C.PMG Project management a participace (RD vk.1)

C.PMG Project management a participace

Verze metodiky 2022, typologie RD.

Záměr hodnocení

Jedním z důležitých kritérií spokojenosti uživatelů s budovou a jejím provozem je míra možnosti ovlivnění výsledného řešení stavby koncovým uživatelem. Některé typy projektů, jako např. individuální projekty rodinných domů, bytových domů, administrativních budov nebo budov pro vzdělávání pro konkrétního objednatele atd. umožňují zapojení koncových uživatelů od samotné formulace projektového záměru. Jiné typy projektů, např. veřejné, mohou zapojit koncové uživatele prostřednictvím identifikace cílových skupin a jejich zapojení v příslušné fázi projektu. Naopak u komerčních projektů (developerská výstavba nebo komerční objekty) může koncový uživatel ovlivnit výsledek až v pozdější fázi a to pouze drobnými změnami, např. formou tzv. klientských změn typových a developerských projektů, v řadě případů uživatel výsledek ovlivnit vůbec nemůže. 

 

Každý z postupů má své výhody a nevýhody. Komunikace s koncovými uživateli a cílovými skupinami je časově i finančně náročná, což se projeví ve výsledné ceně projektu. Zároveň tento postup není možný pro všechny typy investičních záměrů. Naproti tomu realizace bez komunikace s koncovými uživateli, např. formou typových projektů, developerských projektů s minimem možných klientských úprav je efektivnější a v konečném důsledku levnější, nicméně přináší vyšší riziko nespokojenosti uživatelů s navrženým řešením. 

 

Podstatnou součástí projekt managementu je také součinnost uživatelů při uvedení stavby do provozu, zaškolení obsluhy zařízení atd. 

 

Kritérium zároveň hodnotí složení projektového týmu. 

Kontext

Uživatelé budovy mohou svými připomínkami a náměty pozitivně ovlivnit budoucí provoz objektu. Proto je vhodné zapojení koncových uživatelů a cílových skupin jak při rekonstrukci, tak při novostavbě formou participativního plánování a zohlednění poznatků a požadavků z šetření již při formulování zadání pro architektonickou soutěž nebo projektanty. 

 

Stejně tak jako možnost zapojení cílových uživatelů je důležité sestavení projektového pracovního týmu, jehož úkolem je připravit a řídit projekt od úvodní fáze tvorby zadání projektu, koordinaci při zpracovávání variant řešení, jejich vyhodnocení a formulace finálního zadání pro další projektové fáze, vlastní projekční činnost, realizaci stavby až po předání díla uživateli a zaškolení obsluhy. Ideální je pokud jsou od úvodní fáze součástí týmu kromě zpracovatele také zadavatel, uživatel nebo jeho zástupce, zpracovatelé klíčových technických částí projektu, provozovatel nebo správce budovy. U rozsáhlých projektů se podílí na jejich tvorbě početný projektový tým. U menších projektů typu RD jsou tyto oblasti zastoupeny také, ale reprezentuje je osoba klienta, která je iniciátorem, cílovou skupinou, tvůrcem zadání, uživatelem i správce budovy v jedné osobě. V případě certifikace SBToolCZ je výhodou, pokud je od samého počátku součástí týmu autorizovaná osoba pro hodnocení SBToolCZ, která v roli konzultanta pomůže optimálně zapracovat jednotlivá kritéria od úvodních fází tvorby koncepce a zároveň provede tým celým certifikačním procesem. 

Indikátor

Zapojení cílových skupin, tj. koncových uživatelů, resp. klientů, v jednotlivých fázích projektu, tj. v procesu tvorby zadání formou průzkumu potřeb, dále zapojení ve fázi výběru výsledného řešení, případně participace v dalších fázích projektu, při výstavbě a při uvedení do provozu. Dále se hodnotí komplexnost a odbornost projekčního týmu.

Literatura

  • BMVBS, Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen – Systemvariante Unterrichtsgebäude, Modul Neubau (UN), 2013

Pokyny pro vyhodnocení

Hodnocení Poznámky a pokyny ke zpracování
Certifikace návrhu budovy Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav.
Certifikace budovy Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav.
Shell and Core Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav.
Rekonstrukce Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav.

Hodnoticí moduly

Do hodnocení vstupují výsledky z modulů:

Následuje detailní popis hodnocení v jednotlivých modulech.

Míra zapojení cílových skupin v rámci projektu rodinného domu

Kredity za úroveň zapojení jsou přidělovány podle zapojení v příslušné fázi projektu. Dotčenou cílovou skupinou je koncový uživatel bytové jednotky v rodinném domě (viz slovníček pojmů).

Tab. PMG.RD.1: Kreditové ohodnocení zapojení koncových uživatelů bytové jednotky rodinného domu.

Fáze projektu

Kredity KPMG.RD

1.       Přípravná fáze  
Koncový uživatel bytové jednotky inicioval všechny nebo alespoň některou z těchto etap – podnět, iniciace projektu a formulace projektového záměru.

+1

Koncový uživatel bytové jednotky je cílovou skupinou a byl zahrnut do průzkumu potřeb.

+5

Koncový uživatel bytové jednotky byl seznámen s vyhodnocením průzkumu potřeb a podílel se na specifikaci projektového záměru a na formulaci zadání.

+5

2.       Projekt  
Koncový uživatel bytové jednotky je součástí procesu tvorby architektonické studie.

+5

Koncový uživatel bytové jednotky se podílí na výběru vhodného řešení.

+5

Koncový uživatel je součástí procesu podrobného návrhu technického řešení projektu v některé z projektových fází DSP, DPS, DSPS.

+1

3.       Realizace  
Koncový uživatel bytové jednotky byl seznámen s harmonogramem stavebních prací.

+3

Koncový uživatel bytové jednotky byl seznámen s omezeními pro běžný provoz.

+3

4.       Užívání stavby  
Koncový uživatel bytové jednotky nebo jím pověřená osoba (správce, facility manager, provozovatel technických zařízení…) byl seznámen s plánem údržby a revizí stavby nebo zařízení.

+5

Koncový uživatel bytové jednotky byl důkladně zaškolen k obsluze koncových zařízení a byl seznámen s konceptem technického řešení stavby.

+5

5.       Změna užívání stavby nebo demolice  
Koncový uživatel bytové jednotky byl v dostatečném předstihu informován o demolici stavby nebo o změně stavby.

+5

Složení projektového týmu

Kredity jsou přidělovány za sestavení odborného projektového týmu, který bude od počátku a ve všech fázích projektu až do uvedení do provozu koordinovat přípravu projektu a bude prosazovat výše zmíněné principy. Odborný tým by měl být sestaven a přítomen již od úvodní fáze, tj. od formulace zadání.

Tab. PMG.TM.1: Kreditové ohodnocení za složení odborného projektového týmu

Člen odborného projektového týmu Kredity KPMG.TM
Zadavatel a iniciátor projektu +1
Architekt +1
Oponent projektu stavební části, TZB a dalších odborných částí +1
Provozovatel budovy +1
Autorizovaná osoba SBToolCZ +1

Celkové vyhodnocení kritéria

Dílčí výsledky modulů vstupují do výsledného hodnocení podle vztahu:

$K_{PMG}=0,6·K_{PMG.RD}+K_{PMG.TM}$

kde:     

KPMG    je kreditové ohodnocení projekt managementu;

KPM.RD  je dílčí kreditové ohodnocení zapojení koncových uživatelů bytové jednotky rodinného domu;

KPMG.TM je dílčí kreditové ohodnocení za složení odborného projektového týmu.

Specifické kriteriální meze

Do kriteriálních mezí vstupuje kreditové ohodnocení KPMG.

Tab. PMG.1 Kriteriální meze pro PMG – Project management

Kreditové ohodnocení KPMG Body
0 0
≥30 10

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.

Otázky a odpovědi

Tato sekce slouží ke sdílení zkušeností a zodpovídání dotazů k metodice jejími autory.

SBToolCZ: On-line metodika verze 2022. Vytištěno z webu www.sbtool.cz/online, kritérium C.PMG a modul(y) PMG.RD (vm.1),PMG.TM (vm.1), typologie: RD.
Copyright ČVUT v Praze a Národní platforma SBToolCZ.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *