S.MNS intro (vi.1)

Kontrolní výpis úvodu kritéria [soubor A_Intro]

Úvod S.MNS intro (vi.1)

Záměr hodnocení

Cílem hodnocení je postihnout kvality stavby, které nejsou zahrnuty v platných normách a předpisech, jsou tzv. měkkými kritérii s širším společenským dopadem. Sledované kvality stavby jsou klíčové pro úroveň vzdělávacího procesu na základních a středních školách, ovlivňují významně rozvoj osobnosti dítěte a uplatňují se při vytváření vztahu mezi rodinou a školou. Kvalitně navržená stavba umožňuje i bezkolizní využití širokou veřejností v období mimo vlastní výuku a tím přispívá k naplnění poslání školy jako vzdělávací instituce i pro mimoškolní výchovu a vzdělávání, pro komunitní a společenské aktivity.

Možnost využití tohoto potenciálu je do velké míry daná vhodným provozním a technickým řešením budovy, a je tedy do velké míry ovlivnitelná kvalitou architektonického a provozního řešení a kvalitou technických systémů budovy.

Kontext

Škola nejen jako budova, ale také jako instituce, by měla sehrávat důležitou úlohu ve společnosti. K naplnění této společenské role může efektivně pomoci nápadité technické řešení, které umožní nejen kvalitní vzdělávací proces, ale také těsnou interakci mezi školou a rodinou, a které také nabídne prostorové a technické zázemí školy pro široké využití veřejností mimo vlastní výukové období, tj. v odpoledních a večerních hodinách, o víkendech a o prázdninách.

Hodnocení kvality řešení budovy je provedeno z hlediska potřeb jednotlivých cílových skupin:

  • pedagogů;
  • žáků a studentů;
  • zaměstnanců a ostatního personálu školy;
  • rodičů žáků;
  • zájmových spolků a sdružení či veřejnosti využívající zázemí školy mimo výukové období.

Literatura

Seznam literatury viz samostatná tabulka.

Kontrolní výpis souvisejících modulů v provázaných kritériích [soubor B_Moduly]

Kontrolní výpis souvisejících závěrů kritérií [soubory C_Závěr]