S.INT intro (vi.1)

Kontrolní výpis úvodu kritéria [soubor A_Intro]

Úvod S.INT intro (vi.1)

Záměr hodnocení

Snížení zdravotních rizik a zvýšení komfortu osob v souvislosti s kvalitou vnitřního vzduchu.

Kontext

Kvalita vnitřního vzduchu je významným parametrem z oblasti kvality vnitřního prostředí, který přímo souvisí s kvalitou života v budově a případnými souvisejícími zdravotními riziky. Vysoká kvalita vzduchu ve vnitřním prostředí má pozitivní dopad na zdraví, zvyšuje produktivitu práce a přispívá k pohodlí uživatel domu.

Kvalita vzduchu uvnitř budov je závislá na mnoha faktorech, mimo jiné na:

  • kvalitě venkovního ovzduší;
  • násobnosti výměny vzduchu;
  • objemu vzduchu připadajícího na jednu osobu v daném prostoru;
  • množství škodlivin, jejichž zdroji jsou lidé sami a jejich aktivity, stavební materiály, nábytek, úklidové prostředky apod.

Vzduch v budově může být znečištěn celou řadou činitelů: oxidem uhličitým, odéry, mikrobiologickým znečištěním, pevnými prachovými částicemi a jinými alergeny, organickými těkavými látkami, formaldehydem, radonem apod.

Pro kvalitu vnitřního vzduchu neexistuje žádný obecný ukazatel. Nejčastěji je požadovaná kvalita vnitřního vzduchu vyjádřena požadovaným průtokem větracího vzduchu nebo koncentrací oxidu uhličitého ve vzduchu. Požadované větrání je založeno na zdravotních a komfortních kritériích.

Množství přiváděného vzduchu do objektů s pobytem osob by mělo být takové, aby po uvážení emisí z vnitřních zdrojů (lidský metabolismus, činnosti a procesy, stavební materiály a vybavení) a z vlastního větracího zařízení bylo dosaženo patřičné kvality vnitřního vzduchu.

Projektant může svým návrhem významně ovlivnit intenzitu větrání, dostává se zde však do konfliktu s energetickou náročností, kdy při snižování intenzity větrání (v praxi běžném) dochází k úspoře energie. Zajištění dobré kvality ve vnitřním prostředí nemusí být bezpodmínečně nákladnější a energeticky náročnější, zvláště pokud je použito inteligentního návrhu budovy a HVAC systému, spolu s pečlivým výběrem stavebních a nábytkových materiálů.

Ověření přirozeného větrání budov je velmi komplexní problém, který vyžaduje paralelní řešení jak tepelných bilancí budovy, tak tlakových poměrů a průtoků vzduchu v interiéru. Manuální (ruční) výpočty většinou vycházejí ze zjednodušených předpokladů a komplexní řešení nabízí počítačová simulace.

Při přirozeném větrání je třeba zajistit dostatečný přívod vzduchu jiným způsobem než u mechanicky větraných. K dispozici je množství různých větracích prvků pro přívod vzduchu, které mohou být i přímou součástí okna, či fasády – ať již výplně otvoru, rámu nebo ostění. Velikost jejich otevření je možné řídit manuálně nebo za použití čidla vlhkosti, oxidu uhličitého, apod. Hovoří se pak o řízeném přirozeném větrání.

Literatura

Seznam literatury viz samostatná tabulka.

Kontrolní výpis souvisejících modulů v provázaných kritériích [soubor B_Moduly]

Hodnotící moduly (obecný pokyn k modulům)

Zajištění kvality vnitřního vzduchu je komplexní problematika, a proto je třeba se na systém větrání podívat z více úhlů. Některé odlišné pohledy jsou zahrnuty v samostatných kritériích (teplota vzduchu, přítomnost radonu, únik škodlivin z nábytku a stavebních materiálů).

S.INT Kvalita vnitřního vzduchu (AB vk.1)

Zajištění kvality vnitřního vzduchu je komplexní problematika, a proto je třeba se na systém větrání podívat z více úhlů. Některé odlišné pohledy jsou zahrnuty v samostatných kritériích (teplota vzduchu, přítomnost radonu, únik škodlivin z nábytku a stavebních materiálů).

S.INT Kvalita vnitřního vzduchu (BD vk.1)

Zajištění kvality vnitřního vzduchu je komplexní problematika, a proto je třeba se na systém větrání podívat z více úhlů. Některé odlišné pohledy jsou zahrnuty v samostatných kritériích (teplota vzduchu, přítomnost radonu, únik škodlivin z nábytku a stavebních materiálů).

S.INT Kvalita vnitřního vzduchu (EDU vk.1)

Zajištění kvality vnitřního vzduchu je komplexní problematika, a proto je třeba se na systém větrání podívat z více úhlů. Některé odlišné pohledy jsou zahrnuty v samostatných kritériích (teplota vzduchu, přítomnost radonu, únik škodlivin z nábytku a stavebních materiálů).

S.INT Kvalita vnitřního vzduchu (RD vk.1)

Zajištění kvality vnitřního vzduchu je komplexní problematika, a proto je třeba se na systém větrání podívat z více úhlů. Některé odlišné pohledy jsou zahrnuty v samostatných kritériích (teplota vzduchu, přítomnost radonu, únik škodlivin z nábytku a stavebních materiálů).

S.INT Kvalita vnitřního vzduchu (UNI vk.1)

Modul INT.FI - Použití filtrů 

Účinnost filtrů výrazným způsobem ovlivňuje kvalitu vzduchu v interiéru zejména ve městech a stává se důležitou také s rostoucím počtem alergiků. Filtr by měl vždy zohledňovat kvalitu venkovního vzduchu a individuální potřeby obyvatel. Třídy filtrů se určují dle ČSN EN ISO 16890-1. Uvažuje se vždy filtrace nejnižší třídy, která se vyskytuje v posuzovaném objektu na přívodu vzduchu do pobytových místností. Velmi důležité je nezanedbat kontrolu a pravidelnou výměnu filtrů.

Tab. INT.FI.1: Hodnocení třídy použitých filtrů

Třída filtrace

Kredity KINT.FI

žádný filtr

0

ISO hrubý

3

ISO ePM10

5

ISO ePM2,5

8

ISO ePM1

10

Modul INT.HG - Větrání hygienického zázemí

Hygienická zázemí i kuchyně je třeba větrat odlišně od obytných prostor, protože zde dochází k nárazovému vzrůstu zejména vlhkosti a pachů, které je třeba rychle odvést pryč. Je třeba zajistit také adekvátní úhradu odebraného vzduchu – tento parametr musí být řádně podložen dokumentací, jinak KINT.HG = 0.

Tab. INT.HG.1: Hodnocení intenzity nárazového větrání hygienického zázemí

Nárazové větrání (průtok odsávaného vzduchu) [m3/h]

Kredity KINT.HG

Kuchyně

Koupelna

WC

Koupelna s WC

nepodloženo

0

100

50

25

70

3

120

70

30

100

6

150

90

50

140

8

170

110

50

160

10

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.

Pozn.: Kredity KINT.HG se v případě odlišného způsobu větrání přidělují jako aritmetický průměr z dílčích kreditů KINT.HG.

Modul INT.RE - Regulace systému větrání 

Kredity KINT.RE jsou udělovány podle způsobu navržené regulace vzduchotechnického systému. Regulace vzduchotechnického systému je velmi důležitá zejména kvůli uživatelskému komfortu, ale i lepší odezvě systému na aktuální podmínky. V Tab. INT.RE.1 je regulační systém rozdělen do šesti kategorií IDA (Indoor air quality) C1 až C6, dle možných způsobů regulace vzduchu. Na základě zatřídění do příslušné třídy jsou přidělovány kredity KINT.RE. Řízení kvality vzduchu odpovídá požadavku na třídu.

Tab. INT.RE.1: Možné typy řízení kvality vnitřního vzduchu (IDA – C, dle ČSN EN 16798-3)

Třída Popis

Kredity KINT.RE

IDA – C1 Systém je nepřetržitě v provozu.

0

IDA – C2 Manuální regulace (řízení).

Systém je provozován a ovládán manuálně.

4

IDA – C3 Časově závislá regulace (řízení).

Systém je provozován podle předvoleného časového harmonogramu.

5

IDA – C4 Regulace v závislosti na přítomnosti osob.

Systém je provozován podle přítomnosti osob (světelné spínače, infračervená čidla, atd.).

6

IDA – C5 Regulace podle obsazenosti (dle počtu osob).

Systém se provozuje v závislosti na počtu přítomných osob v prostoru.

8

IDA – C6 Regulace podle množství škodlivin (čidla pylů).

Systém je řízen čidly, která měří parametry vnitřního vzduchu nebo přizpůsobených kritérií (např. CO2 nebo čidla VOC). Použité parametry musí být přizpůsobené druhu činnosti prováděné v daném prostoru.

10

 Může nastat případ, kdy nemusí být nejvyšší třída IDA – C6 pro daný objekt tou nejlepší. Pokud projektant prokáže, že jím zvolená třída řízení kvality vzduchu v budově je vzhledem k místním podmínkám ta nejvhodnější, pak KINT.KA = 10. Tato situace však musí být podložena jasným technickým a případně ekonomickým zdůvodněním.

Modul INT.UD - Údržba

Pravidelná kontrola a údržba jsou podmínkou dodržení parametrů vzduchotechnického zařízení navržených projektantem i v budoucnu. Jedná se především o čištění potrubí, výměnu filtrů či revize vzduchotechnických jednotek. Záleží na lokalitě, filtru a provozu, ale obecně by v českých městech měly být filtry vyměňovány přibližně jednou za tři měsíce. Hodnocení se provede dle Tab. INT.UD.1.

Tab.INT.UD.1: Hodnocení údržby

Údržba

Kredity KINT.UD

Údržba neprobíhá dle návrhu projektanta systému.

0,3

Existence dokladů o údržbě vzduchotechnických zařízení

1

Pokud je relevantní, je možné využít mezilehlé hodnoty.

Modul INT.VV - Množství venkovního vzduchu

Množství venkovního vzduchu je možné upravovat dle aktuálního provozu či obsazenosti, ale mělo by být navržené na plnou obsazenost. Množství venkovního vzduchu lze stanovit podle násobnosti výměny vzduchu v místnosti tzv. intenzitě trvalého větrání (Tab. INT.VV.1) a nebo počtu osob (Tab. INT.VV.2). Výstupem z tohoto modulu je horší z hodnot.

Vyhodnocení se provede zvlášť pro všechny obytné místnosti. Pokud je kreditové ohodnocení v závěru modulu místností odlišné uvažuje se jako vážený průměr přes plochy daných místností. Pokud jsou místnosti řešeny typově a se stejnými požadavky, pak lze hodnotit jen reprezentativní místnost a výsledky vztáhnout na ostatní.

Intenzita trvalého větrání

Trvalé větrání je důležité zejména z důvodu zajištění odvodu škodlivin. Tím může být vodní pára, formaldehyd nebo VOC, které jsou produkovány i v době nepřítomnosti obyvatel. Tento údaj by měl být uveden v technické zprávě větrání. Tuto podmínku není nutné splnit při dlouhodobé nepřítomnosti obyvatel (např. prázdniny).

Tab. INT.VV.1: Hodnocení intenzity trvalého větrání

Intenzita trvalého větrání [h-1]

ITV

< 0,3

0

0,3

2

0,5

6

≥ 0,7

10

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.

Množství venkovního vzduchu na osobu

Obvyklým kritériem pro návrh průtoků větracího vzduchu je předpokládaný počet osob, protože osoby jsou v obytných budovách hlavním zdrojem škodlivin. Je důležité, kolik připadá čerstvého venkovního vzduchu na osobu v obytných místnostech.

Tab. INT.VV.2: Hodnocení množství venkovního vzduchu na osobu

Množství venkovního vzduchu na osobu [m3/h]

VNO

nebylo podloženo, nebo ≤15

0

20

4

25

6

30

8

≥ 35

10

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.

Kreditové ohodnocení místnosti v modulu INT.VV se stanoví jako menší z výše uvedených hodnot, tedy:

$ K_{\textup{INT.VV}}=min\left ( ITV;VNO \right ) $

kde:

KINT.VV je kreditové ohodnocení množství venkovního vzduchu;

ITV je ohodnocení typu úložného prostoru;

VNO je ohodnocení dostupnosti.

PříkladLožnice pro 2 osoby s plochou 12 m2 a výškou 3 m má navržený průtok 30 m3/h.

Objem místnosti je 12*3=36 m3. Násobnost je tedy 30/36 = 0,83 h-1. Ohodnocení ITV dle Tab. INT.VV.1 je 10.

Množství vzduchu na osobu 30/2 = 15 m3/h. Ohodnocení VNO dle Tab. INT.VV.1 je 0.

Ohodnocení ložnice je KINT.VV = min(10;0) = 0. Do výsledku za celý modul se tyto kredity budou počítat s váhou dle plochy, tedy 12 m2.

Modul INT.FM - Koncentrace TVOC a formaldehydu

Pro ohodnocení kritéria je třeba prověřit skutečnou koncentraci TVOC (soubor těkavých látek bez formaldehydu) a formaldehydu ve vnitřním vzduchu. Měření bude provedeno kalibrovanými čidly s deklarovanou nejistotou měření a dle standardních operačních postupů na odběr a analýzu škodlivých látek ve vnitřním prostředí.

Pro měření se vyberou alespoň 3 rozhodující pobytové místnosti, tj. ty s nejnižší intenzitou výměny vzduchu a předpokládanou vysokou koncentrací TVOC a formaldehydu. Stanovení rozhodujících místností doporučujeme projednat s odbornou firmou na měření. Při měření je třeba zachovávat standardní větrací režim. Vyhodnocuje se období celého běžného pracovního dne, tj. měření probíhá po celou dobu, kdy jsou ve sledovaných místnostech přítomni lidé.

Výsledné kredity KINT.FM se stanoví na základě maximální střední hodnoty hodinových koncentrací TVOC a formaldehydu změřených v jednotlivých učebnách. Pokud koncentrace TVOC a formaldehydu nejsou měřeny, uděluje se 0 kreditů.

Tab. INT.FM.1: Hodnocení na základě měření koncentrace TVOC a formaldehydu ve vnitřním vzduchu

Koncentrace TVOC a formaldehydu

Kredity KINT.FM

TVOC [μq/m3]

Formaldehyd [μg/m3]

≥ 3000

≥ 60

0

   2000

 

< 60

 

4

   1000

8

≤ 500

10

Pro hodnocení se použije méně příznivý výsledek z obou kategorií. Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.

Modul INT.KO - Kouření

Kouření škodí zdraví a není SBToolem preferováno v budovách ani v jejich okolí. Výsledkem z tohoto modulu jsou v celkovém hodnocení násobeny ostatní moduly. Tento modul není bonifikací, ale při nedodržení požadavků může snižovat výsledné hodnocení.

Podmínky pro interiér:

Připouští se možnost kouření v případě existence míst pro to přímo určených. Plocha těchto míst nesmí přesáhnout 10 % celkové vnitřní podlahové plochy budovy. Výměna vzduchu v kuřáckých místnostech musí být vyšší minimálně o 10 m3/h/os než u nekuřáckých prostorů. Kuřácké prostory v interiérech musí být vybaveny vzduchotěsnými dveřmi a automatickým zavíráním dveří (např. brano).

Podmínky pro exteriér:

Kouření nesmí být povoleno venku do vzdálenosti 8 m od otevíratelných oken a případného zařízení pro nasávání čerstvého vzduchu do budovy. Taktéž není povoleno kouřit u hlavních vstupů a přístupových cest k nim, a to v odstupech 10 metrů.

Tab. INT.KO.1: Hodnocení možnosti kouření a splnění podmínek na vyhrazená místa

Možnosti kouření a splnění podmínek

Kredity KINT.KO

Kouření je povoleno v interiéru i exteriéru a nejsou splněny podmínky kuřáckých míst popsané výše.

0,4

Kouření je povoleno v interiéru i exteriéru a pouze v exteriéru jsou splněny podmínky kuřáckých míst popsané výše.

0,6

Kouření je povoleno v interiéru i exteriéru a jsou splněny podmínky kuřáckých míst popsané výše.

0,8

Kouření je povolenou pouze v exteriéru a splňuje požadavky.

1

Modul INT.KV - Koncentrace CO2 ve vnitřním vzduchu

Pro ohodnocení modulu je třeba prověřit skutečnou koncentraci CO2 ve vnitřním vzduchu během reálného provozu. Je to možné 2 způsoby:

  • Pokud jsou instalována čidla, pak lze měření nahradit odečtem a vyhodnocením naměřených hodnot z pěti pracovních dnů.
  • V opačném případě měření provede odborná a kompetentní osoba. Měření CO2 by mělo být započato před příchodem první osoby a probíhat by mělo během celého typického dne.

V případě, že budova není stabilně vybavena systémem kontinuálního měření CO2 (bod 2), které by umožnilo uživateli ověřovat kvalitu vzduchu průběžně, kredity KINT.KV se snižují na polovinu.

Pro měření se vyberou 3 rozhodující místnosti, tj. takové, v nichž při aktuálním obsazení připadá na uživatele nejmenší podlahová plocha (objem). Při měření je třeba zachovávat standardní větrací režim. Měření bude provedeno v zimním období.

Výsledné kredity KINT.KV se stanoví na základě maximální naměřené koncentrace CO2 v jednotlivých místnostech.

Tab. INT.KV.1: Hodnocení na základě měření koncentrace CO2 ve vnitřním

Koncentrace CO2 ve vnitřním vzduchu

Kredity KINT.KV

měření koncentrace CO2 ve vnitřním vzduchu nebylo provedeno

0

limit 1500 ppm překročen ve 2 nebo 3 místnostech

1

limit 1500 ppm překročen v 1 místnosti, v ostatních místnostech < 1500 ppm

2

< 1500 ppm ve všech měřených místnostech

4

< 1200 ppm ve všech měřených místnostech

6

< 1000 ve 2 místnostech, ve třetí místnosti < 1200 ppm

8

< 1000 ppm ve všech místnostech

10

Modul INT.MV - Množství venkovního vzduchu

K ochraně zdraví musí být zajištěna dostatečná výměna vzduchu. Množství vyměňovaného vzduchu  se určuje dle počtu osob v daném prostoru. Posuzují se pobytové místnosti a místnosti pro delší pobyt osob (např. zasedací nebo konferenční místnosti).

Pro každou vybranou místnost se dle Tab. INT.MV.1 porovná požadovaný průtok větracího vzduchu, a to dle počtu osob v daném prostoru. Pokud jsou místnosti řešeny typově a se stejnými požadavky, pak lze hodnotit jen reprezentativní místnost a výsledky vztáhnout na ostatní. Pokud je kreditové ohodnocení různých místností odlišné, celkové vyhodnocení modulu INT.MV se vypočítá váženým průměrem přes plochy místností.

Tab. INT.MV.1: Hodnocení množství venkovního vzduchu na osobu

Množství venkovního vzduchu na osobu [m3/h]

Kredity KINT.MV

nebylo podloženo, nebo ≤ 20

0

25

4

30

6

40

8

≥ 50

10

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.

Kontrolní výpis souvisejících závěrů kritérií [soubory C_Závěr]

Závěr kritéria S.INT Kvalita vnitřního vzduchu (AB vk.1)

Pokyny pro vyhodnocení

Hodnocení Poznámky a pokyny ke zpracování
Certifikace návrhu budovy Ve fázi certifikace návrhu budovy se moduly Údržba a Koncentrace TVOC a formaldehydu nevyhodnocují. Kredity z těchto modulů se uvažují KINT.UD = 1 a KINT.FM= 10.
Certifikace budovy Ve fázi certifikace budovy se hodnotí skutečné provedení vyprojektovaných systémů.
Shell and Core Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 
Rekonstrukce Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 

Indikátor

Kreditové ohodnocení na základě posouzení souboru parametrů vnitřního vzduchu kromě teploty.


Celkové vyhodnocení kritéria

Výsledné kreditové ohodnocení se stanoví dle vzorce:


$ K_{\textup{INT}}=K_{\textup{INT.UD}}\cdot K_{\textup{INT.KO}}\cdot \frac{K_{\textup{INT.MV}}+K_{\textup{INT.RE}}+K_{\textup{INT.FI}}+K_{\textup{INT.KV}}+K_{\textup{INT.FM}}}{5} $

kde:

KINT je výsledné kreditové ohodnocení kvality vnitřního vzduchu;

KINT.UD je kreditové ohodnocení údržby;

KINT.MV je kreditové ohodnocení množství venkovního vzduchu na osobu;

KINT.RE je kreditové ohodnocení regulace systému větrání;

KINT.FI je kreditové ohodnocení použití filtrů;

KINT.KV je kreditové ohodnocení koncentrace CO2 ve vnitřním vzduchu;

KINT.FM je kreditové ohodnocení koncentrace TVOC a formaldehydu;

KINT.KO je kreditové ohodnocení kouření.


Specifické kriteriální meze

Do kriteriálních mezí vstupuje výsledné kreditové hodnocení kvality vnitřního vzduch KINT.

Tab. INT.1  Kriteriální meze pro INT Kvalita vnitřního vzduchu

Výsledné kreditové ohodnocení KINT

Body

0

0

10

10

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.

Závěr kritéria S.INT Kvalita vnitřního vzduchu (BD vk.1)

Pokyny pro vyhodnocení

Hodnocení Poznámky a pokyny ke zpracování
Certifikace návrhu budovy Ve fázi certifikace návrhu budovy se modul Údržba nevyhodnocuje a KINT.UD je 1.
Certifikace budovy Ve fázi certifikace budovy se hodnotí skutečné provedení vyprojektovaných systémů.
Shell and Core Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 
Rekonstrukce Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 

Indikátor

Kreditové ohodnocení na základě posouzení souboru parametrů vnitřního vzduchu kromě teploty.


Celkové vyhodnocení kritéria

Výsledné kreditové ohodnocení se stanoví dle vzorce:


$ K_{\textup{INT}}=K_{\textup{INT.UD}}\cdot \frac{K_{\textup{INT.VV}}+K_{\textup{INT.HG}}+K_{\textup{INT.RE}}+K_{\textup{INT.FI}}}{4} $

kde:

KINT je výsledné kreditové ohodnocení kvality vnitřního vzduchu;

KINT.UD je kreditové ohodnocení údržby;

KINT.VV je kreditové ohodnocení množství venkovního vzduchu na osobu;

KINT.HG je kreditové ohodnocení větrání hygienického zázemí;

KINT.RE je kreditové ohodnocení regulace systému větrání;

KINT.FI je kreditové ohodnocení použití filtrů.


Specifické kriteriální meze

Do kriteriálních mezí vstupuje výsledné kreditové hodnocení kvality vnitřního vzduch KINT.

Tab. INT.1  Kriteriální meze pro INT Kvalita vnitřního vzduchu

Výsledné kreditové ohodnocení KINT

Body

0

0

10

10

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.

Závěr kritéria S.INT Kvalita vnitřního vzduchu (EDU vk.1)

Pokyny pro vyhodnocení

Hodnocení Poznámky a pokyny ke zpracování
Certifikace návrhu budovy Ve fázi certifikace návrhu budovy se moduly Údržba a Koncentrace TVOC a formaldehydu nevyhodnocují. Kredity z těchto modulů se uvažují KINT.UD = 1 a KINT.FM= 10.
Certifikace budovy Ve fázi certifikace budovy se hodnotí skutečné provedení vyprojektovaných systémů.
Shell and Core Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 
Rekonstrukce Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 

Indikátor

Kreditové ohodnocení na základě posouzení souboru parametrů vnitřního vzduchu kromě teploty.


Celkové vyhodnocení kritéria

Výsledné kreditové ohodnocení se stanoví dle vzorce:


$ K_{\textup{INT}}=K_{\textup{INT.UD}}\cdot \frac{K_{\textup{INT.MV}}+K_{\textup{INT.RE}}+K_{\textup{INT.FI}}+K_{\textup{INT.KV}}+K_{\textup{INT.FM}}}{5} $

kde:

KINT je výsledné kreditové ohodnocení kvality vnitřního vzduchu;

KINT.UD je kreditové ohodnocení údržby;

KINT.MV je kreditové ohodnocení množství venkovního vzduchu na osobu;

KINT.RE je kreditové ohodnocení regulace systému větrání;

KINT.FI je kreditové ohodnocení použití filtrů;

KINT.KV je kreditové ohodnocení koncentrace CO2 ve vnitřním vzduchu;

KINT.FM je kreditové ohodnocení koncentrace TVOC a formaldehydu.


Specifické kriteriální meze

Do kriteriálních mezí vstupuje výsledné kreditové hodnocení kvality vnitřního vzduch KINT.

Tab. INT.1  Kriteriální meze pro INT Kvalita vnitřního vzduchu

Výsledné kreditové ohodnocení KINT

Body

0

0

10

10

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.

Závěr kritéria S.INT Kvalita vnitřního vzduchu (RD vk.1)

Pokyny pro vyhodnocení

Hodnocení Poznámky a pokyny ke zpracování
Certifikace návrhu budovy Ve fázi certifikace návrhu budovy se modul Údržba nevyhodnocuje a KINT.UD je 1.
Certifikace budovy Ve fázi certifikace budovy se hodnotí skutečné provedení vyprojektovaných systémů.
Shell and Core Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 
Rekonstrukce Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 

Indikátor

Kreditové ohodnocení na základě posouzení souboru parametrů vnitřního vzduchu kromě teploty.


Celkové vyhodnocení kritéria

Výsledné kreditové ohodnocení se stanoví dle vzorce:


$ K_{\textup{INT}}=K_{\textup{INT.UD}}\cdot \frac{K_{\textup{INT.VV}}+K_{\textup{INT.HG}}+K_{\textup{INT.RE}}+K_{\textup{INT.FI}}}{4} $

kde:

KINT je výsledné kreditové ohodnocení kvality vnitřního vzduchu;

KINT.UD je kreditové ohodnocení údržby;

KINT.VV je kreditové ohodnocení množství venkovního vzduchu na osobu;

KINT.HG je kreditové ohodnocení větrání hygienického zázemí;

KINT.RE je kreditové ohodnocení regulace systému větrání;

KINT.FI je kreditové ohodnocení použití filtrů.


Specifické kriteriální meze

Do kriteriálních mezí vstupuje výsledné kreditové hodnocení kvality vnitřního vzduch KINT.

Tab. INT.1  Kriteriální meze pro INT Kvalita vnitřního vzduchu

Výsledné kreditové ohodnocení KINT

Body

0

0

10

10

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.

Závěr kritéria S.INT Kvalita vnitřního vzduchu (UNI vk.1)

Pokyny pro vyhodnocení

Hodnocení Poznámky a pokyny ke zpracování
Certifikace návrhu budovy Ve fázi certifikace návrhu budovy se moduly Údržba a Koncentrace TVOC a formaldehydu nevyhodnocují. Kredity z těchto modulů se uvažují KINT.UD = 1 a KINT.FM= 10.
Certifikace budovy Ve fázi certifikace budovy se hodnotí skutečné provedení vyprojektovaných systémů.
Shell and Core Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 
Rekonstrukce Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 

Indikátor

Kreditové ohodnocení na základě posouzení souboru parametrů vnitřního vzduchu kromě teploty.


Celkové vyhodnocení kritéria

Výsledné kreditové ohodnocení se stanoví dle vzorce:


$ K_{\textup{INT}}=K_{\textup{INT.UD}}\cdot \frac{K_{\textup{INT.MV}}+K_{\textup{INT.RE}}+K_{\textup{INT.FI}}+K_{\textup{INT.KV}}+K_{\textup{INT.FM}}}{5} $

kde:

KINT je výsledné kreditové ohodnocení kvality vnitřního vzduchu;

KINT.UD je kreditové ohodnocení údržby;

KINT.MV je kreditové ohodnocení množství venkovního vzduchu na osobu;

KINT.RE je kreditové ohodnocení regulace systému větrání;

KINT.FI je kreditové ohodnocení použití filtrů;

KINT.KV je kreditové ohodnocení koncentrace CO2 ve vnitřním vzduchu;

KINT.FM je kreditové ohodnocení koncentrace TVOC a formaldehydu.


Specifické kriteriální meze

Do kriteriálních mezí vstupuje výsledné kreditové hodnocení kvality vnitřního vzduch KINT.

Tab. INT.1  Kriteriální meze pro INT Kvalita vnitřního vzduchu

Výsledné kreditové ohodnocení KINT

Body

0

0

10

10

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.