C.DOK Prováděcí a provozní dokumentace (AB vk.1)

C.DOK Prováděcí a provozní dokumentace

Verze metodiky 2022, typologie AB.

Záměr hodnocení

Zajištění dostupnosti dokumentace skutečného stavu provedení stavby (stavebních výkresů, výkresů profesí a dokumentů ke kolaudačnímu souhlasu) a uživatelských manuálů zařízení budovy pro potřeby obsluhy, provozovatele budovy a jejích uživatelů. Cílem je efektivní provoz budovy a informovanost jejích uživatelů. Dalším cílem je snaha o zajištění kvality výstavby budovy dle dokumentace přítomností autorského dozoru a technického dozoru stavebníka na stavbě.

Kontext

Dostupná dokumentace skutečného provedení stavby (stavební výkresy, výkresy profesí a dokumenty ke kolaudačnímu souhlasu) a uživatelské manuály zařízení budovy významně přispějí k bezproblémovému chodu budovy. Přístupná technická dokumentace objektu může pomoci při řešení krizových situací v objektu, případně takovým situacím předejít. Technická dokumentace je také zdrojem cenných informací při budoucích úpravách/opravách či kompletní rekonstrukci objektu. Je doporučeno mít veškerou dokumentaci k objektu uloženou jak v elektronické, tak i papírové formě na bezpečném místě přímo v budově. Technická dokumentace je zde především pro potřeby správce a majitele objektu.

V budovách pro bydlení je zvláště řešena dostupnost a obsah uživatelských manuálů dané budovy. Každý z uživatelů by měl být seznámen se způsobem fungování budovy a možnostmi, které objekt nabízí, a tedy má mít přístup k tomuto manuálu.

Správce a provozovatel objektu by měl být seznámen se způsobem fungování budovy a možnostmi, které objekt nabízí. Uživatelské manuály mají být pro správce a provozovatel objektu k dispozici.

Indikátor

Kreditové ohodnocení na základě kvality a obsahu předané dokumentace, provedení úložného místa pro dokumenty a přítomnosti autorského dozoru a technického dozoru stavebníka.

Literatura

 • ČSN EN ISO 9001 Systémy managementu kvality – Požadavky
 • Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb;
 • Vyhláška č. 62/2013, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění
 • Vyhláška č. 203/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Pokyny pro vyhodnocení

Hodnocení Poznámky a pokyny ke zpracování
Certifikace návrhu budovy Hodnocení přítomnosti autorského dozoru a technického dozoru stavebníka (modul DOK.DZ) se děje jako hodnocení závazku, že předmětný dozor bude, či nebude přítomen v realizační fázi.
Certifikace budovy Ve fázi certifikace budovy se prověří, zda byly naplněny údaje o objektu, které vstoupily do certifikace návrhu. Pokud tomu tak nebude, musí auditor provést ohodnocení tohoto kritéria podle aktuálních dostupných informací.
Shell and Core Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav.
Rekonstrukce Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav.

Hodnoticí moduly

Do hodnocení vstupují výsledky z modulů:

Následuje detailní popis hodnocení v jednotlivých modulech.

Kvalita a obsah předané dokumentace

Hodnocení kvality a obsahu dokumentů, které budou předány budoucím majitelům a správci budovy, se provede dle Tab. DOK.DK.1.

Tab. DOK.DK.1: Hodnocení kvality a obsahu předané dokumentace

Projekt předpokládá dodání úplné sady:

Kredity KDOK.DK

 • dokumentů ke kolaudačnímu souhlasu,
 • výkresů skutečného stavu provedení stavby.

0

 • dokumentů ke kolaudačnímu souhlasu,
 • výkresů skutečného stavu provedení stavby vč. všech profesí,
 • dokumentace k provozu budovy a údržbě včetně příruček a návodů k obsluze a údržbě jednotlivých provozních zařízení budovy.

Vše musí být v papírové i elektronické podobě.

3

 • dokumentů ke kolaudačnímu souhlasu,
 • výkresů skutečného stavu provedení stavby vč. všech profesí,
 • dokumentace k provozu budovy a údržbě včetně příruček a návodů k obsluze a údržbě jednotlivých provozních zařízení budovy.

Vše musí být v papírové i elektronické editovatelné podobě.

5

 • dokumentů ke kolaudačnímu souhlasu,
 • výkresů skutečného stavu provedení stavby vč. všech profesí,
 • dokumentace k provozu budovy a údržbě včetně příruček a návodů k obsluze a údržbě jednotlivých provozních zařízení budovy,
 • vypracovaného systému managementu pro správu budovy.

Vše musí být v papírové podobě a v informačním modelu (BIM).

7

 • dokumentů ke kolaudačnímu souhlasu,
 • výkresů skutečného stavu provedení stavby vč. všech profesí,
 • dokumentace k provozu budovy a údržbě včetně příruček a návodů k obsluze a údržbě jednotlivých provozních zařízení budovy,
 • vypracovaného systému managementu pro správu budovy,
 • model obsahuje detailní informace o použitých prvcích (např. o četnosti revizí, konci životního cyklu,…).

Vše musí být v papírové podobě a v informačním modelu (BIM).

10

Dokumentace obsahuje možné varianty rozšíření či variability prostoru.

+1

V případě potřeby lze po řádném zdůvodnění použít mezilehlé hodnoty.

Kunová | SBToolCZ Pavla

Přítomnosti autorského dozoru a technického dozoru stavebníka

Autorským dozorem je osoba, která je zpracovatelem projektové dokumentace, a která sleduje dodržování hlavních zásad celkového řešení projektu nové stavby a udržení souladu mezi jednotlivými částmi dokumentace stavby. Výkon technického dozoru stavebníka pak spočívá zejména v kontrole a přejímání dílčích stavebních prací, přejímání dokončených stavebních výkonů, kontrole položkového rozpočtu a fakturace včetně kontroly oprávněnosti víceprací.

Hodnocení přítomnosti autorského dozoru a technického dozoru stavebníka a přidělení kreditů KDOK.DZ se provede dle Tab. DOK.DZ.1.

Tab. DOK.DZ.1: Hodnocení přítomnosti autorského dozoru a technického dozoru stavebníka

Přítomnost, resp. deklarace přítomnosti dozoru

Kredity KDOK.DZ

Autorský dozor

+5

Technický dozor stavebníka

+5

Kunová | SBToolCZ Pavla

Provedení úložného místa pro dokumenty

Hodnocení provedení úložného místa pro dokumenty, které budou předány správci budovy, se provede dle Tab. DOK.UL.1, podle které se přidělí příslušné kredity KDOK.UL.

Tab. DOK.UL.1: Hodnocení provedení úložného místa pro dokumenty

Specifikace úložného místa dokumentace

Kredity KDOK.UL

Projekt blíže nespecifikuje místo v budově, kde budou dokumenty uloženy, a ani způsob, jak budou uloženy.

0

Projekt předpokládá archivaci dokumentů v předem určené místnosti, která je snadno přístupná pro správu budovy, ale která není výhradně určena pro archivaci dokumentů.

4

Projekt předpokládá archivaci dokumentů v prostoru výhradně určeného pro dokumenty, který je vhodně uzavíratelný, má pro svůj účel vhodné rozměry a je snadno přístupný pro správu budovy.

7

Projekt předpokládá archivaci dokumentů v předem určené a samostatné místnosti, která je snadno přístupná pro správu budovy, a která je výhradně určena pro tyto dokumenty.

10

V případě potřeby lze po řádném zdůvodnění použít mezilehlé hodnoty.

Kunová | SBToolCZ Pavla

Celkové vyhodnocení kritéria

Výsledné kreditové ohodnocení se stanoví dle vzorce:

$ K_{\textup{DOK}}=K_{\textup{DOK.DK}}+K_{\textup{DOK.UL}}+K_{\textup{DOK.DZ}} $

kde:

KDOK je výsledné kreditové ohodnocení kritéria prováděcí a provozní dokumentace;

KDOK.DK je kreditové ohodnocení kvality a obsahu předané dokumentace;

KDOK.UL je kreditové ohodnocení provedení úložného místa pro dokumenty;

KDOK.DZ je kreditové ohodnocení přítomnosti autorského dozoru a technického dozoru stavebníka.

Specifické kriteriální meze

Do kriteriálních mezí vstupuje výsledné kreditové ohodnocení prováděcí a provozní dokumentace KDOK.

Tab. DOK.1 Kriteriální meze pro DOK Prováděcí a provozní dokumentace

Výsledné kreditové ohodnocení KDOK

Body

0

0

1

1

3

2

6

3

9

4

12

5

15

6

18

7

21

8

24

9

≥ 27

10

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.

Otázky a odpovědi

Tato sekce slouží ke sdílení zkušeností a zodpovídání dotazů k metodice jejími autory.

SBToolCZ: On-line metodika verze 2022. Vytištěno z webu www.sbtool.cz/online, kritérium C.DOK a modul(y) DOK.DK (vm.1),DOK.DZ (vm.1),DOK.UL (vm.1), typologie: AB.
Copyright ČVUT v Praze a Národní platforma SBToolCZ.

2 thoughts on “C.DOK Prováděcí a provozní dokumentace (AB vk.1)

 1. Dobrý den,
  potřeboval bych upřesnit hodnocení DOK.UL – Provedení úložného místa pro dokumenty. Jak správně hodnotit kritérium DOK.UL v případě, že se jedná o objekt administrativní budovy, která je ve vlastnictví obce, úložné místo pro dokumenty bude i s ostatními obecními dokumenty na obecním úřadě, obecní úřad je samostatná budova mimo nově budovaný administrativní objekt. Projekt by tedy předpokládal a specifikoval úložné místo, ovšem mimo nový administrativní objekt, v místnostech tomu určených ve stávajícím obecním úřadu.
  Hodnotit tedy kritérium KDOK.UL 0 kredity? „Projekt blíže nespecifikuje místo v budově, kde budou dokumenty uloženy, a ani způsob, jak budou uloženy.“ – Zároveň ale specifikuje místo a způsob uložení mimo budovu, v prostorech OÚ.

  Předem děkuji za odpověď.

  S pozdravem
  Bc. Petr Přidal, student VUT FAST Brno

  PS: Jedná se o studentskou práci.

  1. Dobrý den,
   kritérium sleduje, zda je dokumentace dostupná přímo v budově – správě budovy, jejím uživatelům. Může je jít i pouze o kopie dokumentace. Obecní archiv tomuto neodpovídá, kreditové hodnocení by tedy mělo odpovídat 0 kreditům.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *