E.ZSV intro (vi.1)

Záměr hodnocení

Maximalizace retence vody na pozemku a budově za účelem zachování malého vodního cyklu, menší zátěže kanalizační sítě, snížení rizika lokálních povodní a omezení přehřívání zastavěných ploch.

Kontext

S rostoucí urbanizací krajiny se velmi narušuje její přirozený vodní režim. Ve volné přírodě se voda vsakuje, je spotřebována rostlinami a následně se odpařuje z jejich listů (transpirace) nebo se odpařuje přímo z povrchů, na které dopadne a z různých vodních ploch (evaporace). Fungují zde tedy mechanismy, kterými se voda vstřebává a zůstává tak v místě spadu srážek. Teprve srážková voda, která se takto nespotřebuje odtéká do řek a následně do moře. Voda transpirovaná a evaporovaná (souhrnně evapotranspirace) pak při vhodných kondenzačních podmínkách v atmosféře opět spadne na povrch země ve formě srážek, a to v přibližně ve stejném regionu, odkud se vypařila. Tomuto mechanismu říkáme malý vodní cyklus.  Při evapotranspiraci se spotřebovává velké množství skupenského tepla na přeměnu kapalné vody v páru, důsledkem toho je ochlazování prostředí. Přirozený vodní režim krajiny tedy zajišťuje stabilní tepelně vlhkostní podmínky na daném území.

Zastavěná krajina je od toho přirozeného fungování velmi vzdálená. Ze všech zpevněných ploch a střech je tradičně voda odváděna kanalizací do potoků a řek a těmi odtéká do moře. Ke vsakování a transpiraci dochází pouze na zelených plochách, evaporace ze zpevněných ploch je poměrně malá.

Masivní odtok srážkové vody z urbanizované krajiny, ale také z ploch zhutněných intenzivním zemědělstvím způsobuje hned několik palčivých problémů:

 • Odtokem velkého množství vody do řek a do moře se oslabuje malý vodní cyklus nad pevninou a dochází tak k vysušování krajiny nejen přímo v sídle, ale do určité míry v celém regionu.
 • V zastavěné krajině je evapotranspirace značně omezena, a tak je zde vyšší teplota vzduchu. Tento fenomén nazýváme tepelným ostrovem.
 • Vzhledem k velmi nízké retenční kapacitě zástavby dochází při větších deštích k přetížení kanalizace. V případě jednotné kanalizace může při přetížení snadno dojít k tomu, že se spolu s dešťovou vodou dostanou do vodního toku také splašky.
 • Území s nedostatečnou retenční kapacitou způsobuje nepřirozeně prudké přívaly srážkových vod do vodotečí, což vede k častým povodním.
 • Zpevněné povrchy a necitlivým zemědělstvím zhutněná krajina omezuje vsakování dešťových vod a spolu s ubýváním srážek (redukovaný malý vodní cyklus) tak může docházet k poklesu hladiny spodní vody a vysychání vodních zdrojů.

Abychom předešli zhoršování těchto problémů způsobených urbanizací, je vhodné při plánování nové výstavby, rekonstrukci, ale také úprav veřejných prostranství usilovat o to, aby se co nejvíce srážek na území zadrželo a plnilo své přirozené funkce. Pokud jich část přeci jen musíme odvést kanalizací pryč, je vhodné alespoň vodu pozdržet a vypouštět škrceně, aby nepřispívala k přetížení stokové sítě a rozvodnění řek. Zadržování a vsakování vody na vlastním pozemku ukládá vodní zákon, doporučuje se však retenci pozemku posilovat i nad rámec povinností daných tímto zákonem. Lze toho dosáhnout co největším podílem zeleně na pozemku, nebo i na střeše, nahrazením zpevněných povrchů povrchy, které vodu vsakují (zatravňovací tvárnice, dlažba se širokými spárami, mlatové povrchy) a samozřejmě také zadržováním dešťové vody v nádržích, ze kterých ji pak můžeme využít na zalévání, splachování a další účely. Využívání srážkových vod v budově je řešeno v kritériu E.UPV Úspora pitné vody.

Literatura

 • ČSN EN 752 Odvodňovací a stokové systémy vně budov – Management stokového systému
 • ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení srážkových vod
 • Český hydrometeorologický ústav. Dostupné z :www.chmi.cz
 • Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby; Vyhláška č. 20/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby
 • ČHMÚ: Informace o klimatu. Dostupné z: http://old.chmi.cz/meteo/ok/infklim.html http://www.tzb-info.cz/docu/tabulky/0001/000105_help.html
 • Zákon č. 254/2001 Sb.Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
 • ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace