C.PMG Project management a participace (UNI vk.1)

C.PMG Project management a participace

Verze metodiky 2022, typologie UNI.

Záměr hodnocení

Jedním z důležitých kritérií spokojenosti uživatelů s budovou a jejím provozem je míra možnosti ovlivnění výsledného řešení stavby koncovým uživatelem. Některé typy projektů, jako např. individuální projekty rodinných domů, bytových domů, administrativních budov nebo budov pro vzdělávání pro konkrétního objednatele atd. umožňují zapojení koncových uživatelů od samotné formulace projektového záměru. Jiné typy projektů, např. veřejné, mohou zapojit koncové uživatele prostřednictvím identifikace cílových skupin a jejich zapojení v příslušné fázi projektu. Naopak u komerčních projektů (developerská výstavba nebo komerční objekty) může koncový uživatel ovlivnit výsledek až v pozdější fázi a to pouze drobnými změnami, např. formou tzv. klientských změn typových a developerských projektů, v řadě případů uživatel výsledek ovlivnit vůbec nemůže. 

 

Každý z postupů má své výhody a nevýhody. Komunikace s koncovými uživateli a cílovými skupinami je časově i finančně náročná, což se projeví ve výsledné ceně projektu. Zároveň tento postup není možný pro všechny typy investičních záměrů. Naproti tomu realizace bez komunikace s koncovými uživateli, např. formou typových projektů, developerských projektů s minimem možných klientských úprav je efektivnější a v konečném důsledku levnější, nicméně přináší vyšší riziko nespokojenosti uživatelů s navrženým řešením. 

 

Podstatnou součástí projekt managementu je také součinnost uživatelů při uvedení stavby do provozu, zaškolení obsluhy zařízení atd. 

 

Kritérium zároveň hodnotí složení projektového týmu. 

Kontext

Uživatelé budovy mohou svými připomínkami a náměty pozitivně ovlivnit budoucí provoz objektu. Proto je vhodné zapojení koncových uživatelů a cílových skupin jak při rekonstrukci, tak při novostavbě formou participativního plánování a zohlednění poznatků a požadavků z šetření již při formulování zadání pro architektonickou soutěž nebo projektanty. 

 

Stejně tak jako možnost zapojení cílových uživatelů je důležité sestavení projektového pracovního týmu, jehož úkolem je připravit a řídit projekt od úvodní fáze tvorby zadání projektu, koordinaci při zpracovávání variant řešení, jejich vyhodnocení a formulace finálního zadání pro další projektové fáze, vlastní projekční činnost, realizaci stavby až po předání díla uživateli a zaškolení obsluhy. Ideální je pokud jsou od úvodní fáze součástí týmu kromě zpracovatele také zadavatel, uživatel nebo jeho zástupce, zpracovatelé klíčových technických částí projektu, provozovatel nebo správce budovy. U rozsáhlých projektů se podílí na jejich tvorbě početný projektový tým. U menších projektů typu RD jsou tyto oblasti zastoupeny také, ale reprezentuje je osoba klienta, která je iniciátorem, cílovou skupinou, tvůrcem zadání, uživatelem i správce budovy v jedné osobě. V případě certifikace SBToolCZ je výhodou, pokud je od samého počátku součástí týmu autorizovaná osoba pro hodnocení SBToolCZ, která v roli konzultanta pomůže optimálně zapracovat jednotlivá kritéria od úvodních fází tvorby koncepce a zároveň provede tým celým certifikačním procesem. 

Indikátor

Zapojení cílových skupin, tj. pracovníků a dalších uživatelů v jednotlivých fázích projektu, tj. v procesu tvorby zadání formou průzkumu potřeb, dále zapojení ve fázi výběru výsledného řešení, případně participace v dalších fázích projektu, při výstavbě a při uvedení do provozu. Dále se hodnotí komplexnost a odbornost projekčního týmu.

Literatura

  • BMVBS, Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen – Systemvariante Unterrichtsgebäude, Modul Neubau (UN), 2013

Pokyny pro vyhodnocení

Hodnocení Poznámky a pokyny ke zpracování
Certifikace návrhu budovy Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav.
Certifikace budovy Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav.
Shell and Core Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav.
Rekonstrukce Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav.

Hodnoticí moduly

Do hodnocení vstupují výsledky z modulů:

Následuje detailní popis hodnocení v jednotlivých modulech.

Složení projektového týmu

Kredity jsou přidělovány za sestavení odborného projektového týmu, který bude od počátku a ve všech fázích projektu až do uvedení do provozu koordinovat přípravu projektu a bude prosazovat výše zmíněné principy. Odborný tým by měl být sestaven a přítomen již od úvodní fáze, tj. od formulace zadání.

Tab. PMG.TM.1: Kreditové ohodnocení za složení odborného projektového týmu

Člen odborného projektového týmu Kredity KPMG.TM
Zadavatel a iniciátor projektu +1
Architekt +1
Oponent projektu stavební části, TZB a dalších odborných částí +1
Provozovatel budovy +1
Autorizovaná osoba SBToolCZ +1

Míra zapojení cílových skupin v rámci projektu budovy pro terciární vzdělávání

Kredity za úroveň zapojení jsou přidělovány podle zapojení v příslušné fázi projektu. Cílové skupiny budov pro terciární vzdělávání tvoří studenti, pedagogičtí, výzkumní i nepedagogičtí pracovníci a další zaměstnanci, širší i odborná veřejnost, která využívá provozní zázemí budovy nebo hodnoceného pozemku. Identifikace cílových skupin je jedním z klíčových kroků v úspěšném participativním procesu a v procesu mapování potřeb. Identifikaci cílových skupin musí provést subjekt, který dokonale zná místní prostředí. Týká se to zejména cílových skupin, které využívají nebo potenciálně mohou využívat zázemí školy k vědeckovýzkumným, komerčním, společenským, kulturním, vzdělávacím i sportovním aktivitám. Budovy pro terciární vzdělávání nemají svoji funkci plnit jen v době výuky, ale i v mimo výukovém období (odpolední a podvečerní čas, víkendy, prázdniny…) mají vytvářet zázemí pro vědeckovýzkumné, širší společenské, vzdělávací a sportovní aktivity v lokalitě. Komerční aktivity mohou mít kromě sociálních benefitů také pro instituci ekonomický přínos. 

  • studenti – Důležité je zapojit všechny studenty plošně napříč všemi stupni terciárního vzdělávání. Cílem je nabídnout studentům inspirativní, kreativní a funkčně nekonfliktní prostředí. Studenti se vyjadřují zejména k provozním tématům, zázemí pro výuku a samostudium, možnosti relaxace a vyžití v mimo výukové době, k nabídce služeb spojené se zaměřením vzdělávání. Relaxace mezi výukou je důležitá součást vzdělávacího procesu, studenti by mimo výuku měli mít dostatek podnětů jak psychických, tak fyzických, aby se do výuky vraceli mentálně odpočati a plně soustředěni na výuku. Důležité je i vytvoření zázemí pro samostudium a týmovou práci. Pestrá nabídka možností relaxace jak po psychické, tak fyzické stránce je vhodným doplňkem vlastního zázemí pro výuku. Formy oslovení studentů mohou být různé. Pro věcné informace je vhodná dotazníková forma, kdy studenti odpovídají na cíleně formulované otázky. Nabízí se i možnost besedy se studenty, workshopu atd. Tyto akce jsou však náročnější na věcné vyhodnocení. Pokud se jedná o zásadní investiční akci, která zásadním způsobem ovlivní stávající provoz či vzhled budovy, nabízí se uchopit projekt jako „celoškolní“ téma a implementovat ho vhodnou formou jako součást výuky, pokud to zaměření studia umožňuje.  
  • pedagogičtí pracovníci – spokojenost pedagogů s plnohodnotným zázemím pro výuku a její různé formy, s provozním uspořádáním a zázemím na pracovišti je klíčová pro vysokou úroveň pedagogické činnosti. Pedagogy je možno oslovit dotazníkovou formou, uspořádáním besedy, případně tematického odborného školení, které ukáže nové trendy ve výuce a je podkladem pro následnou diskusi o preferencích. Samotná forma zapojení učitelů by měla být specifikována na základě debaty uvnitř učitelského sboru. 
  • výzkumní a nepedagogičtí pracovníci a další zaměstnanci – s ohledem na povahu jejich činnosti je vhodné tyto pracovníky oslovit co nejjednodušší a časově co nejméně zatěžující formou, např. dotazník otázkami uzpůsobený na jejich činnost. Na druhou stranu je vhodné v případě širší debaty nad rozsáhlejší investiční akcí vést diskusi společně s pedagogy i zaměstnanci, kdy každý lépe pochopí pohled a priority druhé strany a je možno snáze najít soulad. 
  • širší a odborná veřejnost, která využívá provozní zázemí školy pro spolupráci na vědeckovýzkumné i komerční činnosti a mimo výukové období – jedná se např. o klíčové subjekty spolupracující na klíčových výzkumných tématech, kulturní a zájmové spolky a sdružení, fyzické či právnické osoby, které si prostory školy komerčně pronajímají ke svým aktivitám, obyvatelé lokality, kteří využívají služeb a zázemí školy např. pro stravování, společenské a zájmové akce atd. Okruh cílových skupin může být velmi široký a liší se dle povahy vzdělávajícího zařízení a rozsahu zázemí. 

