PEE.intro Spotřeba primární energie (vi.1)

Záměr hodnocení

Důraz na snižování spotřeby primární energie z neobnovitelných zdrojů v průběhu vybraných fází životního cyklu budovy, které mají nejvýznamnější dopad na životní prostředí.

Kontext

Úspora energie je v současné době jednou z hlavních priorit při výstavbě i rekonstrukci budov. Legislativní požadavky stanovuje Zákon o hospodaření energií. Mimo jiné stanovuje i některá opatření pro zvyšování hospodárnosti užití energie a povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s energií. Strategickým dokumentem v oblasti hospodaření s energií je Státní energetická koncepce. Tento dokument specifikuje cíle státu v nakládání s energií v souladu se zásadami trvale udržitelného rozvoje, zajištěním bezpečnosti dodávek energie, konkurenceschopnosti hospodářství a sociální přijatelnosti pro obyvatelstvo. Státní energetická koncepce je závazná pro výkon státní správy v oblasti nakládání s energií. Jedním z nástrojů plnění cílů v oblasti zvyšování účinnosti užití energie, snižování energetické náročnosti včetně využití kombinované výroby elektřiny a tepla, obnovitelných a druhotných zdrojů v souladu se schválenou státní energetickou koncepcí je Státní program na podporu úspor energie.

Snižování energetické náročnosti budov je zohledněno Zákonem o hospodaření energií formou povinného vypracování Průkazu energetické náročnosti budov (PENB), případně Energetického auditu či Energetického posudku. V případě výstavby nové budovy nebo větší změny dokončené budovy je stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek povinen plnit požadavky na energetickou náročnost budovy podle platného prováděcího právního předpisu doložením průkazem energetické náročnosti budovy, vypracovaným dle platné legislativy pověřenou osobou.

Výše uvedená praxe je obvyklá a legislativně podložená. Nicméně hodnocení konečných spotřeb energie (které obsahuje energetický audit nebo PENB) příliš nevypovídá o reálném environmentálním dopadu spotřeby energie. Proto SBToolCZ hodnotí právě spotřebu energie primární, která zohledňuje životní cyklus celého procesu získání a dodání energie do místa spotřeby.

V současné době, kdy je snaha snižovat spotřebu provozní (primární) energie a obecně i emise škodlivých plynů, vystupují stále více do popředí i další hodnoty spotřeby energie a produkce emisí svázaných s celým životním cyklem použitých konstrukčních materiálů (těžba surovin, výroba stavebních materiálů a konstrukcí, údržba, rekonstrukce, demolice a likvidace) – tzv. svázaná spotřeba energie a svázané produkce emisí. Poměr mezi množstvím energie svázané s výrobou stavebních hmot a provozní energií budov se časem změnil a mění. U postupného snižování provozní energetické náročnosti poměr roste a v extrémním případě, a to u budov tzv. nulových, se svázaná spotřeba energie pak dostává jednoznačně do popředí.

Vzhledem ke složitosti hodnocení fází životního cyklu následujících po fázi výroby materiálu, vstupují většinou do hodnocení pouze první dvě nejvýznamnější fáze – fáze těžby surovin, fáze dopravy a fáze výroby materiálu (A1 – A3). Stejně postupuje i hodnocení v metodice SBToolCZ.

Za 50 let provozu (existence) budovy lze za typický považovat poměr svázaná spotřeba energie (včetně zohlednění životnosti materiálů a konstrukcí a jejich obnovy) / primární provozní energie:

  • u starších budov 1:20 až 1:10,
  • u současných standardních budov (dle PENB úroveň C) 1:10 až 1:5,
  • u nízkoenergetických a pasivních budov 1:7 až 1:1 (a zároveň při nižších absolutních hodnotách, než u budov ostatních).

V extrémním případě, a to u budov tzv. nulových, se svázaná spotřeba energie dostává jednoznačně do popředí.

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je image001.png.

Související literatura

Viz excel moduly.

Záměr hodnocení

Kontext

Literatura