S.KOM intro (vi.1)

Kontrolní výpis úvodu kritéria [soubor A_Intro]

Úvod S.KOM intro (vi.1)

Záměr hodnocení

Cílem kritéria je ohodnotit uživatelská specifika a pozitivní stimulace pro jednotlivé typologické druhy. Toto kritérium zohledňuje sociální aspekty udržitelné výstavby pro dané typologie a jeho snahou je hodnotit uživatelskou kvalitu budovy ve fázi návrhu pro danou typologii.  

V administrativních budovách je cílem takový návrh stavby, který vede k vyššímu komfortu pracovníků a tím k soustředěnější a kvalitnější práci.  

U budov pro bydlení, tj. u bytových a rodinných domů, je cílem zvýšení uživatelského komfortu bytové jednotky v domě, tj. poskytnutí dostatečných relaxačních ploch v rámci bytové jednotky zvyšujících komfort bydlení a dále zajištění dostatečných úložných prostor v jednak rámci bytu a rodinného domu, ale i společných úložných prostor v rámci bytového domu. 

Ve budovách pro vzdělávání pro 1., 2. a 3. stupeň je cílem zajistit uživatelských komfort a tím podpořit kvalitu vzdělávacího procesu pro dotčené cílové skupiny, tj. pro žáky a studenty, pedagogy, zaměstnance a ostatní personál školy, rodiče žáků, identifikované cílové skupiny (zájmové spolky, sdružení, širší veřejnost). 

V budovách pro terciární vzdělávání je cílem návrhu stavby vytvořit inspirativní a kreativní prostředí s vysokou variabilitou, které umožní zohlednit specifické potřeby různých typů vysokých škol podle jejich zaměření (technické vědy a nauky, přírodní vědy a nauky, společenské vědy nauky a služby, lékařské vědy, zemědělské a veterinární vědy a nauky, vědy a nauky o kultuře a umění, vojenské vědy a nauky) a to jak z pohledu pedagogických, tak vědeckovýzkumných úkolů. Cílem je takový návrh, který umožní kreativní rozvoj studentů, pedagogů i vědeckovýzkumných pracovníků a zajistí jim i ostatním zaměstnancům kvalitní zázemí. Vysoké školy a jejich vědeckovýzkumná pracoviště hrají důležitou úlohu i ve styku s odbornou i laickou veřejností, z tohoto pohledu je žádoucí, aby tyto stavby byly inspirací i pro svoje okolí a pro širší veřejnost. 

Kontext

Kvalita budov jak po stránce architektonické, tak po technické sehrává důležitou úlohu ve společnosti. Pro všechny části hodnocení uživatelského komfortu platí, že se jedná o úpravy či vylepšení, které je možné zakomponovat již v projektové fázi budovy. 

V administrativních budovách představuje uživatelský komfort především zázemí pro pasivní a aktivní relaxaci. Nabídka rozličných relaxačních ploch umožňuje pracovníkům rozptýlení v rámci pracovního procesu. 

V oblasti obytných staveb hraje stále větší roli kvalita vnitřního prostředí, užitný komfort staveb a jejich zdravotní a hygienická nezávadnost. Uživatele zajímá kromě architektonické kvality domu, velikosti a dispozice obytných prostorů i řada dalších praktických aspektů, které jasně přispívají k uživatelské kvalitě nemovitosti. Uživatelský komfort je v kontextu tohoto kritéria chápan jako další přidaná hodnota bytové jednotky bytového domu, která umožňuje jejím uživatelům kvalitnější bydlení.  

U budov pro vzdělávání pro 1., 2. a 3. stupeň může nápadité estetické i technické řešení napomoci ke zkvalitnění vzdělávacího procesu. Nápadité stavební a dispoziční řešení umožňující pořádání společenských akcí vytváří těsnější vazby mezi školou a žáky, rodiči nebo obecně ve společnosti. 

V budovách pro terciární vzdělávání není cílem hodnocení kapacitních požadavků. Počty poslucháren, tříd, kabinetů a kanceláří, velikost laboratorního zázemí atd. vzhledem k počtu studentů, pedagogů a vzhledem k charakteru pedagogické a vědeckovýzkumné činnosti musí být specifikován zadavatelem stavby. Smyslem hodnocení tohoto kritéria je postihnout vzájemné provozní vazby a celkovou přidanou sociální a společenskou hodnotu architektonického, stavebního a provozního řešení. Vysoké školy jsou v souladu se Zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách nejvyšším článkem vzdělávací soustavy, jsou vrcholnými centry vzdělanosti, nezávislého poznání a tvůrčí činnosti a mají klíčovou úlohu ve vědeckém, kulturním, sociálním a ekonomickém rozvoji společnosti tím, že:  

 • uchovávají a rozhojňují dosažené poznání a podle svého typu a zaměření pěstují činnost vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost,   
 • umožňují přístup k vysokoškolskému vzdělání, získání odpovídající profesní kvalifikace,   
 • umožňují získávat, rozšiřovat, prohlubovat nebo obnovovat znalosti z různých oblastí poznání a kultury a podílejí se tak na celoživotním vzdělávání,   
 • hrají aktivní roli při utváření občanské společnosti a přípravě mladých lidí pro život v ní, spolupracují s různými stupni státní správy a samosprávy, s podnikovou a kulturní sférou,  
 • rozvíjejí mezinárodní spolupráci jako podstatný rozměr svých činností.  

Toto poslání naplňují vysoké školy jak z hlediska potřeb studentů, tak z hlediska potřeb pedagogických a vědeckých pracovníků i z hlediska spolupráce z praxí a z pohledu celoživotního vzdělávání. Na rozdíl od škol základních středních, které jsou určeny pro uzavřenou cílovou skupinu (pedagogové, žáci a studenti, zaměstnanci a personál školy, rodiče žáků a případně zájmové spolky a skupiny využívající zázemí školy mimo výukové období) funguje vysoká škola svým charakterem jako veřejná a otevřená instituce, která se účastní odborného i veřejného a společenského života. Z hlediska nezastupitelné celospolečenské funkce vysokých škol je důležité, aby tyto instituce umožnily zajistit i široké společenské, kulturní a sportovní vyžití. Přitom řada vysokých škol je organizována do podoby tzv. kampusů (z lat. campus, pole, cvičiště), tj. souvislých areálů zahrnujících budovy s učebnami, laboratořemi, knihovnami, studovnami, rekreačními a sportovními plochami, s prostory pro relaxaci, odpočinek a zábavu (restaurace, kavárny, kluby…). Zajištění těchto doplňkových funkcí představuje podstatnou součást kvality vzdělávacího procesu na vysoké škole. Na druhou stranu není nutné zajistit tyto funkce v každé budově, ale naopak je vhodnější sdílet je v rámci celého kampusu, kde tak může docházet k vzájemné mezioborové interakci mezi studenty, pedagogy a vědeckými pracovníky z různých oborů. 

Literatura

Seznam literatury viz samostatná tabulka.

Kontrolní výpis souvisejících modulů v provázaných kritériích [soubor B_Moduly]

Modul KOM.PS - Pozitivní stimulace ve vnitřním prostředí budovy

Hodnocení je zaměřeno na vybrané aspekty ovlivňujících kvalitu prostředí uživatelů ve vazbě na architektonické řešení a řešení interiérů a exteriérů budovy. Do hodnocení se zahrnují hlavní prostory určené pro naplnění provozní náplně budovy. Pro jednotlivé typologie se jedná o tyto prostory: 

 • bytové a rodinné domy: obytné místnosti 
 • administrativní budovy: kancelářské prostory a prostory s dlouhodobým pobytem zaměstnanců (kanceláře, open space, vrátnice, velín, …). 
 • školy: kmenové učebny, kabinety, sborovny, ředitelna, denní místnosti 
 • budovy pro terciární vzdělávání: učebny, učebny pro specializovanou výuku, laboratoře, ateliéry, zasedací místnosti, denní místnosti, kanceláře  

V Tab. KOM.PS.1 jsou uvedeny možné prvky pozitivní stimulace. Posuzuje se, zda jsou jednotlivé prvky v objektu přítomny a dostupné většině uživatelů. Kredity KKOM.PS lze udělit za předpokladu, pokud má daný prvek k dispozici alespoň 80 % uživatelů.

Je nesporné, že všechny části slunečního spektra (viditelné i neviditelné, zvláště pak ultrafialové), fungují jako zážehový systém veškerých fyziologických funkcí našeho těla. Nejzdravější je přirozený sluneční svit. Je proto důležité, aby jeho zastoupení v osvětlení interiéru bylo co největší. Dalším krokem by mělo být připodobnit spektrum umělého osvětlení co nejvíce spektru slunečního záření. Světelné podmínky mají například vliv na cirkadiánní rytmus člověka (tj. rytmus bdění a spánku). Pro osvětlení, které speciálně zahrnuje vědecky podložené obrazové i neobrazové parametry mající fyziologický a psychologický vliv na člověka, byl v mezinárodním světelnětechnickém slovníku CIE uveden termín „integrativní osvětlení“ (integrative lighting). 

Důležitým aspektem je estetická kvalita interiéru budovy a pozitivní estetické stimulace. Hodnotí se, zda jsou součástí prostor v interiéru nebo exteriéru budovy umělecká díla. Mělo by se jednat o originální umělecká díla (výtvarná, sochařská, audiovizuální), případně kopie respektovaných tvůrců. 

Mezi další hodnotící relaxační stimuly patří vjemy zvuku, vůní a pocitů, které dopomáhají k psychické stabilizaci. Posoudí se, zda jsou jednotlivé prvky v objektu přítomny a dostupné pro většinu uživatelů. Kredity KKOM.PS lze udělit, pokud má daný prvek k dispozici v dostatečné kapacitě alespoň 80 % uživatelů. Jde-li o duševní práci, dochází při použití uklidňujících vůní k výraznému zlepšení produktivity práce. Druhy vůní musí být přizpůsobeny druhu práce, jelikož jejich účinky se mohou lišit („A study of “fragrance” on working environment characteristics in VDT work activities“, Mitsuyuki Kawakami, Shinichi Aoki and Takao Ohkubo). 

Nabízejí se i další možnosti pozitivní stimulace v budově, počítají se kredity za každé takové opatření.

 

Tab. KOM.PS.1: Hodnocení vizuální pozitivní stimulace

Prvek pozitivní stimulace pro společné / pobytové prostory

Kredity KKOM.PS

Integrativní osvětlení

+1

Umělecká díla v interiéru nebo exteriéru

+1

Pozitivní akustické nebo čichové vjemy

+1

Existence akustického soukromí

+1

Návrh interiéru byl zpracován interiérovým specialistou

+1

V rámci řešení interiéru jsou akcentovány hodnotné přírodní materiály (např. masivní dřevo, jílové omítky, další přírodní materiály)

+1

V rámci řešení interiéru jsou akcentovány recyklované a recyklovatelné materiály

+1

Další možnosti pozitivní stimulace v budově

+1

Maximálně je možné přidělit 10 kreditů KKOM.PS.

Modul KOM.RA - Relaxační plochy v administrativní budově

Hodnocení vnitřních relaxačních ploch v administrativní budově posuzuje šíři nabídky relaxačních ploch, ať už privátních nebo společných pro pracovníky v budově. Za každou takovouto relaxační plochu je bodové hodnocení. Nejedná se však o úložné prostory nebo plochy patřící do veřejného prostranství. Do této části také nespadají prostory, pro které je plánováno komerční využití či jiná forma pronájmu s nebytovým účelem.

Mezi hodnocené prostory se řadí např. bazén, sauna, posilovna nebo prostor pro jinou fyzickou aktivitu, střešní terasa, atrium, společná terasa, dílna nebo jiný společný relaxační prostor. Dle projektové dokumentace se určí výčet těchto ploch a za každou takovouto plochu je bodové hodnocení. Výsledné kredity KKOM.RA se přidělí na základě Tab. KOM.RA.1 .

Tab. KOM.RA.1: Relaxační plochy v administrativní budově.

Typy společných relaxačních ploch Kredity KKOM.RA
Společný bazén +10
Relaxační plochy společné venkovní – venkovní balkon, lodžie, terasa, atrium, střešní terasa přístupná pro všechny pracovníky +3
Relaxační plochy privátní venkovní – venkovní balkon, lodžie, terasa, atrium, střešní terasa přístupná z vyhrazených pracovních míst (kancelář vedoucích pracovníků atp.) +3
Společné venkovní relaxační plochy pro sportovní vyžití – posilovna, sauna, lezecká stěna atp. +3
Společné vnitřní relaxační plochy pro sportovní vyžití – posilovna, sauna, lezecká stěna atp. +3
Společné vnitřní relaxační plochy pro tichou relaxaci – čítárna, studovna, knihovna atp. +3
Společné vnitřní relaxační plochy pro společenskou relaxaci – denní místnost, kuchyňka s možností posezení atp. +3

 

Modul KOM.RB - Relaxační plochy společné a ve výlučném užívání bytové jednotky

Cílem hodnocení je vyhodnotit nabídku relaxačních ploch v rodinném nebo bytovém domě. Jedná se buď o relaxační plochy ve výlučném užívání bytové jednotky nebo společné relaxační plochy v rámci bytového domu. Nejedná se o úložné prostory nebo plochy patřící do veřejného prostranství.

Hodnocení venkovních relaxačních ploch ve výlučném užívání bytových jednotek posuzuje četnost výskytu bytů s těmito relaxačními plochami. Vyhodnocení je provedeno dle Tab. KOM.RB.1 a Tab. KOM.RB.2. Kvalita relaxačních ploch je dána příslušnou váhou.

Tab. KOM.RB.1: Relaxační plochy ve výlučném užívání bytových jednotek.

Položka Četnost Poměr zastoupení Váha KVB
n p = n / PB* v p · v
Venkovní relaxační prostor, např. předzahrádka, střešní terasa, venkovní terasa, atrium atp. o ploše ≥ 12 m2 ve výlučném užívání bytové jednotky.    

1

 

 
Venkovní relaxační prostor, např. předzahrádka, střešní terasa, venkovní terasa, atrium atp. o ploše menší než 12 m2 ve výlučném užívání bytové jednotky.     0,8  
Venkovní relaxační prostor, např. balkon, lodžie atp. přímo přístupný z hlavní obytné místnosti a umožňující stolování pro všechny uživatele bytové jednotky ve výlučném užívání bytové jednotky s plochou ≥ 1,2 m2 na jednu stolující osobu.     0,8  
Venkovní relaxační prostor, např. balkon, lodžie atp. přístupný z jiné než hlavní obytné místnosti nebo nesplňující podmínku pro stolování pro všechny uživatele bytové jednotky, tj. s plochou menší než 1,2 m2 na jednu stolující osobu.     0,5  
Celkem  

*PB je celkový počet bytových jednotek v objektu.

 

Metodika nerozlišuje počet balkonů, teras, lodžií, nebo zahrádek u jednoho bytu – pokud má jednotka například více balkonů, pak se to v hodnocení neprojeví. Rozlišuje se ale charakter a kvalita venkovního relaxačního prostoru. Pokud má byt balkon i terasu, pak se byt řadí pouze do skupiny s vyšší váhou „v“ tzn. „bytová jednotka s terasou“.

Pro započtení venkovních prostor náležících k bytovým jednotkám musí být naplněny požadavky na jejich minimální plochu, aby bylo umožněno plnohodnotné stolování pro všechny osoby v bytové jednotce, tj. 1,2 m2/osobu.

Hodnocení společných vnitřních relaxačních ploch posuzuje šíři nabídky pro relaxační plochy sdílené v rámci bytového domu a přístupné ze spolčených prostor. Tyto prostory nesmí být ve výlučném užívání žádné z bytových jednotek. Za každou takovouto relaxační plochu je bodové hodnocení. Tyto prostory se započítávají i pokud má budova pouze jednu bytovou jednotku.

Mezi hodnocené prostory se řadí např. bazén, sauna, posilovna, střešní terasa, atrium, společná terasa, dílna nebo jiný společný relaxační prostor. Dle projektové dokumentace se určí výčet těchto ploch a za každou takovouto plochu je bodové hodnocení. Výsledné kredity KKOM.RB se přidělí na základě Tab. KOM.RB.2.

 

Tab. KOM.RB.2: Určení výsledného počtu kreditů KKOM.RB

Hodnocení podle výskytu bytů s jednotlivými vnějšími prostory KVB Kredity KKOM.RB
 KVB ≤ 0,4 0
 KVB ≥ 0,9 10
Typy společné relaxační plochy    
Společný bazén, koupací jezírko ap.  +10
Společná sauna, posilovna, venkovní nebo vnitřní sportovní plocha, střešní terasa, atrium, terasa, dílna, pěstitelská nebo okrasná zahrádka nebo jiný společný relaxační prostor +3

Kreditové hodnocení pro mezilehlé hodnoty KVB lze interpolovat.

Modul KOM.UB - Úložné prostory společné a ve výlučném užívání bytové jednotky

Uživatelská kvalita budov pro bydlení je do velké míry určována i kvalitou úložných prostor. Kritérium hodnotí úložné prostory v rámci bytové jednotky, úložné prostory mimo bytovou jednotku a společné úložné prostory v rámci domu.

Úložné prostory ve vstupních partiích bytové jednotky hodnotí míru komfortu a provozně přijatelného řešení z hlediska možností umístění úložných prostor, např. šatních skříní a jiných odkládacích ploch.

Tab. KOM.UB.1: Úložné prostory ve vstupních partiích bytové jednotky.

Typy úložných prostor ve vstupních partiích bytové jednotky

Kredity KKOM.UB.1

Plocha šířky 0,6 m o délce ≥ 1,0 m/os. v bytě

5

Plocha šířky 0,6 m o délce ≥ 0,5 a < 1,0 m/os. v bytě

4

Odkládací plocha na stěně na celou výšku vstupního prostoru o šířce min 0,6 m/os. v bytě

3

 

Úložné prostory v ostatních částech bytu mimo obytné místnosti hodnotí míru komfortu a provozně přijatelného řešení z hlediska možností umístění úložných prostor, např. šatních skříní a jiných odkládacích ploch.

Tab. KOM.UB.2: Úložné prostory v ostatních prostorách bytu mimo obytné místnosti.

Typy úložných prostor v ostatních prostorách bytu mimo obytné místnosti

Kredity KKOM.UB.2

Plocha šířky 0,6 m o délce ≥ 1,0 m/os. v bytě

5

Plocha šířky 0,6 m o délce ≥ 0,5 a < 1,0 m/os. v bytě

4

 

Úložné a skladovací prostory mimo bytovou jednotku ve výlučném užívaní bytové jednotky, jako např. sklepní kóje, sklepy, venkovní sklady atd. představují vysokou užitnou hodnotu pro uživatele. Bodové hodnocení je za každý stavebně oddělený sklep nebo oddělenou kóji v domě.

Tab. KOM.UB.3: Úložné prostory mimo vlastní bytovou jednotku.

Typy úložných prostor mimo bytovou jednotku ve výlučném užívaní k bytové jednotce

Kredity KKOM.UB.3

Stavebně oddělený sklep nebo komora v bytovém domě nebo jako venkovní sklad ve výlučném užívání bytové jednotky o velikosti ≥ 5 m2

5

Stavebně oddělený sklep nebo komora v bytovém domě nebo jako venkovní sklad ve výlučném užívání bytové jednotky o velikosti ˂ 5 m2

4

Sklepní kóje v bytovém domě nebo ve venkovním skladu ve výlučném užívání bytové jednotky o velikosti ≥ 5 m2

3

Sklepní kóje v bytovém domě nebo ve venkovním skladu ve výlučném užívání bytové jednotky o velikosti ˂ 5 m2

2

V objektu nejsou vytvořeny žádné sklepní kóje nebo skladové prostory ve výlučném užívání bytové jednotky

0

 

Kreditové hodnocení KKOM.UB.3 se stanovuje pro všechny bytové jednotky. Pokud není hodnocení všech jednotek shodné (např. sklepní kóje není k dispozici všem jednotkám), stanoví se kreditové hodnocení KKOM.UB.3 aritmetickým průměrem.

Společné úložné a skladovací prostory mimo bytovou jednotku v domě, jako např. společné sklepy, kočárkárny, sušárny atp. představují další možnost skladování. Kreditové hodnocení je za každý takovýto stavebně oddělený prostor v domě.

Tab. KOM.UB.4: Společné úložné prostory v bytovém domě.

Typy společných úložných prostor.

Kredity KKOM.UB.4

Společné úložné a skladovací prostory mimo bytovou jednotku v domě, jako např. společné sklepy, kočárkárny, sušárny o velikosti min. 10 m2. Přidělí se kredit za každý takovýto prostor určený uživatelům budovy (max. 5 kreditů).

+1

 

Výsledné kreditové hodnocení modulu KKOM.UB je součtem jednotlivých dílčích kreditových hodnocení:

KKOM.UB = KKOM.UB.1 + KKOM.UB.2KKOM.UB.3KKOM.UB.4

kde:

KKOM.UB je kreditové ohodnocení úložných prostor společných a ve výlučném užívání bytové jednotky;

KKOM.UB.1 je ohodnocení typů úložných prostor ve vstupních partiích bytové jednotky;

KKOM.UB.2 je ohodnocení typů úložných prostor v ostatních prostorách bytu mimo obytné místnosti;

KKOM.UB.3 je ohodnocení typů úložných prostor mimo bytovou jednotku;

KKOM.UB.4 je ohodnocení typů společných úložných prostor.

 

 

Modul KOM.PU - Kvalita budovy z hlediska potřeb pedagogických pracovníků

Kvalita zázemí pro pedagogické pracovníky vysokou měrou ovlivňuje kvalitu jejich práce. Vzhledem k náročnosti profese učitele na psychiku člověka je velmi důležitá psychohygiena, a tudíž i vhodné prostory, které napomáhají udržovat duševní pohodu pedagogů. Tu ovlivňuje jak kvalita a vybavení samotného místa výkonu práce (učebna, kabinet), tak i kvalita a vhodná místa pro relaxaci, soustředění a přípravu na výuku. Za optimální v budovách pro terciální vzdělávání jsou považovány kabinety pro 1-3 pedagogy doplněné místností pro společné setkávání učitelského sboru (zasedací místnost apod.). V případě, že jsou pedagogové zasídleni po více než 3 osobách v otevřených kancelářích, je vhodné doplnit tzv. relaxační nebo tiché místnosti sloužící k odpočinku, tiché relaxaci nebo soustředěné práci. Ohodnocení se provede dle Tab. KOM.PU.1 – Tab. KOM.PU.4. 

Tab. KOM.PU.1: Kvalita budovy z hlediska zázemí pro pedagogy – kabinety 

Procento učitelů na plný úvazek, kteří mají k dispozici kabinety po maximálně 3 osobách, které umožňují dostatečné soustředění pro přípravu na vyučování 

Kredity KKOM.PU.1 

0 – 25 % 

0 

26 – 50 % 

1 

51 – 75 % 

2 

76 – 100 % 

3 

Tab. KOM.PU.2: Kvalita budovy z hlediska zázemí pro pedagogy – relaxace, setkávání pedagogů, kuchyňka 

Prostory 

Kredity KKOM.PU.2 

V objektu jsou prostory určené pro tichou relaxaci učitelů, odpočinek a soustředěnou práci (klidová místnost, respirium, tichá místnost apod.) – za každou místnost tohoto typu 3 kredity (max. 9 kreditů). 

+3 

V objektu jsou prostory a zařízení pro aktivní relaxaci učitelů (například posilovna, sportovní vyžití – tenisový kurt, hřiště, bazén, dále sauna, vířivka atp.) – za každou místnost nebo zařízení tohoto typu 3 kredity (max. 9 kreditů). 

+3 

V objektu je sborovna, klubovna, zasedací místnost nebo jiná místnost tohoto typu pro společné porady pedagogů. 

+3 

V objektu je kuchyňka pro pedagogy a zaměstnance. 

+3 

 

 

Tab. KOM.PU.3: Kvalita budovy z hlediska zázemí pro pedagogy – skladování pomůcek 

Procento kabinetů pro skladování pomůcek specializovaných předmětů a laboratoří, které jsou v těsné blízkosti specializovaných učeben, tj. na shodném podlaží a do 30 m docházkově 

Kredity KKOM.PU.3 

0 – 25 % 

0 

26 – 50 % 

1 

51 – 75 % 

2 

76 – 100 % 

3 

V současnosti je velká snaha v maximální možné míře začleňovat do běžné výuky studenty se zdravotním a sociálním znevýhodněním (inkluze). V některých případech začlenění těchto studentů vyžaduje přítomnost asistenta pedagogů nebo osobního asistenta studenta. Kvalita provozního řešení se odvíjí mj. od míry a schopnosti naplnění těchto specifických potřeb. 

Tab. KOM.PU.4: Kvalita budovy z hlediska míry naplnění speciálních potřeb pro pedagogy nebo asistenty výuky 

Prostory 

Kredity KKOM.PU.4 

V objektu jsou prostory určené pro asistenty pedagogů nebo osobní asistenty studentů (kabinet, denní místnost apod.) 

+3 

Pro začlenění studentů s fyzickými a psychickými poruchami jsou v budově speciální místnosti (místnosti pro uklidnění apod.) 

+3 

Kreditové ohodnocení kvality budovy z hlediska potřeb pedagogů KKOM.PU se spočte jako: 

KKOM.PU=KKOM.PU.1+KKOM.PU.2+KKOM.PU.3+KKOM.PU.4

 kde: 

KKOM.PUje kreditové ohodnocení kvality budovy z hlediska potřeb pedagogů; 

KKOM.PU.1je ohodnocení kvality budovy z hlediska zázemí pro pedagogy – kabinety; 

KKOM.PU.2je ohodnocení kvality budovy z hlediska potřeb pedagogů – relaxace, setkávání pedagogů, kuchyňka; 

KKOM.PU.3 je ohodnocení kvality budovy z hlediska potřeb pedagogů – skladování pomůcek; 

KKOM.PU.4  je ohodnocení kvality budovy z hlediska míry naplnění speciálních potřeb pro pedagogy nebo asistenty výuky. 

Modul KOM.IU - Kvalita budovy z hlediska možnosti interakce mezi školou a veřejností

Interakce mezi školou a veřejností je u institucí terciárního vzdělávání důležitým společenským aspektem. Může být realizována různou formou, nejčastěji např. formou odborných konferencí, besed, wokrshopů, uměleckých vystoupení, výstav atd. Prostřednictvím těchto akcí pomáhá instituce naplňovat širší společenské poslání. Je proto nanejvýš vhodné, aby byla připravena stavebně technická řešení, která tyto aktivity umožní. 

Pro tyto příležitosti a aktivity je žádoucí vytvořit vhodný multifunkční prostor včetně odpovídajícího zázemí. Jako optimální se jeví např. možnosti: 

 • využití vstupní haly (při vhodném provozním řešení); 
 • multifunkční využití menzy, jídelny včetně zázemí kuchyně; 
 • vlastní prostor pro tyto aktivity – multifunkční kinosál atd.; 
 • využití sportovního zázemí (při vhodném provozním řešení a dostupném zázemí). 

Obdobným způsobem je možno řešit venkovní multifunkční prostor, např. formou: 

 • venkovního amfiteátru (krytého nebo otevřeného) uměle zbudovaného nebo využívajícího topografie terénu; 
 • venkovního pódia (krytého nebo otevřeného) uměle zbudovaného nebo využívajícího topografie terénu; 
 • jiného prostoru pro společná setkávání. 

Ohodnocení venkovní multifunkční prostory se provede podle Tab. KOM.IU. 

Tab. KOM.IU: Vnitřní a venkovní multifunkční prostor 

Hodnocení multifukčních prostor 

Kredity KKOM.IU 

Vnitřní prostory 

V objektu existuje vnitřní multifunkční prostor umožňující interakci mezi školou a veřejností 

+3 

Vnitřní multifunkční prostor je logicky napojen na hlavní vstup do školy a nedochází tak k nežádoucímu mísení provozů 

+1 

Prostor je vybaven alespoň jedním chytrým interiérovým řešením, které vyhovuje multifunkčnímu provozu (schodiště využitelné jako hlediště, interiérový schod využitelný jako jeviště, prvky pro vystavení a zavěšení výtvarných prací atp.) 

+1 

Existuje přímá provozní vazba multifunkčního prostoru na hygienické zázemí pro návštěvníky 

+1 

Existuje přímá provozní vazba multifunkčního prostoru na zázemí menzy, školní jídelny nebo kuchyňky pro možnost cateringových služeb 

+1 

Venkovní prostory 

V rámci areálu školy existuje venkovní multifunkční prostor umožňující interakci mezi školou a veřejností 

+3 

Venkovní multifunkční prostor je logicky napojen na hlavní vstup do budovy 

+2 

Prostor je vybaven zázemím (např. sklad venkovního nábytku, sklad venkovní audio a video techniky apod.) 

+1 

Prostor je vybaven speciálním technickým systémem pro venkovní aktivity např. 

venkovní osvětlení, ozvučení apod. 

+1 

Existuje přímá provozní vazba multifunkčního prostoru na hygienické zázemí pro návštěvníky 

+1 

Existuje přímá provozní vazba multifunkčního prostoru na možnost cateringových služeb 

+1 

Modul KOM.MU - Kvalita budovy z hlediska možností využití pro mimoškolní činnost

Škola jako vzdělávací instituce je důležitým prvkem ve společnosti. Je nanejvýš vhodné využít její potenciál pro aktivní sociální působení ve vztahu k širší i odborné veřejnosti. Škola má být institucí otevřenou, přístupnou, transparentní, komunikující s veřejností, a především má nabízet své zázemí a vybavení k využití pro širší veřejnost i pro komerční aktivity případně spolupráci s praxí. Důležité je, aby mimoškolní aktivity nebyly v rozporu se společenským posláním školy. 

Vyšší míra aktivního kontaktu s širší veřejností umožňuje rozšiřování principů udržitelné výstavby, energetických úspor, kvalitního vnitřního prostředí, zdravého životního stylu a z tohoto pohledu je třeba využití zázemí školy pro veřejnost podporovat. Škola pak může z těchto aktivit čerpat i ekonomické benefity. 

Předpokládá se využití speciálních prostorů školy pro odbornou činnost a spolupráci s praxí (vědeckovýzkumnou i komerční), sportovní účely (tělocvičny, venkovní sportoviště, bazény apod.), pro tvůrčí činnost (dílny, výtvarné dílny, fotokomory), pro vzdělávání veřejnosti (jazykové, počítačové či jiné specializované učebny apod.), pro společenské, kulturní a vzdělávací akce jako jsou výstavy, konference, workshopy, semináře (využití a pronájem multifukčních prostorů včetně techniky a zázemí, kinosálů, audio místností atd.). 

Předpokládá se možné využití prostorů školy těmito skupinami: 

 • odborná veřejnost a spolupráce s praxí na odborných a vědeckovýzkumných tématech, 
 • spolky a zájmová sdružení, místní samospráva (skauti, šachový kroužek, fotokroužek, rekvalifikační kurzy, koncerty, přednášky, veřejné debaty apod.); 
 • podnikatelské aktivity (pronájem prostor a místností pro jazykové, počítačové a vzdělávací kurzy atp.); 
 • pronájem prostor soukromým subjektům. 

Na druhou stranu je třeba vnímat, že přístup veřejnosti je pro školu jistou zátěží a komplikací, a proto je třeba provozně, stavebně a energeticky takovéto formy využití připravit. 

Jedná se zejména o tato opatření: 

 • provozní a dispoziční členění budovy a jejího areálu na provozní celky, které umožní bezkonfliktní a efektivní provoz vybraných částí budovy, určených pro veřejnost; 
 • návrh energetických systémů budovy tak, aby umožnily dynamický a autonomní provoz vybraných částí budovy z hlediska vytápění, větrání, přípravy TV, tj. aby byla energeticky zajištěna pouze ta část budovy nebo areálů, která je aktuálně využívána; 
 • systém zabezpečení objektu umožňuje provoz vybraných částí budovy a areálu, aniž by byla narušena bezpečnost celé budovy nebo celého areálu. 

Ohodnocení řešení umožňující využití školy pro mimoškolní činnost se přidělí podle Tab. KOM.MU.1. 

Tab. KOM.MU.1: využití školy pro mimoškolní činnost 

Hodnocení využití budovy pro mimoškolní činnost 

Kredity KKOM.MU 

Provozní a stavební úpravy prostor 

Budova je provozně řešena tak, že umožňuje bezkolizní využití vybraných prostor pro veřejnost z hlediska čistého a špinavého provozu školy 

+3 

Prostory v interiéru a exteriéru školy vyčleněné k využití pro veřejnost mají provozní vazbu na odpovídající hygienické zázemí 

+3 

Prostory v interiéru a exteriéru školy vyčleněné k využití pro veřejnost mají provozní vazbu a umožňují využití zázemí školní jídelny, kuchyňky pro catering 

+3 

Budova je provozně a stavebně řešena tak, že umožňuje zónový přístup veřejnosti pouze do vybraných prostor v interiéru a exteriéru školy tak, aby se zamezilo nekontrolovanému pohybu osob po budově 

+3 

Vybrané prostory určené pro využití veřejností jsou navrženy tak, aby umožnily provoz veřejnosti bez omezení – mechanické poškození dospělými osobami při výukových a sportovních aktivitách, ergonomické vybavení prostor umožňuje využití bez omezení (velikost nábytku, prostorové nároky hygienického zázemí apod.) 

+3 

Prostory v interiéru a exteriéru školy vyčleněné k využití umožňují využití osobám se sníženou schopností pohybu a orientace 

+3 

Energetické a technické systémy umožňující využití školy pro mimoškolní činnost 

Energetický koncept budovy (vytápění, chlazení, větrání, příprava TV) umožňuje zónovaný provoz vybraných prostor v interiéru a exteriéru školy určených pro využití veřejností se zajištěním odpovídající kvality vnitřního prostředí (např.  odpolední a večerní využití, prázdninový provoz) 

+3 

Systém zabezpečení objektu umožňuje zónový přístup veřejnosti pouze do vybraných prostor v interiéru a exteriéru školy tak, aby se zamezilo nekontrolovanému pohybu osob po budově 

+3 

Modul KOM.SU - Kvalita budovy z hlediska potřeb studentů

Variabilita uspořádání učeben 

Variabilita uspořádání lavic je přínosem pro různé typy vyučovaných předmětů, které mají různé nároky například na skupinovou spolupráci. Variabilní nábytek by měl umožňovat efektivní uspořádání pro frontální výuku, rozmístění lavic nebo židlí do kruhu či skupinové uspořádání například dvou lavic u sebe. 

Možnost variabilního uspořádání závisí zejména na velikosti a tvaru třídy, dále na typu vybavení. Z hlediska tvaru třídy, resp. poměru stran je možno toto kritérium ovlivnit půdorysnou formou. 

Dle procenta tříd, které toto uspořádání umožňují (P1), se v Tab. KOM.SU.1 určí ohodnocení KKOM.SU.1. 

Tab. KOM.SU.1: Procento kmenových tříd s možností variabilního uspořádání lavic (frontální výuka, uspořádání do kruhu, pracovní skupiny atp.) 

Procento kmenových tříd s možností variabilního uspořádání lavic P1 

Kredity KKOM.SU.1 

0–20 % 

0 

21–30 % 

2 

31–40 % 

4 

41–50 % 

6 

51–60 % 

8 

61–100 % 

10 

 

Zázemí pro studenty a možnosti jejich vyžití během školního dne 

Studenti tráví v budově školy podstatnou část dne. Během výuky je vhodné umožnit jim nabídkou vhodných prostor možnost aktivního odreagování tak, aby do vlastní výuky přicházeli psychicky odpočatí. Součástí takového zařízení musí být i odpovídající hygienické zázemí. 

Ohodnocení zázemí pro žáky a studenty v interiéru se přidělí podle Tab. KOM.SU.2. 

Tab. KOM.SU.2: Zázemí pro studenty v interiéru budovy 

Položka 

Kredity KKOM.SU.2 

Nabídka fyzického vyžití, např. formou tělocvičny, posilovny, bazénu atd. – za každý prostor 1 kredit (max. 5 kreditů) 

+1 

Klidová zóna pro soustředění a studium (např. školní knihovna, čítárna, studovna, respirium apod.) – za každý prostor 1 kredit (max. 5 kreditů) 

+1 

 

Podobně je možno vhodně doplnit parter areálu školy o prvky umožňující aktivní vyžití mezi výukovými bloky, či možnost relaxace a odpočinku. Ohodnocení venkovního zázemí pro studenty v parteru budovy a areálu školy se přidělí podle Tab. KOM.SU.3. 

Tab. KOM.SU.3: Zázemí pro studenty v parteru budovy a v areálu školy 

Položka 

Kredity KKOM.SU.3 

Prostor je vybaven mobiliářem – za každý prvek 1 kredit (max. 5 kreditů): 

 pro pohybové a fyzické aktivity (lezecká stěna, venkovní cvičení apod.) 

+1 

 pro relaxaci a odpočinek (lavičky, lehátka apod.) 

+1 

Provozně je bezkonfliktně řešeno napojení exteriéru na šatny a WC, umývárny atd. 

+1 

 

Speciální výukové formy a prostory 

V současnosti je snaha rozšířit standardní formy výuky o nové přístupy. Netradiční formy výuky zvyšují míru vstřebávání velkého množství informací, pro žáky a studenty s poruchami vnímání a soustředění mohou představovat důležité podněty. Nejedná se však o speciální oborové učebny speciálně zaměřených škol, ale o nadstandardní a alternativní prostory. 

Vzhledem k rychlému vývoji společnosti, techniky, přístrojového vybavení i nových forem výuky není smyslem předepisovat konkrétní opatření. Cílem tohoto kritéria je vyčlenit prostorovou rezervu pro tyto formy výuky a náplň těchto prostor v čase měnit dle aktuálních požadavků, tendencí vývoje, či zaměření školy. Může se jednat o prostory nabízející využití např. formou kinosálu, audio místnosti, multimediální místnosti, fotokomory atd. 

Studenti potřebují prostory pro týmovou práci. Pozitivně se hodnotí vytvoření rezervačního systému učeben nebo místností přístupného nejen pro zaměstnance ale i pro studenty. Přístupová práva do různých místností lze řešit přes elektronicky řízený přístup (čipy, mobilní aplikace atd.). 

Ohodnocení speciální výukové formy a prostory se přidělí podle Tab. KOM.SU.4. 

Tab. KOM.SU.4: Speciální výukové formy a prostory 

Položka 

Kredity KKOM.SU.4 

Učebny mají taková opatření, která umožní efektivní zatemnění pro využití videotechniky (zatemňující žaluzie, rolety, závěsy atd., možno kombinovat se stínícími opatřeními zamezující nežádoucí solární zisky, jako např. venkovní žaluzie atd.) 

+1 

V budově je vyčleněna místnost pro speciální formy výuky – za každou místnost 1 kredit (max. 5 kreditů) 

+1 

Rezervační systém místností nebo učeben přístupný pro studenty* 

+1 

Elektronicky řízený přístup do místností nebo učeben (čipové karty, mobilní aplikace atd.) * 

+1 

*Kredity se přidělují pouze v případě, je-li prokázáno, že počet prostorů daného typu odpovídá úměrně počtu studentů a provoznímu schématu hodnocené budovy vysoké školy. 

Úložné prostory pro pomůcky studentů  

Uživatelská kvalita budovy je do velké míry určována kvalitou úložných prostor. Studenti potřebují prostory pro uložení svých prací (modelů atd.). Skladovací prostory musí být zabezpečeny. Výhodou mohou být elektronické systémy (čipy, mobilní aplikace atd.). 

Tab. KOM.SU.5: Úložné prostory pro pomůcky studentů 

Uzamykatelné skříňky nebo skladovací místnost pro % studentů 

Kredity KKOM.SU.5 

0-25 % 

0 

26-50 % 

1 

51-75 % 

2 

76-100 % 

3 

 

Koncept „Zdravá škola“ 

Škola sehrává důležitou úlohu nejen v oblasti samotného vzdělávání a rozvoje osobnosti, ale také ve tvorbě návyků podporujících zdravý životní styl. Koncept „Zdravé školy“ představuje soubor stavebních opaření inspirujících zdravý životní styl. Ohodnocení podpory zdravého životního stylu se přidělí podle Tab. KOM.SU.6. 

Tab. KOM.SU.6: Soubor stavebních opatření podporujících zdravý životní styl 

Položka 

Kredity KKOM.SU.6 

Na chodbách a v areálu školy jsou instalována pítka umožňující dodržování pitného režimu 

+1 

V prostorách školy je prostorová rezerva na zřízení biometrického koutku umožňujícího sledování osobních hodnot BMI 

+1 

V rámci areálu školy je vymezen prostor pro pěstitelskou, zahradní nebo chovatelskou činnost 

+1 

 

Inovace – „School as a Teaching Tool“ 

Škola jako vzdělávací instituce je klíčovým prvkem vzdělávacího systému. Z tohoto pohledu je nanejvýš vhodné, aby i budova samotná a její řešení jak po stránce estetické, tak po stránce technické rozvíjelo vzdělávání v humanitních i technických směrech. Technické řešení budovy nebo jejích částí jak z hlediska volby konstrukčního, technologického řešení a volby stavebních materiálů, tak z hlediska volby systémů TZB pro vytápění, chlazení, ohřev TV, větrání, využití OZE, nakládání s odpady apod. by mělo: 

 • odrážet nejnovější poznatky a trendy v dané oblasti; 
 • být realizováno tak, aby bylo možno prezentovat, vysvětlovat a komentovat tyto systémy v rámci výukového procesu; 
 • umožnit návštěvníkům školy vnímat použité technologie a použitá řešení jako inspiraci. 

Formy naplnění hesla „School as a Teaching Tool“ mohou být různé, může se jednak např. o odhalení části konstrukčního a materiálového řešení s vysvětlujícím popisem, viditelné a komentované systémy TZB, viditelná technická místnost, informační systémy prezentující aktuální spotřebu a produkci energie atd. Tento přístup klade vyšší nároky na zpracování projektu i na kvalitu vlastního provedení na stavbě tak, aby zpracování těchto systémů bylo kultivované, vizuálně atraktivní a mělo estetickou hodnotu, tj. aby systémy byly dobře prezentovatelné. Důležité je doplnit prezentované systémy vysvětlujícím popisem. 

Ohodnocení využití prvků budovy v edukativním procesu se přidělí podle Tab. KOM.SU.7. 

Tab. KOM.SU.7: Využití technických systémů a konstrukčních prvků budovy v rámci edukativního procesu 

Položka 

Kredity KKOM.SU.7 

Možnost třídění odpadu v prostorách školy (třídy, chodby), včetně vysvětlení procesu nakládání s odpady, recyklace atd. 

+1 

Ukazatel aktuální spotřeby energie 

+1 

Ukazatel aktuální produkce energie (např. z fotovoltaiky, fototermiky, větrné turbíny, vodního zdroje atd.) 

+1 

Ukazatel využití dešťové vody pro provoz školy 

+1 

Pohledově přístupná a vizuálně atraktivní řešení technických systémů budovy 

+1 

Pohledově přístupná a vizuálně atraktivní řešení zelené střechy s vysvětlujícím komentářem 

+1 

Viditelné nosné konstrukce a konstrukční řešení na bázi dřeva, přírodních materiálů, recyklovaných či jiných pokročilých materiálů opatřené vysvětlujícím popisem a komentářem * 

+1 

Kompostéry na zahradě 

+1 

Stavební příprava pro realizaci biokoutku – rybičky, králíci, křečci, rostliny… 

+1 

Vizualizace systémů TZB a použitých moderních technologií včetně vysvětlujícího popisu a komentáře zahrnujícího např. vyznačené toky energií, popisy strojů a zařízení atd. 

+1 

Souhrnná prezentace dobrých řešení budovy, TZB atd. např. formou posterů, modelu, videa atd. v hlavních prostorách školy 

+1 

* řešeno zejména v souvislosti se zaměřením školy, resp. s odborným zaměřením školy na 3. stupni 

Kreditové ohodnocení kvality budovy z hlediska potřeb žáků a studentů KKOM.SU se spočte jako: 

KKOM.SU=KKOM.SU.1+ KKOM.SU.2+ KKOM.SU.3+KKOM.SU.4+KKOM.SU.5+KKOM.SU.6+KKOM.SU.7

 

kde: 

KKOM.SUje kreditové ohodnocení kvality budovy z hlediska potřeb studentů škol terciárního vzdělávání; 

KKOM.SU.1 je ohodnocení procenta kmenových tříd s možností variabilního uspořádání lavic; 

KKOM.SU.2je ohodnocení zázemí pro studenty v interiéru budovy; 

KKOM.SU.3  je ohodnocení zázemí pro studenty v parteru budovy a v areálu školy; 

KKOM.SU.4  je ohodnocení speciálních výukových forem a prostor; 

KKOM.SU.5je ohodnocení nabídky úložných prostor pro pomůcky studentů; 

KKOM.SU.6  je ohodnocení stavebních opatření podporujících zdravý životní styl; 

KKOM.SU.7  je ohodnocení využití technických systémů a konstrukčních prvků budovy v edukativního procesu. 

Modul KOM.ZU - Kvalita budovy z hlediska potřeb výzkumných a nepedagogických pracovníků a dalších zaměstnanců

Kvalita zázemí pro výzkumné a nepedagogické pracovníky a další zaměstnance institucí pro terciární vzdělávání vysokou měrou ovlivňuje kvalitu jejich práce. Je důležité zajistit odpovídající technické, hygienické a relaxační zázemí, tak aby bylo možno požadovat nejvyšší kvalitu práce. Kredity za řešení z hlediska jejich potřeb KKOM.ZU se přidělí podle Tab. KOM.ZU.1 a Tab. KOM.ZU.2. 

Hodnotí se jednak nabídka relaxačních ploch (v principu odpovídá hodnocení pro nabídku relaxačních ploch s administrativních budovách) a specifických požadavků pro technický personál školy.  

Hodnocení vnitřních relaxačních ploch posuzuje šíři nabídky relaxačních ploch, ať už privátních nebo společných pro pedagogické, výzkumné i nepedagogických pracovníky i dalších zaměstnance. Za každou takovouto relaxační plochu je bodové hodnocení. Nejedná se však o úložné prostory nebo plochy patřící do veřejného prostranství. Do této části také nespadají prostory, pro které je plánováno komerční využití či jiná forma pronájmu s nebytovým účelem. 

Mezi hodnocené prostory se řadí např. bazén, sauna, posilovna nebo prostor pro jinou fyzickou aktivitu, střešní terasa, atrium, společná terasa, dílna nebo jiný společný relaxační prostor. Dle projektové dokumentace se určí výčet těchto ploch a za každou takovouto plochu je bodové hodnocení. 

Tab. KOM.ZU.1: Relaxační plochy v budovách terciárního vzdělávání. 

Typy společných relaxačních ploch 

Kredity KKOM.ZU.1 

Společný bazén 

+10 

Relaxační plochy společné venkovní – venkovní balkon, lodžie, terasa, atrium, střešní terasa přístupná pro všechny pracovníky 

+3 

Relaxační plochy privátní venkovní – venkovní balkon, lodžie, terasa, atrium, střešní terasa přístupná z vyhrazených pracovních míst (kancelář vedoucích pracovníků atp.) 

+3 

Společné venkovní relaxační plochy pro sportovní vyžití – posilovna, sauna, lezecká stěna atp. 

+3 

Společné vnitřní relaxační plochy pro sportovní vyžití – posilovna, sauna, lezecká stěna atp. 

+3 

Společné vnitřní relaxační plochy pro tichou relaxaci – čítárna, studovna, knihovna atp. 

+3 

Společné vnitřní relaxační plochy pro společenskou relaxaci – denní místnost, kuchyňka s možností posezení atp. 

+3 

 

Tab. KOM.ZU.2: Kvalita budovy z hlediska potřeb ostatního personálu školy 

Prostory 

Kredity KKOM.ZU.2 

Personál správy budovy (uklízečky, ostraha, recepční, vrátný atp.) mají vlastní prostor pro převlečení – šatnu s hygienickým zázemím 

+3 

Personál správy budovy (uklízečky, ostraha, recepční, vrátný atp.) mají k dispozici kuchyňku (ideálně společně s pedagogy, aby docházelo k interakci a komunikaci mezi jednotlivými pracovišti) 

+3 

Personál správy budovy (uklízečky, ostraha, recepční, vrátný atp.) mají vlastní denní místnost a místnost pro shromažďování, porady atd. 

+3 

 

Kreditové ohodnocení kvality budovy vysoké školy z hlediska potřeb výzkumných a nepedagogických pracovníků a dalších zaměstnanců KKOM.ZU se spočte jako: 

KKOM.ZU=KKOM.ZU.1+ KKOM.ZU.2

kde: 

KKOM.ZU je kreditové ohodnocení kvality budovy vysoké školy z hlediska potřeb výzkumných a nepedagogických pracovníků a dalších zaměstnanců; 

KKOM.ZU.1 je ohodnocení relaxačních ploch v budovách terciárního vzdělávání; 

KKOM.ZU.2 je ohodnocení z hlediska potřeb ostatního personálu školy. 

Modul KOM.PD - Kvalita budovy z hlediska potřeb pedagogů

Kvalita zázemí pro pedagogy vysokou měrou ovlivňuje kvalitu jejich práce. Vzhledem k náročnosti profese učitele na psychiku člověka je velmi důležitá psychohygiena, a tudíž i vhodné prostory, které napomáhají udržovat duševní pohodu pedagogů. Tu ovlivňuje jak kvalita a vybavení samotného místa výkonu práce (učebna), tak i kvalita a vhodná místa pro relaxaci, soustředění a přípravu na výuku. Za optimální na základních a středních školách jsou považovány kabinety pro 2–3 pedagogy doplněné místností pro společné setkávání učitelského sboru (sborovna, klubovna, zasedací místnost apod.). V případě, že jsou pedagogové zasídleni po více než 3 osobách v kabinetech, je vhodné doplnit tzv. relaxační nebo tiché místnosti sloužící k odpočinku, tiché relaxaci nebo soustředěné práci. Ohodnocení se provede dle Tab. KOM.PD.1 – Tab. KOM.PD.4.

Tab. KOM.PD.1: Kvalita budovy z hlediska zázemí pro pedagogy – kabinety

Procento učitelů na plný úvazek, kteří mají k dispozici kabinety po maximálně 3 osobách, které umožňují dostatečné soustředění pro přípravu na vyučování Kredity KKOM.PD.1
0 – 25 % 0
26 – 50 % 1
51 – 75 % 2
76 – 100 % 3

Tab. KOM.PD.2: Kvalita budovy z hlediska zázemí pro pedagogy – relaxace, setkávání pedagogů, kuchyňka

Prostory Kredity KKOM.PD.2
V objektu jsou prostory určené pro tichou relaxaci učitelů, odpočinek a soustředěnou práci (klidová místnost, respirium, tichá místnost apod.) – za každou místnost tohoto typu 3 kredity (max. 9 kreditů). +3
V objektu jsou prostory a zařízení pro aktivní relaxaci učitelů (například posilovna, sportovní vyžití – tenisový kurt, hřiště, bazén, dále sauna, vířivka atp.) – za každou místnost nebo zařízení tohoto typu 3 kredity (max. 9 kreditů). +3
V objektu je sborovna, klubovna, zasedací místnost nebo jiná místnost tohoto typu pro společné porady pedagogů. +3
V objektu je kuchyňka pro pedagogy a zaměstnance. +3

Tab. KOM.PD.3: Kvalita budovy z hlediska zázemí pro pedagogy – skladování pomůcek

Procento kabinetů pro skladování pomůcek specializovaných předmětů, které jsou v těsné blízkosti specializovaných učeben, tj. na shodném podlaží a do 30 m docházkově Kredity KKOM.PD.3
0 – 25 % 0
26 – 50 % 1
51 – 75 % 2
76 – 100 % 3

V současnosti je velká snaha v maximální možné míře začleňovat do běžné výuky žáky se zdravotním a sociálním znevýhodněním (inkluze). V některých případech začlenění těchto dětí vyžaduje přítomnost asistenta pedagogů nebo osobního asistenta dítěte. Kvalita provozního řešení se odvíjí mj. od míry a schopnosti naplnění těchto specifických potřeb.

Tab. KOM.PD.4: Kvalita budovy z hlediska míry naplnění speciálních potřeb pro pedagogy nebo asistenty výuky

Prostory Kredity KKOM.PD.4
V objektu jsou prostory určené pro asistenty pedagogů nebo osobní asistenty studentů (kabinet, denní místnost apod.) +3
Pro začlenění dětí s fyzickými a psychickými poruchami jsou v budově speciální místnosti (místnosti pro uklidnění apod.) +3

Kreditové ohodnocení kvality budovy z hlediska potřeb pedagogů KKOM.PD se spočte jako:

$K_{KOM.PD}=K_{KOM.PD.1}+K_{KOM.PD.2}+K_{KOM.PD.3}+K_{KOM.PD.4}$

kde:

KKOM.PD  je kreditové ohodnocení kvality budovy z hlediska potřeb pedagogů;

KKOM.PD.1  je ohodnocení kvality budovy z hlediska zázemí pro pedagogy – kabinety;

KKOM.PD.2 je ohodnocení kvality budovy z hlediska potřeb pedagogů – relaxace, setkávání pedagogů, kuchyňka;

KKOM.PD.3 je ohodnocení kvality budovy z hlediska potřeb pedagogů – skladování pomůcek;

KKOM.PD.4 je ohodnocení kvality budovy z hlediska míry naplnění speciálních potřeb pro pedagogy nebo asistenty výuky.

Modul KOM.RO - Kvalita školy z hlediska rodičů žáků a možnosti interakce mezi školou a rodinou

Interakce mezi školou a rodinou je důležitým sociálně výchovným prvkem. Může být realizována různou formou, nejčastěji např. formou uměleckých vystoupení žáků pro rodiče a příbuzné, prezentací výtvarných prací, společných setkávání u příležitostí svátků a významných dní ve školním roce atd. Tyto akce jsou důležitým prvkem v životě školy, žáků i rodičů, umožňují nejen vzájemnou interakci mezi školou a rodinou, ale mezi rodiči, žáky i učiteli a zaměstnanci školy navzájem. Je proto nanejvýš vhodné, aby byla připravena stavebně technická řešení, která tyto aktivity umožní.

Pro tyto příležitosti a aktivity je žádoucí vytvořit vhodný multifunkční prostor včetně odpovídajícího zázemí. Jako optimální se jeví např. možnosti:

 • využití vstupní haly (při vhodném provozním řešení);
 • multifunkční využití školní jídelny včetně zázemí kuchyně;
 • vlastní prostor pro tyto aktivity – multifunkční kinosál atd.;
 • využití tělocvičny (při vhodném provozním řešení a dostupném zázemí).

Obdobným způsobem je možno řešit venkovní multifunkční prostor, např. formou:

 • venkovního amfiteátru (krytého nebo otevřeného) uměle zbudovaného nebo využívajícího topografie terénu;
 • venkovního pódia (krytého nebo otevřeného) uměle zbudovaného nebo využívajícího topografie terénu;
 • jiného prostoru pro společná setkávání (venkovní ohniště, gril apod.).

Ohodnocení venkovní multifunkční prostory se provede podle Tab. KOM.RO.1.

Tab. KOM.RO.1: Vnitřní a venkovní multifunkční prostor

Hodnocení multifukčních prostor Kredity KKOM.RO
Vnitřní prostory
V objektu existuje vnitřní multifunkční prostor umožňující interakci mezi školou a rodinou formou prezentace výsledků školní činnosti rodičům (besídky, školní představení, výstavy výtvarných a odborných prací žáků atd.) +3
Vnitřní multifunkční prostor je logicky napojen na hlavní vstup do školy a nedochází tak k nežádoucímu mísení provozů +1
Prostor je vybaven alespoň jedním chytrým interiérovým řešením, které vyhovuje multifunkčnímu provozu (schodiště využitelné jako hlediště, interiérový schod využitelný jako jeviště, prvky pro vystavení a zavěšení výtvarných prací atp.) +1
Existuje přímá provozní vazba multifunkčního prostoru na hygienické zázemí pro návštěvníky +1
Existuje přímá provozní vazba multifunkčního prostoru na zázemí školní jídelny nebo kuchyňky pro možnost cateringových služeb +1
Venkovní prostory
V rámci areálu školy existuje venkovní multifunkční prostor umožňující interakci mezi školou a rodinou formou prezentace výsledků školní činnosti rodičům (besídky, školní představení, výstavy výtvarných a odborných prací žáků atd.) +3
Venkovní multifunkční prostor je logicky napojen na hlavní vstup do školy, je umístěn v rámci areálu a je oplocen a je zabráněno přístupu cizích osob stejně jako nekontrolovanému pohybu dětí +2
Prostor je vybaven zázemím (např. sklad venkovního nábytku, sklad venkovní audio a video techniky apod.) +1
Prostor je vybaven speciálním technickým systémem pro venkovní aktivity např.

venkovní osvětlení, ozvučení apod.

+1
Existuje přímá provozní vazba multifunkčního prostoru na hygienické zázemí pro návštěvníky +1
Existuje přímá provozní vazba multifunkčního prostoru na možnost cateringových služeb +1

Modul KOM.SP - Kvalita budovy z hlediska možností využití pro mimoškolní činnost

Škola jako vzdělávací instituce je důležitým prvkem ve společnosti. Je nanejvýš vhodné využít její potenciál pro aktivní sociální působení, a to jak ve vztahu k rodičům dětí, tak ve vztahu k širší veřejnosti. Škola má být institucí otevřenou, přístupnou, transparentní, komunikující s veřejností, a především má nabízet své zázemí a vybavení k využití pro širší veřejnost v mimoškolním období (odpolední a večerní hodiny, dny pracovního klidu a volna, prázdniny apod.). Důležité je, aby mimoškolní aktivity nebyly v rozporu se společenským posláním školy.

Vyšší míra aktivního kontaktu s širší veřejností umožňuje rozšiřování principů udržitelné výstavby, energetických úspor, kvalitního vnitřního prostředí, zdravého životního stylu a z tohoto pohledu je třeba využití zázemí školy pro veřejnost podporovat. Škola pak může z těchto aktivit čerpat i ekonomické benefity.

Předpokládá se využití speciálních prostorů školy pro sportovní účely (tělocvičny, venkovní sportoviště, bazény apod.), pro tvůrčí činnost (dílny, výtvarné dílny, fotokomory), pro vzdělávání veřejnosti (jazykové, počítačové učebny, běžné nekmenové třídy pro výukové aktivity apod.), pro společenské, kulturní a vzdělávací akce jako jsou výstavy, konference, workshopy, semináře (využití a pronájem multifukčních prostorů včetně techniky a zázemí, kinosálů, audio místností atd.).

Předpokládá se možné využití prostorů školy těmito skupinami:

 • spolky a zájmová sdružení, místní samospráva (skauti, šachový kroužek, fotokroužek, rekvalifikační kurzy, koncerty, přednášky, veřejné debaty apod.);
 • podnikatelské aktivity (pronájem prostor a místností pro jazykové, počítačové a vzdělávací kurzy atp.);
 • pronájem sportovišť privátním subjektům.

Na druhou stranu je třeba vnímat, že přístup veřejnosti mimo výukovém období je pro školu jistou zátěží a komplikací, a proto je třeba provozně, stavebně a energeticky takovéto formy využití připravit.

Jedná se zejména o tato opatření:

 • provozní a dispoziční členění budovy a jejího areálu na provozní celky, které umožní bezkonfliktní a efektivní provoz vybraných částí budovy, určených pro veřejnost;
 • návrh energetických systémů budovy tak, aby umožnily dynamický a autonomní provoz vybraných částí budovy z hlediska vytápění, větrání, přípravy TV, tj. aby byla energeticky zajištěna pouze ta část budovy nebo areálů, která je aktuálně využívána;
 • systém zabezpečení objektu umožňuje provoz vybraných částí budovy a areálu, aniž by byla narušena bezpečnost celé budovy nebo celého areálu.

Ohodnocení řešení umožňující využití školy pro mimoškolní činnost se přidělí podle Tab. KOM.SP.1.

Tab. KOM.SP.1: využití školy pro mimoškolní činnost

Hodnocení využití budovy pro mimoškolní činnost Kredity KKOM.SP

Provozní a stavební úpravy prostor

Budova je provozně řešena tak, že umožňuje bezkolizní využití vybraných prostor pro veřejnost z hlediska čistého a špinavého provozu školy

+3

Prostory v interiéru a exteriéru školy vyčleněné k využití pro veřejnost mají provozní vazbu na odpovídající hygienické zázemí

+3

Prostory v interiéru a exteriéru školy vyčleněné k využití pro veřejnost mají provozní vazbu a umožňují využití zázemí školní jídelny, kuchyňky pro catering

+3

Budova je provozně a stavebně řešena tak, že umožňuje zónový přístup veřejnosti pouze do vybraných prostor v interiéru a exteriéru školy tak, aby se zamezilo nekontrolovanému pohybu osob po budově

+3

Vybrané prostory určené pro využití veřejností jsou navrženy tak, aby umožnily provoz veřejnosti bez omezení – mechanické poškození dospělými osobami při výukových a sportovních aktivitách, ergonomické vybavení prostor umožňuje využití bez omezení (velikost nábytku, prostorové nároky hygienického zázemí apod.)

+3

Prostory v interiéru a exteriéru školy vyčleněné k využití umožňují využití osobám se sníženou schopností pohybu a orientace

+3

Energetické a technické systémy umožňující využití školy pro mimoškolní činnost

Energetický koncept budovy (vytápění, chlazení, větrání, příprava TV) umožňuje zónovaný provoz vybraných prostor v interiéru a exteriéru školy určených pro využití veřejností se zajištěním odpovídající kvality vnitřního prostředí (např.  odpolední a večerní využití, prázdninový provoz)

+3

Systém zabezpečení objektu umožňuje zónový přístup veřejnosti pouze do vybraných prostor v interiéru a exteriéru školy tak, aby se zamezilo nekontrolovanému pohybu osob po budově

+3

 

Modul KOM.ST - Kvalita budovy z hlediska potřeb žáků a studentů

Variabilita kmenových učeben a jejich prostorová velkorysost jsou známkou jejich kvality a přispívají k vyšší úrovni výuky. Volný prostor ve třídách má své využití jak v rámci výuky, tak během přestávek. Volná plocha mimo lavice může být využívána k alternativní formě výuky, pohybovým aktivitám o přestávkách, pro prezentaci vzorků, výukových pomůcek apod. Volná plocha a možnost zařazovat alternativní formy výuky má význam zejména na nižších stupních výuky. Nároky na volný prostor ve třídách se ve vyšších ročnících snižují, proto se snižuje i procento požadované volné plochy dle vzdělávacího stupně.

Z hlediska rozdílného charakteru výuky na jednotlivých vzdělávacích stupních se využívá v hodnocení modulu rozdělení na 3 vzdělávací stupně:

 • 1. stupeň: 1. až 5. třída základní školy;
 • 2. stupeň: 6. až 9. třída základní školy;
 • 3. stupeň: střední škola.

Hodnocení volného prostoru v kmenových učebnách vychází z celkového počtu kmenových učeben a procenta z nich, které splňují požadavek na minimální volnou plochu při typickém rozestavění lavic pro výuku.

Procento volné plochy i-té třídy Pti se stanoví poměrem volné plochy třídy (A) k celkové ploše třídy (B) – viz vzorec. Do volné plochy se nezapočítávají uličky mezi lavicemi. Do plochy celkové se nezapočítávají plochy obsazené pevně zabudovanými konstrukcemi a například vestavnými skříněmi (viz Obr. KOM.ST.1).

Obr. KOM.ST.1: Příklad vyznačení volné plochy ve třídě (A) a celkové plochy třídy (B)

$P_{ti}=\frac{A_{i}}{B_{i}}\times100%$

kde:

Pti je procento volné plochy třídy [%].

Ai je volná plocha třídy [m2];

Bi je celková plocha třídy [m2];

Tab. KOM.ST.1: Požadované procento volné plochy třídy podle jednotlivých stupňů

Stupeň Minimální požadované procento volné plochy třídy (Amin)
1. stupeň 45 %
2. stupeň 35 %
3. stupeň 25 %

Procento kmenových učeben (P1) s minimální volnou plochou přesahující stanovenou hranici dle stupně se určí podílem počtu tříd přesahující tuto hranici (PA,min) k celkovému počtu kmenových tříd (P).

$P_{1}=\frac{P_{A,min}}{P}\times100%$

kde:

P1 je procento učeben s minimální plochou přesahující stanovenou hranici dle stupně [%];

PA,min je počet tříd přesahujících minimální požadované procento volné plochy třídy;

P je celkový počet kmenových tříd.

Ohodnocení volného prostoru ve třídách se přidělí podle Tab. KOM.ST.2.

Tab. KOM.ST.2: Kreditové hodnocení volného prostoru ve třídách

P1 – procento učeben s podílem volné plochy třídy AAmin Kredity KKOM.ST.1
0 % 0
100 % 10

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.

Variabilita uspořádání učeben

Variabilita uspořádání lavic je přínosem pro různé typy vyučovaných předmětů, které mají různé nároky například na skupinovou spolupráci. Variabilní nábytek by měl umožňovat efektivní uspořádání pro frontální výuku, rozmístění lavic nebo židlí do kruhu či skupinové uspořádání například dvou lavic u sebe.

Možnost variabilního uspořádání závisí zejména na velikosti a tvaru třídy, dále na typu vybavení. Z hlediska tvaru třídy, resp. poměru stran je možno toto kritérium ovlivnit půdorysnou formou.

Dle procenta tříd, které toto uspořádání umožňují (P2), se v Tab. KOM.ST.3 určí ohodnocení KKOM.ST.2.

Tab. KOM.ST.3: Procento kmenových tříd s možností variabilního uspořádání lavic (frontální výuka, uspořádání do kruhu, pracovní skupiny atp.)

Procento kmenových tříd s možností variabilního uspořádání lavic P2 Kredity KKOM.ST.2
0–20 % 0
21–30 % 2
31–40 % 4
41–50 % 6
51–60 % 8
61–100 % 10

 

Zázemí pro žáky a studenty a možnosti jejich vyžití během celého školního dne

Žáci a studenti tráví v budově školy podstatnou část dne. Během výuky je vhodné umožnit jim nabídkou vhodných prostor možnost aktivního odreagování tak, aby do vlastní výuky přicházeli psychicky odpočatí. Zároveň je možno nabídkou těchto prostor řešit problém trávení volného času a odpočinku mezi výukovými bloky (velká přestávka, polední přestávka, volná hodina) a zvýšit tak prevenci proti nekontrolovanému vyžití.

Zejména u žáků na 1. stupni je potřebné nabídnout možnost bezpečného fyzického vyžití, pro žáky vyšších stupňů pak roste potřeba prostorů pro soustředění a studium.

Ohodnocení zázemí pro žáky a studenty v interiéru se přidělí podle Tab. KOM.ST.4.

Tab. KOM.ST.4: Zázemí pro žáky a studenty v interiéru budovy

Položka Kredity KKOM.ST.3
Nabídka bezpečného fyzického vyžití, např. formou vybavené herny, přístupu do tělocvičny, kryté běžecké dráhy, prostoru pro míčové hry – za každý prostor 1 kredit (max. 5 kreditů) +1
Nabídka kreativního prostoru pro odpočinek a osobní rozvoj s volným přístupem (dílna pro výtvarné aktivity, multimediální dílna, audio místnost apod.) – za každý prostor 1 kredit (max. 5 kreditů) +1
Klidová zóna pro soustředění a studium (např. školní knihovna, čítárna, studovna, respirium apod.) – za každý prostor 1 kredit (max. 5 kreditů) +1

 

Podobně je možno vhodně doplnit parter areálu školy o prvky umožňující aktivní vyžití mezi výukovými bloky, či možnost relaxace a odpočinku. Důležité je umožnit žákům a studentům volný pohyb v exteriéru bez bezpečnostních rizik, tj. přepokládá se, že tento prostor je oplocený v rámci areálu školy (zahrada, vnitroblok, atrium…), je zamezeno volnému přístupu cizích osob a prostor je monitorován. Ohodnocení zázemí pro žáky a studenty v parteru budovy a areálu školy se přidělí podle Tab. KOM.ST.5.

Tab. KOM.ST.5: Zázemí pro žáky a studenty v parteru budovy a v areálu školy

Položka Kredity KKOM.ST.4
Stavebně technické řešení budovy a areálu školy umožňuje žákům a studentům volný pohyb v exteriéru bez bezpečnostních rizik +3
Prostor je vybaven mobiliářem odpovídajícím věku žáků a studentů (vzdělávacímu stupni) a tematickému zaměření školy (např. sportovnímu, výtvarnému, zaměření na přírodní vědy atp.) – za každý prvek 1 kredit (max. 5 kreditů):
▪ pro pohybové a fyzické aktivity (prolézačky, lezecká stěna, venkovní cvičení apod.) +1
▪ pro relaxaci a odpočinek (lavičky, lehátka apod.) +1
Provozně je bezkonfliktně řešeno napojení exteriéru na šatny a WC, umývárny atd. +1

 

Speciální výukové formy a prostory

V současnosti je snaha rozšířit standardní formy výuky o nové přístupy. Netradiční formy výuky zvyšují míru vstřebávání velkého množství informací, pro žáky a studenty s poruchami vnímání a soustředění mohou představovat důležité podněty. Nejedná se však o speciální oborové učebny speciálně zaměřených škol, ale o nadstandardní a alternativní prostory.

Vzhledem k rychlému vývoji společnosti, techniky, přístrojového vybavení i nových forem výuky není smyslem předepisovat konkrétní opatření. Cílem tohoto kritéria je vyčlenit prostorovou rezervu pro tyto formy výuky a náplň těchto prostor v čase měnit dle aktuálních požadavků, tendencí vývoje, či zaměření školy. Může se jednat o prostory nabízející využití např. formou kinosálu, audio místnosti, multimediální místnosti, fotokomory atd.

Ohodnocení speciální výukové formy a prostory se přidělí podle Tab. KOM.ST.6.

Tab. KOM.ST.6: Speciální výukové formy a prostory

Položka Kredity KKOM.ST.5
Učebny mají taková opatření, která umožní efektivní zatemnění pro využití videotechniky (zatemňující žaluzie, rolety, závěsy atd., možno kombinovat se stínícími opatřeními zamezující nežádoucí solární zisky, jako např. venkovní žaluzie atd.) +1
V budově je vyčleněna místnost pro speciální formy výuky – za každou místnost 1 kredit (max. 5 kreditů) +1

Koncept „Zdravá škola“

Škola sehrává důležitou úlohu nejen v oblasti samotného vzdělávání a rozvoje osobnosti, ale také ve tvorbě návyků podporujících zdravý životní styl. Koncept „Zdravé školy“ představuje soubor stavebních opaření inspirujících zdravý životní styl. Ohodnocení podpory zdravého životního stylu se přidělí podle Tab. KOM.ST.7.

Tab. KOM.ST.7: Soubor stavebních opatření podporujících zdravý životní styl

Položka Kredity KKOM.ST.6
Na chodbách a v areálu školy jsou instalována pítka umožňující dodržování pitného režimu +1
V prostorách školy je prostorová rezerva na zřízení biometrického koutku umožňujícího sledování osobních hodnot BMI +1
V rámci areálu školy je vymezen prostor pro pěstitelskou, zahradní nebo chovatelskou činnost +1

Inovace – „School as a Teaching Tool“

Škola jako vzdělávací instituce je klíčovým prvkem vzdělávacího systému. Z tohoto pohledu je nanejvýš vhodné, aby i budova samotná a její řešení jak po stránce estetické, tak po stránce technické rozvíjelo vzdělávání v humanitních i technických směrech. Technické řešení budovy nebo jejích částí jak z hlediska volby konstrukčního, technologického řešení a volby stavebních materiálů, tak z hlediska volby systémů TZB pro vytápění, chlazení, ohřev TV, větrání, využití OZE, nakládání s odpady apod. by mělo:

 • odrážet nejnovější poznatky a trendy v dané oblasti;
 • být realizováno tak, aby bylo možno prezentovat, vysvětlovat a komentovat tyto systémy v rámci výukového procesu;
 • umožnit návštěvníkům školy vnímat použité technologie a použitá řešení jako inspiraci.

Formy naplnění hesla „School as a Teaching Tool“ mohou být různé, může se jednak např. o odhalení části konstrukčního a materiálového řešení s vysvětlujícím popisem, viditelné a komentované systémy TZB, viditelná technická místnost, informační systémy prezentující aktuální spotřebu a produkci energie atd. Tento přístup klade vyšší nároky na zpracování projektu i na kvalitu vlastního provedení na stavbě tak, aby zpracování těchto systémů bylo kultivované, vizuálně atraktivní a mělo estetickou hodnotu, tj. aby systémy byly dobře prezentovatelné. Důležité je doplnit prezentované systémy vysvětlujícím popisem.

Ohodnocení využití prvků budovy v edukativním procesu se přidělí podle Tab. KOM.ST.8.

Tab. KOM.ST.8: Využití technických systémů a konstrukčních prvků budovy v rámci edukativního procesu

Položka Kredity KKOM.ST.7
Možnost třídění odpadu v prostorách školy (třídy, chodby), včetně vysvětlení procesu nakládání s odpady, recyklace atd. +1
Ukazatel aktuální spotřeby energie +1
Ukazatel aktuální produkce energie (např. z fotovoltaiky, fototermiky, větrné turbíny, vodního zdroje atd.) +1
Ukazatel využití dešťové vody pro provoz školy +1
Pohledově přístupná a vizuálně atraktivní řešení technických systémů budovy +1
Pohledově přístupná a vizuálně atraktivní řešení zelené střechy s vysvětlujícím komentářem +1
Viditelné nosné konstrukce a konstrukční řešení na bázi dřeva, přírodních materiálů, recyklovaných či jiných pokročilých materiálů opatřené vysvětlujícím popisem a komentářem * +1
Kompostéry na zahradě +1
Stavební příprava pro realizaci biokoutku – rybičky, králíci, křečci, rostliny… +1
Vizualizace systémů TZB a použitých moderních technologií včetně vysvětlujícího popisu a komentáře zahrnujícího např. vyznačené toky energií, popisy strojů a zařízení atd. +1
Souhrnná prezentace dobrých řešení budovy, TZB atd. např. formou posterů, modelu, videa atd. v hlavních prostorách školy +1

* řešeno zejména v souvislosti se zaměřením školy, resp. s odborným zaměřením školy na 3. stupni

Kreditové ohodnocení kvality budovy z hlediska potřeb žáků a studentů KKOM.ST se spočte jako:

$K_{KOM.ST}=K_{KOM.ST.1}+K_{KOM.ST.2}+K_{KOM.ST.3}+K_{KOM.ST.4}+$

$+K_{KOM.ST.4}+K_{KOM.ST.5}+K_{KOM.ST.6}+K_{KOM.ST.7}$

kde:

KKOM.ST je kreditové ohodnocení kvality budovy z hlediska potřeb žáků a studentů;

KKOM.ST.1 je ohodnocení volného prostoru ve třídách;

KKOM.ST.2 je ohodnocení procenta kmenových tříd s možností variabilního uspořádání lavic;

KKOM.ST.3 je ohodnocení zázemí pro žáky a studenty v interiéru budovy;

KKOM.ST.4 je ohodnocení zázemí pro žáky a studenty v parteru budovy a v areálu školy;

KKOM.ST.5 je ohodnocení speciálních výukových forem a prostor;

KKOM.ST.6 je ohodnocení souboru stavebních opatření podporujících zdravý životní styl;

KKOM.ST.7 je ohodnocení využití technických systémů a konstrukčních prvků budovy v edukativního procesu.

Modul KOM.ZA - Kvalita budovy z hlediska potřeb zaměstnanců a ostatního personálu školy

Kvalita zázemí pro zaměstnance a ostatní personál školy vysokou měrou ovlivňuje kvalitu jejich práce. Je důležité zajistit odpovídající technické, hygienické a relaxační zázemí, tak aby bylo možno požadovat nejvyšší kvalitu práce. Kredity za řešení z hlediska potřeb zaměstnanců a ostatního personálu školy KKOM.ZA se přidělí podle Tab. KOM.ZA.1.

Tab. KOM.ZA.1: Kvalita budovy z hlediska potřeb zaměstnanců a ostatního personálu školy

Prostory Kredity KKOM.ZA
Personál správy budovy (školník, uklízečky, ostraha, recepční, vrátný atp.) mají vlastní prostor pro převlečení – šatnu s hygienickým zázemím +3
Personál správy budovy (školník, uklízečky, ostraha, recepční, vrátný atp.) mají k dispozici kuchyňku (ideálně společně s pedagogy, aby docházelo k interakci a komunikaci mezi jednotlivými pracovišti) +3
Personál správy budovy (školník, uklízečky, ostraha, recepční, vrátný atp.) mají vlastní denní místnost a místnost pro shromažďování, porady atd. +3

Kontrolní výpis souvisejících závěrů kritérií [soubory C_Závěr]

Závěr kritéria S.KOM Uživatelský komfort (AB vk.1)

Pokyny pro vyhodnocení

Hodnocení Poznámky a pokyny ke zpracování
Certifikace návrhu budovy Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 
Certifikace budovy Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 
Shell and Core Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 
Rekonstrukce Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 

Indikátor

Kreditové ohodnocení dílčích oblastí zaměřených na jednotlivé aspekty komfortu uživatelů.


Celkové vyhodnocení kritéria

Dílčí výsledky modulů vstupují do výsledného hodnocení podle vztahu:


$K_{KOM}=K_{KOM.RA}+K_{KOM.PS}$

kde:

KKOM       je výsledné kreditové ohodnocení uživatelského komfortu;

KKOM.RA je kreditové ohodnocení relaxačních ploch v administrativní budově;

KKOM.PS   je kreditové ohodnocení pozitivní stimulace ve vnitřním prostředí budovy.


Specifické kriteriální meze

Do kriteriálních mezí vstupuje výsledné kreditové ohodnocení KKOM.

Tab. KOM.1: Kriteriální meze pro KOM Uživatelský komfort

Kreditové ohodnocení KKOM Body
0 0
34 10

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.

 

Závěr kritéria S.KOM Uživatelský komfort (BD vk.1)

Pokyny pro vyhodnocení

Hodnocení Poznámky a pokyny ke zpracování
Certifikace návrhu budovy Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 
Certifikace budovy Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 
Shell and Core Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 
Rekonstrukce Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 

Indikátor

Kreditové ohodnocení dílčích oblastí zaměřených na jednotlivé aspekty komfortu uživatelů.


Celkové vyhodnocení kritéria

Dílčí výsledky modulů vstupují do výsledného hodnocení podle vztahu:


$K_{KOM}=K_{KOM.RB}+K_{KOM.UB}+K_{KOM.PS}$

KKOM       je výsledné kreditové ohodnocení uživatelského komfortu;

KKOM.RB   je kreditové ohodnocení relaxačních ploch ve výlučném užívání bytové jednotky;

KKOM.UB  je kreditové ohodnocení úložných prostor společných a ve výlučném užívání bytové jednotky;

KKOM.PS   je kreditové ohodnocení pozitivní stimulace ve vnitřním prostředí budovy.


Specifické kriteriální meze

Do kriteriálních mezí vstupuje výsledné kreditové ohodnocení KKOM.

Tab. KOM.1: Kriteriální meze pro KOM Uživatelský komfort

Kreditové ohodnocení KKOM Body
0 0
48 10

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.

 

Závěr kritéria S.KOM Uživatelský komfort (EDU vk.1)

Pokyny pro vyhodnocení

Hodnocení Poznámky a pokyny ke zpracování
Certifikace návrhu budovy Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 
Certifikace budovy Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 
Shell and Core Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 
Rekonstrukce Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 

Indikátor

Kreditové ohodnocení stanovující míru naplnění specifik školských staveb z hlediska potřeb cílových skupin.


Celkové vyhodnocení kritéria

Dílčí výsledky modulů vstupují do výsledného hodnocení podle vztahu:


$ K_{KOM}=K_{KOM.PD}+K_{KOM.ST}+K_{KOM.ZA}+$$+K_{KOM.RO}+K_{KOM.SP}+K_{KOM.PS} $

KKOM       je výsledné kreditové ohodnocení uživatelského komfortu;

KKOM.PD je kreditové ohodnocení kvality budovy z hlediska potřeb pedagogů;

KKOM.ST je kreditové ohodnocení kvality budovy z hlediska potřeb žáků a studentů;

KKOM.ZA je kreditové ohodnocení kvality budovy z hlediska zaměstnanců a ostatního personálu školy;

KKOM.RO je kreditové ohodnocení kvality budovy z hlediska rodičů žáků;

KKOM.SP je kreditové ohodnocení kvality budovy z hlediska zájmových spolků a sdružení či veřejnosti využívající zázemí školy mimo výukové období;

KKOM.PS   je kreditové ohodnocení pozitivní stimulace ve vnitřním prostředí budovy.


Specifické kriteriální meze

Do kriteriálních mezí vstupuje výsledné kreditové ohodnocení KKOM.

Tab. KOM.1: Kriteriální meze pro KOM Uživatelský komfort

Kreditové ohodnocení KKOM Body
0 0
130 10

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.

 

Závěr kritéria S.KOM Uživatelský komfort (RD vk.1)

Pokyny pro vyhodnocení

Hodnocení Poznámky a pokyny ke zpracování
Certifikace návrhu budovy Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 
Certifikace budovy Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 
Shell and Core Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 
Rekonstrukce Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 

Indikátor

Kreditové ohodnocení dílčích oblastí zaměřených na jednotlivé aspekty komfortu uživatelů.


Celkové vyhodnocení kritéria

Dílčí výsledky modulů vstupují do výsledného hodnocení podle vztahu:


$K_{KOM}=K_{KOM.RB}+K_{KOM.UB}+K_{KOM.PS}$

KKOM       je výsledné kreditové ohodnocení uživatelského komfortu;

KKOM.RB   je kreditové ohodnocení relaxačních ploch ve výlučném užívání bytové jednotky;

KKOM.UB  je kreditové ohodnocení úložných prostor společných a ve výlučném užívání bytové jednotky;

KKOM.PS   je kreditové ohodnocení pozitivní stimulace ve vnitřním prostředí budovy.


Specifické kriteriální meze

Do kriteriálních mezí vstupuje výsledné kreditové ohodnocení KKOM.

Tab. KOM.1: Kriteriální meze pro KOM Uživatelský komfort

Kreditové ohodnocení KKOM Body
0 0
48 10

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.

 

Závěr kritéria S.KOM Uživatelský komfort (UNI vk.1)

Pokyny pro vyhodnocení

Hodnocení Poznámky a pokyny ke zpracování
Certifikace návrhu budovy Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 
Certifikace budovy Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 
Shell and Core Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 
Rekonstrukce Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 

Indikátor

Kreditové ohodnocení stanovující míru naplnění specifik budov pro terciární vzdělávání z hlediska potřeb cílových skupin. 


Celkové vyhodnocení kritéria

Dílčí výsledky modulů vstupují do výsledného hodnocení podle vztahu:


$ K_{KOM}=K_{KOM.PS}+K_{KOM.PU}+K_{KOM.UI}+$$+K_{KOM.MU}+K_{KOM.SU}+K_{KOM.ZU} $

KKOM       je výsledné kreditové ohodnocení uživatelského komfortu; 

KKOM.PU je kreditové ohodnocení kvality budovy z hlediska potřeb pedagogických pracovníků; 

KKOM.PS   je kreditové ohodnocení pozitivní stimulace ve vnitřním prostředí budovy. 

KKOM.IU je kreditové ohodnocení kvality budovy z hlediska možnosti interakce mezi školou a veřejností; 

KKOM.MU je kreditové ohodnocení kvality budovy z hlediska možnosti využití pro mimoškolní činnost; 

KKOM.SU je kreditové ohodnocení kvality budovy z hlediska potřeb studentů; 

KKOM.ZU je kreditové ohodnocení kvality budovy z hlediska výzkumných a nepedagogických pracovníků a dalších zaměstnanců školy; 


Specifické kriteriální meze

Do kriteriálních mezí vstupuje výsledné kreditové ohodnocení KKOM.

Tab. KOM.1: Kriteriální meze pro KOM Uživatelský komfort

Kreditové ohodnocení KKOM Body
0 0
141 10

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.