C.MTO Management tříděného odpadu (EDU vk.1)

C.MTO Management tříděného odpadu

Verze metodiky 2022, typologie EDU.

Záměr hodnocení

Motivace uživatelů k třídění odpadu a vytváření podmínek pro efektivní třídění odpadu.

Kontext

V České republice se ročně vyprodukuje kolem 30 milionu tun odpadu nejrůznějšího původu. Z tohoto množství zaujímá odpad z domácností cca jednu desetinu. Na každého občana tak připadá ročně asi 300 kg domovního odpadu.

Podle společnosti EKO-KOM, a. s. v roce 2014 vytřídil každý Čech průměrně 40,5 kg papíru, plastů, skla a nápojových kartonů. Od roku 2007 zaznamenáváme rychlý nárůst objemu tříděného odpadu, momentálně třídí odpady přibližně 72 % obyvatel ČR.

V nerezidenčních budovách je složení odpadu odlišné od klasického domovního odpadu. Přibližně 55 % z celkového objemu odpadu tvoří papír, 10 % karton, po 5 % připadá shodně na znovu využitelné papírnické potřeby a nápojové kartony a pouze zbývajících 25 % je směsný odpad. Je důležité vytvořit vhodné podmínky pro nakládání s odpady podle typu budovy.

Efektivní fungování celého systému záleží i na míře zapojení uživatelů budovy a jejich informovanosti.

Obor odpadového hospodářství je v současné době orientován na obecně uznávané principy systémů nakládání s komunálními odpady, které lze shrnout následovně:

 • předcházení vzniku odpadů, tedy preventivní opatření;
 • třídění využitelných odpadů v místě jejich vzniku a zajištění jejich dalšího využití;
 • třídění nebezpečných odpadů v místě vzniku a zajištění jejich dalšího využití nebo odpovídajícího zneškodnění;
 • energetické využití směsného odpadu;
 • zneškodnění nevyužitelných podílů odpadů.

V oblasti návrhu staveb lze ovlivnit svým řešením především druhý a třetí bod. Lze tak vytvořit podmínky v budově, které motivují uživatele k vyšší míře sběru a třídění využitelných odpadů.

Indikátor

Kreditové ohodnocení zahrnující počet tříděných komodit, dostupnost a kapacitu sběrných nádob, kapacitu prostoru pro koncentraci odpadu z objektu a další nakládání s odpadem.

Literatura

 • Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
 • Vyhláška č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze
 • Projekt Tonda Obal. Dostupné z: www.ucitele.tonda-obal.cz/
 • Webové stránky společnosti EKO-KOM, a.s. Dostupné z: www.ekokom.cz
 • Souhrnný dokument Produkce a nakládání s odpady v roce 2014, ministerstvo životního prostředí ČR
 • Resource NSW 2002: WasteReduction in Office Buildings: A GuideforBuildingManagers

Pokyny pro vyhodnocení

Hodnocení Poznámky a pokyny ke zpracování
Certifikace návrhu budovy Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav.
Certifikace budovy Pro hodnocení ve fázi certifikace hotové budovy je předepsaná fyzická inspekce auditora v posuzované budově. Hodnocení auditor aktualizuje dle skutečně zjištěného stavu.
Shell and Core Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav.
Rekonstrukce Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav.

Hodnoticí moduly

Vysvětlení termínů používaných v rámci následujících modulů:

 • Sběrným místem se rozumí místo, kde jsou fyzicky umístěné oddělené sběrné nádoby nebo shozy šachtou do centrálního sběrného místa.
 • Sadou sběrných nádob se rozumí skupina oddělených sběrných nádob/shozů pro většinu tříděných komodit v objektu
 • Centrální sběrným místem se rozumí místo, kde jsou fyzicky umístěné oddělené sběrné nádoby, do kterých se vynáší odpad ze sběrných míst a odkud je odpad předáván k likvidaci místní správě nebo příslušné společnosti zpracující odpad
 • Mimo budovu se uznávají pouze ta sběrná místa, která jsou v prostorech vlastnicky příslušejících k budově (viz „hodnocený pozemek“ ve slovníčku pojmů).
 • Pokud je popsáno, že sada sběrných nádob musí být na každém patře, jsou myšlena patra, která jsou běžně přístupná většině uživatelů dané budovy.

Potřebná kapacita, resp. objem sběrných nádob, vychází z potřeby odvozu odpadu z centrálního sběrného místa mimo pozemek budovy 1x týdně a vyprazdňování sběrných nádob 1x denně. Pokud je intenzita vyprazdňování sběrných nádob nebo odvozu z centrálního sběrného místa odlišná, potřebný objem nádob je nutné adekvátně upravit. U shozů se určuje pouze kapacita centrálního místa. Potřebná kapacita je definovaná u každé typologie a komodity zvlášť na základě počtu uživatelů daného místa, jak je uvedeno v Tab. MTO. 1.

Tab. MTO.1: Potřebný objem sběrných nádob

Komodita

 

Potřebný objem nádob [l]

Bytové domy

Administrativní budovy

Školské budovy

papír

2 · PPU

4 · PPU  

2 · PPU

plasty

1,5 · PPU

1 · PPU

1 · PPU

sklo

0,5 · PPU

0,5 · PPU

0,5 · PPU

nápojové kartony

0,5 · PPU

0,5 · PPU

0,5 · PPU

bioodpad

0,5 · PPU

0,5 · PPU

0,5 · PPU

směsný

6 · PPU

2 · PPU

3 · PPU

PPU = předpokládaný počet uživatelů daného sběrného místa

Při stavebních úpravách či novém návrhu stavby je důležité při budování sběrných míst dbát platné legislativy – např. sběrná místa nesmí být bariérou v chráněných únikových cestách.

Do hodnocení vstupují výsledky z modulů:

Následuje detailní popis hodnocení v jednotlivých modulech.

Nakládání s odpadem v budově

Kredity KMTO.OB = 0 vyjma případů uvedených v tabulce Tab. MTO.OB.1. Kredity se přidělují za opatření zlepšující třídění odpadu.

Tab. MTO.OB.1: Přidělení kreditů KMTO.OB za nakládání s odpadem v budově

Opatření

Kredity  KMTO.OB

V budově je nainstalován kompaktor či lis na odpad.

+1

Sběrná místa jsou přehledně označena včetně popisu sbíraných položek, oddělení tříděných komodit je na pozemku spolehlivě dodrženo.

+1

Projekt navrhuje inovativní řešení pro zjednodušení nakládání s odpadem (sběrné nádoby přístupné bez nutnosti vstupu obsluhy do objektu, nástroje pro přepravu sběrných nádob, apod.).

+1

Informace o tříděném odpadu, důvodech třídění a způsobu zpracování odpadu je přehlednou formou zprostředkována uživatelům budovy.*

+1

Třídění odpadu v budově je podpořeno vhodným motivačním nástrojem.**

+1

* Informace o tříděném odpadu může být poskytnuta libovolnou formou, musí být ale k dispozici nepřetržitě (např. formou stabilních bannerů, plakátů, obrázků či popisu na sběrných nádobách). Informace zprostředkovaná jednorázově není uznatelná. Forma musí být srozumitelná uživatelské skupině, které je budova určená.

** Motivačním nástrojem ke třídění odpadu může být jakékoliv opatření podporující uživatele ke třídění, například viditelné množství vytříděného množství odpadu, poutavé popisy u sběrných nádob, hra provádějící tříděním odpadu aj.

Počet tříděných komodit

Obvykle se sbírají a třídí následující typy odpadů:

 • papír,
 • plasty,
 • sklo,
 • nápojové kartony,
 • kovy,
 • textil,
 • bioodpad,
 • použitý olej,
 • drobný elektroodpad,
 • baterie a akumulátory,
 • samostatnou skupinou je odpad netříděný – směsný.

V tomto modulu se na základě Tab. MTO.PB.1 přidělí kredity KMTO.PB podle počtu komodit, které je možné v objektu vytřídit.

Tab. MTO.PB.1: Přidělení kreditů KMTO.PB podle počtu tříděných komodit

Počet tříděných komodit

Kredity KMTO.PB

méně než 4

0

4

2

5

4

6

6

7

8

8 a více

10

Vybudování sběrných míst

Dle projektové dokumentace se posoudí návrh sběrných míst pro odpad. Tab. MTO.SE.1 poskytuje podklad pro přidělení kreditů KMTO.SE.

Tab.  MTO.SE.1: Přidělení kreditů KMTO.SE za vybudování sběrných míst

Řešení sběrných míst

Kredity  KMTO.SE

Sada sběrných nádob není v budově ani mimo ni.

0

Existuje sada sběrných nádob mimo budovu na hodnoceném pozemku.

2

Existuje jedna sada sběrných nádob v budově, která je umístěna centrálně na vhodném místě ve společných prostorech budovy.

3

Existuje jedna sada sběrných nádob v každém podlaží objektu.

4

Existuje jedna sada sběrných nádob v každém podlaží a zároveň alespoň jedna na každých 500 m2 daného podlaží objektu. Je zřízeno centrální sběrné místo pro celou budovu.

6

Sady sběrných nádob jsou alespoň v polovině z pobytových místností a zároveň na každých 1000 m2 užitné podlahové plochy společných prostor. Existuje centrální sběrné místo pro celou budovu.

8

Sady sběrných nádob jsou v každé pobytové místnosti a zároveň na každých 1000 m2 užitné podlahové plochy společných prostor. Existuje centrální sběrné místo pro celou budovu.

10

Při řádném zdůvodnění a posouzení lze použít mezilehlé hodnoty.

Kapacita sběrných nádob

Pokud objem sběrný nádob není definovaný, pak KMTO.KN = 0.

Pro potřeby vyhodnocení tohoto modulu se zpracuje tabulka Tab. MTO.KN.1.

Tab. MTO.KN.1: Vyhodnocení kapacity sběrných nádob

Komodita

Navržený objem nádob [l]

Potřebný objem nádob [l]

Koeficient kapacity KK [-]

a

b

pokud a < b, potom KK = a/b

pokud a ≥ b, potom KK = 1

Sady sběrných nádob

Komodita 1

 

 

KKSS1

 

 

Komodita n

 

 

KKSSn

Průměrný koeficient kapacity sad sběrných nádob

 

 

Centrální sběrné místo

Komodita 1

 

 

KKCM1

 

 

Komodita n

 

 

KKCMn

Průměrný koeficient kapacity centrálního sběrného místa (je-li navrženo)

 

V případě, že je pro skupinu uživatelů více sběrných míst, posuzuje se dostatečnost kapacity úhrnem pro všechny nádoby přístupné této skupině.

Kredity KMTO.KN se stanoví jako menší z hodnot průměrů koeficientů kapacity, tedy:

 • pokud KKSS > KKCM, potom KMTO.KN = KKCM ≤ 1
 • pokud KKSS ≤ KKCM, potom KMTO.KN = KKSS ≤ 1

pokud centrální sběrné místo není stanoveno KMTO.KN = KKSS ≤ 1

kde:

 • KKSS je průměrný koeficient kapacity sad sběrných nádob;
 • KKCM je průměrný koeficient kapacity centrálního sběrného místa (je-li navrženo);
 • KMTO.KN je kreditové ohodnocení kapacity sběrných nádob.

Celkové vyhodnocení kritéria

Výsledné kreditové ohodnocení managementu tříděného odpadu KMTO se stanoví podle vztahu:

$ K_{\textup{MTO}}=\frac{K_{\textup{MTO.SE}}+K_{\textup{MTO.PB}}·K_{\textup{MTO.KN}}}{2}+K_{\textup{MTO.OB}} $

kde:

KMTO je výsledné kreditové ohodnocení managementu tříděného odpadu;

KMTO.SE je kreditové ohodnocení vybudování sběrných míst;

KMTO.PB je kreditové ohodnocení počtu tříděných komodit;

KMTO.KN je kreditové ohodnocení kapacity sběrných nádob;

KMTO.OB je kreditové ohodnocení nakládání s odpadem v budově.

Specifické kriteriální meze

Do kriteriálních mezí vstupuje výsledné kreditové ohodnocení managementu tříděného odpadu KMTO.

Tab. MTO.2: Kriteriální meze pro MTO Management tříděného odpadu

Výsledné kreditové ohodnocení KMTO

Body

0

0

5

5

≥ 10

10

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.

Otázky a odpovědi

Tato sekce slouží ke sdílení zkušeností a zodpovídání dotazů k metodice jejími autory.

SBToolCZ: On-line metodika verze 2022. Vytištěno z webu www.sbtool.cz/online, kritérium C.MTO a modul(y) MTO.OB (vm.1),MTO.PB (vm.1),MTO.SE (vm.1),MTO.KN (vm.1), typologie: EDU.
Copyright ČVUT v Praze a Národní platforma SBToolCZ.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *