C.MAR intro (vi.1)

Záměr hodnocení

Záměrem tohoto kritéria je snazší přístup uživatelů budovy k informacím o spotřebě energií a vody. Přímá kontrola aktuální spotřeby napomáhá uživatelům identifikovat místa, která se dají využít k optimalizaci provozních nákladů a environmentálních dopadů spojených se spotřebou energií a vody. Uživatel má přehled o vývoji spotřeb, dle kterého může upravit svůj režim. Spolu se spotřebou energií a vody se dají kontrolovat také parametry vnitřního prostředí jako teplota, vlhkost vzduchu či koncentrace CO2. Spojení se systémem měření a regulace pak uživatelům umožňuje regulovat parametry vnitřního prostředí v jednotlivých prostorách.

Kontext

Předmětem tohoto kritéria je umožnit uživatelům sledovat spotřeby energií a vody pro funkčně vymezenou část (bytovou jednotku, rodinný dům, třídu, jídelnu, tělocvičnu apod.) S tímto je spojena jejich motivace ke snížení provozních energií a vody. Snadno pak mohou vidět přímý vliv provozu či používaných spotřebičů na odběry energií, poznat vliv způsobu větrání či vztah mezi funkcí žaluzií a energetickou náročností svého bytu. Díky inteligentnímu systému měření a regulace by měli být schopni predikovat vývoj spotřeb energií a vody včetně ceny na měsíc (rok) dopředu a optimalizovat ho. Ve stávajících podmínkách většiny staveb je uživatel odkázán na roční zpětné vyúčtování jednotlivých spotřeb, kde není schopen rozpoznat přímý vliv svého chování.

Hodnocená jednotka se liší podle typologie. V bytových a rodinných domech se posuzuje byt. U školských budov je hodnocenou jednotkou celý areál.

Uživatelům bytových domů by zároveň mělo být umožněno sledovat spotřebu energií společných prostor objektu. V tomto smyslu by měli být obyvatelé schopni nastavit si svůj vlastní energetický management a měli by být seznámeni s energetickým managementem bytového domu jako celku. Toto pak také přispívá ke zvýšení uživatelského komfortu a snížení provozních spotřeb.

Literatura

  • ČSN EN ISO 50001 (01 1501) Systémy managementu hospodaření s energií – Požadavky s návodem k použití