C.MAR Měření spotřeb energií a vody (RD vk.1)

C.MAR Měření spotřeb energií a vody

Verze metodiky 2022, typologie RD.

Záměr hodnocení

Záměrem tohoto kritéria je snazší přístup uživatelů budovy k informacím o spotřebě energií a vody. Přímá kontrola aktuální spotřeby napomáhá uživatelům identifikovat místa, která se dají využít k optimalizaci provozních nákladů a environmentálních dopadů spojených se spotřebou energií a vody. Uživatel má přehled o vývoji spotřeb, dle kterého může upravit svůj režim. Spolu se spotřebou energií a vody se dají kontrolovat také parametry vnitřního prostředí jako teplota, vlhkost vzduchu či koncentrace CO2. Spojení se systémem měření a regulace pak uživatelům umožňuje regulovat parametry vnitřního prostředí v jednotlivých prostorách.

Kontext

Předmětem tohoto kritéria je umožnit uživatelům sledovat spotřeby energií a vody pro funkčně vymezenou část (bytovou jednotku, rodinný dům, třídu, jídelnu, tělocvičnu apod.) S tímto je spojena jejich motivace ke snížení provozních energií a vody. Snadno pak mohou vidět přímý vliv provozu či používaných spotřebičů na odběry energií, poznat vliv způsobu větrání či vztah mezi funkcí žaluzií a energetickou náročností svého bytu. Díky inteligentnímu systému měření a regulace by měli být schopni predikovat vývoj spotřeb energií a vody včetně ceny na měsíc (rok) dopředu a optimalizovat ho. Ve stávajících podmínkách většiny staveb je uživatel odkázán na roční zpětné vyúčtování jednotlivých spotřeb, kde není schopen rozpoznat přímý vliv svého chování.

Hodnocená jednotka se liší podle typologie. V bytových a rodinných domech se posuzuje byt. U školských budov je hodnocenou jednotkou celý areál.

Uživatelům bytových domů by zároveň mělo být umožněno sledovat spotřebu energií společných prostor objektu. V tomto smyslu by měli být obyvatelé schopni nastavit si svůj vlastní energetický management a měli by být seznámeni s energetickým managementem bytového domu jako celku. Toto pak také přispívá ke zvýšení uživatelského komfortu a snížení provozních spotřeb.

Indikátor

Kreditové ohodnocení vyjadřující možnost obyvatel rodinného domu mít detailní přehled o spotřebě energií a vody a snadno měnit a kontrolovat parametry vnitřního prostředí.

Literatura

  • ČSN EN ISO 50001 (01 1501) Systémy managementu hospodaření s energií – Požadavky s návodem k použití

Pokyny pro vyhodnocení

Hodnocení Poznámky a pokyny ke zpracování
Certifikace návrhu budovy Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav.
Certifikace budovy Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav.
Shell and Core Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav.
Rekonstrukce Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav.

Hodnoticí moduly

Do hodnocení vstupují výsledky z modulů:

Následuje detailní popis hodnocení v jednotlivých modulech.

Doplňkové funkce koncových zařízení zobrazujících spotřeby energií

Na základě dostupných doplňkových funkcí koncových zařízení se přiřadí kredity dle Tab. MAR.DF.1.

Tab. MAR.DF.1: Doplňkové funkce koncových zařízení zobrazujících spotřeby energií

Dostupné doplňkové funkce

Kredity KMAR.DF

Zařízení umožňuje snadnou predikci spotřeb základních energií a vody do budoucna.

+1

Spolu s energiemi je možné zobrazit i údaje s parametry vnitřního prostředí hodnocených jednotek, případně jejich jednotlivých částí.

+1

Zařízení umožňuje také regulaci parametrů vnitřního prostředí hodnocené jednotky.

+1

Data aktuálních spotřeb a možnosti ovládání jsou uživateli zpřístupněny také pomocí připojení k internetu.

+1

Pro uživatele je vytvořena informační brožura k energetickému managementu a přesný návod na ovládání systému měření spotřeb energií a vody.

+1

Pokud kreditové ohodnocení KMAR.DF vychází pro různé hodnocené jednotky odlišně, výsledné kreditové ohodnocení KMAR.DF se spočítá jako vážený průměr přes podlahové plochy daných jednotek.

Kunová | SBToolCZ Pavla

Počet přiváděných médií s detailním přehledem o spotřebě

Vždy se uvažují pouze ty typy médií, které jsou do hodnocené jednotky skutečně přivedeny – to zohledňuje koeficient a, který vyjadřuje počet přiváděných typů médií. Může se jednat například o teplo, plyn, elektřinu, vodu, uhlí, dřevo, pelety, … .

Aktuální spotřebou je myšleno zobrazení spotřeb pro ten daný moment – umožní sledovat výkyvy při porovnání se statistickou spotřebou (níže).

Statistickou spotřebou je myšlen přehled spotřeb energií a vody za uplynulá období (min. 2 roky zpět s možností zobrazení denních spotřeb).

Kreditové ohodnocení měření typů vstupních energií a vody v rámci hodnocené jednotky je:

$K_{\textup{MAR.PM}}=\frac{5\cdot b}{a}$

kde:

KMAR.PM je kreditové ohodnocení počtu přiváděných médií s detailním přehledem o spotřebě[-];

a je koeficient vyjadřující počet přiváděných typů médií (např. jsou-li přiváděny elektřina, plyn a voda, pak a = 3) [-];

b je koeficient vyjadřující počet přiváděných typů médií, které zároveň mají koncové zařízení zobrazující aktuální i statistické spotřeby daného média (např. je-li koncové zařízení zobrazující aktuální a statistické spotřeby pro elektřinu a vodu, pak b = 2), přičemž ba [-].

Pokud kreditové ohodnocení KMAR.PM vychází pro různé hodnocené jednotky odlišně, výsledné kreditové ohodnocení KMAR.PM se spočítá jako vážený průměr přes podlahové plochy daných jednotek.

Kunová | SBToolCZ Pavla

Celkové vyhodnocení kritéria

Výsledné kreditové ohodnocení se stanoví dle vzorce:

$K_{\textup{MAR}}=K_{\textup{MAR.PM}}+K_{\textup{MAR.DF}}$

kde:

KMAR je výsledné kreditové ohodnocení měření spotřeb energií a vody;

KMAR.PM je kreditové ohodnocení počtu přiváděných médií s detailním přehledem o spotřebě;

KMAR.DF je kreditové ohodnocení doplňkových funkcí koncových zařízení zobrazujících spotřeby energií.

Specifické kriteriální meze

Do kriteriálních mezí vstupuje výsledné kreditové ohodnocení měření spotřeb energií a vody KMAR.

Tab. MAR.1: Kriteriální meze pro MAR Měření spotřeb energií a vody

Výsledné kreditové ohodnocení KMAR

Body

0

0

10

10

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.

Otázky a odpovědi

Tato sekce slouží ke sdílení zkušeností a zodpovídání dotazů k metodice jejími autory.

SBToolCZ: On-line metodika verze 2022. Vytištěno z webu www.sbtool.cz/online, kritérium C.MAR a modul(y) MAR.DF (vm.1),MAR.PM (vm.1), typologie: RD.
Copyright ČVUT v Praze a Národní platforma SBToolCZ.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *