S.EXT intro (iv.1)

Kontrolní výpis úvodu kritéria [soubor A_Intro]

Úvod S.EXT intro (iv.1)

Záměr hodnocení

Vybudování kvalitních společných prostor v exteriéru budovy pro pobyt obyvatelů budovy.

Kontext

Kvalitní společné prostory v bezprostředním exteriéru budovy slouží ke zvýšení komfortu uživatelů budovy. Je-li skladba obyvatel budovy různorodá, přispívají společná místa pro trávení volného času v exteriéru budovy k udržitelnosti města.

Společné plochy v exteriéru mohou zmenšovat zastavěnost území nebo pomáhat zvyšovat procento zeleně v území. Dům jako obydlí člověka by měl navazovat na své okolí a komunikovat s ním. Společné prostory určené k trávení volného času obyvatel domu mohou být prostředkem k tomu, aby dům nebyl z okolí vytržen a byl do něj dobře zasazen.

Literatura

Seznam literatury viz samostatná tabulka.

Kontrolní výpis souvisejících modulů v provázaných kritériích [soubor B_Moduly]

Modul EXT.MB - Místa určená ke společnému využití v bytových budovách

Do hodnocení se započítávají pouze ty exteriérové plochy, které vlastnicky patří k budově. U větších exteriérových ploch (nad 50 m2) se započítávají zvlášť části s výrazně jiným charakterem. Například: japonská zahrada ve větší zahradě, dvě části zelené střechy upravené do jiného stylu využití apod.

Společnými místy mohou být:

 • zahrada, či část zahrady s výrazně jiným charakterem,
 • upravená část vnitrobloku,
 • střešní terasa,
 • vstupní parter,
 • soukromé dětské hřiště atd.

Plocha musí být přístupna všem obyvatelům budovy a vhodná pro pobyt osob. Započítává se každé společné místo, které splňuje požadavek na minimální plochu, a to dle vzorce:

Pmin = 0,5 · BJ

kde:

Pmin je minimální plocha jednoho společného venkovního místa [m2];

BJ je počet bytových jednotek.

Zároveň ale platí podmínka, že Pmin ≥ 10 m2.

Každý typ společného místa v exteriéru, který splňuje výše uvedené podmínky, se ohodnotí ziskem 10 kreditů – viz příklad v Tab. EXT.MB.1.  Celkový zisk kreditů z modulu EXT.MA – (KEXT.MB) je pak součtem kreditů za jednotlivé započitatelné plochy.

Tab. EXT.MB.1: Příklad přidělení kreditů KEXT.MB na základě typu a počtu místa

Označení Typ místa pobytu Plocha místa [m2] * Kredity KEXT.MB
M1 Střešní terasa 10
M2 Zahrada 10
M3 Vstupní parter 10
M4 10
10
Celkem  

* musí být splněna podmínka, že plocha místa ≥ Pmin.

Modul EXT.PR - Dodatečné prvky vylepšující kvalitu místa

Za každý solitérní prvek, který relevantně a prokazatelně vylepšuje kvalitu společného prostoru, se přidělí dalších 5 kreditů – viz příklad v Tab. EXT.PR.1. Celkový zisk kreditů z modulu EXT.PR (KEXT.PR) je pak součtem kreditů za jednotlivé započitatelné plochy.

Za vylepšující prvky se považuje například:

 • výrazná zeleň umístěná na společně užívaných plochách mimo travnaté plochy;
 • vzrostlá zeleň nebo větší množství keřů vázaných na travnaté plochy;
 • pergola;
 • lavičkami a stolky vybavené prostranství nebo kout zahrady;
 • jezírko;
 • herní prvek apod.

Tab. EXT.PR.1: Příklad přidělení kreditů na základě umístění dodatečných prvků

Dodatečné prvky

Příslušnost k ploše

Kredity KEXT.PR

Zeleň u vchodu

5

Pergola

M2

5

Jezírko

M2

5

Lavičky, stolky

5

Celkem

 

Modul EXT.MA - Místa určená ke společnému využití v administrativních budovách

Do hodnocení se započítávají pouze ty exteriérové plochy, které vlastnicky patří k budově. U větších exteriérových ploch (nad 50 m2) se započítávají zvlášť části s výrazně jiným charakterem. Například: japonská zahrada ve větší zahradě, dvě části zelené střechy upravené do jiného stylu využití, apod.

Společnými místy mohou být:

 • zahrada, či část zahrady s výrazně jiným charakterem,
 • upravená část vnitrobloku,
 • střešní terasa,
 • vstupní parter,
 • soukromé dětské hřiště, atd.

Plocha musí být přístupna buď všem uživatelům budovy (střecha, parter) nebo všem uživatelům alespoň jedné z hlavních kancelářských jednotek (tzn. nezapočítává se soukromá terasa ředitele, apod.).

Započítává se každé společné místo, které splňuje požadavek na minimální plochu Pmin [m2] dle následujícího rozdělení podle celkové podlahové plochy CPP [m2]:

Tab. EXT.MA.1: Požadavek na minimální plochu započitatelného společného místa

Celková podlahová plocha CPP [m2] Minimální plocha započitatelného společného místa Pmin [m2]
CPP ≤ 10 000 m2 Pmin = 10 + 0.002 · CCP
CPP > 10 000 m2 Pmin = 30 m2

Každý typ společného místa v exteriéru, který splňuje výše uvedené podmínky, se ohodnotí ziskem 10 kreditů – viz příklad v Tab. EXT.MA.1. Celkový zisk kreditů z modulu EXT.MA (KEXT.MA) je pak součtem kreditů za jednotlivé započitatelné plochy.

Tab. EXT.MA.2: Příklad přidělení kreditů KEXT.MA na základě typu a počtu míst

Označení Typ místa pobytu

Plocha místa [m2] *

Kredity KEXT.MA

M1 Střešní terasa

10

M2 Zahrada

10

M3 Vstupní parter

10

M4

10

10

Celkem

 

* musí být splněna podmínka, že plocha místa ≥ Pmin.

Modul EXT.MU - Místa určená ke společnému využití v budovách pro terciární vzdělávání

Do hodnocení se započítávají pouze ty exteriérové plochy, které jsou součástí hodnoceného pozemku (viz. Slovníček pojmů). U větších exteriérových ploch (nad 50 m2) se započítávají zvlášť části s výrazně jiným charakterem. Například: japonská zahrada ve větší zahradě, dvě části zelené střechy upravené do jiného stylu využití apod.

Společnými místy mohou být: 

 • zahrada, či část zahrady s výrazně jiným charakterem,
 • upravená část vnitrobloku,
 • střešní terasa,
 • vstupní parter,
 • soukromé dětské hřiště,
 • místa pro sport a jiné pohybové aktivity atd.

Plocha musí být přístupna všem uživatelům budovy nebo určité cílové skupině uživatelů (studenti, pedagogové, technicko-hospodářští pracovníci aj.). Nezapočítává se soukromá plocha, např. terasa vedoucího pracovníka apod.

Započítává se každé společné místo, které splňuje požadavek na minimální plochu Pmin [m2] dle následujícího rozdělení podle celkové podlahové plochy CPP [m2]:

Tab. EXT.MU.1: Požadavek na minimální plochu započitatelného společného místa

Celková podlahová plocha CPP [m2]

Minimální plocha započitatelného společného místa Pmin [m2]

CPP ≤ 10 000 m2

Pmin = 10 + 0.002 · CCP

CPP > 10 000 m2

Pmin = 30 m2

 

Každý typ společného místa v exteriéru, který splňuje výše uvedené podmínky, se ohodnotí ziskem 10 kreditů – viz příklad v Tab. EXT.MU.1. Celkový zisk kreditů z modulu EXT.MU (KEXT.MU) je pak součtem kreditů za jednotlivé započitatelné plochy.

Tab. EXT.MU.2: Příklad přidělení kreditů KEXT.MU na základě typu a počtu míst

Označení

Typ místa pobytu

Plocha místa [m2] *

Kredity KEXT.MU

M1

Střešní terasa

10

M2

Zahrada

10

M3

Vstupní parter

10

M4

Multifunkční hřiště

10

M5

10

10

Celkem

 

* musí být splněna podmínka, že plocha místa ≥ Pmin.

Kontrolní výpis souvisejících závěrů kritérií [soubory C_Závěr]

Závěr kritéria S.EXT Využití exteriéru budovy (AB vk.1)

Pokyny pro vyhodnocení

Hodnocení Poznámky a pokyny ke zpracování
Certifikace návrhu budovy Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 
Certifikace budovy Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 
Shell and Core Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 
Rekonstrukce Hodnotí se vždy výsledný stav po rekonstrukci objektu, ať se rekonstrukce venkovních prostor týkala, nebo nikoliv.

Indikátor

Kreditové ohodnocení množství a kvality společných prostor v exteriéru


Celkové vyhodnocení kritéria

Výsledné kreditové ohodnocení se vypočítá podle následujícího vzorce:


$ K_{\textup{EXT}}=K_{\textup{EXT.MA}}+K_{\textup{EXT.PR}} $

kde:

KEXT je výsledné kreditové ohodnocení využití exteriéru budovy v administrativních budovách;

KEXT.MA je kreditové ohodnocení míst určených ke společnému využití;

KEXT.PR je kreditové ohodnocení dodatečných prvků vylepšujících kvalitu místa.


Specifické kriteriální meze

Do kriteriálních mezí vstupuje výsledné kreditové ohodnocení využití exteriéru budovy KEXT.

Tab. EXT.1: Kriteriální meze pro EXT Využití exteriéru budovy

Výsledné kreditové ohodnocení KEXT

Body

0

0

20

4

30

6

40

8

≥ 50

10

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.

Závěr kritéria S.EXT Využití exteriéru budovy (BD vk.1)

Pokyny pro vyhodnocení

Hodnocení Poznámky a pokyny ke zpracování
Certifikace návrhu budovy Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 
Certifikace budovy Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 
Shell and Core Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 
Rekonstrukce Hodnotí se vždy výsledný stav po rekonstrukci objektu, ať se rekonstrukce venkovních prostor týkala, nebo nikoliv.

Indikátor

Kreditové ohodnocení množství a kvality společných prostor v exteriéru


Celkové vyhodnocení kritéria

Výsledné kreditové ohodnocení se vypočítá podle následujícího vzorce:


$ K_{\textup{EXT}}=K_{\textup{EXT.MB}}+K_{\textup{EXT.PR}} $

kde:

KEXT je výsledné kreditové ohodnocení využití exteriéru budovy v bytových budovách;

KEXT.MB je kreditové ohodnocení míst určených ke společnému využití;

KEXT.PR je kreditové ohodnocení dodatečných prvků vylepšujících kvalitu místa.


Specifické kriteriální meze

Do kriteriálních mezí vstupuje kreditové ohodnocení KEXT.

Tab. EXT.1: Kriteriální meze pro EXT Využití exteriéru budovy

Kreditové ohodnocení KEXT

Body

0

0

20

4

30

6

40

8

≥ 50

10

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.

Závěr kritéria S.EXT Využití exteriéru budovy (UNI vk.1)

Pokyny pro vyhodnocení

Hodnocení Poznámky a pokyny ke zpracování
Certifikace návrhu budovy Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 
Certifikace budovy Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 
Shell and Core Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 
Rekonstrukce Hodnotí se vždy výsledný stav po rekonstrukci objektu, ať se rekonstrukce venkovních prostor týkala, nebo nikoliv.

Indikátor

Kreditové ohodnocení množství a kvality společných prostor v exteriéru


Celkové vyhodnocení kritéria

Výsledné kreditové ohodnocení se vypočítá podle následujícího vzorce:


$ K_{\textup{EXT}}=K_{\textup{EXT.MU}}+K_{\textup{EXT.PR}} $

kde:

KEXT je výsledné kreditové ohodnocení využití exteriéru budovy;

KEXT.MU je kreditové ohodnocení míst určených ke společnému využití ve vysokoškolských budovách;

KEXT.PR je kreditové ohodnocení dodatečných prvků vylepšujících kvalitu místa.


Specifické kriteriální meze

Do kriteriálních mezí vstupuje výsledné kreditové ohodnocení využití exteriéru budovy KEXT.

Tab. EXT.1: Kriteriální meze pro EXT Využití exteriéru budovy

Výsledné kreditové ohodnocení KEXT

Body

0

0

20

4

30

6

40

8

≥ 50

10

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.