A.3 Váhy kritérií a proces agregace (AB vk.1)

A.3 Váhy kritérií a proces agregace

Verze metodiky 2020.1, typologie AB.

Výsledné body ze všech kritérií se následně agregují, což znamená, že se dosažené normalizované body u jednotlivých kritérií přenásobí předem definovanými vahami. Tyto vážené body jednotlivých kritérií se sečtou a dostane se tak celkový (agregovaný) výsledek (opět v rozsahu 0 až +10), jehož hodnota pak reprezentuje celkovou úroveň komplexní kvality předmětné budovy.

Cílem agregace je tak spojení různorodých kvantitativních a kvalitativních indikátorů do jednoho konečného ukazatele. Výsledek je tak možné poměrně jednoduše a jasně prezentovat odborné i laické veřejnosti bez užití složitých popisů procesu hodnocení, různých vazeb, jejich závislostí, vlivů a okrajových podmínek.

Váhy mezi kritériemi jsou stanoveny na základě vyhodnocení dat z panelu expertů a dalších významných okrajových podmínek (bližší popis algoritmu stanovení vah není předmětem tohoto manuálu).

Váhy užité pro agregaci kritérií ve schématu pro administrativní budovy jsou uvedeny v Tab. A.3.1 – Tab. A.3.4.

Samostatně jsou pak naváhovány všechny čtyři skupiny hodnocení ‐ Tab. A.3.5. Jen čtvrtá skupina ‐ lokalita ‐ má jako skupina kritérií, které nelze projektantem/architektem přímo ovlivnit, váhu 0 %.

Tab. A.3.1: Váhy environmentálních kritérií (skupina E)

Označení Název Váha [%]
E.PEE Primární energie z neobnovitelných zdrojů
E.GWP Potenciál globálního oteplování
E.ACP Potenciál okyselování prostředí
E.EUP Potenciál eutrofizace prostředí
E.ODP Potenciál ničení ozonové vrstvy
E.POC Potenciál tvorby přízemního ozonu
E.ZEL Zeleň na budově a pozemku
E.UPV Úspora pitné vody
E.CIR Cirkularita konstrukcí a materiálů
E.CEM Certifikované výrobky a materiály
E.PUD Využití půdy
E.ZSV Zadržování srážkových vod
E.OZE Obnovitelné zdroje energie
E.CHL Chlazení
E.SOD Stavební odpad
E.BIO Biodiverzita
E.DOP Podpora šetrné individuální neautomobilové dopravy
E.PAR Doprava v klidu

 

Tab. A.3.2: Váhy sociálních kritérií (skupina S)

Označení Název Váha [%]
S.VIZ Vizuální komfort
S.AKU Akustický komfort
S.TKL Tepelný komfort  v letním období
S.TKZ Tepelný komfort  v zimním období
S.ZIN Zeleň v interiéru
S.STI Pozitivní stimulace vnitřním prostředím
S.BBR Bezbariérové řešení
S.FLX Flexibilita využití budovy
S.PEF Prostorová efektivita
S.EXT Využití exteriéru budovy
S.ZNM Zdravotní nezávadnost materiálů
S.INT Kvalita vnitřního vzduchu
S.VPR Zapojení do veřejného prostoru
S.ARC Architektonická kvalita
S.RAD Ochrana proti radonu

 

Tab. A.3.3: Váhy kritérií ve skupině ekonomika a management (skupina C)

Označení Název Váha [%]
C.LCC Náklady životního cyklu
C.FMG Facility management
C.DOK Prováděcí a provozní dokumentace
C.MTO Management tříděného odpadu
C.MAR Měření spotřeb energií a vody

 

Tab. A.3.4: Váhy kritérií ve skupině lokalita (skupina L)

Označení Název Váha [%]
L.DVM Dostupnost veřejných míst pro relaxaci
L.DOS Dostupnost služeb
L.VHD Dostupnost veřejné hromadné dopravy
L.RIZ Rizika lokality
L.EKO Ekologická hodnota místa
L.KRI Prevence kriminality
L.AIR Kvalita místního ovzduší

 

Tab. A.3.5: Celkové váhy skupin kritérií

Označení Název Váha [%]
E Environmentální kritéria 50
S Sociální kritéria 35
C Ekonomika a management 15
L Lokalita 0

Pokud se přenásobí váhy v dané oblasti váhou celé skupiny, tak se obdrží váhy kritérií v rámci celého systému. Tím jsou patrná kritéria, která mají potenciál co nejvyššího, nebo naopak nejmenšího vlivu na celkové skóre.

Povinná kritéria

Aby ale mohlo být dosaženo určitého certifikátu kvality budovy, tak musí být naplněn zisk minimálního počtu bodů v povinných kritériích. Pokud by nebyl splněn požadavek minimálního počtu bodů v povinném kritériu a nebylo by to napraveno změnou návrhu budovy na vyhovující úroveň, tak se výsledný certifikát kvality posouvá směrem k horšímu tak, že pro horší certifikát bude minimální počet bodů již splněn.

Povinná kritéria a u nich požadovaný minimální počet bodů pro dosažení stříbrného, nebo zlatého certifikátu kvality jsou prezentovány v Tab. A.3.6.

Tab. A.3.6 : Požadavky na minimální počet bodů u povinných kritérií

Označení Název povinné kritérium

Požadavek na minimální počet bodů

stříbrný

zlatý

E.PEE Primární energie z neobnovitelných zdrojů

6

8

E.GWP Potenciál globálního oteplování

6

8

E.CIR Cirkularita konstrukcí a materiálů

5

7

S.TKL Tepelný komfort  v letním období

5

7

S.INT Kvalita vnitřního vzduchu

5

7

S.ZNM Zdravotní nezávadnost materiálů

5

7

C.LCC Náklady životního cyklu

5

7

Formálně se prověří splnění minimálního počtu bodů u povinných kritérií pomocí Tab. A.3.7.

Tab. A.3.7:   Ověření požadavků na minimální počet bodů u povinných kritérií

Prověření pro naplnění požadavku na stříbrný/zlatý* certifikát kvality
Označení Povinné kritérium Požadavek na

minimální počet bodů

Celkem dosaženo bodů Splněno
a b c
E.PEE Primární energie z neobnovitelných zdrojů **
E.GWP Potenciál globálního oteplování
E.CIR Cirkularita konstrukcí a materiálů
S.TKL Tepelný komfort  v letním období
S.INT Kvalita vnitřního vzduchu
S.ZNM Zdravotní nezávadnost materiálů
C.LCC Náklady životního cyklu

* nehodící se vypustí

** uvede se text „ano“, nebo „ne“ dle následujících podmínek: pokud ba, pak „ano“, pokud b < a, pak „ne“

Pro dosažení certifikátu kvality dle celkového skóre musí být ve výše uvedené tabulce ve sloupci c uvedeno všude „ano“.

Na základě celkového skóre dosažených v oblastech kritérií E, S a L a prověření minimálního počtu bodů u povinných kritérií se přiřadí certifikát kvality.

SBToolCZ: On-line metodika verze 2020.1. Vytištěno z webu www.sbtool.cz/metodika, kritérium A.3 a modul(y) typologie: AB.
Copyright ČVUT v Praze a Národní platforma SBToolCZ.