S.VPR intro (vi.1)

Kontrolní výpis úvodu kritéria [soubor A_Intro]

Úvod S.VPR intro (vi.1)

Záměr hodnocení

Cílem hodnocení je podpořit integraci budovy do veřejného prostoru a zvýšit tak její výstavbou kvalitu prostranství.

Kontext

Komplexní urbanistický přístup k nové výstavbě výrazně zvyšuje kvalitu městského prostředí. Je potřeba spolupracovat na hospodárném využívání urbanizovaného prostoru. Plynulost, prostupnost a multifunkčnost zástavby je jednou z hlavních podmínek pro zachování obyvatelnosti a stability města.

Některé nově urbanizované celky jsou fragmentované do malých izolovaných ploch nebo rozdělené bariérami nové zástavby. Ta by naopak měla posilovat místní infrastrukturu sdílením funkcí, které vytváří. Budovy otevřené lidem pohybujících se v okolí zároveň posilují integraci uživatelů budovy. Pokud je například přízemí administrativní budovy přímo součástí přilehlé ulice, je silným zájmem veřejného prostoru, aby bylo vizuálně otevřené, nevytvářelo jednolitou bariéru, nebo aby byl v přízemí umístěn komerční prostor sloužící veřejnosti i uživatelům budovy (trafika, kantýna, atd.). Sdílením zařízení a prostorů v budovách se omezuje duplikování funkcí v okolí, což šetří zdroje. V neposlední řadě zlepšuje kvalitní zapojení využitelných společných ploch obecné vnímání budovy.

Literatura

Seznam literatury viz samostatná tabulka.

Kontrolní výpis souvisejících modulů v provázaných kritériích [soubor B_Moduly]

Modul VPR.EP - Zpřístupnění exteriérových ploch pro veřejnost

Modul dle Tab. VPR.EP.1 hodnotí podíl přístupných exteriérových ploch. V některých případech lze dosáhnout míry zpřístupnění exteriérových ploch MZE > 100 % např. při zpřístupnění střechy.

$ MZE=\frac{ZEP}{HP}\cdot 100\left[ \% \right] $

kde:

MZE je míra zpřístupnění exteriérových ploch;

ZEP je volně zpřístupněná exteriérové plocha veřejnosti;

HP je plocha hodnoceného pozemku dle slovníčku pojmů, včetně zastavěných ploch.

Tab.  VPR.EP.1 Kreditové ohodnocení zpřístupnění exteriérových ploch veřejnosti

Míra zpřístupnění exteriérových ploch MZE [%]

Kredity KVPR.EP

< 50

0

50

3

≥ 90

6

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují. Maximální možný počet kreditů KVPR.EP je omezen na 6.

Modul VPR.MA - Multifunkční využití administrativní budovy

Pestrost funkční náplně budov přispívá k vyšší míře jejich využití, synergickými sociálními a ekonomickými efekty pomáhá pozitivně ovlivňovat život v širším okolí stavby. Tyto synergické efekty eliminují syndrom „mrtvých“ měst nebo čtvrtí, kdy monotematická provozní náplň administrativních budov vede k vylidnění těchto lokalit mimo pracovní dobu. Zároveň možnost multifunkčního využití budov umožňuje poskytnout pracovníkům doplňkové služby a zvyšuje ekonomickou atraktivnost lokality. Diverzifikovaná a pestrá provozní skladba budov zároveň umožňuje efektivnější a rovnoměrnější využití energetických systémů a zdrojů v rámci denního, případně týdenního či ročního cyklu, v případě administrativních budov např. využití přebytečných tepelných zisků pro jiné provozy.

Cílem hodnocení je pozitivně motivovat a kladně hodnotit potenciál k multifunkčnímu využití administrativních budov. Skutečné využití je dáno ekonomickými faktory, proto se hodnotí v tomto případě kvalita stavby v úrovni návrhu stavby. Předpokládaná provozní náplň musí být v souladu s územním plánem lokality.

Tab. VPR.MA.1: Multifunkční využití v administrativních budovách

Využití budovy pro účely bydlení

KVPR.MA.1

Administrativní budova neobsahuje prostory pro bydlení.

0

Administrativní budova obsahuje jednu bytovou jednotkou pro trvalé bydlení.

3

Administrativní budova obsahuje dvě a více bytové jednotky pro trvalé bydlení.

5

Využití budovy pro komerční účely

KVPR.MA.2

Administrativní budova neobsahuje další komerční plochy mimo administrativní nebo není splněn požadavek na provozně oddělený vstup, zásobování a samostatně provozovatelné a účtovatelné systémy TZB.

0

Administrativní budova obsahuje další komerční plochy mimo administrativní část ≤ 10 % celkové podlahové plochy budovy nebo s minimálně jednou samostatnou komerční jednotkou. Tato část musí mít provozně oddělený vstup, zásobování a samostatně provozovatelné a účtovatelné systémy TZB.

3

Administrativní budova obsahuje další komerční plochy mimo administrativní část o velikosti nad 10 % celkové podlahové plochy budovy nebo s dvěma a více samostatnými komerčními jednotkami. Tato část musí mít provozně oddělený vstup, zásobování a samostatně provozovatelné a účtovatelné systémy TZB.

5

 

Výsledné kreditové ohodnocení se stanoví podle vzorce

 

KVPR.MA = KVPR.MA.1 + KVPR.MA.2

Kde

KVPR.MA                je kreditové ohodnocení multifunkčního využití administrativní budovy;

KVPR.MA.1              je kreditové ohodnocení využití administrativní budovy pro účely bydlení;

KVPR.MA.2              je kreditové ohodnocení využití administrativní budovy pro komerční účely.

Modul VPR.ZP - Zpřístupnění zařízení budovy veřejnosti

Za zařízení budovy, která jsou k dispozici veřejnosti, se přidělují kredity dle Tab. VPR.ZP.1. Podmínkou udělení kreditů je viditelné zveřejnění nabídky, nejlépe tabulkou u vstupu do budovy a na webových stránkách. Kredity se přidělují za každé zařízení zpřístupněné veřejnosti.
Příklady zařízení budovy, které mohou být zpřístupněny:

  • toalety či pítko v blízkosti vstupu budovy;
  • automaty s občerstvením;
  • kantýna, kavárna, restaurace, bufet;
  • galerie;
  • posezení v atriu či foyer budovy.

Za jeden typ zařízení je možné získat max. 3 kredity. Maximální možný počet kreditů KVPR.ZP je omezen na 10.

Tab.  VPR.ZP.1 Zpřístupnění zařízení budovy veřejnosti

Opatření pro zisk kreditů

Kredity KVPR.ZP

Zařízení budovy zpřístupněné veřejnosti

+ 1

Modul VPR.EV - Zpřístupnění exteriérových ploch veřejnosti

Modul se dle Tab. VPR.EV.1 hodnotí míru zapojení veřejné části pozemku u rodinného domu do veřejného prostoru. Veřejnou částí pozemku se má na mysli ta část, která bezprostředně navazuje na veřejné plochy, chodníky atd. Cílem je pozitivně hodnotit taková řešení, která podporují vizuální, případně provozní prostupnost území a netvoří pohledové a provozní bariéry. Typicky se může jednat např. o předzahrádky řadových nebo atriových domů, ale nabízejí se i jiná řešení. 

Tab.  VPR.EV.1 Kreditové ohodnocení zpřístupnění exteriérových ploch veřejnosti 

Úroveň provozního a vizuálního zapojení exteriérových ploch do veřejného prostoru 

KVPR.EV 

Část pozemku bezprostředně navazující na veřejné plochy je oplocená plotem vyšším než 1,6 m a plné výplně tvoří vizuální bariéru 

0 

Část pozemku bezprostředně navazující na veřejné plochy je oplocená plotem vyšším než 1,6 m a výplně netvoří vizuální bariéru 

1 

Část pozemku bezprostředně navazující na veřejné plochy je vymezená bariérou, kterou tvoří pouze zeleň vyšší než 1,6 m bez mechanické zábrany, např. živý plot, okrasná výsadba atp. 

2 

Část pozemku bezprostředně navazující na veřejné plochy je oplocená plotem nižším než 1,6 m a zároveň umožňuje průhledy do veřejné části zahrady nebo tvoří bariéru pouze zeleň do výšky 1,6 m bez mechanické zábrany, např. živý plot, okrasná výsadba atp. 

3 

Část pozemku bezprostředně navazující na veřejné plochy je oplocená plotem nižším než 0,9 m a je možné plné vizuální propojení s veřejnou částí zahrady nebo tvoří bariéru pouze nízká zeleň bez mechanické zábrany do výšky 0,9 m, např. živý plot, okrasná výsadba atp. 

4 

Veřejná část pozemku není vymezena mechanickou zábranou a je plně vizuálně, případně provozně propojená s veřejným prostorem.  

5 

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.

Modul VPR.MR - Multifunkční využití rodinného domu

Pestrost funkční náplně budov přispívá k vyšší míře jejich využití, synergickými sociálními a ekonomickými efekty pomáhá pozitivně ovlivňovat život v širším okolí stavby. Tyto synergické efekty eliminují syndrom „mrtvých“ měst nebo čtvrtí, kdy monotematická provozní náplň bydlení vede k vylidnění těchto lokalit v pracovní době, kdy uživatelé odjíždějí do zaměstnání a do škol a zároveň v lokalitě chybí služby pro ty skupiny, které v místě zůstávají (senioři, rodiče s malými dětmi). Diverzifikovaná a pestrá provozní skladba budov zároveň umožňuje efektivnější a rovnoměrnější využití energetických systémů a zdrojů v rámci denního, případně týdenního či ročního cyklu.

Cílem hodnocení je pozitivně motivovat a kladně hodnotit potenciál k multifunkčnímu využití rodinných domů, přitom v souladu s ČSN 73 4301, podle které je více než polovina plochy místností a prostorů určena k bydlení. Skutečné využití je dáno ekonomickými faktory, proto se hodnotí v tomto případě kvalita stavby v úrovni návrhu stavby. Předpokládaná provozní náplň musí být v souladu s územním plánem lokality.

Tab. VPR.MR.1: Multifunkční využití rodinného domu

Multifunkční prostory

KVPR.MR

Budovu není možno dispozičně členit na jinou než obytnou část

0

Rodinný dům je možno dispozičně členit na samostatnou obytnou část a jednu nebo více provozně oddělitelné části pro komerční využití. Tato část musí mít provozně oddělený vstup, zásobování a samostatně provozovatelné a účtovatelné systémy TZB.

5

Modul VPR.MU - Multifunkční využití pozemků a budov terciárního vzdělávání

Pestrost funkční náplně budov přispívá k vyšší míře jejich využití, synergickými sociálními a ekonomickými efekty pomáhá pozitivně ovlivňovat život v širším okolí stavby. Tyto synergické efekty eliminují syndrom „mrtvých“ měst nebo čtvrtí, kdy monotematická provozní náplň administrativních budov vede k vylidnění těchto lokalit mimo pracovní dobu. Zároveň možnost multifunkčního využití budov umožňuje poskytnout pracovníkům doplňkové služby a zvyšuje ekonomickou atraktivnost lokality. Diverzifikovaná a pestrá provozní skladba budov zároveň umožňuje efektivnější a rovnoměrnější využití energetických systémů a zdrojů v rámci denního, případně týdenního či ročního cyklu, v případě administrativních budov např. využití přebytečných tepelných zisků pro jiné provozy.

Cílem hodnocení je pozitivně motivovat k multifunkčnímu využití objektu, které přispívá ke zkvalitnění veřejného prostoru. Skutečné využití je dáno ekonomickými faktory, proto se hodnotí v tomto případě kvalita stavby v úrovni návrhu stavby. Předpokládaná provozní náplň musí být v souladu s územním plánem lokality.

Interakce mezi školou a veřejností je důležitým sociálně výchovným prvkem. Může být realizována různou formou, nejčastěji např. formou uměleckých vystoupení studentů, prezentací výtvarných prací, společných setkávání u příležitostí svátků a významných dní v roce atd. Pro tyto příležitosti a aktivity je žádoucí vytvořit vhodný multifunkční prostor včetně odpovídajícího zázemí.

Tab. VPR.MU.1: Multifunkční využití ve vysokoškolských budovách

Využití budovy pro účely bydlení

KVPR.MU.1

Vysokoškolská budova neobsahuje prostory pro bydlení.

0

Vysokoškolská budova obsahuje jednu bytovou jednotkou pro bydlení.

3

Vysokoškolská budova obsahuje dvě a více bytové jednotky pro bydlení.

5

Využití budovy pro komerční účely

KVPR.MU.2

Vysokoškolská budova neobsahuje další komerční plochy mimo administrativní nebo není splněn požadavek na provozně oddělený vstup, zásobování a samostatně provozovatelné a účtovatelné systémy TZB.

0

Vysokoškolská budova obsahuje další komerční plochy mimo administrativní část ≤ 10 % celkové podlahové plochy budovy nebo s minimálně jednou samostatnou komerční jednotkou. Tato část musí mít provozně oddělený vstup, zásobování a samostatně provozovatelné a účtovatelné systémy TZB.

3

Vysokoškolská budova obsahuje další komerční plochy mimo administrativní část o velikosti nad 10 % celkové podlahové plochy budovy nebo s dvěma a více samostatnými komerčními jednotkami. Tato část musí mít provozně oddělený vstup, zásobování a samostatně provozovatelné a účtovatelné systémy TZB.

5

 

Multifunkční využití prostor budovy

KVPR.MU.3

V objektu existuje vnitřní multifunkční prostor umožňující interakci mezi školou a veřejností formou prezentace výsledků školní činnosti.

+3

Vnitřní multifunkční prostor je logicky napojen na hlavní vstup do školy a nedochází tak k nežádoucímu mísení provozů

+1

Prostor je vybaven alespoň jedním chytrým interiérovým řešením, které vyhovuje multifunkčnímu provozu (schodiště využitelné jako hlediště, interiérový schod využitelný jako jeviště, prvky pro vystavení a zavěšení výtvarných prací atp.)

+1

Existuje přímá provozní vazba multifunkčního prostoru na hygienické zázemí pro návštěvníky

+1

Existuje přímá provozní vazba multifunkčního prostoru na zázemí jídelny nebo kuchyňky pro možnost cateringových služeb

+1

Multifunkční využití pozemků budovy pro veřejnost

KVPR.MU.4

V rámci areálu školy existuje venkovní multifunkční prostor umožňující interakci mezi školou a veřejností formou prezentace výsledků školní činnosti

+3

Venkovní multifunkční prostor je logicky napojen na hlavní vstup do školy, je umístěn v rámci areálu

+2

Prostor je vybaven zázemím (např. sklad venkovního nábytku, sklad venkovní audio a video techniky apod.)

+1

Prostor je vybaven speciálním technickým systémem pro venkovní aktivity např.

venkovní osvětlení, ozvučení apod.

+1

Existuje přímá provozní vazba multifunkčního prostoru na hygienické zázemí pro návštěvníky

+1

Existuje přímá provozní vazba multifunkčního prostoru na možnost cateringových služeb

+1

 

Výsledné kreditové ohodnocení se stanoví podle vzorce

 

KVPR.MU = KVPR.MU.1 + KVPR.MU.2 + KVPR.MU.3 + KVPR.MU.4

 

Kde:

KVPR.MU  je kreditové ohodnocení multifunkčního využití vysokoškolské budovy;

KVPR.MU.1              je kreditové ohodnocení využití budovy pro účely bydlení;

KVPR.MU.2              je kreditové ohodnocení využití budovy pro komerční účely;

KVPR.MU.3              je kreditové ohodnocení multifunkčního využití prostor budovy,

KVPR.MU.4              je kreditové ohodnocení multifunkčního využití pozemků pro veřejnost.

Modul VPR.MB - Multifunkční využití bytového domu

Pestrost funkční náplně budov přispívá k vyšší míře jejich využití, synergickými sociálními a ekonomickými efekty pomáhá pozitivně ovlivňovat život v širším okolí stavby. Tyto synergické efekty eliminují syndrom „mrtvých“ měst nebo čtvrtí, kdy monotematická provozní náplň bydlení vede k vylidnění těchto lokalit v pracovní době, kdy uživatelé odjíždějí do zaměstnání a do škol a zároveň v lokalitě chybí služby pro ty skupiny, které v místě zůstávají (senioři, rodiče s malými dětmi…). Diverzifikovaná a pestrá provozní skladba budov zároveň umožňuje efektivnější a rovnoměrnější využití energetických systémů a zdrojů v rámci denního, případně týdenního či ročního cyklu.

Cílem kritéria je pozitivně motivovat a kladně hodnotit potenciál k multifunkčnímu využití budovy. Skutečné využití je dáno ekonomickými faktory, proto se hodnotí v tomto případě kvalita stavby v úrovni návrhu stavby. Předpokládaná provozní náplň musí být v souladu s územním plánem lokality.

Tab. VPR.MB: Multifunkční využití v bytových domech

Multifunkční prostory

KKOM.MB

Budovu není možno dispozičně členit na jinou než obytnou část

0

Budovu je možno dispozičně členit na obytnou část a jednu provozně oddělitelné části pro komerční využití. Tato část musí mít provozně oddělený vstup, zásobování a samostatně provozovatelné a účtovatelné systémy TZB.

3

Budovu je možno dispozičně členit na obytnou část a dvě a více provozně oddělitelné části pro komerční využití. Tyto části musí mít provozně oddělitelný vstup, zásobování a samostatně provozovatelné a účtovatelné systémy TZB.

5

Kontrolní výpis souvisejících závěrů kritérií [soubory C_Závěr]

Závěr kritéria S.VPR Zapojení do veřejného prostoru (AB vk.1)

Pokyny pro vyhodnocení

Hodnocení

Poznámky a pokyny ke zpracování

Certifikace návrhu budovy

Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav.

Certifikace budovy

Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav.

Shell and Core

Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav.

Rekonstrukce

Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav.


Indikátor

Kreditové ohodnocení zpřístupnění exteriérových ploch veřejnosti, zpřístupnění zařízení budovy veřejnosti a multifunkčního využití budovy.


Celkové vyhodnocení kritéria

U malých administrativních budov je obtížnější otevřít stejný počet zařízení jako u velkých administrativních komplexů. Výpočet výsledného kreditového ohodnocení KVPR, které vstupuje do kriteriálních mezí, se proto liší pomocí proměnného koeficientu podle celkové podlahové plochy:


$K_{VPR} =K_{VPR.EP} + k \times K_{VPR.ZP} + k \times K_{VPR.MA}$

kde:

KVPR je výsledné kreditové ohodnocení zapojení do veřejného prostoru;

KVPR.EP je kreditové ohodnocení zpřístupnění exteriérových ploch veřejnosti;

KVPR.ZP je kreditové ohodnocení zpřístupnění zařízení budovy veřejnosti;

KVPR.MA je kreditové ohodnocení multifunkčního využití administrativních budovy;

k je proměnný koeficient: pro budovu s celkovou podlahovou plochou do 1 000 m2 včetně k = 2, pro budovu s celkovou podlahovou plochou nad 1 000 m2 k = 1.


Specifické kriteriální meze

Do kriteriálních mezí vstupuje kreditové ohodnocení prostorů nebo služeb KVPR.

Tab. VPR.1 Kriteriální meze pro VPR Zapojení do veřejného prostoru.

Kreditové ohodnocení KVPR

Body

0

0

≥ 22

10

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.

Závěr kritéria S.VPR Zapojení do veřejného prostoru (BD vk.1)

Pokyny pro vyhodnocení

Hodnocení

Poznámky a pokyny ke zpracování

Certifikace návrhu budovy

Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav.

Certifikace budovy

Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav.

Shell and Core

Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav.

Rekonstrukce

Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav.


Indikátor

Kreditové ohodnocení zpřístupnění exteriérových ploch veřejnosti, zpřístupnění zařízení budovy veřejnosti a multifunkčního využití budovy.


Celkové vyhodnocení kritéria

Celkové vyhodnocení kritéria Zapojení do veřejného prostoru se provede podle vzorce:


$K_{VPR} =K_{VPR.EP} + K_{VPR.ZP} + K_{VPR.MB}$

kde:

KVPR je výsledné kreditové ohodnocení zapojení do veřejného prostoru;

KVPR.EP je kreditové ohodnocení zpřístupnění exteriérových ploch veřejnosti;

KVPR.ZP je kreditové ohodnocení zpřístupnění zařízení budovy veřejnosti;

KVPR.MB je kreditové ohodnocení multifunkčního využití bytového domu.


Specifické kriteriální meze

Do kriteriálních mezí vstupuje kreditové ohodnocení prostorů nebo služeb KVPR.

Tab. VPR.1 Kriteriální meze pro VPR Zapojení do veřejného prostoru.

Kreditové ohodnocení KVPR

Body

0

0

≥ 19

10

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.

Závěr kritéria S.VPR Zapojení do veřejného prostoru (EDU vk.1)

Pokyny pro vyhodnocení

Hodnocení

Poznámky a pokyny ke zpracování

Certifikace návrhu budovy

Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav.

Certifikace budovy

Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav.

Shell and Core

Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav.

Rekonstrukce

Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav.


Indikátor

Kreditové ohodnocení zpřístupnění exteriérových ploch veřejnosti a zpřístupnění zařízení budovy veřejnosti.


Celkové vyhodnocení kritéria

Výsledné kreditové ohodnocení KVPR, které vstupuje do kriteriálních mezí, se stanoví podle vztahu:


$K_{VPR} =K_{VPR.EP} + K_{VPR.ZP}$

kde:

KVPR je výsledné kreditové ohodnocení zapojení do veřejného prostoru;

KVPR.EP je kreditové ohodnocení zpřístupnění exteriérových ploch veřejnosti;

KVPR.ZP je kreditové ohodnocení zpřístupnění zařízení budovy veřejnosti.


Specifické kriteriální meze

Do kriteriálních mezí vstupuje kreditové ohodnocení prostorů nebo služeb KVPR.

Tab. VPR.1 Kriteriální meze pro VPR Zapojení do veřejného prostoru.

Kreditové ohodnocení KVPR

Body

0

0

≥ 14

10

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.

Závěr kritéria S.VPR Zapojení do veřejného prostoru (RD vk.1)

Pokyny pro vyhodnocení

Hodnocení

Poznámky a pokyny ke zpracování

Certifikace návrhu budovy

Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav.

Certifikace budovy

Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav.

Shell and Core

Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav.

Rekonstrukce

Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav.


Indikátor

Kreditové ohodnocení úrovně provozního a vizuálního zapojení externích ploch do veřejného prostoru a multifunkčního využití budovy.


Celkové vyhodnocení kritéria

Celkové vyhodnocení kritéria Zapojení do veřejného prostoru se provede podle vzorce:


$K_{VPR} =K_{VPR.EV} + K_{VPR.MR}$

kde:

KVPR        je výsledné kreditové ohodnocení zapojení do veřejného prostoru;

KVPR.EV    je kreditové ohodnocení zpřístupnění exteriérových ploch veřejnosti;

KVPR.MR   je kreditové ohodnocení multifunkčních rodinných domů.


Specifické kriteriální meze

Do kriteriálních mezí vstupuje kreditové ohodnocení prostorů nebo služeb KVPR.

Tab. VPR.1 Kriteriální meze pro VPR Zapojení do veřejného prostoru.

Kreditové ohodnocení KVPR

Body

0

0

≥ 10

10

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.

Závěr kritéria S.VPR Zapojení do veřejného prostoru (UNI vk.1)

Pokyny pro vyhodnocení

Hodnocení

Poznámky a pokyny ke zpracování

Certifikace návrhu budovy

Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav.

Certifikace budovy

Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav.

Shell and Core

Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav.

Rekonstrukce

Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav.


Indikátor

Kreditové ohodnocení zpřístupnění exteriérových ploch veřejnosti, zpřístupnění zařízení budovy veřejnosti a multifunkčního využití budovy.


Celkové vyhodnocení kritéria

U malých budov terciárního vzdělávání je obtížnější otevřít stejný počet zařízení jako u velkých univerzitních kampusů. Výpočet výsledného kreditového ohodnocení KVPR, které vstupuje do kriteriálních mezí, se proto liší pomocí proměnného koeficientu podle celkové podlahové plochy:

 


$K_{VPR} =K_{VPR.EP} + k \times K_{VPR.ZP} + k \times K_{VPR.MU}$

kde:

KVPR je výsledné kreditové ohodnocení zapojení do veřejného prostoru;

KVPR.EP je kreditové ohodnocení zpřístupnění exteriérových ploch veřejnosti;

KVPR.ZP je kreditové ohodnocení zpřístupnění zařízení budovy veřejnosti;

KVPR.MU je kreditové ohodnocení multifunkčního využití budov a pozemků terciárního vzdělávání ;

k je proměnný koeficient: pro budovu s celkovou podlahovou plochou do 1 000 m2 včetně k = 2, pro budovu s celkovou podlahovou plochou nad 1 000 m2 k = 1.


Specifické kriteriální meze

Do kriteriálních mezí vstupuje kreditové ohodnocení prostorů nebo služeb KVPR.

Tab. VPR.1 Kriteriální meze pro VPR Zapojení do veřejného prostoru.

Kreditové ohodnocení KVPR

Body

0

0

≥ 38

10

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.