A.3 Výkaz materiálů a výrobků (vk.1)

A.3 Výkaz materiálů a výrobků

Materiály a výrobky použité při výstavbě či rekonstrukci objektu jsou nedílnou součástí hodnocení komplexní kvality budov z hlediska udržitelnosti. Množství a druh materiálů zabudovaný v konstrukcích a výrobcích použitých v budově významně ovlivňuje převážně environmentální kvalitu stavby. Vstupují do několika různých kritérií. Jednou skupinou je 6 kritérií popisujících environmentální indikátory zjednodušené LCA: E.PEE, E.GWP, E.ACP, E.EUP, E.ODP, E.POC. Pro tyto kritéria je jasně definované, které materiály a výrobky vstupují do hodnocení (viz níže) a v metodice SBToolCZ se jejich souhrn nazývá „Výkaz materiálů a výrobků“. Ostatní kritéria (E.CIR, E.CEM, S.ZNM) týkající se také použitých materiálů a výrobků z daného výkazu vychází. Výkaz materiálů a výrobků je možné pro specifické potřeby konkrétních kritérií rozšířit (nikoliv něco vypustit). Např. pokud jsou spojovací materiály recyklované, mohu je v kritériu E.CIR započítat. Adekvátně tomu se upraví i celková hmotnost stavby, která se o jejich hmotnost navýší.

Vykazování konstrukcí a výrobků

Podrobnost vykazování materiálů, konstrukcí a výrobků odpovídá projektové dokumentaci DSP pro stavební řízení dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v aktuálním znění. Vykazování konstrukcí a výrobků se řídí těmito obecnými zásadami:

 1. KOMPLETNOST: Je velmi důležité, aby v seznamu materiálů nechyběl žádný použitý prvek – konstrukce nebo výrobek, vykazovaný v souladu s pravidly uvedenými níže. V případech, kdy v dané fázi projektu není konstrukce či výrobek přesně specifikována, vykazuje se takový prvek obecně s nejběžnějším/možným technickým řešením. Jestliže není u prvku jisté, že bude součástí projektu, je třeba prvek vykázat nebo pracovat se dvěma variantami.
 1. PODROBNOST: Cílem je vykázat v přiměřené podrobnosti, množství všech materiálů z konstrukcí a výrobků, které mají vliv na vyhodnocení environmentálních dopadů stavby a které mají vliv na kvalitu vnitřního prostředí. Konstrukce a výrobky, které se skládají z více materiálů, musí být vykázány tak, aby byly tyto rozhodující materiály započítány. Musí být dodrženy tyto zásady:
 • Vrstvené konstrukce a výrobky musí být vykázány tak, aby zahrnovaly všechny vrstvy, které jsou rozhodující z hlediska množství nebo environmentálního dopadu jednotlivých materiálů.
  • Příklad 1: ve skladbách je třeba vykázat fólie, separační vrstvy, lepidla, obklady atd., tyto vrstvy se vykazují v tzv. čistých rozměrech, tj. bez přesahů, překryvů a prořezů.
 • Konstrukce a výrobky skládající se z více materiálů je třeba vykázat tak, aby byl proveden alespoň odborný odhad zastoupení jednotlivých materiálů podstatných pro environmentální vyhodnocení.
  • Příklad 1: Železobeton: vykazuje se jako součet betonu a ocelové výztuže. Množství betonu se vykazuje z objemu konstrukcí (např. výkres tvaru) a výpisu výztuže nebo zjednodušeně podle % vyztužení.
  • Příklad 2: Výplně otvorů (okna a dveře) a LOP: je charakterizováno délkou rámu a materiály ze kterých je složen, plochou zasklení a počtem zasklívacích rovin. U výplní otvorů, kde není dostatečně specifikován poměr skla a rámu, je třeba dodat přibližnou informaci, jak bude okno vypadat (například odkaz na vzorový výrobek, nebo skicu členění).
 • Množství materiálů je vykazováno přímo v jednotkách, které odpovídají jednotkám, na které jsou vztaženy jednotkové parametry environmentálních dopadů podle použité environmentální databáze nebo materiály dostatečně specifikovat, aby bylo možné jejich hmotnost dopočítat. V Ecoinventu toto platí pro 90 % položek, jsou ale výjimky: Dopady betonu a dřeva jsou vztaženy na m3, výplně otvorů na m2 rámu a zasklení.
 • Vykazování výrobků TZB: Zařízení TZB, tj. kotle, zásobníky vzduchotechnické jednotky apod. jsou vykazovány vždy po kusech s uvedením alespoň přibližné specifikace (palivo, výkon, u zásobníků objem atd.). Solární a fotovoltaické články jsou vykazovány v jednotkách plochy. Potrubí a vzduchovody je vhodné vykazovat jejich délkou, dimenzí a použitým materiálem. Koncové uživatelské prvky, tj. zařizovací předměty, otopná tělesa, jsou uváděna po kusech s uvedením alespoň přibližné materiálové specifikace. Vedení rozvodů TZB je vykazováno v podrobnosti generelů.
 1. RADĚJI VÍCE NEŽ MÉNĚ: Ve fázi projektu pro stavební povolení DSP jsou množství některých použitých materiálů nejistá. Jejich co nejpřesnější stanovení je však potřeba věnovat pozornost a je třeba vždy počítat raději s variantou větší spotřeby než menší.

DOPORUČENÍ: Kvalita výkazu výměr zásadně ovlivňuje pracnost a vypovídající hodnotu kritérií, ve kterých se používá. Zejména to platí pro environmentální kritéria. Získání výkazu výměr splňujícího uvedené zásady vyžaduje dostatečné množství času a dobrou spolupráci zpracovatele certifikátu se zadavatelem a s projektanty. Při přípravě zakázky na zpracování certifikátu je třeba s tímto počítat a zadavatele upozornit na množství informací, které bude potřeba získat.

Ve výkazu materiálů se započítávají pouze materiály a konstrukce spojené s budovou, tj. konstrukce vymezené zastavěnou plochou nebo konstrukčně spojené s budovou. Nezapočítávají se vnější zpevněné plochy, přístřešky, doplňkové stavby na pozemku.

Níže uvedené třídění odpovídá připravované struktuře Datového standardu staveb pro ČR tak, aby bylo možno pro výkaz materiálů v konstrukcích a výrobcích využít BIM.

Výkaz materiálů a výrobků

Výkaz materiálů a výrobků se skládá ze dvou základních skupin (Stavební konstrukce, materiály a výrobky a systémy TZB) a měl by být členěn následovně:

A. Stavební konstrukce, materiály a výrobky

 1. Základové konstrukce a podkladní betony

 • započítávají se všechny základové konstrukce, tj. základové pasy, patky, prahy, desky atd. dále všechny podkladní a vyrovnávací vrstvy, jako např. podsypy, podkladní betony atd.
 • nezapočítávají se tepelné izolace a hydroizolace (vykazují se samostatně).
 1. Hydroizolační souvrství spodní stavby

 • započítávají se kompletní hydroizolační skladby spodní stavby včetně hydroizolačních, ochranných a doplňkových vrstev, jako např. asfaltové penetrační nátěry, ochranné geotextilie atd.
 1. Podsypy, zásypy dovezené z místa mimo stavbu

 • započítávají se podsypy, zásypy dovezené z místa mimo stavbu určené pro zakrytí konstrukcí a pro hrubé a čisté terénní úpravy, např. štěrkové, pískové, z recyklátu apod.
 • nezapočítávají se zásypy materiálem z místa stavby, např. zeminou z výkopů atd.
 1. Svislé nosné konstrukce

 • započítávají se nosné stěny a sloupy, včetně hlavních konstrukčních a ztužujících prvků svislých nosných konstrukcí zajišťujících statické fungování konstrukce, např. nosná a konstrukční výztuž (stanoveno dle výkazu nebo dle % vyztužení), výztužné prvky jako diagonály, táhla atd., ztužující konstrukční vrstvy dřevostaveb, ocelové styčníky, botky, spojovací plechy atd.
 • nezapočítává se drobný spojovací materiál (hřeby, vruty, šrouby, matice…)

Pozn.: U zděných konstrukcí se počítá množství pojiva (malty, lepidla, pěny..). Stanovuje se podle spotřeby uvedené v technologických pokynech výrobce např. na 1 m2 konstrukce.

Pozn.: Pokud svislé a vodorovné prvky primární nosné konstrukce tvoří jeden celek, např. rámové konstrukce halových staveb, specifické superkonstrukce, atd., bude tato konstrukce jako celek zahrnuta do svislých nosných konstrukcí.

 1. Stropní konstrukce a předsazené konstrukce konstrukčně spojené se stropy

 • započítává se nosná konstrukce stropu např. stropní desky, trámy, nosníky, průvlaky včetně hlavních konstrukčních a ztužujících prvků zajišťujících statické fungování konstrukce, např. nosnou a konstrukční výztuž (stanoveno dle výkazu nebo dle % vyztužení), ztužidla, ocelové botky, ocelové styčníky, botky, spojovací plechy, dále záklopy stropů, násypy, výplně atd.
 • nezapočítává se drobný spojovací materiál (hřeby, vruty, šrouby, matice…)

Pozn.: Pokud je nosná kce střechy technologicky shodná s kcí stropu, vykazuje se v rámci stropních kcí (např. ŽB kce plochých střech).

Pozn.: Předsazené konstrukce, jako jsou balkony, lodžie, markýzy atp. pokud jsou konstrukčně spojeny se stropními kcemi se vykazují v rámci stropních konstrukcí.

Pozn.: Pokud předsazené konstrukce nejsou konstrukční součástí stropů, např. lehké ocelové nebo dřevěné zavěšené, podepřené nebo samostatně stojící balkony, vykazují se v kategorii 16. Ostatní.

 1. Nosná konstrukce střešního pláště

 • započítává se samostatně pokud je technologicky odlišná od kce stropu, jedná se např. o nosné kce krovu, dřevěné a ocelové vazníkové střešní soustavy atp., včetně hlavních konstrukčních a ztužujících prvků nutných pro statické fungování konstrukce, např. záklopy, ztužidla, ocelové botky, záklopy atd.
 • nezapočítává se drobný spojovací materiál (hřeby, vruty, šrouby, matice…)
 • nezapočítávají se tepelné a akustické izolace a hydroizolace ve střešním plášti (vykazují se samostatně).
 1. Hydroizolační a ochranná souvrství střešního pláště, parotěsné a parobrzdné vrstvy střešního pláště, kompletní skladby zelených střech

 • započítávají se kompletní hydroizolační skladby střešního pláště včetně hydroizolačních, ochranných a doplňkových vrstev, jako např. asfaltové penetrační nátěry, ochranné geotextilie, kompletní skladby zelených střech atd., včetně hlavních doplňků hydroizolačního souvrství, jako je oplechování atik, nároží a úžlabí střech atd.
 • nezapočítává se drobný spojovací materiál (hřeby, vruty, šrouby, matice…), u skládaných krytin příponky a jiný spojovací materiál pro tyto krytiny.
 • nezapočítávají se tepelné a akustické izolace ve střešním plášti (vykazují se samostatně).

Pozn.: Pokud některá vrstva plní kromě hydroizolační, parotěsné a parobrzdné funkce také statickou (např. OSB záklopy jako parobrzdné OSB vrstvy), vykazují se v rámci nosné konstrukce střechy.

Pozn.: skladby zelených střech se započítávají následovně: vegetace se nezahrnuje, substrát se započítává jako přibližný poměr materiálů, ze kterých se skládá, tj. např. zemina, písek, keramzit, rašelina apod., drenážní a akumulační vrstvy se započítávají.

 1. Nosná konstrukce schodišť a ramp

 • započítávají se nosná část schodišť a ramp včetně hlavních konstrukčních a ztužujících prvků zajišťujících statickou funkci
 • nezapočítává se drobný spojovací materiál (hřeby, vruty, šrouby, matice…)
 • nezapočítávají se povrchové úpravy, souvrství nášlapných vrstev, zábradlí (vykazují se samostatně).

Pozn.: výtahy, zdviže, plošiny, eskalátory se vykazují v části TZB.

 1. Zábradlí a madla, doplňkové prvky pro bezpečnost užívání stavby

 • započítávají se všechny kompletní konstrukce a prvky plnící tuto funkci, (nosná kce, výplně, kotvení…) pokud nespadají do jiné kategorie, tj. zábradlí na balkonech, lodžiích a terasách, rampách a schodištích, madla, dělící příčky balkonů a teras, dále hromosvody, střešní záchytné systémy atd.
 • nezapočítává se drobný spojovací materiál (hřeby, vruty, šrouby, matice…)
 1. Nenosné svislé dělící, výplňové a zakrývací konstrukce (příčky, předstěny, obezdívky…)

 • započítávají se všechny nenosné konstrukce, tj. příčky, předstěny, polopříčky, obezdívky, dozdívky, dále vyzdívky a výplně konstrukcí obvodového pláště, pokud neplní nosnou funkci (např. vyzdívka žb. rámové konstrukce).
 • nezapočítává se drobný spojovací materiál (hřeby, vruty, šrouby, matice, dále příponky, spojky apod.)
 • nezapočítávají se tmely u povrchových úprav montovaných SDK/SDV apod. kcí
 • nezapočítávají se tepelné a akustické izolace (vykazují se samostatně).

Pozn.: U lehkých kostrových příček (např. SDK, SDV apod.) se započítává nosná konstrukce a plošné prvky, nezapočítává se tmelení, drobný spojovací materiál, což jsou pro SDK/SDV kromě vrutů například spojky profilů a podobné drobnější součásti nosných roštů. apod.

Pozn.: Nosnou konstrukci montovaných příček lze stanovit odhadem např. kg nosného roštu na 1 m2 stěny případně odhad množství dle doporučených konstrukčních roztečí nosných prvků na 1 bm stěny.

 1. Povrchové úpravy stěn vnitřní a vnější

 • započítávají se vnitřní povrchové úpravy stěn, tj. omítky, omítkové stěrky, obklady včetně podkladních a nosných vrstev.
 • započítávají se vnější povrchové úpravy budovy – fasádní obklady včetně nosných systémů, omítky, omítkové stěrky atd. včetně podkladních, nosných a výztužných vrstev
 • nezapočítává se drobný spojovací materiál (hřeby, vruty, šrouby, matice…)
 • nezapočítávají se výztužné vrstvy povrchových úprav, např. perlinky, síťky a pletiva.
 • nezapočítávají se tmely, lepidla, výmalby, malby a nátěry, laky.
 • nezapočítávají se systémové doplňky povrchových úprav, jako např. krycí lišty, ukončující profily atd.

Pozn.: Při vykazování ploch povrchových se uvažuje čistá plocha povrchových úprav stavebních konstrukcí bez prořezů, překryvů jednotlivých vrstev apod.

Pozn.: Povrchové úpravy, které jsou součástí ETICS se vykazují v rámci tepelných izolací obvodového pláště.

 1. Podhledy a povrchové úpravy stropů vnitřní a vnější

 • započítávají se vnitřní a vnější povrchové úpravy stropů, podhledů atd., tj. omítky, omítkové stěrky, obklady včetně podkladních, nosných vrstev a včetně kompletních nosných konstrukcí podhledů, vodorovných instalačních dutin apod.
 • nezapočítává se drobný spojovací materiál (závěsy, hřeby, vruty, šrouby, matice…)
 • nezapočítávají se výztužné vrstvy povrchových úprav, např. perlinky, síťky a pletiva.
 • nezapočítávají se tmely, lepidla, výmalby, malby a nátěry, laky.
 • nezapočítávají se systémové doplňky povrchových úprav, jako např. krycí lišty, ukončující profily atd.

Pozn.: Při vykazování ploch se uvažuje čistá plocha povrchových úprav stavebních konstrukcí bez prořezů, překryvů jednotlivých vrstev apod.

 1. Podlahová souvrství a nášlapné souvrství střech a teras

 • započítávají se kompletní souvrství vnitřních nášlapných vrstev, tj. podlah, schodišť atd. včetně systémů, nosných a vyrovnávacích vrstev a nášlapných vrstev,
 • započítávají se kompletní souvrství vnějších nášlapných vrstev, včetně nosných a vyrovnávacích vrstev a nášlapných vrstev, např. teras, balkonů, pochozích a pojezdových střech
 • nezapočítává se drobný spojovací materiál (závěsy, hřeby, vruty, šrouby, matice…)
 • nezapočítávají se výztužné vrstvy povrchových úprav, např. perlinky, síťky a pletiva.
 • nezapočítávají se tmely, lepidla, výmalby, malby a nátěry, laky.
 • nezapočítávají se systémové doplňky povrchových úprav, jako např. krycí lišty, ukončující profily atd.

Pozn.: Při vykazování ploch se uvažuje čistá plocha povrchových úprav stavebních konstrukcí bez prořezů, překryvů jednotlivých vrstev apod.

 1. Výrobky pro otvorové výplně

 • započítávají se výrobky pro otvorové výplně typu okna, dveře, vrata, světlíky, LOP apod. včetně kotvení (zejména u předsazené montáže)
 • nezapočítává se drobný spojovací materiál (závěsy, hřeby, vruty, šrouby, matice, pěny, vyrovnávací klíny…)
 • nezapočítává se dveřní a okenní kování (panty, kliky, madla, zámky).

Pozn.: Vykazuje se tak, aby byly jednoznačně a průkazně stanovena celková hmotnost a materiál otvorových výplni zahrnující rámy oken, křídel a výplně, zárubně i křídla dveří.

Pozn.: Pro výkaz množství se uvažují rozměry stavebních otvorů.

Pozn.: Při použití databáze Ecoinvent je vhodné vykazovat výplně otvorů jako plochu zasklení a plochu rámu

 1. Tepelné a akustické izolace

 • započítávají se tepelné izolace obvodových stěn, stěn, střech, podlah, stropů, konstrukcí přiléhajících k zemině včetně systémových doplňků, např. nosná kce tepelně izolačního souvrství, ochranné vrstvy, např. difúzní fólie atd.
 • započítávají se kompletní systémová tepelněizolační souvrství např. ETICS, sendvičové tepelně izolační panely atd.
 • započítávají se akustické izolace stěn, podlah, stropů, lehkých příček.
 • nezapočítává se drobný spojovací materiál (závěsy, hřeby, vruty, šrouby, matice…)
 • nezapočítávají se doplňky systému ETICS, jako např. mechanické kotvy, koncové lišty, výztužné síťky, lepidla atp. se nezapočítávají

Pozn.: Tepelné a akustické izolace jsou samostatně od ostatních konstrukcí, ale nesou informaci, k jaké stavební konstrukci se váží, např. kročejová izolace podlahy, tepelná izolace stropu, zateplení obvodového pláště atp.

Pozn.: Tepelné izolace v rámci ETICS lze vykázat bez povrchových úprav, povrchové úpravy ETICS se vykazují samostatně v oddílu 11 nebo 12.

 1. Doplňkové a ostatní konstrukce a výrobky

 • započítávají se vnitřní parapety,
 • započítávají se prvky chránicí budovu před klimatickými vlivy – vnější oplechování, sluneční clony, markýzy, stínicí žaluzie, rolety atd.
 • započítávají se doplňkové konstrukce budovy jako např. lehké ocelové nebo dřevěné zavěšené, podepřené nebo samostatně stojící balkony, pokud nejsou konstrukční součástí stropů,
 • započítávají se konstrukce, prvky nehodící se do jiných kategorií
 1. Bourané konstrukce

 • započítávají se všechny konstrukce a prvky, které se v rámci stávajícího stavu budovy nebo stavebního pozemku odstraňují.

Pozn.: Týká se zejména renovací, přestaveb a modernizací stávajících budov, demolicí stávajících konstrukcí apod.

B Systémy TZB

Cílem je vykázat množství a druh materiálů pro systémy TZB zajišťujících požadavky na vnitřní prostředí a provoz budovy.

Systémy TZB se po potřeby environmentálního hodnocení vykazují v následujících skupinách:

 1. Kompletní rozvody systémů TZB včetně napojení na správce sítí (přípojky)

 • započítávají se rozvody:
  • vodovod
  • kanalizace (splašková, dešťová)
  • plynovod
  • vytápění, chlazení a TV včetně otopných těles
  • VZT
 • nezapočítávají se rozvody elektro silnoproud, elektro slaboproud

Pozn.: rozvody systémů TZB se uvádějí v podrobnosti generelů s označením dimenzí jednotlivých rozvodů bez regulačních prvků, spojovacích materiálů atp.

Pozn.: započítávají se tepelné izolace potrubí, ochranné vrstvy atd.

 1. Zařízení zajišťující funkčnost systémů TZB

 • započítávají se pro jednotlivé systémy tyto prvky:
  • vodovod: čerpadla, nádrže, domácí vodárny, požární vodovody atp.
  • kanalizace (splašková, dešťová): čerpadla, retenční nádrže atp.
  • vytápění a TV: zdroj tepla (kotel, lokální topidla, FT, FV, FVT kolektor…), zásobník TV, FT kolektory, otopná tělesa atd.
  • chlazení: zdroj chladu a zásobník chladu
  • VZT: VZT jednotky, klapky, žaluzie, tlumiče hluku, filtry atd.,
  • elektro silnoproud: zdroje elektro (FV kolektory, větrné elektrárny a turbíny, kogenerační jednotky atd.), měniče, bateriová úložiště
  • ostatní: výtahy, eskalátory, zvedací plošiny atp.
 • nezapočítávají se prvky pro rozvody slaboproudu (datové rozvody, MaR, atd.)

Pozn.: parametry se vykazují zjednodušeně dle hmotnosti a materiálů příslušných prvků.

 1. Koncové uživatelské prvky systémů TZB

 • započítávají se v jednotlivých systémech tyto prvky (zařizovací předměty):
  • kanalizace (splašková, dešťová): zařizovací předměty jako umyvadla, WC, bidet, sprcha, dřez, výlevka čerpadla, retenční nádrže atp.
  • plynovod: sporák, trouba, gastro vybavení
 • nezapočítávají se se vodovodní baterie a výtokové armatury, čidla systémů MaR

Pozn.: parametry se vykazují dle hmotnosti a materiálů příslušných prvků.

Doporučené zpracování

Pro hodnocení komplexní kvality budovy se ve „Výkazu materiálů a výrobků“ kromě množství (výměry) sledují i další parametry:

 • Rozdělení do skupin dle struktury SBToolCZ
  • Stavební konstrukce, materiály a výrobky
  • Systémy TZB
 • Výměra – množství
  • Libovolné jednotky
  • Hmotnost [kg]
 • Environmentální parametry (podrobněji kapitola A.4)
  • Databázový ekvivalent
  • Zdroj environmentálních dat
 • Životnost konstrukcí a výrobků (viz příloha A.5)
 • Další parametry
  • Obnovitelnost, Recyklovatelnost (E.CIR)
  • Regionálnost (E.CIR)
  • Environmentální certifikát (EPD, u dřeva FSC/PEFC,..) (E.CEM)
  • Jedná se o materiál na bázi dřeva (E.CEM)
  • Škodlivost z hlediska VOC (S.ZNM)

Je doporučeno vše zpracovat do souhrnné přehledné tabulky. Informace o materiálech je možné efektivně získávat a spravovat pomocí BIM.

SBToolCZ: On-line metodika verze 2022. Vytištěno z webu www.sbtool.cz/online, kritérium A.3 a modul(y) typologie: AB, BD, EDU, RD, a SBTCZ.
Copyright ČVUT v Praze a Národní platforma SBToolCZ.