A.7 Environmnetální data (AB vk.1)

A.7 Příloha - Environmnetální data

Verze metodiky 2020.1, typologie AB.

V šest environmentálních kritérií hodnotí svázané a provozní dopady environmentálních indikátorů:

  • Spotřeba neobnovitelné primární energie (E.PEE)
  • Potenciál globálního oteplování (E.GWP)
  • Potenciál okyselování prostředí (E.ACP)
  • Potenciál eutrofizace prostředí (E.EUP)
  • Potenciál ničení ozonové vrstvy (E.ODP)
  • Potenciál tvorby přízemního ozonu (E.POC)

Tato sada kritérií popisuje tzv. zjednodušenou metodu LCA (life cycle assessment = posuzování životního cyklu). Z Tab. A.PED.1. je patrné, které fáze životního cyklu jsou zahrnuty.

Tab. A.PED.1: Započítané fáze životního cyklu budovy

dělení dle ČSN EN 15 979 metodika SBToolCZ
Životní cyklus budovy: Označení Část cyklu  
Fáze výroby A1 Dodávka surovin svázané dopady
A2 Doprava svázané dopady
A3 Výroba svázané dopady
Fáze výstavby A4 Doprava na a ze staveniště
A5 Proces výstavby a instalace
Fáze užívání B1 Užívání budovy a instalovaných výrobků
B2 Údržba
B3 Opravy
B4 Výměna svázané dopady – částečně – formou uvažování životnosti
B5 Rekonstrukce
B6 Provozní spotřeba energie provozní dopady
B7 Provozní spotřeba vody
Fáze konce životního cyklu C1 Demolice
C2 Doprava
C3 Nakládání s odpady
C4 Odstranění stavby bez započtení přínosů z této činnosti plynoucí
Doplňující informace nad rámec  životního cyklu D Potenciál  opětovné použití, recyklace a energetického využití

SBToolCZ se věnuje i ostatním fázím životního cyklu, ale jinou formou hodnocení než přes environmentální indikátory (např. B7 – E.UPV Úspora pitné vody, D – E.CIR Cirkularita konstrukcí a materiálů).

Pro vyhodnocení zjednodušené metodiky LCA jsou potřeba environmentální data. Ke svázané energii a emisním jsou shrnuta v Tab. A.PED.3 a konverzní a emisní faktory pro provozní energie v Tab. A.PED.4.

Jako zdroj environmentálních dat je možné použít i EPD (environmentální prohlášení o produktu) nebo databáze Ecoivent v. 3.8 ze které aktuální databáze vychází. Data z dalších zdrojů se striktně nedoporučují. Zdroj environmentálních dat ke konkrétním položkám musí být vždy uveden. Pokud databáze neobsahuje hledaný materiál, pak je na úvaze auditora zvolit materiál obdobný.

Databáze Envimat v.2 poskytuje environmentální indikátory a parametry pro stavební materiály, pro posuzování v rámci SBToolCZ. Je založena na datech pocházejících z mezinárodní LCA databáze Ecoinvent v.3.8. Data byla získána metodou posuzování dopadů životního cyklu (LCIA) CML 2001 (2), využívající charakterizační faktory CML-IA (3). Tento postup je v souladu se zjednodušenou metodou LCA podle norem ČSN EN 15978 Udržitelnost staveb – Posuzování environmentálních vlastností budov – Výpočtová metoda , ČSN EN 15804+A1 Udržitelnost staveb – Environmentální prohlášení o produktu – Základní pravidla pro produktovou kategorii stavebních produktů a ČSN EN ISO 14044 Environmentální management – Posuzování životního cyklu – Požadavky a směrnice.

V rámci SBToolCZ se posuzují environmentální indikátory a parametry uvedené v tabulce Tab. A.PED.2 (jsou uvedeny i originální názvy tak, jak je lze nalézt přímo v databázi Ecoinvent, aby nedocházelo k záměně s jinými daty a metodikami). Při výběru dat z Ecoiventu doporučujeme vybírat co nejlokálnější datasety (RER, DE, CH, GLO a RoW), především osahující „production“ případně „market for“.

Tab. A.PED.2: Environmentální indikátory a parametry posuzované v rámci SBToolCZ

Ecoinvent v.2
Název indikátoru  v SBToolCZ Jednotka v SBToolCZ Originální název v Ecoinventu v.3.8 Jednotka v Ecoinventu v.3.8
Metoda v ecoinventu – CML 2001 (superseded)
Potenciál  globálního oteplování (GWP) [kg CO2 ekv.]

 

climate change – GWP 100a [kg CO2-Eq]
Potenciál acidifikace (AP) [kg SO2 ekv.] acidification potential – average European [kg SO2-Eq]
Potenciál eutrofizace (EP) [kg (PO4)3- ekv.] eutrophication potential – generic [kg PO4-Eq]
Potenciál tvorby přízemního ozonu (POCP) [kg Ethene ekv.]

[kg C2H4,ekv.]

photochemical oxidation (summer smog) – high NOx POCP [kg ethylene-Eq]
Potenciál úbytku stratosférické ozonové vrstvy (ODP) [kg CFC 11 ekv.] stratospheric ozone depletion – ODP steady state [kg CFC-11-Eq]
Metoda v ecoinventu cumulative energy demand
Celková spotřeba neobnovitelných zdrojů primární energie (PEInre) [MJ]

 

Součet položek: fossil, nuclear a primary forrest

 

[MJ-Eq]

 

Tab. A.PED.3: Databáze Envimat v.2

zdroj Kód položky Kategorie Název Objemová hmotnost Součinitel tepelné vodivosti λ E.PEI E.GWP E.AP E.EP E.ODP E.POCP
Spotřeba primární energie Potenciál globálního oteplování Potenciál okyselování prostředí Potenciál eutrofizace prostředí Potenciál ničení ozonové vrstvy Potenciál tvorby přízemního ozonu
Svázaná energie CO2,ekv. SO2,ekv. kg PO4-Eq g CFC-11-Eq g ethylene-Eq
[kg/m3] [W/(m.K)] [MJ/kg] [kg CO2, ekv./kg] [g SO2, ekv./kg] [g (PO4)3- ekv./kg] [g R-11 ekv./kg] [g C2H4 ekv./kg]
Envimat ECO-003 Nátěry Alkydový nátěr, ředitelný ředidlem 1800 0 78,0863 2,8678 19,754 7,0032 0,00056598 0,94796
Envimat ECO-002 Nátěry Alkydový nátěr, ředitelný vodou 1800 0 53,5491 2,743 16,442 5,5801 0,00035871 0,77116
Envimat ECO-011 Kámen přírodní Anhydrit 2100 0 0,413821 0,014505 0,071118 0,021718 2,0783E-06 0,0023874
Envimat ECO-012 Kámen přírodní Anhydrit, burned 0 0 1,71049 0,092617 0,2428 0,036542 0,000014206 0,011675
Envimat ECO-010 Podlahy Anhydritová stěrka 450 1,2 1,05514 0,042592 0,1655 0,051783 5,5929E-06 0,010029
Envimat ECO-013 Ostatní Argon 1393 0 5,5113 0,27368 1,2845 0,90927 0,00001344 0,050886
Envimat ECO-023 Hydroizolace a parozábrany Asfaltový nátěr 1160 0,21 49,6073 1,1056 6,3404 1,1413 0,00031788 0,39244
Envimat ECO-017 Kámen přírodní Bentonit těžený 1800 0 0,396315 0,026618 0,15635 0,035376 3,4377E-06 0,0063657
Envimat ECO-120 Betony a železobetony Beton chudý 2190 1,23 0,344905 0,055726 0,110009 0,028993151 2,20982E-06 0,004007169
Envimat ECO-044 Betony a železobetony Beton prostý 2380 1,36 0,574926 0,109891 0,184899 0,045655462 3,70555E-06 0,006777731
Envimat ECO-042 Betony a železobetony Beton vysokopevnostní 2440 1,4 0,690793 0,133156 0,221713 0,053782787 4,3918E-06 0,008241803
Envimat ECO-043 Betony a železobetony Beton vysokopevnostní, přísada proti zamrznutí 2455 1,4 0,631166 0,117658 0,201862 0,049291242 3,9734E-06 0,007554379
Envimat ECO-045 Betony a železobetony Beton, základové desky a pasy 2385 1,36 0,483779 0,0669686 0,138914 0,036818868 2,95073E-06 0,005181551
Envimat ECO-028 Kovy Bronz 8800 70 44,7411 2,7792 158,09 161,01 0,00020744 5,8717
Envimat ECO-015 Kámen přírodní Čedič 3200 2,9 0,130847 0,0074784 0,066221 0,023208 6,9086E-07 0,0015975
Envimat ECO-031 Tepelné izolace Celulózová vlákna, včetně foukání 50 0,04 7,14406 0,36779 2,9049 0,63754 0,000040458 0,12182
Envimat ECO-034 Sypké materiály Cement obecný 1200 0 3,38632 0,76122 1,0855 0,247 0,0000218 0,040221
Envimat ECO-122 Sypké materiály Cement portlandský 42,5 1200 0 3,59842 0,822 1,1628 0,26277 0,000023272 0,043036
Envimat ECO-123 Sypké materiály Cement portlandský 52,5 1200 0 3,80236 0,83279 1,1858 0,27288 0,000023824 0,043977
Envimat ECO-121 Sypké materiály Cement portlandský vápenný 1200 0 3,19745 0,7189 1,0275 0,23439 0,000020637 0,038067
Envimat ECO-103 Deskové materiály Cementotřísková deska 1200 0,24 5,39164 0,6218 1,13683 0,296475 2,47242E-05 0,05992
Envimat ECO-032 Podlahy Cementový potěr, litý, podlahový 2200 1,4 0,98422 0,1704 0,31388 0,081709 0,000006535 0,012107
Envimat ECO-080 Kovy Chromovaná ocel 18/8 7850 17 65,8076 4,5315 23,623 8,3321 0,00023778 1,4185
Envimat ECO-082 Zdící prvky Cihla lehčená nepálená 600 0,47 2,64261 0,16092 0,29826 0,28248 0,000020726 0,014867
Envimat ECO-027 Zdící prvky Cihla lehčená pálená 600 0 2,5737 0,23862 0,5456 0,17174 0,000017802 0,039715
Envimat ECO-027a Zdící prvky Cihla pálená dutinová 800 0,15 2,5737 0,23862 0,5456 0,17174 0,000017802 0,039715
Envimat ECO-027b Zdící prvky Cihla plná pálená 2100 0,3 2,5737 0,23862 0,5456 0,17174 0,000017802 0,039715
Envimat ECO-137 Zdící prvky Cihla vápenopísková 1530 0,5 1,27912 0,13037 0,21284 0,056966 0,000011736 0,02223
Envimat ECO-129 Zdící prvky Cihla žáruvzdorná, běžná 1850 0 24,8417 2,3187 5,8118 2,1152 0,00017802 0,35439
Envimat ECO-131 Zdící prvky Cihla žáruvzdorná, oxid hlinitý 1850 0 14,5409 0,89237 5,0502 1,2347 0,00010687 0,17428
Envimat ECO-130 Zdící prvky Cihla žáruvzdorná, šamotová 1850 0 20,0764 1,1896 2,5405 1,2204 0,00014598 0,11875
Envimat ECO-153 Kovy Cín 7250 0 304,966 17,15 473,29 58,259 0,00114 16,919
Envimat ECO-035 Podlahy Dlažba keramická, obklad 2000 1,01 14,1064 0,78173 2,7697 1,1606 0,000091639 0,13268
Envimat ECO-125 Podlahy Dlažba z lomového kamene 2750 0 1,26067 0,2266 0,40748 0,11234 7,9255E-06 0,016517
Envimat ECO-159 Deskové materiály Dřevěná vlna, deska pojená cementem 450 0,08 3,61436 0,450644 0,867889 0,258844444 1,80651E-05 0,0414
Envimat ECO-160 Tepelné izolace Dřevitá vlna, u=20% 45 0,08 1,14496 0,062199 0,312 0,16597 4,8134E-06 0,015977
Envimat ECO-105 Deskové materiály Dřevotřísková deska, venkovní 680 0,18 13,0935 0,484926 1,88382 0,790117647 2,63015E-05 0,307279412
Envimat ECO-104 Deskové materiály Dřevotřísková deska, vnitřní 680 0,18 8,85587 0,388103 1,66544 0,650176471 4,79412E-05 0,115852941
Envimat ECO-063 Deskové materiály Dřevovláknitá deska měkká 300 0,038 5,09544 0,185353 0,629567 0,23501 2,55193E-05 0,039983333
Envimat ECO-064 Deskové materiály Dřevovláknitá deska měkká, bez pojidel 220 0,046 9,98596 0,368655 1,19664 0,4483 5,13409E-05 0,054918182
Envimat ECO-062 Deskové materiály Dřevovláknitá deska tvrdá 900 0,17 12,723 0,650422 1,76522 1,365666667 6,35422E-05 0,1187
Envimat ECO-052 Ostatní Dveře, venkovní, dřevo-hliníkové 0 0 33,2615 2,24224 13,9938 5,253092784 0,000155015 0,745025773
Envimat ECO-053 Ostatní Dveře, venkovní, dřevo-skleněné 0 0 36,8045 2,46077 16,3107 5,677260274 0,000172742 0,779643836
Envimat ECO-051 Ostatní Dveře, vnitřní, dřevěné 0 0 25,9262 1,33453 6,21848 2,940326087 0,00011829 0,366557971
Envimat ECO-050 Ostatní Dveře, vnitřní, dřevo-skleněné 0 0 31,6066 1,76333 9,57826 3,59865942 0,000146007 0,469347826
Envimat ECO-054 Plasty Epoxidové pryskyřice, tekuté 1200 0,2 133,459 6,7304 40,361 6,3531 1,2659E-06 1,1669
Envimat ECO-056 Plasty Etylén, potrubí 930 0,35 68,9446 1,4666 3,2747 0,29419 2,8348E-07 0,23553
Envimat ECO-055 Plasty Etylén, průměr 930 0,35 66,7747 1,3989 3,837 0,3325 2,8431E-07 0,22794
Envimat ECO-038 Sypké materiály Hlína těžená 2000 0,7 0,0439032 0,0029352 0,022428 0,005222 3,638E-07 0,00057471
Envimat ECO-005 Kovy Hliník 2700 204 160,061 12,043 56,285 19,733 0,00074381 4,7535
Envimat ECO-008 Kovy Hliník, recyklovaný, z nových zbytků 2700 204 7,37959 0,41988 2,5571 2,1761 0,000044835 0,11324
Envimat ECO-009 Kovy Hliník, recyklovaný, ze starých zbytků 2700 204 22,0492 1,3802 6,1089 2,7818 0,00013937 0,27213
Envimat ECO-006 Kovy Hliník, výrobní mix 2700 204 112,727 8,4236 39,461 14,178 0,00052997 3,2852
Envimat ECO-007 Kovy Hliník, výrobní mix, litá slitina 2700 204 42,7569 3,0614 14,475 5,8873 0,00021583 1,0937
EPD SGI 001 Tepelné izolace ISOVER ORSIK 160 mm 30 0,038 18,3542 1,4292 6,14583 0,039583 0,000055368 0,383333
EPD SGI 004 Tepelné izolace ISOVER T-N 25 mm 148 0,039 18,5135 1,4297 6,18919 0,04324 0,000055368 0,389189
Envimat ECO-154 Tepelné izolace Izolace potrubí, elastomer 75 0,04 123,061 4,4882 29,498 8,0236 0,00074088 1,438
Envimat ECO-138 Ostatní Keramika sanitární 1900 0 41,8608 2,3405 4,4933 2,2318 0,00027874 0,24774
Envimat ECO-057 Sypké materiály Keramzit 260 0,076 5,00669 0,3275 2,3684 0,21202 0,000039505 0,098967
Envimat ECO-047 Podlahy Korková deska 150 0,064 24,8369 1,1584 5,3512 2,713 0,00010278 0,43848
Envimat ECO-141 Sypké materiály Křemičitý písek 1750 0,95 0,327432 0,021035 0,057907 0,0105 3,0075E-06 0,0027329
Envimat ECO-152 Deskové materiály Laminovaná deska, třívrstvá 1000 0,24 5,36041 0,27946 1,5559 0,74406 0,0000238 0,1235
Envimat ECO-074 Dřevěné prvky Lepené lamelové dřevo, vnější 495 0,13 8,67911 0,455616 2,57111 1,142262626 4,42303E-05 0,177323232
Envimat ECO-073 Dřevěné prvky Lepené lamelové dřevo, vnitřní 495 0,13 7,9543 0,417879 2,35717 1,073414141 3,84101E-05 0,17140202
Envimat ECO-030 Kovy Litina 6800 50 24,4069 1,5166 5,7652 3,0957 0,00005317 0,87111
Envimat ECO-096 Hydroizolace a parozábrany Litý asfalt 2400 0,5 6,9026 0,20999 0,60122 0,12261 0,000081713 0,036734
Envimat ECO-001 Maltové a lepicí směsi Malta adhezivní 1300 0,7 23,6585 1,1046 4,5856 1,8784 0,00016298 0,3051
Envimat ECO-033 Maltové a lepicí směsi Malta cementová 1500 1,4 1,32501 0,19067 0,32687 0,082097 8,2117E-06 0,012976
Envimat ECO-083 Maltové a lepicí směsi Malta lehčená, plnivo keramzit 1500 0,18 4,0323 0,46216 1,5359 0,21235 0,000028868 0,065398
Envimat ECO-088 Maltové a lepicí směsi Malta vápenná 1600 0,87 3,28506 0,60161 0,88542 0,20977 0,000021163 0,039102
Envimat ECO-097 Deskové materiály MDF deska 780 0,18 14,1856 0,642295 2,53603 1,217320513 6,67308E-05 0,149346154
Envimat ECO-046 Kovy Měď 8900 372 28,8498 1,8926 139,45 164,69 0,0001448 5,2112
Envimat ECO-134 Tepelné izolace Minerální vlna, kamenná 32 0,036 20,1923 1,1331 8,3583 1,8297 0,000055368 0,44541
Envimat ECO-069 Tepelné izolace Minerální vlna, skelná 40 0,04 45,5342 1,4958 6,9675 2,6444 0,00024108 0,55668
Envimat ECO-026 Kovy Mosaz 8600 102 36,75 2,4599 112,95 123,13 0,00016225 4,2084
Envimat ECO-101 Kovy Nikl 99,5% 7100 67 147,185 10,881 1706,4 133,53 0,00085679 67,282
Envimat ECO-145 Kovy Ocel, chromová 18/8 7850 50 62,7813 4,4771 23,352 8,3179 0,00020804 1,5391
Envimat ECO-147 Kovy Ocel, nelegovaná 7850 50 22,8535 1,6584 5,6608 3,5064 0,000034482 1,0757
Envimat ECO-146 Kovy Ocel, nízce legovaná 7850 50 29,0668 2,0924 8,2738 4,772 0,000057766 1,1843
Envimat ECO-132 Kovy Ocel, výztuž do betonu 7850 48 22,5279 1,482 5,0948 3,1326 0,000060017 0,81161
Envimat ECO-157 Ostatní Okenní rám, dřevěný, U=1,5 W/m2K 0 0 28,9124 1,63466 8,5015 3,968952618 0,000131521 0,517780549
Envimat ECO-158 Ostatní Okenní rám, dřevo-kovové, U=1,6 W/m2K 0 0 47,3394 2,93129 13,9353 6,088968825 0,000212242 0,921270983
Envimat ECO-155 Ostatní Okenní rám, hliníkový (PVC), U=1,6 W/m2K 0 0 142,332 9,49527 41,1815 15,32386588 0,000687732 3,085996055
Envimat ECO-156 Ostatní Okenní rám, plastový (PVC), U=1,6 W/m2K 0 0 59,5218 2,60487 13,6963 4,637460317 0,000110635 0,693873016
Envimat ECO-081 Kovy Olovo 11350 35 15,1532 1,06 25,954 4,5034 0,000064569 1,1007
Envimat ECO-037 Omítky Omítka hliněná 1815 0,57 0,481931 0,019147 0,071587 0,022552 2,7469E-06 0,0029656
Envimat ECO-049 Omítky Omítka s organickým pojivem 1800 0,88 5,07558 0,19124 0,70461 0,2633 0,000018134 0,089794
Envimat ECO-048 Omítky Omítka sádrová 1800 0,88 1,53765 0,080543 0,22704 0,051249 0,000011145 0,011783
Envimat ECO-151 Omítky Omítka tepelně izolační 1800 0,18 8,24952 0,76995 1,5612 0,32395 0,000026362 0,36145
Envimat ECO-016 Omítky Omítka vápenocementová 2000 0,99 1,45966 0,21317 0,35407 0,087452 0,000009665 0,016414
Envimat ECO-102 Deskové materiály OSB deska 650 0,13 12,5057 0,481323 2,03708 0,917 2,46108E-05 0,295184615
Envimat ECO-067 Tepelné izolace Pěnové sklo 110 0,04 35,0611 1,5719 3,9223 1,2944 0,00017387 0,1733
Envimat ECO-106 Kámen přírodní Perlit 400 0,04 0,0283441 0,0016985 0,051611 0,012964 2,2042E-07 0,0006495
Envimat ECO-058 Tepelné izolace Perlit, expandovaný 60 0,04 16,266 0,99797 3,0403 0,63321 0,00022269 0,14436
Envimat ECO-136 Sypké materiály Písek 1750 0,95 0,0536535 0,0024064 0,015126 0,0047131 2,8242E-07 0,00054722
Envimat ECO-110 Ostatní Polyesterové pryskyřice 1200 0,14 120,036 7,469 18,832 10,372 0,00076821 1,8471
Envimat ECO-111 Hydroizolace a parozábrany Polyetylen HDPE 960 0,35 76,4027 1,9485 6,528 0,51076 7,0172E-07 0,61619
Envimat ECO-112 Hydroizolace a parozábrany Polyetylen LDPE 900 0,35 78,2201 2,1026 7,9502 0,60955 6,9391E-07 0,41516
Envimat ECO-109 Plasty Polykarbonát 1200 0,2 107,027 7,7876 24,863 2,2508 2,0145E-06 1,3652
Envimat ECO-113 Plasty Polypropylenový granulát 880 0,22 74,64 1,9825 6,2009 0,64489 5,3054E-07 0,42039
Envimat ECO-115 Tepelné izolace Polystyren extrudovaný XPS 25 0,034 96,5145 3,8205 13,392 3,0123 0,00008839 1,5365
Envimat ECO-114 Tepelné izolace Polystyren pěnový EPS, desky 30 0,035 105,073 4,2121 14,9 2,5488 0,00013195 6,7545
Envimat ECO-116 Ostatní Polysulfid, těsnící směs 1700 0,4 28,0767 1,5315 9,285 2,8716 0,00012009 0,56148
Envimat ECO-117 Tepelné izolace Polyuretan, pružná pěna 20 0,035 99,265 4,8451 20,278 5,4736 0,000023913 0,93994
Envimat ECO-118 Plasty Polyuretan, tuhá pěna 35 0,025 4,0323 0,46216 1,5359 0,21235 0,0000004 0,065398
Envimat ECO-124 Sypké materiály Portlandský strusko-písčitý cement 1200 0 3,34342 0,70495 1,0357 0,2378 0,000021173 0,038604
Envimat ECO-108 Deskové materiály Překližka, venkovní 500 0,13 32,4468 1,6182 8,61625 3,628 0,000185983 0,583625
Envimat ECO-107 Deskové materiály Překližka, vnitřní 500 0,13 26,1903 1,2519 6,7355 3,01625 0,000135868 0,532175
Envimat ECO-099 Podlahy Přírodní kamenná deska, broušená 2750 0 10,3468 0,31324 1,9195 0,66763 0,000042459 0,060345
Envimat ECO-100 Podlahy Přírodní kamenná deska, leštěná 2750 0 12,9681 0,38 2,3302 0,82498 0,000051121 0,073208
Envimat ECO-098 Podlahy Přírodní kamenná deska, řezaná 2750 0 7,22711 0,23046 1,4107 0,47725 0,000031595 0,044396
Envimat ECO-119 Plasty PVC, polyvinylchlorid 1400 0,2 60,006 2,0083 5,3621 0,84383 3,4371E-06 0,31491
Envimat ECO-140 Dřevěné prvky Řezivo, měkké dřevo, neopracované, uměle sušené 10% 400 0,18 3,35264 0,187358 1,16793 0,4928 1,73385E-05 0,096565
Envimat ECO-139 Dřevěné prvky Řezivo, tvrdé dřevo, neopracované, na vzduchu / uměle sušené 10% 600 0,22 1,95887 0,108752 0,6321 0,267483333 1,06913E-05 0,056131667
Envimat ECO-079 Deskové materiály Sádrokartonová deska 1000 0,36 5,74453 0,35429 1,0976 0,49808 0,000040607 0,046724
Envimat ECO-078 Deskové materiály Sádrovláknitá deska 1000 0,36 4,72661 0,29296 0,90989 0,41321 0,000035304 0,038717
Envimat ECO-142 Ostatní Silikon 1200 0,35 55,3089 2,7106 10,301 2,9938 0,0021188 0,5322
Envimat ECO-143 Sklo Skleněné trubice pro solární kolektory, postříbřené 2600 0,76 117,533 6,5511 27,235 18,466 0,00045521 1,0389
Envimat ECO-068 Deskové materiály Sklolaminát 1600 0,21 44,4276 2,6351 15,663 4,3468 0,00022732 0,59073
Envimat ECO-029 Sypké materiály Slín vápenitý 1500 1,5 0,0360766 0,0023486 0,03139 0,0077065 2,8256E-07 0,00057419
Envimat ECO-039 Kámen přírodní Slínek, kabřinec 0 0 3,64594 0,9021 1,2414 0,26261 0,000024815 0,045529
Envimat ECO-004 Kovy Slitina hliníku, ALMg3 2700 204 57,9491 5,8672 18,088 7,6983 0,00026 1,2758
Envimat ECO-144 Sklo Solární sklo, pokovené 2600 0,76 14,2435 1,0944 10,177 1,2934 0,00010348 0,33858
Envimat ECO-077 Sypké materiály Štěrk, bez rozlišení 1650 0,65 0,0684856 0,0028247 0,017287 0,0056976 3,2571E-07 0,00066325
Envimat ECO-075 Sypké materiály Štěrk, drcený 1650 0,65 0,124287 0,0043984 0,025413 0,0094013 4,8857E-07 0,0010997
Envimat ECO-076 Sypké materiály Štěrk, valounky 1650 0,65 0,0536535 0,0024064 0,015126 0,0047131 2,8242E-07 0,00054722
Envimat ECO-041 Střešní krytiny Střešní taška betonová 2250 0 1,70234 0,20874 0,44574 0,14882 0,000010412 0,023291
Envimat ECO-135 Střešní krytiny Střešní taška pálená 1400 0 3,82665 0,35789 0,80248 0,23775 0,000026231 0,058531
Envimat ECO-148 Omítky Štuk sádrový 1000 0,49 1,39888 0,07383 0,20139 0,033023 0,000011286 0,0094359
Envimat ECO-149 Plasty Syntetický kaučuk 1150 0,25 89,2357 2,6555 10,693 3,6726 0,00064243 0,57925
Envimat ECO-066 Sklo Tabulové sklo 2600 0,76 12,402 0,97976 8,4921 1,0669 0,000088116 0,2855
Envimat ECO-065 Sklo Tabulové sklo, potažené 2600 0,76 14,3666 1,0937 9,3013 1,3769 0,000097331 0,3173
Envimat ECO-150 Ostatní Textilie, juta 15 0 47,5942 3,0685 20,185 16,31 0,00014798 0,53983
Envimat ECO-040 Zdící prvky Tvarovka betonová 2380 0 0,757722 0,12127 0,24332 0,078982 4,4425E-06 0,010497
Envimat ECO-087 Zdící prvky Tvarovka betonová lehčená, pemza 1000 0,457 1,35902 0,21495 0,42803 0,13105 8,7809E-06 0,016908
Envimat ECO-084 Zdící prvky Tvarovky lehčené, keramzitbeton 1500 1,2 5,26095 0,40037 2,3724 0,27075 0,000040322 0,099219
Envimat ECO-085 Zdící prvky Tvarovky lehčené, perlitbeton 500 0,16 15,4046 1,0043 2,9792 0,65152 0,0002052 0,14016
Envimat ECO-086 Zdící prvky Tvarovky lehčené, polystyrenbeton 800 0,235 12,5167 1,1301 2,4409 0,50834 0,000034833 0,61264
Envimat ECO-014 Zdící prvky Tvarovky plynosilikátové, autoklávované 350 0,12 3,24998 0,4117 0,67442 0,23263 0,000023165 0,042531
Envimat ECO-092 Kámen přírodní Vápenec 2200 1,7 0,027818 0,0019304 0,033699 0,0082472 2,2756E-07 0,00053032
Envimat ECO-094 Sypké materiály Vápenec mletý 1800 1,1 0,300341 0,013191 0,065534 0,018822 1,7997E-06 0,0021923
Envimat ECO-093 Sypké materiály Vápenec, drcený 2700 0 0,0325978 0,0021411 0,034314 0,0084902 2,5374E-07 0,0005719
Envimat ECO-095 Sypké materiály Vápenec, mletý, balený 2200 0 0,422222 0,019297 0,10204 0,033452 0,000002323 0,003986
Envimat ECO-089 Sypké materiály Vápno hašené 800 0 4,19182 0,75772 0,66142 0,099203 0,000052402 0,12776
Envimat ECO-090 Sypké materiály Vápno hašené, balené 800 0 4,31373 0,76382 0,69793 0,11383 0,000052925 0,12955
Envimat ECO-091 Sypké materiály Vápno hydraulické 800 0 4,61972 0,83336 1,14 0,27159 0,000031591 0,044979
Envimat ECO-128 Sypké materiály Vápno pálené, mleté, balené 800 0 5,61856 0,99219 0,90005 0,14586 0,000068759 0,1681
Envimat ECO-127 Sypké materiály Vápno pálené, mleté, sypané 800 0 5,49665 0,98608 0,86354 0,13123 0,000068236 0,1663
Envimat ECO-126 Sypké materiály Vápno pálené, v kusech, sypané 1000 0 5,3742 0,98382 0,85355 0,12495 0,000067958 0,16579
Envimat ECO-060 Deskové materiály Vláknocementová fasádní deska 1900 0,5 11,7707 1,0909 2,4531 0,80932 0,00005834 0,14217
Envimat ECO-061 Střešní krytiny Vláknocementová střešní taška 1800 0,5 8,76871 0,73111 1,7343 0,67211 0,000041722 0,12187
Envimat ECO-059 Deskové materiály Vláknocementová vlnitá deska 1700 0,5 7,34651 0,68326 1,5691 0,60027 0,000033553 0,097585
Envimat ECO-036 Obklady Vnější plášť, hliníkový, rámový 0 0 27,9308 1,75836 8,73114 3,367935409 0,000166436 0,616020761
Envimat ECO-025 Sypké materiály Vysokopecní struskový cement 1200 0 2,66141 0,44545 0,7387 0,17835 0,000015998 0,028114
Envimat ENV001 Vzduchové dutiny Vzduchová dutina 1,29 0 0 0 0 0 0 0
Envimat ECO-070 Ostatní Zasklení, dvojsklo (2-IV), U<1,1 W/m2K 20,1 0 22,3839 1,5545 11,132 2,42805 0,000134495 0,426635
Envimat ECO-071 Ostatní Zasklení, dvojsklo (2-IV), U<1,1 W/m2K, vrstvené bezpečnostní sk 21,1 0 26,3039 1,67808 11,3715 2,807846154 0,000130892 0,4345
Envimat ECO-072 Ostatní Zasklení, trojsklo (3-IV), U<0,5 W/m2K 30,1 0 29,0637 1,89257 12,7707 3,504666667 0,000152833 0,495166667
Envimat ECO-161 Kovy Zinek 7150 110 48,5072 3,3822 45,881 21,669 0,00016172 1,665
Envimat ECO-018 Hydroizolace a parozábrany Živičná (asfaltová) pojidlová hmota, lepící za studena 1220 0,2 26,9098 0,40602 2,9335 0,66028 0,00019084 0,19147
Envimat ECO-019 Hydroizolace a parozábrany Živičná (asfaltová) pojidlová hmota, lepící za tepla 1220 0,2 54,4081 0,57083 5,6461 0,88699 0,00046112 0,32952
Envimat ECO-020 Hydroizolace a parozábrany Živičný (asfaltový) pás Alu80 1220 0,2 51,4714 1,4035 8,7483 2,9728 0,00036281 0,5684
Envimat ECO-021 Hydroizolace a parozábrany Živičný (asfaltový) pás V60 1220 0,2 43,4655 0,65521 5,5443 1,6709 0,00033552 0,29556
Envimat ECO-022 Hydroizolace a parozábrany Živičný (asfaltový) pás VA4 1220 0,2 52,6519 1,1653 6,4434 3,5412 0,00036131 0,34157
Envimat ECO-024 Hydroizolace a parozábrany Živičný (asfaltový) pás, polymer EP4, samozhášecí přísada 1220 0,2 44,2982 0,826 5,5642 1,8005 0,00031629 0,30422

 

Tab. A.PED.4: Databáze emisních a konverzních faktorů

kritérium E.PEE
jednotka [MJ/MJ] [g CO2, ekv./MJ] [g SO2, ekv./MJ] [g NOx/MJ] .. ..
Zdroj energie/tepla Faktor energetické přeměny CO2,ekv. SO2,ekv. NOx    
kotelna na zemní plyn (REZZO3) 1,46 88,3 0,083 0,107
kotelna na zemní plyn (REZZO2) 1,44 87,1 0,076 0,098
kotelna na zemní plyn (REZZO1) 1,42 85,8 0,137 0,187
kotelna na hnědé uhlí (REZZO3, neodsířená) 1,42 143,8 1,089 0,234
kotelna na hnědé uhlí (REZZO2, neodsířená) 1,38 140,1 1,060 0,255
kotelna na hnědé uhlí (REZZO1, neodsířená) 1,33 128,6 1,293 0,267
kotelna na černé uhlí (REZZO3, neodsířená) 1,46 155,2 1,070 0,114
kotelna na černé uhlí (REZZO2, neodsířená) 1,42 150,8 1,087 0,176
kotelna na černé uhlí (REZZO1, neodsířená) 1,51 160,4 1,338 0,442
plynová teplárna (REZZO1) 2,33 136,4 0,130 0,179
teplárna na hnědé uhlí (moderní provoz, REZZO1, odsířená) 2,24 225,8 0,404 0,263
teplárna na hnědé uhlí (starší typ, REZZO1, odsířená) 2,23 219,0 0,609 0,322
kogenerační teplárna – ORC, spalování biomasy (REZZO1) 0,13 10,4 0,144 0,158
kotelna na dřevo (REZZO3) 0,04 3,5 0,203 0,251
kotelna na dřevo (REZZO2) 0,04 3,6 0,201 0,248
kotelna na dřevo (REZZO1) 0,04 3,3 0,196 0,242
kotelna na dřevěnou štěpku  (REZZO3) 0,13 10,8 0,264 0,331
kotelna na dřevěnou štěpku  (REZZO2) 0,13 10,7 0,261 0,327
kotelna na dřevěné pelety (REZZO3) 0,11 9,2 0,154 0,157
kotelna na dřevěné pelety (REZZO2) 0,15 12,0 0,230 0,262
kotelna na bioplyn (REZZO3) 0,13 9,9 0,398 0,118
elektrická energie – mix ČR 3,16 207,4 0,464 0,313
elektrická energie – fotovoltaická elektrárna 0,30 29,3 0,071 0,043
solární kolektor 0,10 8,9 0,029 0,028
elektrická energie – větrná elektrárna 0,15 16,1 0,035 0,029
nulová spotřeba 0,00 0,0 0,000 0,000

SBToolCZ: On-line metodika verze 2020.1. Vytištěno z webu www.sbtool.cz/metodika, kritérium A.7 a modul(y) typologie: AB.
Copyright ČVUT v Praze a Národní platforma SBToolCZ.