B.1 Typologie a použití metodiky (UNI vk.1)

B.1 Typologie a použití metodiky

Vysoké školy jsou v souladu se Zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách nejvyšším článkem vzdělávací soustavy, jsou vrcholnými centry vzdělanosti, nezávislého poznání a tvůrčí činnosti a mají klíčovou úlohu ve vědeckém, kulturním, sociálním a ekonomickém rozvoji společnosti tím, že:

  • uchovávají a rozhojňují dosažené poznání a podle svého typu a zaměření pěstují činnost vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost,
  • umožňují přístup k vysokoškolskému vzdělání, získání odpovídající profesní kvalifikace,
  • umožňují získávat, rozšiřovat, prohlubovat nebo obnovovat znalosti z různých oblastí poznání a kultury a podílejí se tak na celoživotním vzdělávání,
  • hrají aktivní roli při utváření občanské společnosti a přípravě mladých lidí pro život v ní, spolupracují s různými stupni státní správy a samosprávy, s podnikovou a kulturní sférou,
  • rozvíjejí mezinárodní spolupráci jako podstatný rozměr svých činností.

Toto poslání naplňují vysoké školy jak z hlediska potřeb studentů, tak z hlediska potřeb pedagogických a vědeckých pracovníků i z hlediska spolupráce z praxí a z pohledu celoživotního vzdělávání. Na rozdíl od škol základních středních, které jsou určeny pro uzavřenou cílovou skupinu (pedagogové, žáci a studenti, zaměstnanci a personál školy, rodiče žáků a případně zájmové spolky a skupiny využívající zázemí školy mimo výukové období) funguje vysoká škola svým charakterem jako veřejná otevřená instituce, která se účastní odborného i veřejného a společenského života, není proto nutné se při návrhu provozu orientovat na vybrané cílové skupiny. Na druhou stranu řada provozů, zejména vědeckovýzkumných je striktně řešena jako uzavřených pro veřejnost nebo se specifickým režimem zabezpečení.

Z hlediska nezastupitelné celospolečenské funkce vysokých škol je důležité, aby tyto instituce umožnily zajistit i široké společenské, kulturní a sportovní vyžití. Přitom většina vysokých škol je organizována do podoby tzv. kampusů (z lat. campus, pole, cvičiště), tj. souvislých areálů zahrnujících budovy s učebnami, laboratořemi, knihovnami, studovnami, rekreačními a sportovními plochami, s prostory pro relaxaci, odpočinek a zábavu (restaurace, kavárny, kluby…). Zajištění těchto doplňkových funkcí představuje podstatnou součást kvality vzdělávacího procesu na vysoké škole. Na druhou stranu není nutné zajistit tyto funkce v každé budově, ale naopak je vhodnější sdílet je v rámci celého kampusu, kde tak může docházet k vzájemné mezioborové interakci mezi studenty, pedagogy a vědeckými pracovníky z různých oborů.

Cílem hodnocení je postihnout takové kvality stavby, které nejsou popsány v platných normách a předpisech, ale přitom významně ovlivňují kvalitu budovy a jejího užívání a mají pozitivní dopad na vyšší kvalitu vzdělávacího procesu na vysokých školách, a to jak z pohledu práce pedagogů a vědeckých pracovníků, tak z pohledu studentů i ostatních zaměstnanců. Cílem návrhu stavby by mělo být nejen zajistit technické požadavky na kvalitu vnitřního a vnějšího prostředí, ale také vytvořit inspirativní a kreativní prostředí s vysokou variabilitou, které umožní zohlednit specifické potřeby různých typů vysokých škol podle jejich zaměření, a to jak z pohledu pedagogických, tak vědeckovýzkumných úkolů. Výsledkem je takový návrh, který umožní kreativní rozvoj studentů, pedagogů i vědeckovýzkumných pracovníků a zajistí jim i ostatním zaměstnancům kvalitní zázemí. Vysoké školy a jejich vědeckovýzkumná pracoviště hrají důležitou úlohu i ve styku s odbornou i laickou veřejností, z tohoto pohledu je žádoucí, aby tyto stavby byly inspirací i pro svoje okolí a pro širší veřejnost.

Zároveň je potřeba zohlednit specifické provozní požadavky jednotlivých vysokých škol podle jejich oborového zaměření a zároveň fakt, že řada vysokých škol zajišťuje v rámci jedné instituce vzdělávání i vědeckovýzkumnou činnost ve velmi odlišných oborech se specifickými provozními nároky.

Povolené použití SBToolCZ pro budovy terciárního vzdělávání

Metodika je určená pro budovy institucí poskytujících terciární vzdělávání všech typů – vyšší odborné vzdělávání nebo vysokoškolské vzdělávání bez ohledu na jejich zaměření (technické vědy a nauky, přírodní vědy a nauky, společenské vědy nauky a služby, lékařské vědy, zemědělské a veterinární vědy a nauky, vědy a nauky o kultuře a umění, vojenské vědy a nauky)

Metodika se přiměřeně vztahuje na multifunkční budovy se vzdělávacím provozem, ale jen pouze v případě, kdy vzdělávací provoz tvoří funkčně i technicky samostatnou část.

V této metodice je pro popis hodnocené budovy užíváno slovní spojení „budovy pro terciární vzdělávání“, ale také slovní spojení „univerzitní budova“, „vysokoškolská budova“ apod. V této metodice jsou takto označenými budovami myšleny vždy jakékoliv budovy sloužící terciárnímu vzdělávání a metodika se na tyto budovy vztahuje bez rozdílu. 

V hodnoceném objektu musí zaujímat provoz vzdělávací instituce více než 50 % z celkové vnitřní podlahové plochy.

Jestliže má auditor pochyby, zda lze tuto metodiku aplikovat na víceúčelovou budovu, může kontaktovat Národní platformu SBToolCZ.

Tuto metodiku mohou pro komerční využití využívat výlučně fyzické a právnické osoby na základě licenční smlouvy uzavřené s Národní platformou SBToolCZ. Využívání pro komerční účely nad rámec licenční smlouvy, nebo osobami v licenční smlouvě neuvedenými bude považováno za porušení autorských práv.

SBToolCZ: On-line metodika verze 2022. Vytištěno z webu www.sbtool.cz/online, kritérium B.1 a modul(y) typologie: UNI.
Copyright ČVUT v Praze a Národní platforma SBToolCZ.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *