L.DVM Dostupnost veřejných míst pro relaxaci (BD vk.1)

L.DVM Dostupnost veřejných míst pro relaxaci

Verze metodiky 2020.test, typologie BD.

Záměr hodnocení

Posouzení kvality lokality na základě vzdálenosti, četnosti a různorodosti dostupných veřejných míst pro relaxaci. Existence těchto míst přispívá k psychické i fyzické pohodě obyvatel lokality, ve které se nachází. Existence takovýchto míst v okolí školní budovy může poskytnout vhodné prostředí pro environmentálně i jinak orientovanou výuku v terénu, může být inspirativní pro kreativní činnosti. Přístup občanů k veřejným prostranstvím je nezbytný pro kvalitu života a životaschopnost místní ekonomiky udržitelné komunity. Základní existence míst v blízkosti pracoviště snižuje potřebu cestovat.

Kontext

Přístup obyvatel k veřejným místům určeným pro relaxaci je důležitý v každém věku a kondici (dětská hřiště, sportoviště, parky), přispívá k psychické pohodě, pomáhá stmelovat místní komunitu, je místem setkávání a často i zajímavých akcí pro veřejnost. V současnosti se objevují stále častěji trendy v pedagogice využívající exteriér k účelům výuky. Zajímavé venkovní prostředí umožňuje přistupovat k výuce komplexně, výuka v přírodě je i pro děti atraktivnější. Některé moderní pedagogické metody přímo přírodní prostředí vyžadují. Petr Kahn popisuje tzv. generační amnesii životního prostředí: člověk vytváří svůj postoj k přírodě a její obraz ve své paměti zejména v dětském věku. Pokud je v tomto věku převážně v umělém, městském prostředí, nemá v dospělosti k životnímu prostředí vybudovaný vztah a nejeví o přírodní procesy zájem. Výuka některých témat pouze ve školním prostředí nemusí být efektivní, není-li spojena s kontaktem s venkovním prostředím, s přírodou. Jev se projevuje zásadně zejména ve velkoměstském prostředí, kde je kontakt dětí s přírodou omezený. V obecné rovině je tak lokalita, která nabízí dětem dostatek zajímavého, přírodního a bezpečného prostoru pro školní a mimoškolní aktivity v pěší dostupnosti, lépe hodnocená. Toto kritérium je zaměřeno na veřejná prostranství, jak jsou definována v  zákoně č. 128/2000 Sb., která jsou určena, nebo jsou vhodná pro relaxaci osob. To jsou především parky, veřejná zeleň, hřiště, apod. Pro posouzení kvality lokality z tohoto hlediska je třeba vyhodnotit existenci a četnost veřejných míst pro relaxaci, jejich různorodost a vzdálenost od budovy. Nejspolehlivější metoda pro určení prostorových dat (relaxačních míst) je založena na využití Geografického informačního systému (GIS). Lze využít také jinou aktuální mapu lokality nebo letecké či satelitní snímky a osobní průzkum.

Indikátor

Kreditové ohodnocení na základě vyhodnocení existence a dostupnosti různých typů veřejných míst pro relaxaci.

Literatura

  • Viktor Kulhavý: Psychologická východiska environmentální výchovy. Škola a zdraví 21, 2010
  • Miriam Jandáková: Potenciál zážitkové pedagogiky pro výuku biologie či přírodopisu. Karlova Univerzita 2015
  • Petr H. Kahn, Stephen R. Kellert: Children and Nature. ISBN: 9780262112673, Th e MIT Press 2002

Pokyny pro vyhodnocení

Všechny varianty se vyhodnocují shodně.

Hodnoticí moduly

Do hodnocení vstupují výsledky z modulů:

  • DVM.TR - Hodnocení třídy míst pro relaxaci
  • DVM.VZ - Hodnocení vzdáleností míst pro relaxaci

Následuje detailní popis hodnocení v jednotlivých modulech.

DVM.TR
Hodnocení třídy míst pro relaxaci

Z nich se lokalizuje těžiště objektu a udělají se tři kružnice o poloměrech 600, 1200 a 2500 m, které mají v těžišti posuzovaného domu svůj střed. Tak se lokalizují všechna relaxační místa do poloměru 2500 m.

Místa pro relaxaci jsou rozděleny podle jejich důležitosti a všeobecné využitelnosti do třech tříd a třech vzdálenostních pásem – do 600 m, 1200 m a 2500 m od těžiště domu.

Uvažuje se každý typ relaxačního místa, který se nachází do 2500 m (cca 30 minut chůze) od posuzovaného domu, a všechna místa, která jsou přístupná široké veřejnosti zdarma, přestože mohou být soukromá (placená sportoviště a hřiště se zde nezapočítávají – řadí se do služeb). Neuvažuje se žádný typ obchodních zón nebo hřbitov. Pokud je v okolí posuzovaného místa např. dlouhý pás zeleně o ploše alespoň 1 000 m2, lze ho považovat za relaxační místo pouze v případě, že jsou na něm umístěny lavičky, náčiní pro sport, prolézačky, apod., nesmí jít například o zeleň u silnice.

Pomoci tabulky Tab. 1/DVM.TR se určí třídy, pomocí tabulky Tab. 2/DVM.TR i se přidělí kreditové ohodnocení daného modulu.

V případech, kde je relaxačních míst jednoho typu v dané vzdálenosti příliš mnoho (např. dětská hřiště v městech), započítávají se pouze 3 nejbližší.  Pokud se jedná o lokalitu obklopenou rozsáhlými lesy a loukami (poli s cestami pro pěší) z více stran, započítá se toto jako nové místo pro každou světovou stranu, do níž zasahuje.

Tab DVM.TR.1: Třídy míst pro relaxaci a jejich základní typy

Třída 1 Třída 2 Třída 3
větší park nad 50 000 m2 veřejné sportoviště (hřiště na fotbal či jiný sport, prostranství s posilovacími stroji, plochy pro skateboard,…) dětské hřiště
park se speciální funkcí (veřejné sportoviště, in-line dráha, rybník na koupání/bruslení) jiné (lázeňské kolonády, veřejně přístupné farmy, …) veřejná zeleň s relaxačním charakterem o ploše 1 000 – 5 000 m2
les, volná krajina (včetně zemědělských pozemků, pokud je lze využít pro rekreaci) – na okraji obytné oblasti menší park a veřejná zeleň o ploše 5 000 – 50 000 m2 specializovaná oplocená místa určená pro venčení psů

 

Tab DVM.TR.2: Kreditové hodnocení třídy míst pro relaxaci

Třída 1 2 3
Kredity za třídu KDVMTR 8 6 2

DVM.VZ
Hodnocení vzdáleností míst pro relaxaci

Kreditové ohodnocení modulu DVM.VZ se určí pomocí následujících tabulek – podle počtu obyvatel a vzdálenosti místa pro relaxaci.

Tab. DVM.VZ.1: Kreditové hodnocení vzdáleností pro obce pod 5 000 obyvatel

Vzdálenost do 600m 600–1200m 1200–2500m nad 2500m
Kredity za vzdálenost KDVMVZ 5 4 3 0

Tab. DVM.VZ.2: Kreditové hodnocení vzdáleností pro obce od 5 000 do 20 000 obyvatel

Vzdálenost do 600m 600–1200m 1200–2500m nad 2500m
Kredity za vzdálenost KDVMVZ 5 3 2 0

Tab. DVM.VZ.3: Kreditové hodnocení vzdáleností pro obce nad 20 000 obyvatel

Vzdálenost do 600m 600–1200m 1200–2500m nad 2500m
Kredity za vzdálenost KDVMVZ 5 3 1 0

Celkové vyhodnocení kritéria

Dílčí výsledky modulů vstupují do výsledného hodnocení podle vztahu:

kde

KDVM je  výsledné kreditové ohodnocení dostupnosti veřejných míst pro relaxaci;

KDVM.TRi je kreditové hodnocení třídy i-tého relaxačního místa;

KDVM.VZi je kreditové hodnocení vzdálenosti i-tého relaxačního místa;

n je počet hodnocených veřejných míst pro relaxaci.

Ukázka vyhodnocení

Tab. DVM.1: Příklad přehledné tabulky pro vyhodnocení kritéria (obec pod 5 000 obyvatel).

Místo pro relaxaci Třída Vzdálenost Kredity za třídu K1 Kredity za vzdálenost K2 Výsledné kreditové hodnocení

K = K1 + K2

Les 1 1200–2500 m 8 3 11
dětské hřiště 1 3 do 600 m 2 5 7
dětské hřiště 2 3 do 600 m 2 5 7
dětské hřiště 3 3 600–1200 m 2 4 6
park 1200 m2 3 1200–2500 m 2 3 5
Celkem: 36

Specifické kriteriální meze

Do kriteriálních mezí vstupuje výsled–né kreditové hodnocení KDVM, které zahrnuje třídy veřejných míst pro relaxaci, jejich počet i vzdálenost.

Tab. DVM.2: Kriteriální meze pro DVM Dostupnost veřejných míst pro relaxaci

Kreditové ohodnocení KDVM Body
0 0
7 1
14 2
21 3
28 4
35 5
42 6
49 7
56 8
63 9
≥ 70 10

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.

 

SBToolCZ: On-line metodika verze 2020.test. Vytištěno z webu www.sbtool.cz/metodika, kritérium L.DVM a modul(y) DVM.TR (vm.1),DVM.VZ (vm.1), typologie: BD.
Copyright ČVUT v Praze a Národní platforma SBToolCZ.