E.BIO Biodiverzita (BD vk.1)

E.BIO Biodiverzita

Verze metodiky 2020.1, typologie BD.

Záměr hodnocení

Záměrem hodnocení je zachování a podpora druhové pestrosti fauny a flóry – biodiverzity.

Kontext

Biodiverzita neboli druhová pestrost je definována jako rozmanitost života na Zemi. Každý živý organismus je součástí ekosystému a dohromady tvoří náš svět. Bakterie rozkládají organickou hmotu na živiny a zúrodňují tím půdu. Tu potřebují rostliny, které díky fotosyntéze přeměňují oxid uhličitý na kyslík. Kyslík spotřebovávají organismy ke svému životu. Rostliny jsou součástí potravního řetězce. Hmyz pomáhá rostlinám v rozmnožování. Vše do sebe zapadá. Každý organismus na zemi má své místo a dohromady tvoří fungující celek.

Z různých, převážně antropogenních, důvodů dochází k rapidnímu úbytku biologické rozmanitosti, což může významným způsobem ovlivnit fungování ekosystémů. Zpráva IPBES (Mezivládní vědecká platforma pro biodiverzitu a ekosystémové služby) z roku 2019 informuje o tom, že až 1 milionu druhů organismů z odhadovaného počtu 8 milionů hrozí vyhynutí. Mnohým z nich již v řádu následujících desetiletí. V návaznosti na tuto zprávu uvedl její spoluautor Prof. Pavel Kindlmann z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky, že světová míra vymírání je nyní až stokrát vyšší, než činí průměr za posledních 10 milionů let, a že tyto ztráty jsou přímým důsledkem lidské činnosti.

Velký podíl na ztrátě biodiverzity má intenzivní zemědělství, změna klimatu či doprava. I stavebnictví patří mezi obor, který biodiverzitu ohrožuje: ubírání volné krajiny na úkor staveb, nepropustné zpevněné povrchy bez vody, hladké umělé povrchy, hluk z výstavby, ….

Toto kritérium pozitivně hodnotí projekty budov, kterým není příroda lhostejná a snaží se:

 • zjistit, jaké organismy se v daném místě nachází, jaké jsou jejich potřeby a vazby na okolí;
 • v maximální možné míře zachovat stávající ekosystém;
 • zahrnovat prvky podporující biodiverzitu (výstavbou objektu se zvětší plocha, která může přírodě sloužit – stěny, střechy);
 • minimalizovat negativní vliv provoz budovy na okolní ekosystémy.

Indikátor

Kreditové ohodnocení na základě průzkumu, zachování a podpory biodiverzity i vlivu provozu budovy na ní.

Literatura

 • Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění
 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění
 • Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
 • Výzkumné centrum průmyslového dědictví FA ČVUT v Praze – vcpd.cvut.cz
 • cz – dokumentace průmyslových staveb a továrních komínů, www.fabriky.cz, ISSN 1804‐9443
 • Ztráta biologické rozmanitosti: důsledky a příčiny (https://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/society/20200109STO69929/ztrata-biodiverzity-jake-jsou-jeji-dusledky-a-priciny)
 • Ztráta biodiverzity a vymírání druhů: český profesor varuje před dopady na českou krajinu (https://www.osn.cz/ztrata-biodiverzity-a-vymirani-druhu-cesky-profesor-varuje-pred-dopady-na-ceskou-krajinu/)

Pokyny pro vyhodnocení

Hodnocení Poznámky a pokyny ke zpracování
Certifikace návrhu budovy V modulu BIO.VP se zkontroluje, zda plánovaný provoz objektu a navržené systémy TZB nebudou výrazným způsobem negativně ovlivňovat okolní přírodu.
Certifikace budovy V modulu BIO.PF se započítávají pouze prvky, které z dlouhodobého hlediska fungují a prosperují.

V modulu BIO.VP se ověří, zda provoz budovy významným způsobem nepůsobí negativně na okolní biodiverzitu.

Shell and Core
Rekonstrukce

Hodnoticí moduly

Do hodnocení vstupují výsledky z modulů:

Následuje detailní popis hodnocení v jednotlivých modulech.

Biologický průzkum

Modul hodnotí, zda byla prozkoumána druhová rozmanitost pozemku z hlediska fauny a flóry před začátkem výstavby dle Tab. BIO.BP.1. Uznatelné jsou průzkumy vypracované odborníkem s odpovídající přírodovědeckou kvalifikací.

Tab. BIO.BP.1: Hodnocení existence biologického průzkumu

Existence biologického průzkumu

EP

Nebyl zhotoven biologický průzkum soukromého pozemku.

0

Byl zhotoven biologický průzkum zabývající se stávající faunou na soukromém pozemku.

5

Byl zhotoven biologický průzkum zabývající se stávající flórou na soukromém pozemku.

5

Byl zhotoven biologický průzkum zabývající se stávající faunou a flórou na soukromém pozemku.

10

Hodnocení obsahu průzkumu v Tab.BIO.BP.2 se provádí s ohledem na zisk EP v tabulce Tab.BIO.BP.1. Pokud EP = 0, není možný zisk OP.

Tab. BIO.BP.2: Hodnocení obsahu biologického průzkumu

Obsah biologického průzkumu

OP

Průzkum obsahuje návrhy pro zachování či podpoření biodiverzity vzhledem k výstavbě.

+3

Průzkum zohledňuje návaznosti na okolí pozemku.

+1

Průzkum se zabývá edafonem (půdními organismy).

+1

Na průzkumu spolupracovali odborníci alespoň ze 2 různých odvětví (botanik, vertebratolog, entomolog, hydrobiolog, …)

+1

Pro zisk kreditového ohodnocení z modulu BIO.BP jsou stanoveny následující podmínky:

 • pokud EP > 0:
  • $ K_{\textup{BIO.BP}}= \left (\frac{EP+OP}{10}\right ) $;
 • pokud EP = 0:
  • $ K_{\textup{BIO.BP}}= 0 $;

kde:

KBIO.BP je kreditové ohodnocení biologického průzkumu;

EP je hodnocení existence průzkumu;

OP je hodnocení obsahu průzkumu.

Podpora biodiverzity místní fauny a flóry

V modulu se dle Tab. BIO.PF.1 pozitivně hodnotí opatření vedoucí k podpoře biodiverzity. Příklady možných způsobů podpory biodiverzity nacházejících se na soukromém pozemku nebo budově:

 • objekty pro faunu (včelí úly, hmyzí hotel, ptačí budka, krmelec,…);
 • dekontaminace půdy;
 • revitalizace vodních prvků;
 • výsadba vzrostlé zeleně;
 • ekologické začlenění zástavby do krajiny;
 • zelené fasády, zelené střechy;
 • různé druhy kvetoucích rostlin;
 • použití lokálních neinvazivních druhů zeleně;
 • pestrá komunitní zahrada;
 • uživatelům objektu je k dispozici venkovní kompost;
 • je vyhotoven plán péče o prvky podporující biodiverzitu (mozaikové sečení lučních výsevů, plán zavlažování, plán údržby úlů,…).

Tab. BIO.PF.1: Hodnocení podpory místní fauny a flóry

Míra podpory místní fauny a flóry

Kredity KBIO.PF

Nejsou v plánu žádné prvky podporující biodiverzitu.

0

Součástí výstavby objektu je 5 opatření, která podpoří biodiverzitu.

10

Při řádném zdůvodnění a posouzení lze použít mezilehlé hodnoty

Vliv provozu budovy na okolní přírodu

Kreditové ohodnocení se určí dle Tab. BIO.VP.1 na základě posouzení, jakým způsobem budova působí na okolní přírodu. Za negativní ovlivňování se považují například:

 • únik chladiv;
 • chybná funkčnost ČOV;
 • uvolňování nebezpečných látek z objektu (např. smývání nebezpečných barev);
 • výrazný tepelný, světelný či akustický smog;
 • zvýšení tranzitní dopravy.

Tab. BIO.VP.1: Hodnocení vlivu provozu budovy na okolní přírodu

Vliv provozu budovy na okolní přírodu

Kredity KBIO.VP

Provoz budovy výrazným způsobem působí negativně na okolní životní prostředí.

0

Provoz budovy výrazným způsobem nepůsobí negativně na okolní životní prostředí.

10

Při řádném zdůvodnění a posouzení lze použít mezilehlé hodnoty.

Zachování původní fauny a flóry

Modul má za cíl podpořit zachování stávající biodiverzity. Kreditové ohodnocení se uděluje na základě Tab. BIO.ZF.1.

Tab. BIO.ZF.1: Hodnocení zachování původní fauny a flóry

Míra zachování původní fauny a flóry

Kredity KBIO.ZF

Výstavbou objektu dojde k významné ztrátě z hlediska biodiverzity.

0

Při výstavbě objektu jsou aplikována taková opatření, aby byla zachována co nejvyšší míra současné biodiverzity.

10

Při řádném zdůvodnění a posouzení lze použít mezilehlé hodnoty

Možnými příklady významné ztráty z hlediska biodiverzity jsou:

 • pokácení stromu s obvodem kmene nad 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí;
 • nahrazení lučního porostu nepropustnými povrchy;
 • zrušení přirozeného vodního prvku.

Příklady opatření vedoucích k zachování současné biodiverzity:

 • objekt zohledňuje původní biokoridory;
 • zachování specifických podmínek důležitých pro vývojové stádium organismu (např. možnost hnízdění);
 • harmonogram výstavby zohledňuje životní cykly místních organismů.

Celkové vyhodnocení kritéria

Výsledné kreditové ohodnocení se stanoví dle vzorce:

$ K_{\textup{BIO}}=\left ( 1+ K_{\textup{BIO.BP}}\right )\cdot \left ( K_{\textup{BIO.ZF}}+ K_{\textup{BIO.PF}}\right )\cdot \left (\frac{K_{\textup{BIO.VP}}+10}{20}\right ) $

kde:

KBIO je výsledné kreditové ohodnocení biodiverzity;

KBIO.BP je kreditové ohodnocení biologického průzkumu;

KBIO.ZF je kreditové ohodnocení zachování původní fauny a flóry;

KBIO.PF je kreditové ohodnocení podpory místní fauny a flóry;

KBIO.VP je kreditové ohodnocení vlivu provozu budovy na okolní přírodu.

Základ vzorečku jsou kredity za zachování a podporu fauny a fóry (KBIO.ZF a KBIO.PF). Pokud je proveden biologický průzkum, je zřejmé, co je zachováváno či podporováno a proto KBIO.BP zvyšuje hodnotu základu. Naopak kreditové ohodnocení vlivu provozu na okolní přírodu je postaveno na tom, že standart je nenarušování, tedy 10 kreditů. Pokud je KBIO.VP < 10 dojde ke snížení hodnoty celého vzorečku, jelikož provoz budovy zásadně narušuji okolní přírodu.

Specifické kriteriální meze

Do kriteriálních mezí vstupuje kreditové ohodnocení biodiverzity KBIO.

Tab. BIO.1: Kriteriální meze pro BIO Biodiverzita

Kreditové ohodnocení KBIO

Body

0

0

10

4

20

6

30

8

≥ 35

10

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.

SBToolCZ: On-line metodika verze 2020.1. Vytištěno z webu www.sbtool.cz/metodika, kritérium E.BIO a modul(y) BIO.BP (vm.1),BIO.PF (vm.1),BIO.VP (vm.1),BIO.ZF (vm.1), typologie: BD.
Copyright ČVUT v Praze a Národní platforma SBToolCZ.