C.MTO Management tříděného odpadu (AB vk.1)

C.MTO Management tříděného odpadu

Verze metodiky 2022, typologie AB.

Záměr hodnocení

Motivace uživatelů k třídění odpadu a vytváření podmínek pro efektivní třídění odpadu.

Kontext

V České republice se ročně vyprodukuje kolem 30 milionu tun odpadu nejrůznějšího původu. Z tohoto množství zaujímá odpad z domácností cca jednu desetinu. Na každého občana tak připadá ročně asi 300 kg domovního odpadu.

Podle společnosti EKO-KOM, a. s. v roce 2014 vytřídil každý Čech průměrně 40,5 kg papíru, plastů, skla a nápojových kartonů. Od roku 2007 zaznamenáváme rychlý nárůst objemu tříděného odpadu, momentálně třídí odpady přibližně 72 % obyvatel ČR.

V nerezidenčních budovách je složení odpadu odlišné od klasického domovního odpadu. Přibližně 55 % z celkového objemu odpadu tvoří papír, 10 % karton, po 5 % připadá shodně na znovu využitelné papírnické potřeby a nápojové kartony a pouze zbývajících 25 % je směsný odpad. Je důležité vytvořit vhodné podmínky pro nakládání s odpady podle typu budovy.

Efektivní fungování celého systému záleží i na míře zapojení uživatelů budovy a jejich informovanosti.

Obor odpadového hospodářství je v současné době orientován na obecně uznávané principy systémů nakládání s komunálními odpady, které lze shrnout následovně:

 • předcházení vzniku odpadů, tedy preventivní opatření;
 • třídění využitelných odpadů v místě jejich vzniku a zajištění jejich dalšího využití;
 • třídění nebezpečných odpadů v místě vzniku a zajištění jejich dalšího využití nebo odpovídajícího zneškodnění;
 • energetické využití směsného odpadu;
 • zneškodnění nevyužitelných podílů odpadů.

V oblasti návrhu staveb lze ovlivnit svým řešením především druhý a třetí bod. Lze tak vytvořit podmínky v budově, které motivují uživatele k vyšší míře sběru a třídění využitelných odpadů.

Indikátor

Kreditové ohodnocení zahrnující počet tříděných komodit, dostupnost a kapacitu sběrných nádob, kapacitu prostoru pro koncentraci odpadu z objektu a další nakládání s odpadem.

Literatura

 • Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
 • Vyhláška č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze
 • Projekt Tonda Obal. Dostupné z: www.ucitele.tonda-obal.cz/
 • Webové stránky společnosti EKO-KOM, a.s. Dostupné z: www.ekokom.cz
 • Souhrnný dokument Produkce a nakládání s odpady v roce 2014, ministerstvo životního prostředí ČR
 • Resource NSW 2002: WasteReduction in Office Buildings: A GuideforBuildingManagers

Pokyny pro vyhodnocení

Hodnocení Poznámky a pokyny ke zpracování
Certifikace návrhu budovy Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav.
Certifikace budovy Pro hodnocení ve fázi certifikace hotové budovy je předepsaná fyzická inspekce auditora v posuzované budově. Hodnocení auditor aktualizuje dle skutečně zjištěného stavu.
Shell and Core Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav.
Rekonstrukce Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav.

Hodnoticí moduly

Vysvětlení termínů používaných v rámci následujících modulů:

 • Sběrným místem se rozumí místo, kde jsou fyzicky umístěné oddělené sběrné nádoby nebo shozy šachtou do centrálního sběrného místa.
 • Sadou sběrných nádob se rozumí skupina oddělených sběrných nádob/shozů pro většinu tříděných komodit v objektu.
 • Centrálním sběrným místem se rozumí místo, kde jsou fyzicky umístěné oddělené sběrné nádoby, do kterých se vynáší odpad ze sběrných míst a odkud je odpad předáván k likvidaci místní správě nebo příslušné společnosti zpracující odpad.
 • Mimo budovu se uznávají pouze ta sběrná místa, která jsou v prostorech vlastnicky příslušejících k budově (viz „hodnocený pozemek“ ve slovníčku pojmů).
 • Pokud je popsáno, že sada sběrných nádob musí být na každém patře, jsou myšlena patra, která jsou běžně přístupná většině uživatelů dané budovy.

Potřebná kapacita, resp. objem sběrných nádob, vychází z potřeby odvozu odpadu z centrálního sběrného místa mimo pozemek budovy 1x týdně a vyprazdňování sběrných nádob 1x denně. Pokud je intenzita vyprazdňování sběrných nádob nebo odvozu z centrálního sběrného místa odlišná, potřebný objem nádob je nutné adekvátně upravit. U shozů se určuje pouze kapacita centrálního místa. Potřebná kapacita je definovaná u každé typologie a komodity zvlášť na základě počtu uživatelů daného místa, jak je uvedeno v Tab. MTO. 1.

Tab. MTO.1: Potřebný objem sběrných nádob

Komodita

 

Potřebný objem nádob [l]

Bytové domy

Administrativní budovy

Školské budovy

papír

2 · PPU

4 · PPU  

2 · PPU

plasty

1,5 · PPU

1 · PPU

1 · PPU

sklo

0,5 · PPU

0,5 · PPU

0,5 · PPU

nápojové kartony

0,5 · PPU

0,5 · PPU

0,5 · PPU

bioodpad

0,5 · PPU

0,5 · PPU

0,5 · PPU

směsný

6 · PPU

2 · PPU

3 · PPU

PPU = předpokládaný počet uživatelů daného sběrného místa

Při stavebních úpravách či novém návrhu stavby je důležité při budování sběrných míst dbát platné legislativy – např. sběrná místa nesmí být bariérou v chráněných únikových cestách.

Do hodnocení vstupují výsledky z modulů:

Následuje detailní popis hodnocení v jednotlivých modulech.

Nakládání s odpadem v budově

Kredity KMTO.OB = 0 vyjma případů uvedených v tabulce Tab. MTO.OB.1. Kredity se přidělují za opatření zlepšující třídění odpadu.

Tab. MTO.OB.1: Přidělení kreditů KMTO.OB za nakládání s odpadem v budově

Opatření

Kredity  KMTO.OB

V budově je nainstalován kompaktor či lis na odpad.

+1

Sběrná místa jsou přehledně označena včetně popisu sbíraných položek, oddělení tříděných komodit je na pozemku spolehlivě dodrženo.

+1

Projekt navrhuje inovativní řešení pro zjednodušení nakládání s odpadem (sběrné nádoby přístupné bez nutnosti vstupu obsluhy do objektu, nástroje pro přepravu sběrných nádob, apod.).

+1

Informace o tříděném odpadu, důvodech třídění a způsobu zpracování odpadu je přehlednou formou zprostředkována uživatelům budovy.*

+1

Třídění odpadu v budově je podpořeno vhodným motivačním nástrojem.**

+1

* Informace o tříděném odpadu může být poskytnuta libovolnou formou, musí být ale k dispozici nepřetržitě (např. formou stabilních bannerů, plakátů, obrázků či popisu na sběrných nádobách). Informace zprostředkovaná jednorázově není uznatelná. Forma musí být srozumitelná uživatelské skupině, které je budova určená.

** Motivačním nástrojem ke třídění odpadu může být jakékoliv opatření podporující uživatele ke třídění, například viditelné množství vytříděného množství odpadu, poutavé popisy u sběrných nádob, hra provádějící tříděním odpadu aj.

Počet tříděných komodit

Obvykle se sbírají a třídí následující typy odpadů:

 • papír,
 • plasty,
 • sklo,
 • nápojové kartony,
 • kovy,
 • textil,
 • bioodpad,
 • použitý olej,
 • drobný elektroodpad,
 • baterie a akumulátory,
 • samostatnou skupinou je odpad netříděný – směsný.

V tomto modulu se na základě Tab. MTO.PB.1 přidělí kredity KMTO.PB podle počtu komodit, které je možné v objektu vytřídit.

Tab. MTO.PB.1: Přidělení kreditů KMTO.PB podle počtu tříděných komodit

Počet tříděných komodit

Kredity KMTO.PB

méně než 4

0

4

2

5

4

6

6

7

8

8 a více

10

Vybudování sběrných míst

Dle projektové dokumentace se posoudí návrh sběrných míst pro odpad. Následující tabulky poskytují podklad pro přidělení kreditů KMTO.SA s rozlišením podle velikosti budovy: Tab. MTO.SA.1 se použije pro menší budovy do 1000 m2Tab. MTO.SA.2 se uplatní u větších budov.

Tab.  MTO.SA.1: Přidělení kreditů KMTO.SA za vybudování sběrných míst v budovách s užitnou plochou do 1000 m2 včetně

Řešení sběrných míst v administrativní budově s užitnou plochou do 1000 m2 včetně

Kredity KMTO.SA

Sada sběrných nádob není v budově ani mimo ni.

0

Existuje sada sběrných nádob mimo budovu na hodnoceném pozemku.

2

Existuje jedna sada sběrných nádob v budově, která je umístěna centrálně na vhodném místě ve společných prostorech budovy.

4

Existuje jedna sada sběrných nádob v každém podlaží objektu a je zřízeno centrální sběrné místo pro celou budovu.

6

Každých 5 pracovních míst má vlastní sadu sběrných nádob poblíž pracoviště. V budově existuje centrální sběrné místo pro celou budovu.

8

Každé pracovní místo má vlastní sadu sběrných nádob a v budově existuje centrální sběrné místo pro celou budovu.

10

Při řádném zdůvodnění a posouzení lze použít mezilehlé hodnoty.

Tab.  MTO.SA.2: Přidělení kreditů KMTO.SA za vybudování sběrných míst v budovách s užitnou plochou nad 1000 m2

Řešení sběrných míst v administrativní budově s užitnou plochou nad 1000 m2

Kredity KMTO.SA

Sada sběrných nádob není v budově ani mimo ni.

0

Existuje sada sběrných nádob mimo budovu na hodnoceném pozemku.

2

Existuje jedna sada sběrných nádob v budově, která je umístěna centrálně na vhodném místě ve společných prostorech budovy.

3

Existuje jedna sada sběrných nádob v každém podlaží objektu.

4

Existuje jedna sada sběrných nádob v každém podlaží a zároveň alespoň jedna na každých 500 m2 daného podlaží objektu. Je zřízeno centrální sběrné místo pro celou budovu.

6

Každých 5 pracovních míst má vlastní sadu sběrných nádob poblíž pracoviště. Zároveň existuje jedna sada sběrných nádob na každých 1000 m2 užitné podlahové plochy společných prostor. V budově je zřízeno centrální sběrné místo pro celou budovu.

8

Každé pracovní místo má vlastní sadu sběrných nádob. Zároveň existuje jedna sada sběrných nádob na každých 1000 m2 užitné podlahové plochy společných prostor. V budově je zřízeno centrální sběrné místo pro celou budovu.

10

Při řádném zdůvodnění a posouzení lze použít mezilehlé hodnoty.

Kapacita sběrných nádob

Pokud objem sběrný nádob není definovaný, pak KMTO.KN = 0.

Pro potřeby vyhodnocení tohoto modulu se zpracuje tabulka Tab. MTO.KN.1.

Tab. MTO.KN.1: Vyhodnocení kapacity sběrných nádob

Komodita

Navržený objem nádob [l]

Potřebný objem nádob [l]

Koeficient kapacity KK [-]

a

b

pokud a < b, potom KK = a/b

pokud a ≥ b, potom KK = 1

Sady sběrných nádob

Komodita 1

 

 

KKSS1

 

 

Komodita n

 

 

KKSSn

Průměrný koeficient kapacity sad sběrných nádob

 

 

Centrální sběrné místo

Komodita 1

 

 

KKCM1

 

 

Komodita n

 

 

KKCMn

Průměrný koeficient kapacity centrálního sběrného místa (je-li navrženo)

 

V případě, že je pro skupinu uživatelů více sběrných míst, posuzuje se dostatečnost kapacity úhrnem pro všechny nádoby přístupné této skupině.

Kredity KMTO.KN se stanoví jako menší z hodnot průměrů koeficientů kapacity, tedy:

 • pokud KKSS > KKCM, potom KMTO.KN = KKCM ≤ 1
 • pokud KKSS ≤ KKCM, potom KMTO.KN = KKSS ≤ 1

pokud centrální sběrné místo není stanoveno KMTO.KN = KKSS ≤ 1

kde:

 • KKSS je průměrný koeficient kapacity sad sběrných nádob;
 • KKCM je průměrný koeficient kapacity centrálního sběrného místa (je-li navrženo);
 • KMTO.KN je kreditové ohodnocení kapacity sběrných nádob.

Celkové vyhodnocení kritéria

Výsledné kreditové ohodnocení managementu tříděného odpadu KMTO se stanoví podle vztahu:

$ K_{\textup{MTO}}=\frac{K_{\textup{MTO.SA}}+K_{\textup{MTO.PB}}·K_{\textup{MTO.KN}}}{2}+K_{\textup{MTO.OB}} $

kde:

KMTO je výsledné kreditové ohodnocení managementu tříděného odpadu;

KMTO.SA je kreditové ohodnocení vybudování sběrných míst;

KMTO.PB je kreditové ohodnocení počtu tříděných komodit;

KMTO.KN je kreditové ohodnocení kapacity sběrných nádob;

KMTO.OB je kreditové ohodnocení nakládání s odpadem v budově.

Specifické kriteriální meze

Do kriteriálních mezí vstupuje výsledné kreditové ohodnocení managementu tříděného odpadu KMTO.

Tab. MTO.2: Kriteriální meze pro MTO Management tříděného odpadu

Výsledné kreditové ohodnocení KMTO

Body

0

0

5

5

≥ 10

10

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.

Příklad vyhodnocení kritéria

Vstupy:

Třípodlažní administrativní budova s podlahovou plochou 1800 m2 (3 patra s podlahovou plochou 600 m2). V objektu lze třídit papír, plasty, směs, sklo a drobný elektroodpad. V každém patře je možné vytřídit papír, plast i směs, ale sběrné místo na sklo a drobný elektroodpad je pouze u vchodu (1. NP). Svoz odvozu odpadu z centrálního sběrného místa mimo pozemek budovy probíhá 2x týdně a vyprazdňování sběrných nádob každý pracovní den.

Podlaží Užitná podlahová plocha [m2] Počet uživatelů Tříděné komodity
Směs Plast Papír Elektroodpad Sklo
3. NP 600 60 5 x 5 l na WC

10 x 10 l v kancelářích

1 x 60 l ve společné kuchyňce

1 x 60 l ve společné kuchyňce 10 x 20 l v kancelářích

1 x 60 l ve společné kuchyňce

2. NP 600 60 5 x 5 l na WC

10 x 10 l v kancelářích

1 x 60 l ve společné kuchyňce

1 x 60 l ve společné kuchyňce 10 x 20 l v kancelářích

1 x 60 l ve společné kuchyňce

1. NP 600 20 5 x 5 l na WC

5 x 10 l v kancelářích

1 x 30 l ve společné kuchyňce

 

1 x 120 l centrální kontejner

1 x 30 l ve společné kuchyňce

 

1 x 120 l centrální kontejner

5 x 20 l v kancelářích

1 x 30 l ve společné kuchyňce

 

2 x 120 l centrální kontejner

10 l 35 l
  1800 140          

Výsledky:

Jedná se o administrativní budovu s užitnou plochou více než 1000 m2. Celkem lze vytřídit 5 komodit, ale definici pro sadu sběrných nádob splní papír-plast-směs. Tato sada se nachází na každém patře, tedy na každých 600 m2 užitné podlahové plochy daného podlaží. Centrální místo sběru pro celou budovu je zřízeno.

Kredity KMTO.SA za vybudování sběrných míst:

Řešení sběrných míst v administrativní budově s užitnou plochou nad 1000 m2 Kredity KMTO.SA
Existuje jedna sada sběrných nádob v každém podlaží objektu. 4
Existuje jedna sada sběrných nádob v každém podlaží a zároveň alespoň jedna na každých 500 m2 daného podlaží objektu. Je zřízeno centrální místo sběru pro celou budovu. 6

Pokud nedokážeme zvlášť zdůvodnit mezilehlou hodnotu, volíme KMTO.SA = 4. (Vysvětlení: Sběrné nádoby jsou provedené méně často než každých 500 m2 podlahové plochy. I přes to, že je vybudováno centrální místo sběru pro celou budovu, není výrok odpovídající 6 kreditům naplněn.)

Kredity KMTO.PB za počet tříděných komodit:

5 komodit => Kredity KMTO.PB = 4.

Kredity KMTO.KN za kapacitu sběrných nádob:

Podlaží Komodita Navržený objem nádob

[l]

Potřebný objem nádob

[l]

Koeficient kapacity KK [-]
3. NP směs 25 + 100 + 60 = 185 2*60 = 120 185 ≥ 120 => 1
3. NP plasty 60 1*60 = 60 60 ≥ 60 => 1
3. NP papír 200 + 60 = 260 4*60 = 240 260 ≥ 240 =>1
2. NP směs 25 + 100 + 60 = 185 2*60 = 120 185 ≥ 120 => 1
2. NP plasty 60 1*60 = 60 60 ≥ 60 => 1
2. NP papír 200 + 60 = 260 4*60 = 240 260 ≥ 240 =>1
1. NP směs 25 + 50 + 30 = 105 2*20 = 40 105 ≥ 40 => 1
1. NP plasty 30 1*20 = 20 30 ≥ 20 => 1
1. NP papír 100 + 30 = 130 4*20 = 80 130 ≥ 80 => 1
Průměrný koeficient kapacity sad sběrných nádob KKSS (9*1)/9 = 1
1. NP (kontejnery) směs 120 2*0,5*140= 140 120/140 = 0,86
1. NP (kontejnery) plasty 120 1*0,5*140= 70 120 ≥ 70 => 1
1. NP (kontejnery) papír 240 4*0,5*140 = 280 240/280 = 0,86
1.NP sklo 35 0,5*0,5*140 = 35 35 ≥ 35 => 1
Průměrný koeficient kapacity centrálního sběrného místa KKCM (2*0,86 + 2*1)/4 = 0,93

KKSS = 1 > KKCM = 0,93; tedy  KMTO.KN = 0,93.

Kredity KMTO.OB za nakládání s odpadem v budově:

Opatření Kredity  KMTO.OB
Sběrná místa jsou přehledně označena včetně popisu sbíraných položek, oddělení tříděných komodit je na pozemku spolehlivě dodrženo. +1

 

$ K_{\textup{MTO}}=\frac{K_{\textup{MTO.SA}}+K_{\textup{MTO.PB}}·K_{\textup{MTO.KN}}}{2}+K_{\textup{MTO.OB}}=\frac{4+4\cdot0,93}{2}+1=4,86 $

Otázky a odpovědi

Tato sekce slouží ke sdílení zkušeností a zodpovídání dotazů k metodice jejími autory.

SBToolCZ: On-line metodika verze 2022. Vytištěno z webu www.sbtool.cz/online, kritérium C.MTO a modul(y) MTO.OB (vm.1),MTO.PB (vm.1),MTO.SA (vm.1),MTO.KN (vm.1), typologie: AB.
Copyright ČVUT v Praze a Národní platforma SBToolCZ.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *