S.ARC intro (vi.1)

Záměr hodnocení

Záměrem toho kritéria je zajistit architektonickou kvalitu budovy po stránce estetické i funkční, a to jak po provozní tak po konstrukční stránce. Architektonicky kvalitní budova zaručuje dlouhou životnost a funkčnost s minimem vyvolaných stavebních úprav, přestaveb a renovací v průběhu užívání. Tím jsou naplňovány principy udržitelné výstavby.

Kontext

Architektonická kvalita stavby je jedním z důležitých aspektů udržitelné výstavby. Architektonická kvalita je chápána jako ucelená harmonie estetických kvalit, funkčnosti, hospodárnosti, trvanlivosti, technické vyspělosti, investiční a provozní náročnosti atd. Architektonicky kvalitní budova musí interagovat se svým okolím, měla by být soudobá, neotřelá a inspirativní. Současně se ale musí jednat o architekturu funkční, jak po provozní, tak po konstrukční stránce.

Kvalitní architektura není jen věc subjektivního estetického názoru, ale souborem přesně popsaných kritérií. Kvalitní architektura je zároveň udržitelná, neboť architektonický výraz dotváří veřejný prostor a bezvadná funkční kvalita dlouhodobě zajišťuje provozní požadavky. Soulad s konstrukčním řešením pak zajišťuje dlouhodobou živostnost stavby.

I když má hodnocení architektonické kvality budov jasná pravidla a principy, v praxi je hodnocení poměrně náročné a zpravidla jej provádí skupina hodnotitelů komisionální formou. Tím se vyloučí subjektivní architektonické preference jednotlivců. Zajišťovat tento způsob hodnocení pro každou stavbu by bylo neefektivní, nepružné, finančně náročné a v praxi nereálné. Přitom pro investora není zárukou kvalitního architektonického návrhu nízká cena za zpracování ani seznam předchozích realizací uchazeče o zakázku, jeho životopis či finanční obrat, jak tomu je například u veřejné obchodní soutěže.

Z tohoto důvodu je pro hodnocení architektonické kvality budovy v metodice SBToolCZ zvolen procesní přístup. Nehodnotí se architektonická kvalita samotné budovy, ale kvalita a komplexnost procesu výběru architektonického řešení. Zásadní je seznámit se s funkčním, dispozičním, konstrukčním, urbanistickým a v neposlední řadě i estetickým řešením stavby, ideálně posoudit více variant návrhu od jednoho autora nebo od více zpracovatelů, pokud se jedná o náročnější investici.

Základní úroveň procesní kvality je založena na předpokladu, že pokud návrh zpracovala osoba s odpovídajícím odborným vzděláním, nebo v oboru respektovaná, je její angažmá v projektu určitou zárukou dosažení architektonické kvality.

Vyšší procesní úroveň představuje výběr zhotovitele návrhu stavby na základě výběrového řízení zohledňujícího koncepční přístup a hlavní myšlenky návrhu a portfolio účastníka řízení, kterého se účastní minimálně 3 účastníci.

Nejvyšší procesní úrovní zajišťující architektonickou kvalitu stavby je výběr z více návrhů formou architektské soutěže. Ta může být realizována třemi způsoby, tj. oslovením více zpracovatelů (tzv. souběžná zakázka, souběžná veřejná zakázka SVZ), architektonickou soutěží podle ČKA s výhradou nebo plnohodnotnou architektonickou soutěží podle regulí ČKA.

Výhodou výše pospaného metodického přístupu k hodnocení architektonické kvality je jeho aplikovatelnost na různé typologické druhy i na zakázky různého rozsahu. Je zřejmé, že u zakázek menšího rozsahu je investor limitován prostředky, které může vložit do tvorby koncepčního návrhu (např. privátní investor při návrhu RD), ale i v tomto případě má možnost oslovit odborníka, který zajistí kvalitní řešení. Naopak v případě, že zástavbu RD zpracovává developer pro větší území, se jakákoliv forma architektonické soutěže přímo nabízí.

Hlavní přínosy architektonické soutěže

Výhodou architektonické soutěže jakéhokoliv z výše uvedených typů je možnost porovnávat mezi sebou větší množství návrhů, mezi kterými si pak investor s pomocí nezávislých odborníků v rámci poroty vybere ten nejlepší. Přitom má možnost se seznámit s různými variantami funkčního, dispozičního, konstrukčního, urbanistického a v neposlední řadě i estetického řešení stavby.

Termínem „architektonická soutěž“ jsou souhrnně označovány různé formy a procesní úrovně výběru řešení z více předložených návrhů stavby, včetně SVZ (souběžné vypracování zakázky). Architektonické soutěže představují mezinárodně uznávanou formu zadávání zakázek již několik století. Pravidla jsou stabilizována a víceméně identicky sdílena vyspělými zeměmi euroatlantického prostoru. Takovými pravidly je v České republice Soutěžní řád České komory architektů. Přínosy této formy jsou:

  • výběr z více různorodých řešení s pomocí odborné poroty;
  • transparentnost a kontrolovatelnost;
  • důraz na kvalitativní kritéria, nejen na cenovou nabídku;
  • promyšlenější zadání investora;
  • ke změnám v pozdějších fázích zpracování projektové dokumentace dochází v menší míře;
  • existence více variant může vést k optimalizaci a může snížit náklady na projekt, provedení stavby i provoz.

Literatura