Tab. PMG.UB.1: Kreditové ohodnocení zapojení studentů v rámci projektu budovy pro terciární vzdělávání nebo stavební úpravy. 

Fáze projektu 

Kredity KPMG.UB.1 

1.       Přípravná fáze 

 

Studenti iniciovali všechny nebo alespoň některou z těchto etap – podnět, iniciace projektu a formulace projektového záměru. 

+1 

Studenti jsou cílovou skupinou a byli zahrnuti do průzkumu potřeb. 

+5 

Studenti byli seznámeni s vyhodnocením průzkumu potřeb a podíleli se na specifikaci projektového záměru a na formulaci zadání. 

+5 

2.       Projekt 

 

Studenti jsou součástí procesu tvorby architektonické studie. 

+5 

Studenti se podílí na výběru vhodného řešení. 

+5 

Studenti jsou součástí procesu podrobného návrhu technického řešení projektu v některé z projektových fází DSP, DPS, DSPS. 

+1 

3.       Realizace 

 

Studenti byli seznámeni s harmonogramem stavebních prací. 

+3 

Studenti byli seznámeni s omezeními pro běžný provoz. 

+3 

4.       Užívání stavby 

 

Studenti byli důkladně zaškoleni k obsluze koncových zařízení a byli seznámeni s konceptem technického provozu budovy. 

+5 

5.       Změna užívání stavby nebo demolice 

 

Studenti byli v dostatečném předstihu informováni o demolici stavby nebo o změně stavby. 

+5 

 

Tab. PMG.UB.2: Kreditové ohodnocení zapojení pedagogických pracovníků v rámci projektu budovy pro terciární vzdělávání stavby nebo stavební úpravy. 

Fáze projektu 

Kredity KPMG.UB.2 

1.       Přípravná fáze 

 

Pedagogičtí pracovníci iniciovali všechny nebo alespoň některou z těchto etap – podnět, iniciace projektu a formulace projektového záměru. 

+1 

Pedagogičtí pracovníci jsou cílovou skupinou a byli zahrnuti do průzkumu potřeb. 

+5 

Pedagogičtí pracovníci byli seznámeni s vyhodnocením průzkumu potřeb a podíleli se na specifikaci projektového záměru a na formulaci zadání. 

+5 

2.       Projekt 

 

Pedagogičtí pracovníci jsou součástí procesu tvorby architektonické studie. 

+5 

Pedagogičtí pracovníci se podílí na výběru vhodného řešení. 

+5 

Pedagogičtí pracovníci jsou součástí procesu podrobného návrhu technického řešení projektu v některé z projektových fází DSP, DPS, DSPS. 

+1 

3.       Realizace 

 

Pedagogičtí pracovníci byli seznámeni s harmonogramem stavebních prací. 

+3 

Pedagogičtí pracovníci byli seznámeni s omezeními pro běžný provoz. 

+3 

4.       Užívání stavby 

 

Pedagogičtí pracovníci byli důkladně zaškoleni k obsluze koncových zařízení a byli seznámeni s konceptem technického provozu budovy. 

+5 

5.       Změna užívání stavby nebo demolice 

 

Pedagogičtí pracovníci byli v dostatečném předstihu informováni o demolici stavby nebo o změně stavby. 

+5 

 

Tab. PMG.UB.3: Kreditové ohodnocení zapojení výzkumných a nepedagogických pracovníků i dalších zaměstnanců v rámci projektu budovy pro terciární vzdělávání stavby nebo stavební úpravy. 

Fáze projektu 

Kredity KPMG.ED.3 

1.       Přípravná fáze 

 

Výzkumní a nepedagogičtí pracovníci i další zaměstnanci iniciovali všechny nebo alespoň některou z těchto etap – podnět, iniciace projektu a formulace projektového záměru. 

+1 

Výzkumní a nepedagogičtí pracovníci i další zaměstnanci jsou cílovou skupinou a byli zahrnuti do průzkumu potřeb. 

+5 

Výzkumní a nepedagogičtí pracovníci i další zaměstnanci byli seznámeni s vyhodnocením průzkumu potřeb a podíleli se na specifikaci projektového záměru a na formulaci zadání. 

+5 

2.       Projekt 

 

Výzkumní a nepedagogičtí pracovníci i další zaměstnanci jsou součástí procesu tvorby architektonické studie. 

+5 

Výzkumní a nepedagogičtí pracovníci i další zaměstnanci se podílí na výběru vhodného řešení. 

+5 

Výzkumní a nepedagogičtí pracovníci i další zaměstnanci jsou součástí procesu podrobného návrhu technického řešení projektu v některé z projektových fází DSP, DPS, DSPS. 

+1 

3.       Realizace 

 

Výzkumní a nepedagogičtí pracovníci i další zaměstnanci byli seznámeni s harmonogramem stavebních prací. 

+3 

Výzkumní a nepedagogičtí pracovníci i další zaměstnanci byli seznámeni s omezeními pro běžný provoz. 

+3 

4.       Užívání stavby 

 

Výzkumní a nepedagogičtí pracovníci i další zaměstnanci byli důkladně zaškoleni k obsluze koncových zařízení a byli seznámeni s konceptem technického provozu budovy. 

+5 

5.       Změna užívání stavby nebo demolice 

 

Výzkumní a nepedagogičtí pracovníci i další zaměstnanci byli v dostatečném předstihu informováni o demolici stavby nebo o změně stavby. 

+5 

 

 

Tab. PMG.UB.4: Kreditové ohodnocení zapojení širší a odborné veřejnosti, která využívá provozní zázemí školy pro spolupráci na vědeckovýzkumné i komerční činnosti a mimo výukové období – jedná se např. o klíčové subjekty spolupracující na klíčových výzkumných tématech, mimo výukové období, v rámci projedu školské stavby nebo stavební úpravy. 

Fáze projektu 

Kredity KPMG.UB.4 

1.       Přípravná fáze 

 

Širší a odborná veřejnost iniciovala všechny nebo alespoň některou z těchto etap – podnět, iniciace projektu a formulace projektového záměru. 

+1 

Širší a odborná veřejnost je cílovou skupinou a byla zahrnuta do průzkumu potřeb. 

+5 

Širší a odborná veřejnost byla seznámena s vyhodnocením průzkumu potřeb a podílela se na specifikaci projektového záměru a na formulaci zadání. 

+5 

2.       Projekt 

 

Širší a odborná veřejnost je součástí procesu tvorby architektonické studie. 

+5 

Širší a odborná veřejnost se podílí na výběru vhodného řešení. 

+5 

Širší a odborná veřejnost je součástí procesu podrobného návrhu technického řešení projektu v některé z projektových fází DSP, DPS, DSPS. 

+1 

3.       Realizace 

 

Širší a odborná veřejnost byla seznámena s harmonogramem stavebních prací. 

+3 

Širší a odborná veřejnost byla seznámena s omezeními pro běžný provoz. 

+3 

4.       Užívání stavby 

 

Širší a odborná veřejnost byla seznámena s konceptem technického provozu budovy. 

+5 

5.       Změna užívání stavby nebo demolice 

 

Širší a odborná veřejnost byla v dostatečném předstihu informována o demolici stavby nebo o změně stavby. 

+5 

Celkové vyhodnocení kritéria

Dílčí výsledky modulů vstupují do výsledného hodnocení podle vztahu:

$K_{PMG}=0,32· K_{PMG.UB}+K_{PMG.TM}$

kde:

KPMG    je kreditové ohodnocení projekt managementu;

KPM.UB  je dílčí kreditové ohodnocení zapojení veřejnosti, pracovníků a koncových uživatelů budovy pro terciárního vzdělávání;

KPMG.TM je dílčí kreditové ohodnocení za složení odborného projektového týmu.

Specifické kriteriální meze

Do kriteriálních mezí vstupuje kreditové ohodnocení KPMG.

Tab. PMG.1 Kriteriální meze pro PMG – Project management

Kreditové ohodnocení KPMG Body
0 0
≥30 10

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.

Otázky a odpovědi

Tato sekce slouží ke sdílení zkušeností a zodpovídání dotazů k metodice jejími autory.

SBToolCZ: On-line metodika verze 2022. Vytištěno z webu www.sbtool.cz/online, kritérium C.PMG a modul(y) PMG.TM (vm.1),PMG.UB (vm.1), typologie: UNI.
Copyright ČVUT v Praze a Národní platforma SBToolCZ.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *