L.EKO intro (vi.1)

Záměr hodnocení

Záměrem hodnocení je využití brownfieldu a minimalizace negativního vlivu na přírodně cenná místa.

Kontext

Místo stavby představuje jako nositel a stanoviště biotopu (ekosystému) veřejný smíšený statek. Nadměrná exploatace, uzurpace a devastace způsobuje celospolečenský dopad a negativní ekologický externí efekt. I přes své specifické vlastnosti podléhá půda působení tržních sil. Musí být proto různými opatřeními trvale chráněna před zničením a znehodnocováním.

Příroda však neustále ustupuje rozrůstající se společnosti. Toto kritériu pozitivně hodnotí stavby, které nezabírají cenou půdu (výstavbou na brownfieldech) a nechávají přírodně cenným místům dostatek klidu a prostoru.

Literatura

 • Říha, J., a kol.: Vypracování soustavy hodnocení a oceňování užitků a aktiv přírodních statků v ekonomii životního prostředí. (Projekt VaV/620/1/97, MŽP ČR), ECOIMPACT Praha, 11/1998
 • Říha, J., a kol.: Vypracování kritérií pro hodnocení nevýrobních funkcí půdy. (Projekt PPŽP/620/5/97, MŽP ČR) ECOIMPACT Praha, 11/1997
 • Říha, J., a kol.: Hodnocení zaměnitelných variant využití území v procesu územního plánování a při rozhodování o změně druhu pozemku. Studie MŽP ČR). ECOIMPACT Praha,
 • Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • Vyhlášky 395/1992 Sb. a 45/2018 Sb.
 • Územní ochrana, AOPK ČR. Dostupné z: www.ochranaprirody.cz/uzemni-ochrana/
 • Ústřední seznam ochrany přírody (ÚSOP). Dostupné z: https://drusop.nature.cz/portal/
 • Zákon č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu
 • Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v platném znění
 • Kadeřábková Božena a kol.: Brownfields – Jak vznikají a co s nimi, C.H.BECK 2009, ISBN9788074001239
 • Národní databáze brownfieldů. Dostupné z: https://brownfieldy-dotace.czechinvest.org/Aplikace/bf-public-x.nsf/bfs.xsp
 • Příručka pro investory při revitalizaci brownfieldů, CZGBC, 2019. Dostupné z: www.czgbc.org/files/2020/01/97cb6d821824d003e81663b87fb509c9.pdf