E.ACP Potenciál okyselování prostředí (RD vk.1)

E.ACP Potenciál okyselování prostředí

Verze metodiky 2022, typologie RD.

Záměr hodnocení

Zmírnění dopadu stavby na okyselování prostředí, aneb důraz na snižování množství ekvivalentních emisí oxidu siřičitého vzniklých v průběhu výstavby a provozu budovy. Jedná se tedy o redukci emisí SO2,ekv. vzniklých v souvislosti s energií spotřebovanou během celoročního provozu budovy a snížení množství produkce svázaných emisí SO2,ekv. v použitých konstrukčních materiálech.

Kontext

Emise SO2 pocházející ze spalování paliv představují jeden z nejdůležitějších faktorů odpovědných za acidifikaci (okyselování prostředí). Před rokem 1989 představoval oxid siřičitý hlavní problém kvality ovzduší v ČR, především v důsledku masivního spalování uhlí s vysokým obsahem síry.

Reakcí s vodní parou obsaženou v atmosféře vznikají kyseliny sírová a siřičitá, které se pak podílejí na vzniku kyselých dešťů. Mezi lety 1990 až 2006 došlo v ČR k poklesu emisí SO2 téměř o 90 % v důsledku instalaci účinných odsiřovacích zařízení, většinou za použití alkalických sorbentů (mletý vápenec nebo magnezit). V posledních letech stoupají emise SO2 z malých zdrojů.

Množství emisí SO2 běžně posuzuje metodika energetického auditu prováděného dle vyhlášky č. 213/2001 Sb. Metodika pouze vyčísluje celkové emise SO2 a neporovnává je s žádnou referenční hladinou. SBToolCZ hodnotí ekvivalentní emise SO2. V hodnocení jsou zahrnuty emise SO2,ekv. vzniklé v celém procesním řetězci příslušné technologie výroby tepla a energie, a to v souladu se Směrnicí Rady 96/61/EC o integrované prevenci a omezování znečištění.

Indikátor

Hodnota výsledné měrné roční produkce emisí SO2, ekv. v kg vztažená na 1 m2 celkové podlahové plochy – kg SO2,ekv./(m2·a).

Literatura

 • ČSN EN ISO 14040:2006 Environmentální management – Posuzování životního cyklu – Zásady a osnova
 • ČSN EN ISO 14041 Environmentální management – Posuzování životního cyklu – Stanovení cíle a rozsahu a inventarizační analýza
 • ČSN EN ISO 14042 Environmentální management – Posuzování životního cyklu – Hodnocení dopadů
 • ČSN EN ISO 14043 Environmentální management – Posuzování životního cyklu – Interpretace životního cyklu
 • ČSN EN ISO 14044:2006 Environmentální management – Posuzování životního cyklu – Požadavky a směrnice
 • ČSN ISO/TR 14047 Environmentální management – Posuzování životního cyklu – Příklady aplikace ISO 14042
 • ČSN P ISO/TS 14048 Environmentální management – Posuzování životního cyklu – Formát dokumentace údajů
 • ČSN ISO/TR 14049 Environmentální management – Posuzování životního cyklu – Příklady aplikace ISO 14041 pro stanovení cíle a rozsahu inventarizační analýzy
 • ČSN EN 15643‐1 Udržitelnost staveb – Posuzování udržitelnosti budov – Část 1: Obecný rámec
 • ČSN EN 15643‐2 Udržitelnost staveb – Posuzování udržitelnosti budov – Část 2: Rámec pro posuzování environmentálních vlastností
 • Lineární bilanční model GEMIS (Global Emission Model for Integrated Systems) (www.oeko.de) a česká databáze GEMIS CZ
 • Waltjen a kol.: Passivhaus-Bauteilkatalog – Ökologisch bewertete Konstruktionen, Springer-Verlag/Wien 2008

Pokyny pro vyhodnocení

Hodnocení Poznámky a pokyny ke zpracování
Certifikace návrhu budovy Hodnocení se provádí z dostupných podkladů, výpočtů a simulacíV některých případech je možné podepsat čestné prohlášení či stačí, že je v dokumentaci popsán požadavek. 
Certifikace budovy

Po výstavbě budovy se zaktualizuje výkaz výměr a na jeho základě se stanoví aktuální hodnota měrné roční svázané spotřeby primární energie z neobnovitelných zdrojů.

U hodnocení provozních spotřeb energií se při procesu certifikace hodnoty ověří dle skutečně naměřených hodnot dílčích spotřeb energie. Pokud neexistují změřené spotřeby dle požadovaného rozčlenění, pak se musí vhodným způsobem rozklíčovat. Přípustné je užití dat z energetického auditu (pokud existuje).

Také se musí zohlednit případné nedosažení plné obsazenosti budovy, a to přepočtem spotřeby energie na plnou, resp. projektovanou obsazenost. Pro zohlednění vlivů konkrétních klimatických podmínek v lokalitě během různých let lze provést přepočet spotřeby tepla pro vytápění denostupňovou metodou.

Shell and Core Pokud je budova projektována jako Shell and Core a některé konstrukce a materiály nejsou známy a není možné je odhadnout, tak se ve fázi certifikace projektu nezapočítávají. Obdobně se postupuje i u standardně projektovaných budov. Výpočty jsou pak upřesněny až po kolaudaci v procesu finální certifikace.
Rekonstrukce Do hodnocení vstupují jen rekonstrukcí přidané materiály a prvky budovy. Původní konstrukce a zařízení se do výpočtu nezahrnují.

Hodnoticí moduly

Do hodnocení vstupují výsledky z modulů:

Následuje detailní popis hodnocení v jednotlivých modulech.

Měrná roční produkce provozních emisí SO2,ekv.

Hodnotí se emise vznikající jako důsledek spotřeby provozní energie, která je vyčíslena v kritériu PEE Primární energie z neobnovitelných zdrojů. Z tohoto kritéria se přebírají dílčí množství dodané energie na systémové hranici budovy pro celoroční provoz budovy, a ty se následně pomocí emisních faktorů přepočítají na emise SO2,ekv. – analogicky se k tomu využije výpočet z kritéria PEE. Emisní faktory se se přebírají z příslušných databází (viz kapitola A.4).

Celková suma roční produkce provozních emisí SO2,ekv. se vztáhne na celkovou podlahovou plochu, viz Tab. ACP.PE.1.

Tab. ACP.PE.1: Stanovení měrné roční produkce provozních emisí SO2,ekv.

Položka m.j. Hodnota
Roční produkce provozních emisí SO2,ekv. kg SO2,ekv./a
Celková podlahová plocha m2
HACP.PE: Měrná roční produkce provozních emisí SO2,ekv. kg SO2,ekv./(m2·a)

Měrná roční svázaná produkce emisí SO2,ekv.

Hodnocení navazuje na výpočty svázané spotřeby energie v kritériu PEE Primární energie z neobnovitelných zdrojů. Vychází se ze stejného výkazu výměr a celkově se postupuje způsobem popsaným v kritériu PEE – jen s tím rozdílem, že do analýzy vstupují jednotkové produkce svázaných emisí SO2,ekv., které se přebírají z příslušných databází (viz kapitola A.4).

Z výpočtů vzejde celková suma produkce svázaných emisí SO2,ekv., která se vztáhne na celkovou podlahovou plochu, viz Tab. ACP.SE.1.

Tab. ACP.SE.1: Stanovení měrné roční produkce svázaných emisí SO2,ekv.

Položka m.j Hodnota
Roční produkce svázaných emisí SO2,ekv. kg SO2,ekv./a
Celková podlahová plocha m2
HACP.SE: Měrná roční produkce svázaných emisí SO2,ekv. kg SO2,ekv./(m2·a)

Celkové vyhodnocení kritéria

Výsledná hodnota se stanoví dle vzorce:

$ H_{\textup{ACP}}=H_{\textup{ACP.SE}}+H_{\textup{ACP.PE}} $

kde:

HACP je výsledná měrná roční produkce emisí SO2,ekv. [kg SO2,ekv./(m2·a)];

HACP.SE je měrná roční produkce svázaných emisí SO2,ekv. [kg SO2,ekv./(m2·a)];

HACP.PE je měrná roční produkce provozních emisí SO2,ekv. [kg SO2,ekv./(m2·a)].

Specifické kriteriální meze

Do kriteriálních mezí vstupuje výsledná měrná roční produkce emisí SO2,ekv. v kg SO2,ekv./(m2·a).

Tab. ACP.1: Kriteriální meze pro ACP Potenciál okyselování prostředí

Výsledná měrná roční produkce emisí SO2,ekv. HACP [kg SO2,ekv./(m2·a)]

Body

≥ 0,1200

0

0,1115

1

0,1030

2

0,0945

3

0,0860

4

0,0775

5

0,0690

6

0,0605

7

0,0520

8

0,0435

9

≤ 0,0350

10

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.

Otázky a odpovědi

Tato sekce slouží ke sdílení zkušeností a zodpovídání dotazů k metodice jejími autory.

SBToolCZ: On-line metodika verze 2022. Vytištěno z webu www.sbtool.cz/online, kritérium E.ACP a modul(y) ACP.PE (vm.1),ACP.SE (vm.1), typologie: RD.
Copyright ČVUT v Praze a Národní platforma SBToolCZ.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *