C.MAR Měření spotřeb energií a vody (BD vk.1)

C.MAR Měření spotřeb energií a vody

Verze metodiky 2022, typologie BD.

Záměr hodnocení

Záměrem tohoto kritéria je snazší přístup uživatelů budovy k informacím o spotřebě energií a vody. Přímá kontrola aktuální spotřeby napomáhá uživatelům identifikovat místa, která se dají využít k optimalizaci provozních nákladů a environmentálních dopadů spojených se spotřebou energií a vody. Uživatel má přehled o vývoji spotřeb, dle kterého může upravit svůj režim. Spolu se spotřebou energií a vody se dají kontrolovat také parametry vnitřního prostředí jako teplota, vlhkost vzduchu či koncentrace CO2. Spojení se systémem měření a regulace pak uživatelům umožňuje regulovat parametry vnitřního prostředí v jednotlivých prostorách.

Kontext

Předmětem tohoto kritéria je umožnit uživatelům sledovat spotřeby energií a vody pro funkčně vymezenou část (bytovou jednotku, rodinný dům, třídu, jídelnu, tělocvičnu apod.) S tímto je spojena jejich motivace ke snížení provozních energií a vody. Snadno pak mohou vidět přímý vliv provozu či používaných spotřebičů na odběry energií, poznat vliv způsobu větrání či vztah mezi funkcí žaluzií a energetickou náročností svého bytu. Díky inteligentnímu systému měření a regulace by měli být schopni predikovat vývoj spotřeb energií a vody včetně ceny na měsíc (rok) dopředu a optimalizovat ho. Ve stávajících podmínkách většiny staveb je uživatel odkázán na roční zpětné vyúčtování jednotlivých spotřeb, kde není schopen rozpoznat přímý vliv svého chování.

Hodnocená jednotka se liší podle typologie. V bytových a rodinných domech se posuzuje byt. U školských budov je hodnocenou jednotkou celý areál.

Uživatelům bytových domů by zároveň mělo být umožněno sledovat spotřebu energií společných prostor objektu. V tomto smyslu by měli být obyvatelé schopni nastavit si svůj vlastní energetický management a měli by být seznámeni s energetickým managementem bytového domu jako celku. Toto pak také přispívá ke zvýšení uživatelského komfortu a snížení provozních spotřeb.

Indikátor

Kreditové ohodnocení vyjadřující možnost obyvatel jednotlivých bytových jednotek mít detailní přehled o spotřebě energií a vody a snadno měnit a kontrolovat parametry vnitřního prostředí.

Literatura

  • ČSN EN ISO 50001 (01 1501) Systémy managementu hospodaření s energií – Požadavky s návodem k použití

Pokyny pro vyhodnocení

Hodnocení Poznámky a pokyny ke zpracování
Certifikace návrhu budovy Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav.
Certifikace budovy Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav.
Shell and Core Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav.
Rekonstrukce Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav.

Hodnoticí moduly

Do hodnocení vstupují výsledky z modulů:

Následuje detailní popis hodnocení v jednotlivých modulech.

Doplňkové funkce koncových zařízení zobrazujících spotřeby energií

Na základě dostupných doplňkových funkcí koncových zařízení se přiřadí kredity dle Tab. MAR.DB.1.

Tab. MAR.DB.1: Doplňkové funkce koncových zařízení zobrazujících spotřeby energií

Dostupné doplňkové funkce

Kredity KMAR.DB

Zařízení umožňuje snadnou predikci spotřeb základních energií a vody do budoucna.

+1

Spolu s energiemi je možné zobrazit i údaje s parametry vnitřního prostředí hodnocených jednotek, případně jejich jednotlivých částí.

+1

Vedle spotřeb týkajících se přímo daného bytu je na koncovém zařízení možné zobrazit aktuální spotřeby i statistické spotřeby společných prostor bytového domu.

+1

Zařízení umožňuje také regulaci parametrů vnitřního prostředí hodnocené jednotky.

+1

Data aktuálních spotřeb a možnosti ovládání jsou uživateli zpřístupněna také pomocí připojení k internetu.

+1

Pro uživatele je vytvořena informační brožura k energetickému managementu a přesný návod na ovládání systému měření spotřeb energií a vody.

+1

Pokud kreditové ohodnocení KMAR.DB vychází pro různé hodnocené jednotky odlišně, výsledné kreditové ohodnocení KMAR.DB se spočítá jako vážený průměr přes podlahové plochy daných jednotek.

Počet přiváděných médií s detailním přehledem o spotřebě

Vždy se uvažují pouze ty typy médií, které jsou do hodnocené jednotky skutečně přivedeny – to zohledňuje koeficient a, který vyjadřuje počet přiváděných typů médií. Může se jednat například o teplo, plyn, elektřinu, vodu, uhlí, dřevo, pelety, … .

Aktuální spotřebou je myšleno zobrazení spotřeb pro ten daný moment – umožní sledovat výkyvy při porovnání se statistickou spotřebou (níže).

Statistickou spotřebou je myšlen přehled spotřeb energií a vody za uplynulá období (min. 2 roky zpět s možností zobrazení denních spotřeb).

Kreditové ohodnocení měření typů vstupních energií a vody v rámci hodnocené jednotky je:

$K_{\textup{MAR.PM}}=\frac{5\cdot b}{a}$

kde:

KMAR.PM je kreditové ohodnocení počtu přiváděných médií s detailním přehledem o spotřebě[-];

a je koeficient vyjadřující počet přiváděných typů médií (např. jsou-li přiváděny elektřina, plyn a voda, pak a = 3) [-];

b je koeficient vyjadřující počet přiváděných typů médií, které zároveň mají koncové zařízení zobrazující aktuální i statistické spotřeby daného média (např. je-li koncové zařízení zobrazující aktuální a statistické spotřeby pro elektřinu a vodu, pak b = 2), přičemž ba [-].

Pokud kreditové ohodnocení KMAR.PM vychází pro různé hodnocené jednotky odlišně, výsledné kreditové ohodnocení KMAR.PM se spočítá jako vážený průměr přes podlahové plochy daných jednotek.

Celkové vyhodnocení kritéria

Výsledné kreditové ohodnocení se stanoví dle vzorce:

$K_{\textup{MAR}}=K_{\textup{MAR.PM}}+K_{\textup{MAR.DB}}$

kde:

KMAR je výsledné kreditové ohodnocení měření spotřeb energií a vody;

KMAR.PM je kreditové ohodnocení počtu přiváděných médií s detailním přehledem o spotřebě;

KMAR.DB je kreditové ohodnocení doplňkových funkcí koncových zařízení zobrazujících spotřeby energií.

Specifické kriteriální meze

Do kriteriálních mezí vstupuje výsledné kreditové ohodnocení měření spotřeb energií a vody KMAR.

Tab. MAR.1: Kriteriální meze pro MAR Měření spotřeb energií a vody

Výsledné kreditové ohodnocení KMAR

Body

0

0

10

10

Mezilehlé hodnoty lze lineárně interpolovat.

Otázky a odpovědi

Tato sekce slouží ke sdílení zkušeností a zodpovídání dotazů k metodice jejími autory.

SBToolCZ: On-line metodika verze 2022. Vytištěno z webu www.sbtool.cz/online, kritérium C.MAR a modul(y) MAR.DB (vm.1),MAR.PM (vm.1), typologie: BD.
Copyright ČVUT v Praze a Národní platforma SBToolCZ.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *