenzita splachování WC, perlátory a stop ventily na umyvadla a sprchy, termostatické ventily ve sprchách, popřípadě cirkulace vody)
E.UPV Úspora pitné vody (AB vk.1)

Ve fázi návrhu budovy (jak novostavby, tak rekonstrukce) se hodnotí kvalita projektu z hlediska navržených opatření, která snižují množství pitné vody odebrané z vodovodního řadu. Mezi tato opatření patří:

 • Zachycení dešťové vody v akumulačních nádržích a vodních povrchových nádržích a její využití v budově a jejím okolí;
 • Využití šedé splaškové vody, tj. přečištěné vody z praní, mytí a sprchování;
 • Návrh úsporných opatření (dvojí intenzita splachování WC, perlátory a stop ventily na umyvadla a sprchy, termostatické ventily ve sprchách, popřípadě cirkulace vody)
E.UPV Úspora pitné vody (BD vk.1)

Ve fázi návrhu budovy (jak novostavby, tak rekonstrukce) se hodnotí kvalita projektu z hlediska navržených opatření, která snižují množství pitné vody odebrané z vodovodního řadu. Mezi tato opatření patří:

 • Zachycení dešťové vody v akumulačních nádržích a vodních povrchových nádržích a její využití v budově a jejím okolí;
 • Využití šedé splaškové vody, tj. přečištěné vody z praní, mytí a sprchování;
 • Návrh úsporných opatření (dvojí intenzita splachování WC, perlátory a stop ventily na umyvadla a sprchy, termostatické ventily ve sprchách, popřípadě cirkulace vody);
E.UPV Úspora pitné vody (EDU vk.1)

Ve fázi návrhu budovy (jak novostavby, tak rekonstrukce) se hodnotí kvalita projektu z hlediska navržených opatření, která snižují množství pitné vody odebrané z vodovodního řadu. Mezi tato opatření patří:

 • Zachycení dešťové vody v akumulačních nádržích a vodních povrchových nádržích a její využití v budově a jejím okolí;
 • Využití šedé splaškové vody, tj. přečištěné vody z praní, mytí a sprchování;
 • Návrh úsporných opatření (dvojí intenzita splachování WC, perlátory a stop ventily na umyvadla a sprchy, termostatické ventily ve sprchách, popřípadě cirkulace vody);
 • Využití vody ze studny a jiných dostupných zdrojů namísto pitné vody z vodovodního řadu.
E.UPV Úspora pitné vody (RD vk.1)

Ve fázi návrhu budovy (jak novostavby, tak rekonstrukce) se hodnotí kvalita projektu z hlediska navržených opatření, která snižují množství pitné vody odebrané z vodovodního řadu. Mezi tato opatření patří:

 • Zachycení dešťové vody v akumulačních nádržích a vodních povrchových nádržích a její využití v budově a jejím okolí;
 • Využití šedé splaškové vody, tj. přečištěné vody z praní, mytí a sprchování;
 • Návrh úsporných opatření (dvojí intenzita splachování WC, perlátory a stop ventily na umyvadla a sprchy, termostatické ventily ve sprchách, popřípadě cirkulace vody);
E.UPV Úspora pitné vody (UNI vk.1)

Modul UPV.PI - Spotřeba pitné vody

Z projektové dokumentace se převezme hodnota spotřeby pitné vody a předpokládaný počet uživatelů budovy. Ve spotřebě vody nesmí být započítáno zavlažování. Z toho se vyčíslí měrná spotřeba pitné vody vztažená na uživatele a rok.

Pokud projekt neuvádí spotřebu pitné vody, je nutné ji spočítat dle platných norem či jiných uznávaných postupů – např. výpočet spotřeby podle počtu a typu armatur umístěných v budově podle normy ČSN EN 806-3.

Hodnota spotřeby pitné vody vstupuje do kreditového hodnocení KUPV.PI v Tab. UPV.PI.1. Cílem hodnocení je motivovat investory k snížení normové spotřeby pitné vody o 20–45 %. Metody pro snížení spotřeby jsou například použití záchodových nádržek s dvojitým splachováním, použití pisoárů bez nutnosti splachování nebo využití dešťové vody pro splachování.

Tab. UPV.PI.1:  Kreditové ohodnocení spotřeby pitné vody (bez zavlažování zeleně)

Spotřeba pitné vody [m3/osoba/rok]

Kredity KUPV.PI

≥ 18,0

0

16,3

1

14,4

2

12,6

3

11,7

4

10,8

5

≤ 9,9

6

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.

Modul UPV.SS - Opatření ke snižování spotřeby pitné vody

V tomto modulu se hodnotí různé způsoby snižování spotřeby pitné vody. Jedná se o nahrazení pitné vody pro zavlažování vodou dešťovou, čištěnou odpadní nebo vodou určenou jako nepitnou – např. vodou z místního zdroje, která je vhodná k plánovanému účelu, ale nemá testy podle vyhlášky č. 252/2004 Sb. Dále je posuzováno čištění odpadní vody a zároveň její použití v budově nebo vsakování na pozemku. Kredity mohou být přiděleny také za monitorování spotřeby vody v budově napojené na systém Facility Managementu, což může pomoci optimalizovat spotřebu vody.

Dílčí ohodnocení se provede dle Tab. UPV.SS.1, Tab. UPV.SS.2Tab. UPV.SS.3.

Tab. UPV.SS.1: Ohodnocení snižování spotřeby pitné vody na zavlažování

Zavlažování vnějších ploch

ZVP

Pokud budova má vnější zavlažované plochy; pokrytí ≥ 50 % spotřeby vodou dešťovou, vyčištěnou odpadní vodou nebo vodou určenou jako nepitnou.

1

Pokud budova má vnější zavlažované plochy; pokrytí 100 % spotřeby vodou dešťovou, vyčištěnou odpadní vodou nebo vodou určenou jako nepitnou.

2

Budova nemá vnější zavlažované plochy

2

Tab. UPV.SS.2: Ohodnocení snižování spotřeby pitné vody čištěním odpadních vod

Čištění odpadních vod

COV

Použití systému čištění odpadní vody na ≥ 50 % objemu odpadní vody a její vsakování na pozemku.

1

Použití systému čištění odpadní vody na ≥ 50 % objemu odpadní vody a zároveň její opětovné použití v budově nebo na pozemku budovy.

2

Tab. UPV.SS.3:  Ohodnocení snižování spotřeby pitné vody prostřednictvím sledování její spotřeby

Sledování spotřeby pitné vody

SSPV

Sledování spotřeby pitné vody napojené na Facility Management systém budovy.

1

 

Kreditové ohodnocení modulu UPV.SS se spočte podle vzorce:

$ K_{\textup{UPV.SS}}= ZVP+COV+SSPV $

kde:

KUPV.SS je kreditové ohodnocení opatření ke snižování spotřeby pitné vody;

ZVP je ohodnocení snižování spotřeby pitné vody na zavlažování;

COV je ohodnocení snižování spotřeby pitné vody čištěním odpadních vod;

SSPV je ohodnocení snižování spotřeby pitné vody prostřednictvím sledování její spotřeby.

Modul UPV.RT - Využití srážkové vody

Využití srážkové vody zachycené na budově nebo pozemku je hodnoceno dle způsobu úpravy a následného využití. Kreditové hodnocení jednotlivých opatření je uvedeno v Tab. UPV.RT.1.

Tab. UPV.RT.1:  Hodnocení způsobu využití srážkové vody

Popis opatření využití srážkové vody

Kredity KUPV.RT

Srážková voda je akumulována a odpařována z volné hladiny nebo vegetačních ploch budovy a okolí

+1

Srážková voda je akumulována a po vhodné úpravě využívána k údržbě okolí budovy (zalévání zahrady, mytí auta, úklid venkovních ploch, aj.).

+2

Srážková voda je akumulována a přečištěna v nádrži a je dovedena do budovy, kde je využita k jejímu provozu (splachování WC, úklid, praní, aj.).

+3

Modul UPV.SP - Využití šedé splaškové vody

Využití šedé splaškové vody, tj. přečištěné vody z praní, mytí a sprchování, je hodnoceno dle způsobu úpravy a následného využití. Kreditové hodnocení jednotlivých opatření je uvedeno v Tab. UPV.SP.1.

Tab. UPV.SP.1: Hodnocení způsobu využití šedé splaškové vody

Popis opatření využití šedé splaškové vody

Kredity KUPV.SP

Šedá splašková voda je akumulována a po vhodné úpravě je využívána k údržbě okolí budovy (zalévání zahrady, mytí auta, úklid venkovních ploch, aj.).

+2

Šedá splašková voda je akumulována a po vhodné úpravě je využívána pro provoz budovy (splachování WC, úklid, praní).

+3

Modul UPV.ST - Využití vody ze studny

V tomto modulu je hodnocena možnost krytí spotřeby vody z vodovodního řadu vodou ze studny nebo jiných dostupných zdrojů. Kreditové hodnocení je uvedeno v Tab. UPV.ST.1.

Tab. UPV.ST.1: Hodnocení využití vody ze studny nebo jiných dostupných zdrojů

Využití vody ze studny

Kredity KUPV.ST

Využití vody ze studny či jiného dostupného a vhodného vodního zdroje.

2

Modul UPV.US - Úsporná opatření

V tomto modulu je hodnoceno za každé dílčí opatření vedoucí ke snížení spotřeby pitné vody. Kreditové hodnocení jednotlivých opatření je uvedeno v Tab. UPV.US.1.

Tab. UPV.US.1:  Hodnocení využití úsporných opatření

Popis úsporných opatření

Kredity KUPV.US

WC je opatřeno dvojitou úrovní splachování

+1

Umyvadla mají úsporné baterie, či jsou baterie opatřeny perlátorem

+1

Baterie umyvadel jsou na fotobuňku nebo mají stop ventily

+1

Baterie ve sprchách mají stop ventily nebo termostatické hlavice

+1

Sprchy mají úspornou hlavici

+1

Kontrolní výpis souvisejících závěrů kritérií [soubory C_Závěr]

Závěr kritéria E.UPV Úspora pitné vody (AB vk.1)

Pokyny pro vyhodnocení

Hodnocení Poznámky a pokyny ke zpracování
Certifikace návrhu budovy Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 
Certifikace budovy Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 
Shell and Core Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 
Rekonstrukce Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 

Indikátor

Kreditové ohodnocení spotřeby pitné vody a ohodnocení způsobů šetření vodou.


Celkové vyhodnocení kritéria

Výsledné kreditové ohodnocení se stanoví jako součet dílčích kreditů z jednotlivých modulů:


$ K_{\textup{UPV}}= K_{\textup{UPV.PI}}+K_{\textup{UPV.SS}} $

kde:

KUPV je výsledné kreditové ohodnocení úspor pitné vody;

KUPV.PI je kreditové ohodnocení spotřeby pitné vody;

KUPV.SS je kreditové ohodnocení opatření ke snižování spotřeby pitné vody.


Specifické kriteriální meze

Do kriteriálních mezí vstupuje výsledné kreditové ohodnocení úspor pitné vody KUPV.

Tab. UPV.1: Kriteriální meze pro UPV Úspora pitné vody

Výsledné kreditové ohodnocení KUPV Body
0 0
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
≥ 10 10

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.

Závěr kritéria E.UPV Úspora pitné vody (BD vk.1)

Pokyny pro vyhodnocení

Hodnocení Poznámky a pokyny ke zpracování
Certifikace návrhu budovy Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 
Certifikace budovy Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 
Shell and Core Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 
Rekonstrukce Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 

Indikátor

Kreditové ohodnocení úspor pitné vody z vodovodního řadu.


Celkové vyhodnocení kritéria

Výsledné kreditové ohodnocení se stanoví jako součet dílčích kreditů z jednotlivých modulů:


$ K_{\textup{UPV}}= K_{\textup{UPV.RT}}+K_{\textup{UPV.SP}} $

kde:

KUPV je výsledné kreditové ohodnocení úspor pitné vody;

KUPV.RT je kreditové ohodnocení využití srážkové vody;

KUPV.SP je kreditové ohodnocení využití šedé splaškové vody.


Specifické kriteriální meze

Do kriteriálních mezí vstupuje výsledné kreditové ohodnocení úspor pitné vody KUPV.

Tab. UPV.1: Kriteriální meze pro UPV Úspora pitné vody

Výsledné kreditové ohodnocení KUPV Body
0 0
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
≥ 10 10

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.

Závěr kritéria E.UPV Úspora pitné vody (EDU vk.1)

Pokyny pro vyhodnocení

Hodnocení Poznámky a pokyny ke zpracování
Certifikace návrhu budovy Hodnocení se provádí z dostupných podkladů, výpočtů a simulací. V některých případech je možné podepsat čestné prohlášení či stačí, že je v dokumentaci popsán požadavek. 
Certifikace budovy Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 
Shell and Core Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 
Rekonstrukce Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 

Indikátor

Kreditové ohodnocení úspor pitné vody z vodovodního řadu.


Celkové vyhodnocení kritéria

Výsledné kreditové ohodnocení se stanoví jako součet dílčích kreditů z jednotlivých modulů:


$ K_{\textup{UPV}}= K_{\textup{UPV.RT}}+K_{\textup{UPV.SP}}+K_{\textup{UPV.US}} $

kde:

KUPV je výsledné kreditové ohodnocení úspor pitné vody;

KUPV.RT je kreditové ohodnocení využití dešťové vody;

KUPV.SP je kreditové ohodnocení využití šedé splaškové vody;

KUPV.US je kreditové ohodnocení využití úsporných opatření.


Specifické kriteriální meze

Do kriteriálních mezí vstupuje výsledné kreditové ohodnocení úspor pitné vody KUPV.

Tab. UPV.1: Kriteriální meze pro UPV Úspora pitné vody

Výsledné kreditové ohodnocení KUPV Body
0 0
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
≥ 10 10

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.

Závěr kritéria E.UPV Úspora pitné vody (RD vk.1)

Pokyny pro vyhodnocení

Hodnocení Poznámky a pokyny ke zpracování
Certifikace návrhu budovy Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 
Certifikace budovy Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 
Shell and Core Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 
Rekonstrukce Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 

Indikátor

Kreditové ohodnocení úspor pitné vody z vodovodního řadu.


Celkové vyhodnocení kritéria

Výsledné kreditové ohodnocení se stanoví jako součet dílčích kreditů z jednotlivých modulů:


$ K_{\textup{UPV}}= K_{\textup{UPV.RT}}+K_{\textup{UPV.SP}}+K_{\textup{UPV.ST}} $

kde:

KUPV je výsledné kreditové ohodnocení úspor pitné vody;

KUPV.RT je kreditové ohodnocení využití srážkové vody;

KUPV.SP je kreditové ohodnocení využití šedé splaškové vody;

KUPV.ST je kreditové ohodnocení využití vody ze studny.


Specifické kriteriální meze

Do kriteriálních mezí vstupuje výsledné kreditové ohodnocení úspor pitné vody KUPV.

Tab. UPV.1: Kriteriální meze pro UPV Úspora pitné vody

Výsledné kreditové ohodnocení KUPV Body
0 0
≥ 10 10

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.

Závěr kritéria E.UPV Úspora pitné vody (UNI vk.1)

Pokyny pro vyhodnocení

Hodnocení Poznámky a pokyny ke zpracování
Certifikace návrhu budovy Hodnocení se provádí z dostupných podkladů, výpočtů a simulací. V některých případech je možné podepsat čestné prohlášení či stačí, že je v dokumentaci popsán požadavek. 
Certifikace budovy Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 
Shell and Core Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 
Rekonstrukce Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 

Indikátor

Kreditové ohodnocení úspor pitné vody z vodovodního řadu.


Celkové vyhodnocení kritéria

Výsledné kreditové ohodnocení se stanoví jako součet dílčích kreditů z jednotlivých modulů:


$ K_{\textup{UPV}}= K_{\textup{UPV.RT}}+K_{\textup{UPV.SP}}+K_{\textup{UPV.US}} $

kde:

KUPV je výsledné kreditové ohodnocení úspor pitné vody;

KUPV.RT je kreditové ohodnocení využití dešťové vody;

KUPV.SP je kreditové ohodnocení využití šedé splaškové vody;

KUPV.US je kreditové ohodnocení využití úsporných opatření.


Specifické kriteriální meze

Do kriteriálních mezí vstupuje výsledné kreditové ohodnocení úspor pitné vody KUPV.

Tab. UPV.1: Kriteriální meze pro UPV Úspora pitné vody

Výsledné kreditové ohodnocení KUPV Body
0 0
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
≥ 10 10

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.