L.DVM intro (vi.1)

Kontrolní výpis úvodu kritéria [soubor A_Intro]

Úvod L.DVM intro (vi.1)

Záměr hodnocení

Posouzení kvality lokality na základě významu a vzdálenosti dostupných veřejných míst pro relaxaci. Existence těchto míst přispívá k psychické i fyzické pohodě obyvatel lokality, ve které se nachází.

Kontext

Přístup na veřejná místa určená pro relaxaci je důležitý v každém věku a kondici (dětská hřiště, sportoviště, parky), přispívá k psychické pohodě, pomáhá stmelovat místní komunitu, je místem setkávání a často i zajímavých akcí pro veřejnost. Základní existence takovýchto míst v blízkosti budovy snižuje potřebu cestovat, což snižuje environmentální zátěž.

Velmi významná je tato oblast pro školní budovy. Výuka některých témat pouze ve školním prostředí nemusí být efektivní, není-li spojena s kontaktem s venkovním prostředím, s přírodou. Jev se projevuje zásadně zejména ve velkoměstském prostředí, kde je kontakt dětí s přírodou omezený. V současnosti se objevují stále častěji trendy v pedagogice využívající exteriér k účelům výuky. Zajímavé venkovní prostředí umožňuje přistupovat k výuce komplexně. Výuka v přírodě je i pro děti atraktivnější. Některé moderní pedagogické metody přímo přírodní prostředí vyžadují.

Petr Kahn popisuje tzv. generační amnesii životního prostředí: člověk vytváří svůj postoj k přírodě a její obraz ve své paměti zejména v dětském věku. Pokud je v tomto věku převážně v umělém, městském prostředí, nemá v dospělosti k životnímu prostředí vybudovaný vztah a nejeví o přírodní procesy zájem.

Existence takovýchto míst v okolí budovy může poskytnout vhodné prostředí pro environmentálně i jinak orientované učení a odpočinek v terénu, může být inspirativní pro kreativní činnosti. Tato oblast je velmi důležitá pro všechny budovy, ve kterých lidé tráví velké množství času, proto je třeba na ní brát ohled ve všech typologiích.

Literatura

Seznam literatury viz samostatná tabulka.

Kontrolní výpis souvisejících modulů v provázaných kritériích [soubor B_Moduly]

Hodnotící moduly (obecný pokyn k modulům)

Toto kritérium hodnotí jednotlivá místa pro relaxaci v dílčích modulech. Doporučuje se vyhodnocení začít modulem „Zatřídění míst pro relaxaci“ a celé vyhodnocení zpracovat formou tabulky např. Tab. DVM.2.

Vzdálenost k místu pro relaxaci je v tomto kritériu uvažována jako vzdušná vzdálenost od plošného těžiště hodnocené budovy k nejbližšímu vstupu do místa pro relaxaci. V případě, že se mezi těmito body nachází liniová překážka, která znemožňuje výrazným způsobem pěší dostupnost místa (např. vodní tok či rychlostní komunikace bez mostu či podchodu), je nutné k tomuto přihlédnout a vzdálenost pro dané místo se uvažuje jako pěší vzdálenost.

V tomto kritériu je brán ohled zejména na zeleň, takže do míst se nezahrnují následující typy:

 • pěší obchodní zóna,
 • kolonáda v nákupním středisku,
 • plochy u obchodních center.
L.DVM Dostupnost veřejných míst pro relaxaci (AB vk.1)

Toto kritérium hodnotí jednotlivá místa pro relaxaci v dílčích modulech. Doporučuje se vyhodnocení začít modulem „Zatřídění míst pro relaxaci“ a celé vyhodnocení zpracovat formou tabulky např. Tab. DVM.2.

Vzdálenost k místu pro relaxaci je v tomto kritériu uvažována jako vzdušná vzdálenost od plošného těžiště hodnocené budovy k nejbližšímu vstupu do místa pro relaxaci. V případě, že se mezi těmito body nachází liniová překážka, která znemožňuje výrazným způsobem pěší dostupnost místa (např. vodní tok či rychlostní komunikace bez mostu či podchodu), je nutné k tomuto přihlédnout a vzdálenost pro dané místo se uvažuje jako pěší vzdálenost.

V tomto kritériu je brán ohled zejména na zeleň, takže do míst se nezahrnují následující typy:

 • pěší obchodní zóna,
 • kolonáda v nákupním středisku,
 • plochy u obchodních center.
L.DVM Dostupnost veřejných míst pro relaxaci (BD vk.1)

Toto kritérium hodnotí jednotlivá místa pro relaxaci v dílčích modulech. Doporučuje se vyhodnocení začít modulem „Zatřídění míst pro relaxaci“ a celé vyhodnocení zpracovat formou tabulky např. Tab. DVM.2.

Vzdálenost k místu pro relaxaci je v tomto kritériu uvažována jako vzdušná vzdálenost od plošného těžiště hodnocené budovy k nejbližšímu vstupu do místa pro relaxaci. V případě, že se mezi těmito body nachází liniová překážka, která znemožňuje výrazným způsobem pěší dostupnost místa (např. vodní tok či rychlostní komunikace bez mostu či podchodu), je nutné k tomuto přihlédnout a vzdálenost pro dané místo se uvažuje jako pěší vzdálenost.

V tomto kritériu je brán ohled zejména na zeleň, takže do míst se nezahrnují následující typy:

 • pěší obchodní zóna,
 • kolonáda v nákupním středisku,
 • plochy u obchodních center.
L.DVM Dostupnost veřejných míst pro relaxaci (EDU vk.1)

Toto kritérium hodnotí jednotlivá místa pro relaxaci v dílčích modulech. Doporučuje se vyhodnocení začít modulem „Zatřídění míst pro relaxaci“ a celé vyhodnocení zpracovat formou tabulky např. Tab. DVM.2.

Vzdálenost k místu pro relaxaci je v tomto kritériu uvažována jako vzdušná vzdálenost od plošného těžiště hodnocené budovy k nejbližšímu vstupu do místa pro relaxaci. V případě, že se mezi těmito body nachází liniová překážka, která znemožňuje výrazným způsobem pěší dostupnost místa (např. vodní tok či rychlostní komunikace bez mostu či podchodu), je nutné k tomuto přihlédnout a vzdálenost pro dané místo se uvažuje jako pěší vzdálenost.

V tomto kritériu je brán ohled zejména na zeleň, takže do míst se nezahrnují následující typy:

 • pěší obchodní zóna,
 • kolonáda v nákupním středisku,
 • plochy u obchodních center.
L.DVM Dostupnost veřejných míst pro relaxaci (RD vk.1)

Toto kritérium hodnotí jednotlivá místa pro relaxaci v dílčích modulech. Doporučuje se vyhodnocení začít modulem „Zatřídění míst pro relaxaci“ a celé vyhodnocení zpracovat formou tabulky např. Tab. DVM.2.

Vzdálenost k místu pro relaxaci je v tomto kritériu uvažována jako vzdušná vzdálenost od plošného těžiště hodnocené budovy k nejbližšímu vstupu do místa pro relaxaci. V případě, že se mezi těmito body nachází liniová překážka, která znemožňuje výrazným způsobem pěší dostupnost místa (např. vodní tok či rychlostní komunikace bez mostu či podchodu), je nutné k tomuto přihlédnout a vzdálenost pro dané místo se uvažuje jako pěší vzdálenost.

V tomto kritériu je brán ohled zejména na zeleň, takže do míst se nezahrnují následující typy:

 • pěší obchodní zóna,
 • kolonáda v nákupním středisku,
 • plochy u obchodních center.
L.DVM Dostupnost veřejných míst pro relaxaci (UNI vk.1)

Modul DVM.TA - Zatřídění míst pro relaxaci

Do hodnocení se započítávají všechna relaxační místa do vzdálenosti 1 000 m. Místa musí být přístupná široké veřejnosti zdarma, přestože mohou být soukromá (placená sportoviště a hřiště se zde nezapočítávají – řadí se do služeb). Zemědělské pozemky se zahrnují pouze, pokud je lze použít k odpočinku a venkovním aktivitám. Patří sem např. veřejně přístupné farmy.

Pokud je v okolí posuzované budovy např. pás zeleně o ploše alespoň 1 000 m2, lze ho považovat za relaxační místo pouze v případě, že jsou na něm umístěny lavičky, náčiní pro sport, prolézačky apod., nesmí jít například o zeleň u silnice.

Místa pro relaxaci se rozdělí podle jejich důležitosti a všeobecné využitelnosti do dvou tříd pomocí tabulky Tab. DVM.TA.1. Třída 1 zahrnuje svým rozsahem a kapacitou velmi významné plochy pro relaxaci. Do třídy 2 pak spadají všechna ostatní místa pro relaxaci. Obecně jsou uznatelná taková místa pro relaxaci, u kterých je možné doložit jejich racionální využití hlavními uživateli budovy

Pokud se jedná o lokalitu obklopenou rozsáhlými lesy a loukami (poli s cestami pro pěší) z více stran, započítá se toto jako nové místo pro každou světovou stranu, do níž zasahuje.

Tab. DVM.TA.1: Třídy míst pro relaxaci pro administrativní budovy

Třída 1

Třída 2

Větší park nad 50 000 m2 Veřejné sportoviště (hřiště na fotbal či jiný sport, prostranství s posilovacími stroji, plochy pro skateboard,…) s bezplatným přístupem
Park se speciální funkcí (veřejné sportoviště, in-line dráha, rybník na koupání/bruslení, cyklostezka) Menší park a veřejná zeleň o ploše 5 000–50 000 m2
Les Veřejná zeleň s relaxačním charakterem o ploše 1 000–5 000 m2
Volná krajina (včetně zemědělských pozemků, pokud je lze využít pro rekreaci) – na okraji zastavěné oblasti Pěší zóna s prvky mobiliáře sloužícího pro odpočinek a rekreaci (lavičky, fontány atd.), vodní plochy.
Dětské hřiště
Jiné (lázeňské kolonády, veřejně přístupné farmy, …)

Každému dostupnému místu se přidělí kredity KDVM.TA za odpovídající třídu podle Tab. DVM.TA.2.

Tab. DVM.TA.2: Kreditové ohodnocení míst pro relaxaci

Třída míst

Kredity KDVM.TA

1

8

2

6

Modul DVM.VA - Vzdálenost míst pro relaxaci

Kredity KDVM.VA se přidělí podle tabulky Tab. DVM.VA.1 na základě vzdálenosti daného místa pro relaxaci od těžiště posuzované budovy.

Tab. DVM.VA.1: Kreditové ohodnocení vzdálenosti míst pro relaxaci

Vzdálenost [m]

Kredity KDVM.VA

300

8

400

7

500

6

700

4

900

2

1 000 a více

0

Mezi uvedenými hodnotami lze interpolovat.

Modul DVM.TE - Zatřídění míst pro relaxaci

Do hodnocení se započítávají všechna relaxační místa do vzdálenosti, která je určena typem školy:

 • 300 m pro I. stupeň základní školy,
 • 500 m pro II. stupeň základní školy,
 • 1 000 m pro střední školy.

Místa musí být přístupná široké veřejnosti zdarma, přestože mohou být soukromá (placená sportoviště a hřiště se zde nezapočítávají). Zemědělské pozemky se zahrnují pouze, pokud je lze použít k odpočinku a venkovním aktivitám. Patří sem např. veřejně přístupné farmy. Zároveň musí být tato zařízení přístupná volně dětem odpovídajícího věku, popř. volně dětem v doprovodu dospělé osoby.

Pokud je v okolí posuzované budovy např. pás zeleně o ploše alespoň 1 000 m2, lze ho považovat za relaxační místo pouze v případě, že jsou na něm umístěny lavičky, náčiní pro sport, prolézačky apod., nesmí jít například o zeleň u silnice.

Místa pro relaxaci se rozdělí podle jejich důležitosti a všeobecné využitelnosti do dvou tříd pomocí tabulky Tab. DVM.TE.1. Třída 1 zahrnuje svým rozsahem a kapacitou velmi významné plochy pro relaxaci. Do třídy 2 pak spadají všechna ostatní místa pro relaxaci. Obecně jsou uznatelná taková místa pro relaxaci, u kterých je možné doložit jejich racionální využití hlavními uživateli budovy.

Pokud se jedná o lokalitu obklopenou rozsáhlými lesy a loukami (poli s cestami pro pěší) z více stran, započítá se toto jako nové místo pro každou světovou stranu, do níž zasahuje.

Tab. DVM.TE.1: Třídy míst pro relaxaci u školských budov

Třída 1

Třída 2

Park se speciální funkcí (veřejné sportoviště, in-line dráha, rybník na koupání/bruslení, cyklostezka) Park, les
Veřejné sportoviště (hřiště na fotbal či jiný sport, prostranství s posilovacími stroji, plochy pro skateboard,…) s bezplatným přístupem Veřejná zeleň s relaxačním charakterem o ploše 1 000–5 000 m2
Dětské hřiště Pěší zóna s prvky mobiliáře sloužícího pro odpočinek a rekreaci (lavičky, fontány atd.), vodní plochy.

 

Volná krajina (včetně zemědělských pozemků, pokud je lze využít pro rekreaci) – na okraji zastavěné oblasti
Jiné (lázeňské kolonády, veřejně přístupné farmy, …)

Každému dostupnému místu se přidělí kredity KDVM.TE za odpovídající třídu podle Tab. DVM.TE.2.

Tab. DVM.TE.2: Kreditové ohodnocení míst pro relaxaci

Třída míst

Kredity KDVM.TE

1

8

2

6

Modul DVM.VE - Vzdálenost míst pro relaxaci

Kredity KDVM.VE se přidělí podle tabulky Tab. DVM.VE.1 na základě vzdálenosti daného místa pro relaxaci od těžiště posuzované budovy a typu školy.

Tab. DVM.VE.1: Kreditové ohodnocení vzdálenosti míst pro relaxaci

Vzdálenost [m]

Kredity KDVM.VE dle typu školy

I. stupeň základní školy

II. stupeň základní školy

Střední škola

100

8

8

8

200

4

6

8

300

0

4

8

400

0

2

7

500

0

0

6

700

0

0

4

900

0

0

2

1 000 a více

0

0

0

Mezi uvedenými hodnotami lze interpolovat.

Pokud se v budově nachází různé typy škol, kredity KDVM.VE se přidělují dle nižšího stupně, pokud nejsou nulové. Když jsou kredity za nejnižší stupeň nulové, uvažují se kredity následujícího zastoupeného stupně.

Příklad
V budově se nachází I i II. stupeň základní školy. Vzdálenosti míst pro relaxaci jsou 200, 450 a 900 m.

Vzdálenost [m]

 

Kredity KDVM.VE dle typu školy

 

Kredity KDVM.VE

I. stupeň základní školy

II. stupeň základní školy

200

4

6

4

450

0

1

1

900

0

0

0

Modul DVM.TU - Zatřídění míst pro relaxaci

Do hodnocení se započítávají všechna relaxační místa v rámci kampusu a do vzdálenosti 1 000 m od hodnoceného objektu. Hodnotí se veřejná i neveřejná místa v rámci kampusu, která musí být přístupná uživatelům objektu zdarma, přestože mohou být soukromá (placená sportoviště a hřiště se zde nezapočítávají – řadí se do služeb). Zemědělské pozemky se zahrnují pouze, pokud je lze použít k odpočinku a venkovním aktivitám. Patří sem např. veřejně přístupné farmy. 

Pokud je v okolí posuzované budovy např. pás zeleně o ploše alespoň 1 000 m2, lze ho považovat za relaxační místo pouze v případě, že jsou na něm umístěny lavičky, náčiní pro sport, prolézačky apod., nesmí jít například o zeleň u silnice. 

Místa pro relaxaci se rozdělí podle jejich důležitosti a všeobecné využitelnosti do dvou tříd pomocí tabulky Tab. DVM.TU.1. Třída 1 zahrnuje svým rozsahem a kapacitou velmi významné plochy pro relaxaci s kapacitou pro většinu uživatelů budovy. Do třídy 2 pak spadají všechna ostatní místa pro relaxaci s kapacitou pro jen pro část uživatelů budovy. Obecně jsou uznatelná taková místa pro relaxaci, u kterých je možné doložit jejich racionální využití hlavními uživateli budovy 

Pokud se jedná o lokalitu obklopenou rozsáhlými lesy a loukami (poli s cestami pro pěší) z více stran, započítá se toto jako nové místo pro každou světovou stranu, do níž zasahuje. 

Tab. DVM.TU.1: Třídy míst pro relaxaci pro administrativní budovy 

Třída 1 

Třída 2 

Větší park nad 50 000 m2 

Veřejné sportoviště (hřiště na fotbal či jiný sport, prostranství s posilovacími stroji, plochy pro skateboard,…) s bezplatným přístupem 

Park se speciální funkcí (veřejné sportoviště, in-line dráha, rybník na koupání/bruslení, cyklostezka) 

Menší park a veřejná zeleň o ploše 5 000–50 000 m2 

Les 

Veřejná zeleň s relaxačním charakterem o ploše 1 000–5 000 m2 

Volná krajina (včetně zemědělských pozemků, pokud je lze využít pro rekreaci) – na okraji zastavěné oblasti 

Pěší zóna s prvky mobiliáře sloužícího pro odpočinek a rekreaci (lavičky, fontány atd.), vodní plochy. 

 

Dětské hřiště 

 

Jiné (lázeňské kolonády, veřejně přístupné farmy, …) 

Každému dostupnému místu se přidělí kredity KDVM.TU za odpovídající třídu podle Tab. DVM.TU.2. 

Tab. DVM.TU.2: Kreditové ohodnocení míst pro relaxaci 

Třída míst 

Kredity KDVM.TU 

1 

8 

2 

6 

Modul DVM.TB - Zatřídění míst pro relaxaci

V hodnocení se uvažují všechna relaxační místa do vzdálenosti 2 500 m (cca 30 minut chůze). Místa musí být přístupná široké veřejnosti zdarma, přestože mohou být soukromá (placená sportoviště a hřiště se zde nezapočítávají – řadí se do služeb). Zemědělské pozemky se zahrnují pouze, pokud je lze použít k odpočinku a venkovním aktivitám. Patří sem např. veřejně přístupné farmy. Zároveň musí být tato zařízení přístupná volně dětem odpovídajícího věku, popř. volně dětem v doprovodu dospělé osoby.

Pokud je v okolí posuzované budovy např. pás zeleně o ploše alespoň 1 000 m2, lze ho považovat za relaxační místo pouze v případě, že jsou na něm umístěny lavičky, náčiní pro sport, prolézačky apod., nesmí jít například o zeleň u silnice.

Místa pro relaxaci se rozdělí podle jejich důležitosti a všeobecné využitelnosti do třech tříd pomocí tabulky Tab. DVM.TB.1. Třída 1 zahrnuje svým rozsahem a kapacitou velmi významné plochy pro relaxaci. Třída 2 obsahuje plochy s menším rozsahem. Do třídy 3 pak spadají všechna ostatní místa pro relaxaci. Obecně jsou uznatelná taková místa pro relaxaci, u kterých je možné doložit jejich racionální využití hlavními uživateli budovy.

Pokud se jedná o lokalitu obklopenou rozsáhlými lesy a loukami (poli s cestami pro pěší) z více stran, započítá se toto jako nové místo pro každou světovou stranu, do níž zasahuje.

Tab. DVM.TB.1: Třídy míst pro relaxaci pro stavby pro bydlení

Třída 1

Třída 2

Třída 3

Větší park nad 50 000 m2 Veřejné sportoviště (hřiště na fotbal či jiný sport, prostranství s posilovacími stroji, plochy pro skateboard,…) Veřejná zeleň s relaxačním charakterem o ploše 1 000–5 000 m2
Park se speciální funkcí (veřejné sportoviště, in-line dráha, rybník na koupání/bruslení, dětské hřiště) Menší park a veřejná zeleň o ploše 5 000–50 000 m2 Oplocené herní prvky
Les, volná krajina (včetně zemědělských pozemků, pokud je lze využít pro rekreaci) – na okraji obytné oblasti Jiné (lázeňské kolonády, veřejně přístupné farmy, …) Specializovaná oplocená místa určená pro venčení psů

Každému dostupnému místu se přidělí kredity KDVM.TB za odpovídající třídu podle Tab. DVM.TB.2.

Tab. DVM.TB.2: Kreditové ohodnocení třídy míst pro relaxaci

Třída míst

Kredity KDVM.TB

1

8

2

6

3

2

Modul DVM.VZ - Vzdálenost míst pro relaxaci

Kredity KDVM.VZ se přidělí podle tabulky Tab. DVM.VZ.1 na základě vzdálenosti daného místa pro relaxaci od těžiště posuzované budovy.

Tab. DVM.VZ.1: Kreditové ohodnocení vzdáleností relaxačních míst

Vzdálenost [m]

Kredity KDVM.VZ

600

8

1 200

4

2 500 a více

0

Mezi uvedenými hodnotami lze interpolovat.

Kontrolní výpis souvisejících závěrů kritérií [soubory C_Závěr]

Závěr kritéria L.DVM Dostupnost veřejných míst pro relaxaci (AB vk.1)

Pokyny pro vyhodnocení

Hodnocení Poznámky a pokyny ke zpracování
Certifikace návrhu budovy Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav.
Certifikace budovy Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav.
Shell and Core Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav.
Rekonstrukce Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav.

Indikátor

Kreditové ohodnocení na základě vyhodnocení dostupnosti různých typů veřejných míst pro relaxaci.


Celkové vyhodnocení kritéria

Výsledné kreditové ohodnocení se vypočítá pomocí následujícího vzorce:


$ K_{\textup{DVM}}=\sum_{i=1}^{n}\left (K_{\textup{DVM.TA,i}}\cdot K_{\textup{DVM.VA,i}}\right ) $

kde:

KDVM je výsledné kreditové ohodnocení dostupnosti veřejných míst pro relaxaci;

KDVM.TA je kreditové ohodnocení významu míst pro relaxaci;

KDVM.VA je kreditové ohodnocení vzdálenosti míst pro relaxaci.


Specifické kriteriální meze

Do kriteriálních mezí vstupuje výsledné kreditové ohodnocení dostupnosti veřejných míst pro relaxaci KDVM.

Tab. DVM.1 Kriteriální meze pro DVM Dostupnost veřejných míst pro relaxaci

Výsledné kreditové ohodnocení KDVM

Body

≤ 100

0

124

1

148

2

172

3

196

4

220

5

244

6

268

7

292

8

316

9

≥ 340

10

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.

Závěr kritéria L.DVM Dostupnost veřejných míst pro relaxaci (BD vk.1)

Pokyny pro vyhodnocení

Hodnocení Poznámky a pokyny ke zpracování
Certifikace návrhu budovy Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav.
Certifikace budovy Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav.
Shell and Core Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav.
Rekonstrukce Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav.

Indikátor

Kreditové ohodnocení na základě vyhodnocení dostupnosti různých typů veřejných míst pro relaxaci.


Celkové vyhodnocení kritéria

Výsledné kreditové ohodnocení se vypočítá pomocí následujícího vzorce:


$ K_{\textup{DVM}}=\sum_{i=1}^{n}\left (K_{\textup{DVM.TB,i}}\cdot K_{\textup{DVM.VZ,i}}\right ) $

kde:

KDVM je výsledné kreditové ohodnocení dostupnosti veřejných míst pro relaxaci;

KDVM.TB je kreditové ohodnocení významu míst pro relaxaci;

KDVM.VZ je kreditové ohodnocení vzdálenosti míst pro relaxaci.


Specifické kriteriální meze

Do kriteriálních mezí vstupuje výsledné kreditové ohodnocení dostupnosti veřejných míst pro relaxaci KDVM.

Tab. DVM.1 Kriteriální meze pro DVM Dostupnost veřejných míst pro relaxaci

Výsledné kreditové ohodnocení KDVM

Body

≤ 100

0

124

1

148

2

172

3

196

4

220

5

244

6

268

7

292

8

316

9

≥ 340

10

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.

Závěr kritéria L.DVM Dostupnost veřejných míst pro relaxaci (EDU vk.1)

Pokyny pro vyhodnocení

Hodnocení Poznámky a pokyny ke zpracování
Certifikace návrhu budovy Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav.
Certifikace budovy Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav.
Shell and Core Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav.
Rekonstrukce Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav.

Indikátor

Kreditové ohodnocení na základě vyhodnocení dostupnosti různých typů veřejných míst pro relaxaci.


Celkové vyhodnocení kritéria

Výsledné kreditové ohodnocení se vypočítá pomocí následujícího vzorce:


$ K_{\textup{DVM}}=\sum_{i=1}^{n}\left (K_{\textup{DVM.TE,i}}\cdot K_{\textup{DVM.VE,i}}\right ) $

kde:

KDVM je výsledné kreditové ohodnocení dostupnosti veřejných míst pro relaxaci;

KDVM.TE je kreditové ohodnocení významu míst pro relaxaci;

KDVM.VE je kreditové ohodnocení vzdálenosti míst pro relaxaci.


Specifické kriteriální meze

Do kriteriálních mezí vstupuje výsledné kreditové ohodnocení dostupnosti veřejných míst pro relaxaci KDVM.

Tab. DVM.1 Kriteriální meze pro DVM Dostupnost veřejných míst pro relaxaci

Výsledné kreditové ohodnocení KDVM

Body

≤ 100

0

124

1

148

2

172

3

196

4

220

5

244

6

268

7

292

8

316

9

≥ 340

10

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.

Závěr kritéria L.DVM Dostupnost veřejných míst pro relaxaci (RD vk.1)

Pokyny pro vyhodnocení

Hodnocení Poznámky a pokyny ke zpracování
Certifikace návrhu budovy Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav.
Certifikace budovy Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav.
Shell and Core Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav.
Rekonstrukce Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav.

Indikátor

Kreditové ohodnocení na základě vyhodnocení dostupnosti různých typů veřejných míst pro relaxaci.


Celkové vyhodnocení kritéria

Výsledné kreditové ohodnocení se vypočítá pomocí následujícího vzorce:


$ K_{\textup{DVM}}=\sum_{i=1}^{n}\left (K_{\textup{DVM.TB,i}}\cdot K_{\textup{DVM.VZ,i}}\right ) $

kde:

KDVM je výsledné kreditové ohodnocení dostupnosti veřejných míst pro relaxaci;

KDVM.TB je kreditové ohodnocení významu míst pro relaxaci;

KDVM.VZ je kreditové ohodnocení vzdálenosti míst pro relaxaci.


Specifické kriteriální meze

Do kriteriálních mezí vstupuje výsledné kreditové ohodnocení dostupnosti veřejných míst pro relaxaci KDVM.

Tab. DVM.1 Kriteriální meze pro DVM Dostupnost veřejných míst pro relaxaci

Výsledné kreditové ohodnocení KDVM

Body

≤ 100

0

124

1

148

2

172

3

196

4

220

5

244

6

268

7

292

8

316

9

≥ 340

10

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.

Závěr kritéria L.DVM Dostupnost veřejných míst pro relaxaci (UNI vk.1)

Pokyny pro vyhodnocení

Hodnocení Poznámky a pokyny ke zpracování
Certifikace návrhu budovy Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav.
Certifikace budovy Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav.
Shell and Core Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav.
Rekonstrukce Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav.

Indikátor

Kreditové ohodnocení na základě vyhodnocení dostupnosti různých typů veřejných míst pro relaxaci.


Celkové vyhodnocení kritéria

Výsledné kreditové ohodnocení se vypočítá pomocí následujícího vzorce:


$ K_{\textup{DVM}}=\sum_{i=1}^{n}\left (K_{\textup{DVM.TA,i}}\cdot K_{\textup{DVM.VU,i}}\right ) $

kde: 

KDVM je výsledné kreditové ohodnocení dostupnosti veřejných míst pro relaxaci; 

KDVM.TU je kreditové ohodnocení významu míst pro relaxaci; 

KDVM.VU je kreditové ohodnocení vzdálenosti míst pro relaxaci. 


Specifické kriteriální meze

Do kriteriálních mezí vstupuje výsledné kreditové ohodnocení dostupnosti veřejných míst pro relaxaci KDVM.

Tab. DVM.1 Kriteriální meze pro DVM Dostupnost veřejných míst pro relaxaci

Výsledné kreditové ohodnocení KDVM

Body

≤ 100

0

124

1

148

2

172

3

196

4

220

5

244

6

268

7

292

8

316

9

≥ 340

10

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.