A.2 Bonus za inovace (vk.1)

A.2 Bonus za inovace

Jednotlivá kritéria hodnocení mají za úkol obsáhnout co nejširší spektrum bodů spojených s udržitelným rozvojem, nicméně zejména nová a inovativní řešení nelze předem přesně popsat a v hodnocení obsáhnout.  SBToolCZ obecně motivuje k využití technologií, výrobků, metod nebo procesů, které mohou zlepšit, s ohledem na udržitelnost, návrh budovy, výstavbu, provoz, údržbu nebo demolici. Protože inovace pomáhají ke zlepšení komplexní kvality budovy a zároveň slouží jako ukázka nejlepšího možného technického řešení pro uživatele i návštěvníky budovy, je cílem Bonusu za inovace zvláštní podpora těchto unikátních a nových řešení.

Způsob vyhodnocení

Do hodnocení vstupují pouze inovace schválené Národní platformou SBToolCZ. Za tyto mimořádné inovace je možné přidělit bonus až 1 bod ve finálním hodnocení. Bonus může umožnit dosáhnutí maxima 10 bodů celkového hodnocení, nikoliv však jeho překročení, v takovém případě se bonus adekvátně sníží.

Inovace se hodnotí samostatně ve všech třech pilířích udržitelnosti, tj. v oblasti environmentální; sociální a v oblasti ekonomiky a managementu. Inovace v oblasti Lokality se hodnotí odděleně, výsledek se přičítá k hodnocení příslušných kritérií této oblasti. Inovace musí souviset se stavebně-technickým řešením budovy či bezprostředním okolí, souvisejícím s posuzovanou budovou.

Výše bonusu za inovace se uvádí na certifikátu samostatně, s výsledky z jednotlivých oblastí hodnocení se sčítá.

Každá schválená inovace má hodnotu 1 kreditu s váhou dané oblasti podle typologie budovy. Maximální počet do hodnocení započitatelných inovací je 4 v každé oblasti. Každá inovace v oblasti Lokality je podle stejného mechanismu ohodnocena maximálně 0,25 bodu.

Inovace v Environmentální oblasti s 50 % váhou v hodnocení mohou získat maximálně 50% z 1,0 celkového Bonusu za inovace, tedy 0,5 bodu. Každá ze 4 uznatelných inovací v této oblasti může být ohodnocena 0,5 / 4 = 0,125 body.

Tab. A.2.1: Příklad udělení bonusu za inovace

 

Přidělené označení Inovace Název inovace Oblast hodnocení Váha oblasti Bonus za inovace (celkové body)
I20-001 Odstraňování CO2 při výstavbě Environmentální 50 % 0,1250
I20-002 Řízení množství vzduchu přiváděného podle předpovědi počasí Sociální 35 % 0,0875
Celkem 0,21275

 

Proces schvalování inovace

Do hodnocení vstupují pouze inovace schválené Národní platformou SBToolCZ, která pověřuje představitele ČVUT v Praze, jako autory metodiky, jejich vyhodnocováním a správou. Inovaci k posouzení smí předkládat pouze autorizovaná osoba SBToolCZ s platnou autorizací. Inovace bude posouzena po předložení elektronické dokumentace inovace na e-mail inovace@sbtool.cz obsahující následující informace:

  1. Identifikace předkladatele inovace: jméno, kontakt
  2. Číslo autorizace
  3. Název inovace
  4. Cíl inovace
  5. Dotčená kritéria SBToolCZ
  6. Stručný popis řešení
  7. Datum předložení Národní platformě SBToolCZ
  8. Detailní popis řešení

Posuzovat se bude inovativnost daného řešení zejména v rámci ČR a jeho přínos k praxi udržitelné výstavby. Národní platforma SBToolCZ schválené inovace zveřejňuje na webových stránkách SBToolCZ (části 1-7), detailní popis řešení zůstane neveřejný. Předkladatel obdrží zpětnou vazbu k předložené inovaci. Kladné vyjádření Národní platformy SBToolCZ se přiloží k dokumentaci hodnocení budovy.

SBToolCZ: On-line metodika verze 2022. Vytištěno z webu www.sbtool.cz/online, kritérium A.2 a modul(y) typologie: AB, BD, EDU, RD, a SBTCZ.
Copyright ČVUT v Praze a Národní platforma SBToolCZ.