B.2 Váhy kritérií a povinný bodový zisk (BD vk.1)

B.2 Váhy kritérií a povinný bodový zisk

Výsledné body ze všech kritérií se následně agregují, dosažené normalizované body u jednotlivých kritérií se přenásobí předem definovanými vahami. Součtem vážených bodů jednotlivých kritérií se dostane celkový (agregovaný) výsledek (opět v rozsahu 0 až +10), jehož hodnota reprezentuje celkovou úroveň komplexní kvality předmětné budovy.

Cílem agregace je spojení různorodých kvantitativních a kvalitativních indikátorů do jednoho konečného ukazatele. Výsledek je tak možné poměrně jednoduše a jasně prezentovat odborné i laické veřejnosti bez užití složitých popisů procesu hodnocení, různých vazeb, jejich závislostí, vlivů a okrajových podmínek.

Váhy kritérií

Váhy mezi kritérii jsou stanoveny na základě vyhodnocení dat z panelu expertů a dalších významných okrajových podmínek (bližší popis algoritmu stanovení vah není předmětem tohoto manuálu).

Váhy užité pro agregaci kritérií ve schématu pro bytové domy jsou uvedeny v Tab. B.2.1 – Tab. B.2.4.

Samostatně jsou pak naváhovány všechny čtyři skupiny hodnocení ‐ Tab. B.2.5 a Obr. B.2.5 . Čtvrtá skupina ‐ Lokalita ‐ má jako skupina kritérií váhu 0 %, jelikož ji nelze projektantem/architektem přímo ovlivnit.

Tab. B.2.1: Váhy environmentálních kritérií (skupina E) 

E.GWP Potenciál globálního oteplování 8,4 %
E.OZE Obnovitelné zdroje energie 8,4 %
E.PEE Primární energie z neobnovitelných zdrojů 8,4 %
E.UPV Úspora pitné vody 8,0 %
E.ZSV Zadržování srážkových vod 7,0 %
E.ACP Potenciál okyselování prostředí 5,8 %
E.PUD Využití půdy 5,6 %
E.ODP Potenciál ničení ozonové vrstvy 5,4 %
E.ZEL Zeleň na budově a pozemku 5,6 %
E.BIO Biodiverzita 5,8 %
E.CIR Cirkularita konstrukcí a materiálů 5,8 %
E.EUP Potenciál eutrofizace prostředí 5,8 %
E.POC Potenciál tvorby přízemního ozonu 5,4 %
E.CEM Certifikované výrobky a materiály 3,8 %
E.DOP Podpora šetrné individuální nemotorové dopravy 3,7 %
E.SOD Stavební odpad 3,6 %
E.PAR Doprava v klidu 3,5 %


Tab. B.2.2: Váhy sociálních kritérií (skupina S)

S.INT Kvalita vnitřního vzduchu 9,4 %
S.TLK Tepelný komfort v letním období 9,0 %
S.TKZ Tepelný komfort v zimním období 8,9 %
S.ZNM Zdravotní nezávadnost materiálů 8,8 %
S.AKU Akustický komfort 8,6 %
S.KOM Uživatelský komfort 7,3 %
S.BBR Bezbariérové řešení 6,8 %
S.ZAB Zabezpečení proti vniknutí 6,8 %
S.RAD Ochrana proti radonu 6,8 %
S.VIZ Vizuální komfort 6,5 %
S.ARC Architektonická kvalita 5,0 %
S.VPR Zapojení do veřejného prostoru 4,8 %
S.FLX Flexibilita využití budovy 4,2 %
S.PEF Prostorová efektivita 3,8 %
S.EXT Využití exteriéru budovy 3,3 %


Tab. B.2.3: Váhy kritérií ve skupině ekonomika a management (skupina C)

C.LCC Náklady životního cyklu 22,3 %
C.MAR Měření spotřeb energií a vody 21,0 %
C.FMG Facility management 19,0 %
C.DOK Prováděcí a provozní dokumentace 14,8 %
C.PMG Project management 11,9 %
C.MTO Management tříděného odpadu 11,0 %

 

B.2.4: Váhy kritérií ve skupině lokalita (skupina L)

L.VHD Dostupnost veřejné hromadné dopravy 16,50 %
L.AIR Kvalita místního ovzduší 15,86 %
L.DOS Dostupnost služeb 14,89 %
L.KRI Prevence kriminality 13,98 %
L.DVM Dostupnost veřejných míst pro relaxaci 13,25 %
L.EKO Ekologická hodnota místa 12,97 %
L.RIZ Rizika lokality 12,55 %

 

Tab. B.2.5: Celkové váhy skupin kritériíTab. 

Označení Název Váha [%]
E Environmentální kritéria 50
S Sociální kritéria 35
C Ekonomika a management 15
L Lokalita 0

Obr. B.2.5: Celkové váhy skupin kritérií

Pokud se přenásobí váhy v dané oblasti váhou celé skupiny, tak se obdrží váhy kritérií v rámci celého systému. Tím jsou patrná kritéria, která mají potenciál co nejvyššího, nebo naopak nejmenšího vlivu na celkové skóre.

Minimální bodový zisk v povinných kritériích

Pro dosažení určitého certifikátu kvality budovy musí být naplněn zisk minimálního počtu bodů v povinných kritériích. Pokud by nebyl splněn požadavek minimálního počtu bodů v povinném kritériu a nebylo by to napraveno změnou návrhu budovy na vyhovující úroveň, výsledný certifikát kvality se posouvá směrem k horšímu. Pro horší certifikát bude minimální počet bodů již splněn.

Povinná kritéria a u nich požadovaný minimální počet bodů pro dosažení stříbrného, nebo zlatého certifikátu kvality jsou prezentovány v Tab. B.2.6.

Tab. B.2.6 : Požadavky na minimální počet bodů u povinných kritérií

Označení Název povinné kritérium

Požadavek na minimální počet bodů

stříbrný

zlatý

E.PEE Primární energie z neobnovitelných zdrojů

6

8

E.GWP Potenciál globálního oteplování

6

8

E.CIR Cirkularita konstrukcí a materiálů

5

7

S.TKL Tepelný komfort  v letním období

5

7

S.INT Kvalita vnitřního vzduchu

5

7

S.ZNM Zdravotní nezávadnost materiálů

5

7

C.LCC Náklady životního cyklu

5

7

Formálně se prověří splnění minimálního počtu bodů u povinných kritérií pomocí Tab. B.2.7.

Tab. B.2.7:   Ověření požadavků na minimální počet bodů u povinných kritérií

Prověření pro naplnění požadavku na stříbrný/zlatý* certifikát kvality
Označení Povinné kritérium

Požadavek na minimální počet bodů

Celkem dosaženo bodů Splněno
a b c
E.PEE Primární energie z neobnovitelných zdrojů **
E.GWP Potenciál globálního oteplování
E.CIR Cirkularita konstrukcí a materiálů
S.TKL Tepelný komfort  v letním období
S.INT Kvalita vnitřního vzduchu
S.ZNM Zdravotní nezávadnost materiálů
C.LCC Náklady životního cyklu

* nehodící se vypustí

** uvede se text „ano“, nebo „ne“ dle následujících podmínek: pokud ba, pak „ano“, pokud b < a, pak „ne“

Pro dosažení certifikátu kvality dle celkového skóre musí být ve výše uvedené tabulce ve sloupci c uvedeno všude „ano“.

Na základě celkového skóre dosažených v oblastech kritérií E, S a C a prověření minimálního počtu bodů u povinných kritérií se přiřadí certifikát kvality.

SBToolCZ: On-line metodika verze 2022. Vytištěno z webu www.sbtool.cz/online, kritérium B.2 a modul(y) typologie: BD.
Copyright ČVUT v Praze a Národní platforma SBToolCZ.