C.DOK Prováděcí a provozní dokumentace (AB vk.1)

C.DOK Prováděcí a provozní dokumentace

Verze metodiky 2022, typologie AB.

Záměr hodnocení

Zajištění dostupnosti dokumentace skutečného stavu provedení stavby (stavebních výkresů, výkresů profesí a dokumentů ke kolaudačnímu souhlasu) a uživatelských manuálů zařízení budovy pro potřeby obsluhy, provozovatele budovy a jejích uživatelů. Cílem je efektivní provoz budovy a informovanost jejích uživatelů. Dalším cílem je snaha o zajištění kvality výstavby budovy dle dokumentace přítomností autorského dozoru a technického dozoru stavebníka na stavbě.

Kontext

Dostupná dokumentace skutečného provedení stavby (stavební výkresy, výkresy profesí a dokumenty ke kolaudačnímu souhlasu) a uživatelské manuály zařízení budovy významně přispějí k bezproblémovému chodu budovy. Přístupná technická dokumentace objektu může pomoci při řešení krizových situací v objektu, případně takovým situacím předejít. Technická dokumentace je také zdrojem cenných informací při budoucích úpravách/opravách či kompletní rekonstrukci objektu. Je doporučeno mít veškerou dokumentaci k objektu uloženou jak v elektronické, tak i papírové formě na bezpečném místě přímo v budově. Technická dokumentace je zde především pro potřeby správce a majitele objektu.

V budovách pro bydlení je zvláště řešena dostupnost a obsah uživatelských manuálů dané budovy. Každý z uživatelů by měl být seznámen se způsobem fungování budovy a možnostmi, které objekt nabízí, a tedy má mít přístup k tomuto manuálu.

Správce a provozovatel objektu by měl být seznámen se způsobem fungování budovy a možnostmi, které objekt nabízí. Uživatelské manuály mají být pro správce a provozovatel objektu k dispozici.

Indikátor

Kreditové ohodnocení na základě kvality a obsahu předané dokumentace, provedení úložného místa pro dokumenty a přítomnosti autorského dozoru a technického dozoru stavebníka.

Literatura

 • ČSN EN ISO 9001 Systémy managementu kvality – Požadavky
 • Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb;
 • Vyhláška č. 62/2013, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění
 • Vyhláška č. 203/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Pokyny pro vyhodnocení

Hodnocení Poznámky a pokyny ke zpracování
Certifikace návrhu budovy Hodnocení přítomnosti autorského dozoru a technického dozoru stavebníka (modul DOK.DZ) se děje jako hodnocení závazku, že předmětný dozor bude, či nebude přítomen v realizační fázi.
Certifikace budovy Ve fázi certifikace budovy se prověří, zda byly naplněny údaje o objektu, které vstoupily do certifikace návrhu. Pokud tomu tak nebude, musí auditor provést ohodnocení tohoto kritéria podle aktuálních dostupných informací.
Shell and Core Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav.
Rekonstrukce Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav.

Hodnoticí moduly

Do hodnocení vstupují výsledky z modulů:

Následuje detailní popis hodnocení v jednotlivých modulech.

Kvalita a obsah předané dokumentace

Hodnocení kvality a obsahu dokumentů, které budou předány budoucím majitelům a správci budovy, se provede dle Tab. DOK.DK.1.

Tab. DOK.DK.1: Hodnocení kvality a obsahu předané dokumentace

Projekt předpokládá dodání úplné sady:

Kredity KDOK.DK

 • dokumentů ke kolaudačnímu souhlasu,
 • výkresů skutečného stavu provedení stavby.

0

 • dokumentů ke kolaudačnímu souhlasu,
 • výkresů skutečného stavu provedení stavby vč. všech profesí,
 • dokumentace k provozu budovy a údržbě včetně příruček a návodů k obsluze a údržbě jednotlivých provozních zařízení budovy.

Vše musí být v papírové i elektronické podobě.

3

 • dokumentů ke kolaudačnímu souhlasu,
 • výkresů skutečného stavu provedení stavby vč. všech profesí,
 • dokumentace k provozu budovy a údržbě včetně příruček a návodů k obsluze a údržbě jednotlivých provozních zařízení budovy.

Vše musí být v papírové i elektronické editovatelné podobě.

5

 • dokumentů ke kolaudačnímu souhlasu,
 • výkresů skutečného stavu provedení stavby vč. všech profesí,
 • dokumentace k provozu budovy a údržbě včetně příruček a návodů k obsluze a údržbě jednotlivých provozních zařízení budovy,
 • vypracovaného systému managementu pro správu budovy.

Vše musí být v papírové podobě a v informačním modelu (BIM).

7

 • dokumentů ke kolaudačnímu souhlasu,
 • výkresů skutečného stavu provedení stavby vč. všech profesí,
 • dokumentace k provozu budovy a údržbě včetně příruček a návodů k obsluze a údržbě jednotlivých provozních zařízení budovy,
 • vypracovaného systému managementu pro správu budovy,
 • model obsahuje detailní informace o použitých prvcích (např. o četnosti revizí, konci životního cyklu,…).

Vše musí být v papírové podobě a v informačním modelu (BIM).

10

Dokumentace obsahuje možné varianty rozšíření či variability prostoru.

+1

V případě potřeby lze po řádném zdůvodnění použít mezilehlé hodnoty.

Přítomnosti autorského dozoru a technického dozoru stavebníka

Autorským dozorem je osoba, která je zpracovatelem projektové dokumentace, a která sleduje dodržování hlavních zásad celkového řešení projektu nové stavby a udržení souladu mezi jednotlivými částmi dokumentace stavby. Výkon technického dozoru stavebníka pak spočívá zejména v kontrole a přejímání dílčích stavebních prací, přejímání dokončených stavebních výkonů, kontrole položkového rozpočtu a fakturace včetně kontroly oprávněnosti víceprací.

Hodnocení přítomnosti autorského dozoru a technického dozoru stavebníka a přidělení kreditů KDOK.DZ se provede dle Tab. DOK.DZ.1.

Tab. DOK.DZ.1: Hodnocení přítomnosti autorského dozoru a technického dozoru stavebníka

Přítomnost, resp. deklarace přítomnosti dozoru

Kredity KDOK.DZ

Autorský dozor

+5

Technický dozor stavebníka

+5

Provedení úložného místa pro dokumenty

Hodnocení provedení úložného místa pro dokumenty, které budou předány správci budovy, se provede dle Tab. DOK.UL.1, podle které se přidělí příslušné kredity KDOK.UL.

Tab. DOK.UL.1: Hodnocení provedení úložného místa pro dokumenty

Specifikace úložného místa dokumentace

Kredity KDOK.UL

Projekt blíže nespecifikuje místo v budově, kde budou dokumenty uloženy, a ani způsob, jak budou uloženy.

0

Projekt předpokládá archivaci dokumentů v předem určené místnosti, která je snadno přístupná pro správu budovy, ale která není výhradně určena pro archivaci dokumentů.

4

Projekt předpokládá archivaci dokumentů v prostoru výhradně určeného pro dokumenty, který je vhodně uzavíratelný, má pro svůj účel vhodné rozměry a je snadno přístupný pro správu budovy.

7

Projekt předpokládá archivaci dokumentů v předem určené a samostatné místnosti, která je snadno přístupná pro správu budovy, a která je výhradně určena pro tyto dokumenty.

10

V případě potřeby lze po řádném zdůvodnění použít mezilehlé hodnoty.

Celkové vyhodnocení kritéria

Výsledné kreditové ohodnocení se stanoví dle vzorce:

$ K_{\textup{DOK}}=K_{\textup{DOK.DK}}+K_{\textup{DOK.UL}}+K_{\textup{DOK.DZ}} $

kde:

KDOK je výsledné kreditové ohodnocení kritéria prováděcí a provozní dokumentace;

KDOK.DK je kreditové ohodnocení kvality a obsahu předané dokumentace;

KDOK.UL je kreditové ohodnocení provedení úložného místa pro dokumenty;

KDOK.DZ je kreditové ohodnocení přítomnosti autorského dozoru a technického dozoru stavebníka.

Specifické kriteriální meze

Do kriteriálních mezí vstupuje výsledné kreditové ohodnocení prováděcí a provozní dokumentace KDOK.

Tab. DOK.1 Kriteriální meze pro DOK Prováděcí a provozní dokumentace

Výsledné kreditové ohodnocení KDOK

Body

0

0

1

1

3

2

6

3

9

4

12

5

15

6

18

7

21

8

24

9

≥ 27

10

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.

Otázky a odpovědi

Tato sekce slouží ke sdílení zkušeností a zodpovídání dotazů k metodice jejími autory.

SBToolCZ: On-line metodika verze 2022. Vytištěno z webu www.sbtool.cz/online, kritérium C.DOK a modul(y) DOK.DK (vm.1),DOK.DZ (vm.1),DOK.UL (vm.1), typologie: AB.
Copyright ČVUT v Praze a Národní platforma SBToolCZ.

2 thoughts on “C.DOK Prováděcí a provozní dokumentace (AB vk.1)

 1. Dobrý den,
  potřeboval bych upřesnit hodnocení DOK.UL – Provedení úložného místa pro dokumenty. Jak správně hodnotit kritérium DOK.UL v případě, že se jedná o objekt administrativní budovy, která je ve vlastnictví obce, úložné místo pro dokumenty bude i s ostatními obecními dokumenty na obecním úřadě, obecní úřad je samostatná budova mimo nově budovaný administrativní objekt. Projekt by tedy předpokládal a specifikoval úložné místo, ovšem mimo nový administrativní objekt, v místnostech tomu určených ve stávajícím obecním úřadu.
  Hodnotit tedy kritérium KDOK.UL 0 kredity? „Projekt blíže nespecifikuje místo v budově, kde budou dokumenty uloženy, a ani způsob, jak budou uloženy.“ – Zároveň ale specifikuje místo a způsob uložení mimo budovu, v prostorech OÚ.

  Předem děkuji za odpověď.

  S pozdravem
  Bc. Petr Přidal, student VUT FAST Brno

  PS: Jedná se o studentskou práci.

  1. Dobrý den,
   kritérium sleduje, zda je dokumentace dostupná přímo v budově – správě budovy, jejím uživatelům. Může je jít i pouze o kopie dokumentace. Obecní archiv tomuto neodpovídá, kreditové hodnocení by tedy mělo odpovídat 0 kreditům.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *