S.AKU intro (vi.1)

Záměr hodnocení

Zajištění výborného akustického komfortu pro pohodu uživatel.

Kontext

Akustická pohoda (srozumitelnost řeči, nevznikání rušivých odrazů zvuku, nerušenost hlukem a podobně) má vliv na zdraví, kvalitu života, výkon, soustředěnost i psychiku lidí. Optimalizace a zlepšování akustických parametrů vede nejen k vyšší pohodě uživatelů, ale také k jejich lepší regeneraci a pocitu klidu domova u bytových staveb, lepší soustředěnosti a možnosti efektivnější výuky u školských staveb, k vyšší efektivitě a produktivitě práce u administrativních budov a podobně. Akustická pohoda je ovlivněna zvukovou izolací ohraničujících konstrukcí, zdroji hluku v prostoru a srozumitelností řeči (muziky a pod.). Budova musí být postavena tak, aby hluk působící na uživatele neohrožoval jejich zdraví a dovolil jim žít a pracovat v uspokojivých podmínkách.

V akustice je vždy rozhodující a směrodatné měření na reálných konstrukcích. Ve fázi certifikace budovy je potřeba měřením v reálných podmínkách ověřit (případně stanovit) zvukově izolační schopnosti daných dělicích konstrukcí, ověřit akustiku prostoru z hlediska doby dozvuku (resp. měřením kalibrovat výpočet) a prokázat dostatečnou ochranu před hlukem.

Literatura

 • Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
 • ČSN 73 0527: Akustika – Projektování v oboru prostorové akustiky – Prostory pro kulturní účely – Prostory ve školách – Prostory pro veřejné účely. ÚNMZ Praha, březen 2005
 • ČSN 73 0530: Akustika – Stanovení hladin hluku a dob dozvuku v nevýrobních pracovních prostorech.  Vydavatelství norem, Praha, listopad 1991
 • ČSN 73 0532: Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků – Požadavky – ÚNMZ Praha, únor 2010
 • Beranek Leo L. – Noise Reduction, McGraw – Hill Book Company, Inc., New York 1960
 • Kaňka J. – Akustika stavebních objektů – ERA group spol. s r.o., Brno 2009,  ISBN 978‐80‐7366‐140‐3
 • Mareš J. – Příčky v pozemních stavbách – SNTL, Praha 1971
 • Sadowski J. – Akustyka architektoniczna ‐ Panstwowe wydawnictwo naukowe, Warszawa – Poznaň 1976, Poland
 • Tomašovič P., Rychtáriková M., Dlhý D., Gašparovičová V. – Akustika budov, Priestorová akustika – STU v Bratislave, 2010, ISBN 978‐80‐227‐3235‐2
 • Zajac J. – Akustické vlastnosti stavebných konštrukcií a materiálov – STU v  Bratislave, 2004,  ISBN 80‐227‐2127‐1
 • Vyhláška č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři. Praha: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Ve znění pozdějších předpisů.
 • Vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. Praha: Ministerstvo zdravotnictví v dohodě s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvem práce a sociálních věcí. Ve znění pozdějších předpisů.
 • Vyhláška č. 343/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. Praha: Ministerstvo zdravotnictví v dohodě s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvem práce a sociálních věcí. Ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. Ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Ve znění pozdějších předpisů.
 • Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.