L.KRI Prevence kriminality ve vystavěném prostředí (BD 2020/Test)

L.KRI Prevence kriminality ve vystavěném prostředí

Verze metodiky 2020.test, typologie BD.

Záměr hodnocení

Zhodnocení rizika kriminality a obavy z kriminality v lokalitě, resp. ve vystavěném prostředí.

Kontext

Evropská charta měst zaručuje základní občanské právo obyvatel evropských měst na „bezpečné město bez kriminality, delikvence a násilí“, založené na principu nezávislého rozvoje osídlení a nikoli na privilegovaných a oddělených prostorech, které by se staly izolovaným územím.

Prevence kriminality a zmenšení strachu prostřednictvím urbanistického řešení je jedním z klíčových cílů konečné deklarace Mezinárodní konference v Erfurtu v roce 1997, kdy bylo stanoveno, že: „kriminalita a obava z kriminality a pocit nejistoty v evropských městech jsou hlavními problémy působícími na obyvatele, a že nalezení uspokojivých řešení těchto problémů je jedním z hlavních faktorů vedoucích ke klidu a stabilitě“.

Prevence kriminality ve vystavěném prostředí je založena na tzv. Situační prevenci kriminality, která je praktickou aplikací teorie příležitosti. Cílem Situační prevence kriminality je:

  • redukovat příležitosti ke kriminalitě,
  • zvyšovat riziko odhalení,
  • minimalizovat užitek z kriminální činnosti,
  • posilovat povědomí, že kriminalita není tolerována,
  • poskytovat asistenci a informace potenciálním či aktuálním obětem.

Indikátor

Provedené jednotlivé kroky v procesu komplexního multikriteriálního přístupu dle ČSN P CEN/TS 14383‐2.

Literatura

ČSN P CEN/TS 14383‐2 Prevence kriminality – Plánování městské výstavby a navrhování budov – Část 2: Plánování městské výstavby

ČSN P CEN/TS 14383‐1 Prevence kriminality – Plánování městské výstavby a navrhování budov – Část 1: Definice specifických termínů

ČSN P CEN/TS 14383‐3 Prevence kriminality – Plánování městské výstavby a navrhování budov – Část 3: Obydlí

Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED): http://cpted.net

SAFEPOLIS ‐ Crime prevention guidelines for urban planning and design: www.labqus.net

Hodnoticí moduly

Do hodnocení vstupují výsledky z modulů:

  • KRI.RK - Posouzení rizik kriminality

Následuje detailní popis hodnocení v jednotlivých modulech.

KRI.RK
Posouzení rizik kriminality

Krok 1: Identifikace lokality a posudek rizik kriminality

Provede se stručné zhodnocení potenciálních rizik kriminality, jehož součástí je identifikace lokality:

  • KDE – Popis lokality (určení fyzické charakteristiky lokality);
  • CO – Statistiky kriminality (problémy s kriminalitou);
  • KDO – Socio‐ekonomické a demografické informace (popis uživatelů).

Krok 2: Podrobné hodnocení rizik kriminality

Druhým krokem je posouzení kriminality (identifikace možných budoucích problémů kriminality) pomocí Bezpečnostního auditu podle přílohy D.2 normy ČSN P CEN/TS 14383‐2. V případě, že se některé otázky neuplatňují pro daný projekt, vynechají se. Na otázky je možné výjimečně odpovídat ano / ne. Vhodnější je odpověď rozvinout do popisu plánovaného záměru. Pro lepší pochopení otázek lze využít průvodce problematikou dostupného na www.labqus.net (Crime prevention guidelines for urban planning and design).

Krok 3: Identifikace problémů s kriminalitou a potenciálu pro zlepšení

V tomto kroku se na základě provedeného posouzení kriminality provede identifikace problémů s kriminalitou. Konkrétní problémy jsou začleněny do skupin dle základních principů uvedených v příloze D.1 normy ČSN P CEN/TS 14383‐2.

Krok 4: Návrhy detailních plánů pro zlepšení (obsahující konkrétní prostředky a strategie)

Tento krok obnáší návrh změn reflektující identifikovaná rizika dle struktury základních principů uvedených v příloze D.1 normy ČSN P CEN/TS 14383‐2.

Pokyny pro vyhodnocení

Hodnocení Poznámky a pokyny ke zpracování
Certifikace návrhu budovy Hodnotí se provedení jednotlivých kroků popsaných v modulu. Pro analýzu a vyhodnocení lokality z hlediska prevence kriminality ve vystavěném prostředí je vhodné využít ČSN P CEN/TS 14383‐2. Norma nabízí přehled okruhů, na které je potřeba se zaměřit a také bezpečnostní audit.
Certifikace budovy Hodnocení je pro fázi certifikace budovy shodné jako u precertifikace (certifikace návrhu budovy), tj. uplatní se hodnocení jednotlivých kroků v modulu. Již provedené hodnocení z fáze precertifikace lze použít v případě, že se ověří, zda nenastala v průběhu výstavby změna.
Shell and Core
Rekonstrukce

Celkové vyhodnocení kritéria

Celkové body za kritérium se stanoví podle množství kroků, které byly podniknuty ke zvýšení bezpečnosti budovy a okolí.

Specifické kriteriální meze

Do kriteriálních mezí vstupuje realizovaný stupeň, resp. množství provedených kroků v procesu prevence kriminality. Jednotlivé kroky jsou popsány v hodnoticím modulu.

Tab. KRI.1: Kriteriální meze pro KRI Prevence kriminality ve vystavěném prostředí

Dosažený stupeň v procesu prevence kriminality Body
Prevence kriminality není neřešena 0
Je proveden Krok 1 2
Jsou provedeny Kroky 1–2 včetně 6
Jsou provedeny Kroky 1–3 včetně 8
Jsou provedeny Kroky 1–4 včetně 10

SBToolCZ: On-line metodika verze 2020.test. Vytištěno z webu www.sbtool.cz/metodika, kritérium L.KRI a modul(y) KRI.RK, typologie: BD.
Copyright ČVUT v Praze a Národní platforma SBToolCZ.