S.FLX intro (vi.1)

Kontrolní výpis úvodu kritéria [soubor A_Intro]

Úvod S.FLX intro (vi.1)

Záměr hodnocení

Zvýšení flexibility využití budovy, která zajistí delší životnost budovy a snížení finanční i ekologické zátěže při změně uživatele nebo jeho potřeb v čase.

Kontext

Budovy s větší flexibilitou vnitřního uspořádání a tím i s větší flexibilitou využití mají obecně větší hodnotu v čase. Umožňují změnu provozu za vynaložení menších finančních prostředků bez nutnosti zastavení užívání budovy.

Dostatečná světlá výška, volný prostor nezatížený přítomností nosných prvků konstrukce či návrh s oddělením nosné konstrukce, vertikálních komunikací a fasády od zbylých prvků budovy umožňují snadnou změnu dispozice budovy.

Pro bytové stavby je dalším benefitem návrh obsahující studie rozšiřitelnosti v průběhu životnosti stavby tak, aby stavba reagovala na odlišné potřeby obyvatele bytové stavby během jeho života.

Pro administrativní budovy je dalším benefitem návrh systémů TZB umožňující změnu využití prostoru bez ovlivnění chodu zbylých částí budovy (odstávka systémů atp.).

Literatura

Seznam literatury viz samostatná tabulka.

Kontrolní výpis souvisejících modulů v provázaných kritériích [soubor B_Moduly]

Modul FLX.DK - Charakter vnitřních dělicích konstrukcí

Na základě charakteru, rozmístění a typů vnitřních dělicích konstrukcí se dle Tab. FLX.DK.1 přiřadí kredity. U bytových a rodinných domů se hodnotí vlastnosti příček uvnitř bytových jednotek.

Tab. FLX.DK.1: Hodnocení příček

Vlastnosti příček

Kredity KFLX.DK

Nedemontovatelné konstrukce s nutností bouracích prací

0

Demontovatelné příčky suché výstavby (montované příčky z velkoformátových desek na nosné kostře, plné nebo prosklené)

3

Snadno demontovatelné interiérové systémy pro vnitřní členění prostor (mobilní, posuvné, sanitární…)

4

Žádné příčky

5

V případě různých vlastností příček v rámci jedné budovy se přiřadí kredity dílčím částem budovy o stejných parametrech a jednotlivá kreditová hodnocení KFLX.DK se získají váženým průměrem dle středové délky daných konstrukcí.

Modul FLX.PA - Pestrost pracovních ploch v administrativní budově

Cílem kritéria je ohodnotit dispoziční variabilitu a pestrost pracovních ploch v administrativní budově. Různé formy administrativní činnosti zahrnují na jedné straně pracovní podmínky pro soustředěnou práci, sdílené kanceláře pro 2 a více pracovníků až po multifunkční prostory pro týmovou a kreativní činnost. Možnosti dispozičního řešení administrativních prostor závistí do velké míry na stavebním a konstrukčním řešení budovy.

Tab. FLX.PA.1: Pestrost pracovních ploch v administrativní budově.

Pracovní plochy v administrativní budově

Kredity KFLX.PA

Projekt zahrnuje samostatné kanceláře pro 1 administrativního pracovníka pro soustředěnou práci.

+1

Projekt zahrnuje sdílené kanceláře pro 2 administrativní pracovníky.

+1

Projekt zahrnuje sdílené kanceláře pro 3 administrativní pracovníky.

+1

Projekt zahrnuje sdílené kanceláře pro 4 administrativní pracovníky.

+1

Projekt zahrnuje sdílené kanceláře pro 5 až 10 administrativních pracovníků.

+1

Projekt zahrnuje sdílené kanceláře pro 11 a více administrativních pracovníků.

+1

Projekt zahrnuje prostory pro jednání pro 5-10 osob.

+1

Projekt zahrnuje prostory pro jednání pro 11-20 osob.

+1

Projekt zahrnuje prostory pro jednání pro 21-40 osob.

+1

Projekt zahrnuje prostory pro jednání pro 41 a více.

+1

Projekt zahrnuje jiné multifunkční prostory pro administrativní práci (bod za každý druh takového prostoru).

+1

Modul FLX.SA - Konstrukční systém budovy

Pro účel hodnocení v tomto modelu se stanoví flexibilní výška, která je definována jako svislá vzdálenost mezi líci hlavních nosných vodorovných konstrukcí. Rozumí se tím nejčastěji vzdálenost horního a spodního povrchu nosné stropní desky nebo horního povrchu záklopu trámového stropu a spodního líce trámů. Flexibilní výšku je také možné chápat virtuální maximální výšku, která je využitelná při změně využití budovy (při možné změně vedení systémů TZB, provedení podlah aj.) bez nutnosti zásahu do nosné konstrukce budovy. Příklad stanovení flexibilní výšky je uveden na následujícím Obr. FLX.SA.1.

Obr. FLX.SA.1: Příklad stanovení flexibilní výšky v řezu konstrukcí

Dle Tab. FLX.SA.1 se na základě použitého nosného systému a flexibilní výšky přiřadí kredity KFLX.SA.

V případě proměnných parametrů v rámci hodnocené budovy (tj. konstrukční výška podlaží, nosný systém) se přiřadí kredity dílčím částem budovy o stejných parametrech a jednotlivá kreditová hodnocení KFLX.SA se získají váženým průměrem dle příslušných podlahových ploch.

Tab.  FLX.SA.1: Hodnocení nosného systému a flexibilní výšky budovy

Nosný systém / flexibilní výška podlaží [m]

Kredity KFLX.SA

≤ 3,5 m

3,7 m

≥ 3,9 m

Stěnový – rozpony do 6-ti metrů včetně

0

3

5

Stěnový – rozpony nad 6 metrů

3

6

7

Kombinovaný systém – rozpony do 6-ti metrů včetně

3

6

7

Kombinovaný systém – rozpony nad 6 metrů

5

8

9

Skelet – rozpony do 6-ti metrů včetně

5

8

9

Skelet – rozpony nad 6 metrů

7

9

10

Mezilehlé hodnoty konstrukčních výšek se lineárně interpolují.

Modul FLX.TZ - Návrh systémů TZB

Dle Tab. FLX.TZ.1 se hodnotí pouze budovy s celkovou podlahovou plochou nad 1 000 m2. Pro budovy s celkovou podlahovou plochou menší než 1 000 m2 včetně není tento modul relevantní a z důvodu stejných kriteriálních mezí se pro takové budovy uvažuje KFLX.TZ = 5.

Systémy TZB se myslí veškeré trasy vzduchotechniky, teplé a studené vody, topení, elektroinstalace, kanalizace, plynovodu, EZS apod. Cílem je návrh systémů TZB, který umožní zónování provozu a flexibilitu využití jednotlivých provozních částí. Například, aby odstávka systému TZB ovlivnila co nejmenší plochu objektu.

Tab. FLX.TZ.1: Hodnocení návrhu systémů TZB

Návrh systémů TZB

Kredity KFLX.TZ

Není možná změna části systému TZB na ploše menší než 50 % celkové užitné plochy bez ovlivnění provozu zbytku budovy

0

Systémy TZB instalované v budově jsou navrženy tak, že umožňují změnu nejmenší části odpovídající 20 % celkové užitné plochy bez ovlivnění provozu zbytku budovy

3

Systémy TZB instalované v budově jsou navrženy tak, že umožňují změnu nejmenší části odpovídající 5 % celkové užitné plochy bez ovlivnění provozu zbytku budovy

5

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.

Modul FLX.AB - Adaptace bytového domu

Dle Tab. FLX.AB.1 se na základě zpracování studie možností změny dispozičního řešení přiřadí kredity KFLX.AB.

Tab. FLX.AB.1: Hodnocení návrhu budovy

Návrh budovy

Kredity KFLX.AB  

Projektová dokumentace obsahuje studii možností změny uspořádání dispozic bytového domu a jednotek v průběhu životního cyklu budovy.

+3

 

Modul FLX.PB - Pestrost skladby bytových jednotek v bytovém domě

Preference vlastníků a uživatelů budov z hlediska jejich využití a provozu se v čase vyvíjejí a mění. Stejným způsobem uvažují i stavebníci (developeři) ale i majitelé nemovitostí a provozovatelé bytových domů, kteří musí reagovat na aktuální požadavky trhu. Zároveň s ohledem na sociální kvalitu bydlení by měla být snaha nabídnout sociálně vyváženou strukturu obyvatel v bytovém domě.

Dispoziční koncept by tak měl umožňovat co nejpestřejší skladbu bytových jednotek z hlediska velikosti.

Tab. FLX.PB.1: Pestrost skladby bytových jednotek v bytovém domě z pohledu sociální vyváženosti.

Multifunkční prostory

Kredity KFLX.PB

Projekt umožňuje 1 typ bytové jednotky

0

Projekt umožňuje 2 typy bytových jednotek.

1

Projekt umožňuje 3 a více typů bytových jednotek.

3

Modul FLX.SB - Konstrukční systém bytových domů

Pro účel hodnocení v tomto modelu se stanoví flexibilní výška, která je definována jako svislá vzdálenost mezi líci hlavních nosných vodorovných konstrukcí. Rozumí se tím nejčastěji vzdálenost horního a spodního povrchu nosné stropní desky nebo horního povrchu záklopu trámového stropu a spodního líce trámů. Flexibilní výšku je také možné chápat virtuální maximální výšku, která je využitelná při změně využití budovy (při možné změně vedení systémů TZB, provedení podlah aj.) bez nutnosti zásahu do nosné konstrukce budovy. Příklad stanovení flexibilní výšky je uveden na následujícím Obr. FLX.KS.1.

Obr. FLX.KS.1: Příklad stanovení flexibilní výšky v řezu konstrukcí

Dle Tab. FLX.KS.1 se na základě použitého nosného systému a flexibilní výšky přiřadí kredity KFLX.KS.

V případě proměnných parametrů v rámci hodnocené budovy (tj. konstrukční výška podlaží, nosný systém) se přiřadí kredity dílčím částem budovy o stejných parametrech a jednotlivá kreditová hodnocení KFLX.KS se získají váženým průměrem dle příslušných podlahových ploch.

Tab. FLX.KS.1: Hodnocení nosného systému a světlé výšky budovy

Nosný systém / flexibilní výška (m) Kredity KFLX.KS

≤ 2,7 m

2,8 m

> 2,9 m

stěnový – rozpony do 6-ti metrů včetně

0

2

5

stěnový – rozpony nad 6 metrů

3

5

8

kombinovaný systém – rozpony do 6-ti metrů včetně

3

5

7

kombinovaný systém – rozpony nad 6 metrů

5

7

9

skelet – rozpony do 6-ti metrů včetně

5

7

9

skelet – rozpony nad 6 metrů

7

8

9

Mezilehlé hodnoty konstrukčních výšek se lineárně interpolují.

Modul FLX.AR - Adaptace rodinného domu

Na základě zpracování studie možností změny dispozičního řešení se dle Tab. FLX.AR.1 přiřadí kredity.

Tab. FLX.AR.1: Hodnocení návrhu budovy

Návrh budovy

Kredity KFLX.AR

Projektová dokumentace obsahuje studii možností změny uspořádání uvnitř dispozic domu v průběhu životního cyklu rodinného domu.

+3

Projektová dokumentace obsahuje studii možností přístavby a rozšíření rodinného domu.

+2

 

Modul FLX.PR - Pestrost skladby bytových jednotek v rodinném domě

Preference vlastníků a uživatelů rodinných domů z hlediska jejich využití a provozu se v čase s ohledem na aktuální sociální situaci rodiny vyvíjejí a mění. Je výhodou, pokud dispoziční koncept rodinného domu umožňuje provozní oddělení jedné nebo více částí a vytvoření samostatné bytové jednotky ať již pro vlastní využití v rámci rodiny (dopívající nebo dospělé děti, prarodiče, blízké osoby s potřebnou péčí) nebo pro komerční pronájem.

Rodinný dům může být buď cíleně navržen s max. 3 samostatnými bytovými jednotkami (v souladu s ČSN 73 4301) nebo je dispoziční oddělení bytových jednotek možné v rámci dispozičních úprav a dokládá se dispoziční variantou.

V případě návrhu rodinného domu s max. 3 samostatnými bytovými jednotkami je z hlediska principů udržitelné výstavby pozitivní sdílení zdrojů (pozemek, infrastruktura) a efektivnější zasídlení území. Variabilní řešení s možností potenciálního provozního oddělení samostatné bytové jednotky pak přispívá např. k řešení fenoménu stárnutí populace, který začíná nabývat na aktuálnosti.

Tab. FLX.PR.1: Pestrost skladby bytových jednotek v bytovém domě z pohledu sociální vyváženosti.

Multifunkční prostory

Kredity KFLX.PR

Projekt umožňuje pouze 1 samostatnou jednotku.

0

Projekt umožňuje 2 samostatné bytové jednotky.

1

Projekt umožňuje 3 samostatné bytové jednotky.

3

Modul FLX.SR - Konstrukční systém rodinného domu

Na základě ovlivnění dispozice domu nosným systémem se dle Tab. FLX.SR.1 přidělí kredity.

Tab. FLX.SR.1: Hodnocení nosného systému a ovlivnění dispozic

Řešení konstrukčního systému a dispozice

Kredity KFLX.SR

Uvnitř dispozice nejsou navrženy nosné stěny mající délku větší než 1,5 metru.

+3

Ve vnitřní dispozici se nevyskytují nosné sloupy.

+2

V hodnocení se uvažují svislé nosné konstrukce tvořící podporu stropu či střech. Nosné konstrukce staticky náležící ke schodištím se při hodnocení neuvažují.

Modul FLX.PU - Pestrost pracovních prostor v budově terciárního vzdělávání

Cílem modulu je ohodnotit dispoziční variabilitu a pestrost pracovních prostorů v budově terciárního vzdělávání pro všechny uživatele budovy (např. studenty, pedagogy, výzkumné pracovníky). Různé formy činnosti zahrnují na jedné straně pracovní podmínky pro soustředěnou práci, sdílené kanceláře nebo studovny pro 2 a více osob až po multifunkční prostory pro týmovou a kreativní činnost. Možnosti flexibilního dispozičního řešení prostor závistí do velké míry na stavebním a konstrukčním řešení budovy.

Kredity KFLX.PU se přidělují pouze v případě, je-li prokázáno, že počet prostorů daného typu odpovídá úměrně počtu uživatelů budovy a provoznímu schématu hodnocené budovy.

Tab. FLX.PU.1: Pestrost pracovních ploch v budově terciárního vzdělávání

Pracovní plochy v budově terciárního vzdělávání

Kredity KFLX.PU

Projekt zahrnuje samostatné prostory pro 1 osobu pro soustředěnou práci.

+1

Projekt zahrnuje prostory pro soustředěnou práci 2 osob.

+1

Projekt zahrnuje prostory pro soustředěnou práci 3 osob.

+1

Projekt zahrnuje prostory pro soustředěnou práci 4 osob.

+1

Projekt zahrnuje prostory pro soustředěnou práci 5 až 10 osob.

+1

Projekt zahrnuje prostory pro soustředěnou práci 11 a více osob.

+1

Projekt zahrnuje prostory pro jednání nebo výuku pro 3-10 osob.

+1

Projekt zahrnuje prostory pro jednání nebo výuku pro 11-20 osob.

+1

Projekt zahrnuje prostory pro jednání nebo výuku pro 21-40 osob.

+1

Projekt zahrnuje prostory pro jednání nebo výuku pro 41 a více.

+1

Projekt zahrnuje jiné multifunkční prostory pro práci (za každý druh takového prostoru).

+1

 

 

Kontrolní výpis souvisejících závěrů kritérií [soubory C_Závěr]

Závěr kritéria S.FLX Flexibilita konstrukčního, dispozičního a provozního řešení budovy (AB vk.1)

Pokyny pro vyhodnocení

Hodnocení Poznámky a pokyny ke zpracování
Certifikace návrhu budovy Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 
Certifikace budovy Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 
Shell and Core Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 
Rekonstrukce Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 

Indikátor

Kreditové ohodnocení stanovené na základě použitého konstrukčního systému a přítomnosti pevných či demontovatelných příček, způsobu návrhu budovy a strukturaci systémů TZB.


Celkové vyhodnocení kritéria

Dílčí výsledky modulů vstupují do výsledného hodnocení podle vztahu:


$K_{FLX}=K_{FLX.SA}+K_{FLX.DK}+K_{FLX.TZ}+K_{FLX.PA}$

kde:

KFLX         je výsledné kreditové ohodnocení flexibility využití budovy;

KFLX.SA     je kreditové ohodnocení konstrukčního systému budovy;

KFLX.DK    je kreditové ohodnocení charakteru vnitřních dělicích konstrukcí;

KFLX.TZ     je kreditové ohodnocení způsobu návrhu systémů TZB;

KFLX.PA     je kreditové ohodnocení pestrosti pracovních ploch v administrativní budově.


Specifické kriteriální meze

Do kriteriálních mezí vstupuje výsledné kreditové ohodnocení KFLX.

Tab. FLX.1: Kriteriální meze pro FLX Flexibilita využití budovy

Kreditové ohodnocení KFLX

Body

7

0

28

10

Mezilehlé body se lineárně interpolují.

Závěr kritéria S.FLX Flexibilita konstrukčního, dispozičního a provozního řešení budovy (BD vk.1)

Pokyny pro vyhodnocení

Hodnocení Poznámky a pokyny ke zpracování
Certifikace návrhu budovy Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 
Certifikace budovy Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 
Shell and Core Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 
Rekonstrukce Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 

Indikátor

Kreditové ohodnocení stanovené na základě použitého konstrukčního systému, přítomnosti pevných či demontovatelných příček a způsobu návrhu budovy.


Celkové vyhodnocení kritéria

Výsledné kreditové ohodnocení KFLX se stanoví jako součet dle vzorce:


$K_{FLX}=K_{FLX.AB}+K_{FLX.DK}+K_{FLX.PB}+K_{FLX.SB}$

kde:

KFLX         je výsledné kreditové ohodnocení flexibility využití budovy;

KFLX.AB     je kreditové ohodnocení adaptace bytového domu;

KFLX.DK    je kreditové ohodnocení charakteru vnitřních dělicích konstrukcí;

KFLX.PB     je kreditové ohodnocení pestrosti skladby bytových jednotek v bytovém domě;

KFLX.SB     je kreditové ohodnocení konstrukčního systému bytového domu.


Specifické kriteriální meze

Do kriteriálních mezí vstupuje výsledné kreditové ohodnocení KFLX.

Tab. FLX.1: Kriteriální meze pro FLX Flexibilita využití budovy

Kreditové ohodnocení KFLX

Body

4

0
≥ 19

10

Mezilehlé body se lineárně interpolují.

Závěr kritéria S.FLX Flexibilita konstrukčního, dispozičního a provozního řešení budovy (EDU vk.1)

Pokyny pro vyhodnocení

Hodnocení Poznámky a pokyny ke zpracování
Certifikace návrhu budovy Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 
Certifikace budovy Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 
Shell and Core Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 
Rekonstrukce Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 

Indikátor

Kreditové ohodnocení stanovené na základě použitého konstrukčního systému, přítomnosti pevných či demontovatelných příček a způsobu návrhu budovy.


Celkové vyhodnocení kritéria

Výsledné kreditové ohodnocení KFLX se stanoví jako součet dle vzorce:


$K_{FLX}=K_{FLX.DK}+K_{FLX.SA}+K_{FLX.TZ}$

kde:

KFLX         je výsledné kreditové ohodnocení flexibility využití budovy;

KFLX.SA     je kreditové ohodnocení konstrukčního systému budovy;

KFLX.DK    je kreditové ohodnocení charakteru vnitřních dělicích konstrukcí;

KFLX.TZ     je kreditové ohodnocení způsobu návrhu systémů TZB.


Specifické kriteriální meze

Do kriteriálních mezí vstupuje výsledné kreditové ohodnocení KFLX.

Tab. FLX.1: Kriteriální meze pro FLX Flexibilita využití budovy

Kreditové ohodnocení KFLX

Body

4

0
≥ 18

10

Mezilehlé body se lineárně interpolují.

Závěr kritéria S.FLX Flexibilita konstrukčního, dispozičního a provozního řešení budovy (RD vk.1)

Pokyny pro vyhodnocení

Hodnocení Poznámky a pokyny ke zpracování
Certifikace návrhu budovy Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 
Certifikace budovy Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 
Shell and Core Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 
Rekonstrukce Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 

Indikátor

Kreditové ohodnocení stanovené na základě použitého konstrukčního systému, přítomnosti pevných či demontovatelných příček a způsobu návrhu budovy.


Celkové vyhodnocení kritéria

Výsledné kreditové ohodnocení KFLX se stanoví jako součet dle vzorce:


$K_{FLX}=K_{FLX.SR}+K_{FLX.AR}+K_{FLX.DK}+K_{FLX.PR}$

kde:

KFLX         je výsledné kreditové ohodnocení flexibility využití budovy;

KFLX.SR     je kreditové ohodnocení konstrukčního systému rodinného domu;

KFLX.AR     je kreditové ohodnocení adaptace rodinného domu;

KFLX.DK    je kreditové ohodnocení charakteru vnitřních dělicích konstrukcí;

KFLX.PR     je kreditové ohodnocení pestrosti skladby bytových jednotek v rodinném domě.


Specifické kriteriální meze

Do kriteriálních mezí vstupuje výsledné kreditové ohodnocení KFLX.

Tab. FLX.1: Kriteriální meze pro FLX Flexibilita využití budovy

Kreditové ohodnocení KFLX

Body

0

0
≥ 16

10

Mezilehlé body se lineárně interpolují.

Závěr kritéria S.FLX Flexibilita konstrukčního, dispozičního a provozního řešení budovy (UNI vk.1)

Pokyny pro vyhodnocení

Hodnocení Poznámky a pokyny ke zpracování
Certifikace návrhu budovy Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 
Certifikace budovy Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 
Shell and Core Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 
Rekonstrukce Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 

Indikátor

Kreditové ohodnocení stanovené na základě použitého konstrukčního systému a přítomnosti pevných či demontovatelných příček, způsobu návrhu budovy a strukturaci systémů TZB.


Celkové vyhodnocení kritéria

Dílčí výsledky modulů vstupují do výsledného hodnocení podle vztahu:


$K_{FLX}=K_{FLX.SA}+K_{FLX.DK}+K_{FLX.TZ}+K_{FLX.PU}$

kde:

KFLX         je výsledné kreditové ohodnocení flexibility využití budovy;

KFLX.SA     je kreditové ohodnocení konstrukčního systému budovy;

KFLX.DK    je kreditové ohodnocení charakteru vnitřních dělicích konstrukcí;

KFLX.TZ     je kreditové ohodnocení způsobu návrhu systémů TZB;

KFLX.PU     je kreditové ohodnocení pestrosti pracovních prostorů v budově vysoké školy.


Specifické kriteriální meze

Do kriteriálních mezí vstupuje výsledné kreditové ohodnocení KFLX.

Tab. FLX.1: Kriteriální meze pro FLX Flexibilita využití budovy

Kreditové ohodnocení KFLX

Body

7

0

28

10

Mezilehlé body se lineárně interpolují.