C.MAR intro (vi.1)

Záměr hodnocení

Záměrem tohoto kritéria je snazší přístup uživatelů budovy k informacím o spotřebě energií a vody. Přímá kontrola aktuální spotřeby napomáhá uživatelům identifikovat místa, která se dají využít k optimalizaci provozních nákladů a environmentálních dopadů spojených se spotřebou energií a vody. Uživatel má přehled o vývoji spotřeb, dle kterého může upravit svůj režim. Spolu se spotřebou energií a vody se dají kontrolovat také parametry vnitřního prostředí jako teplota, vlhkost vzduchu či koncentrace CO2. Spojení se systémem měření a regulace pak uživatelům umožňuje regulovat parametry vnitřního prostředí v jednotlivých prostorách.

Kontext

Předmětem tohoto kritéria je umožnit uživatelům sledovat spotřeby energií a vody pro funkčně vymezenou část (bytovou jednotku, rodinný dům, třídu, jídelnu, tělocvičnu apod.) S tímto je spojena jejich motivace ke snížení provozních energií a vody. Snadno pak mohou vidět přímý vliv provozu či používaných spotřebičů na odběry energií a poznat např. vliv způsobu větrání či vztah mezi funkcí žaluzií a energetickou náročností svého bytu. Díky inteligentnímu systému měření a regulace by měli být například schopni predikovat vývoj spotřeb energií a vody včetně ceny na měsíc či rok dopředu. Tento pak mohou dále optimalizovat vzhledem ke svým potřebám. Ve stávajících podmínkách většiny staveb je uživatel odkázán na roční zpětné vyúčtování jednotlivých spotřeb, kde není schopen rozpoznat přímý vliv svého chování.

Hodnocená jednotka se liší podle typologie. V bytových a rodinných domech se posuzuje byt. U školských budov je hodnocenou jednotkou celý areál.

Uživatelům bytových domů by zároveň mělo být umožněno sledovat spotřebu energií společných prostor objektu. V tomto smyslu by měli být obyvatelé schopni nastavit si svůj vlastní energetický management a měli by být seznámeni s energetickým managementem bytového domu jako celku. Toto pak také přispívá ke zvýšení uživatelského komfortu a snížení provozních spotřeb.

Literatura

  • ČSN EN ISO 50001 (01 1501) Systémy managementu hospodaření s energií – Požadavky s návodem k použití