E.CEM Certifikované výrobky a materiály (UNI vk.1)

E.CEM Certifikované výrobky a materiály

Verze metodiky 2022, typologie UNI.

Záměr hodnocení

Maximalizace využití stavebních výrobků certifikovaných pomocí ověřených metodik zajišťujících pozitivní přístup k životnímu prostředí a udržitelnému rozvoji.

Kontext

Vliv výroby stavebních výrobků na životní prostředí je významný. Výrobci a dodavatelé využívají k propagaci „ekologičnosti“ svých produktů různé druhy environmentálního značení. Tato prohlášení a značky mohou však být neobjektivní, nevěrohodná, netransparentní a neporovnatelná. Zároveň však existují mezinárodně uznávané certifikace zajišťující snahu výrobce objektivně zjistit a zveřejnit environmentální dopady jeho produktů. Mezi základní patří certifikace EPD, FSC a PEFC. SBToolCZ pak dále uznává mezinárodní ekoznačku Natureplus a ekoznačku EŠV pro tepelné izolace (Technická směrnice č. 01‑2017: Ekologicky šetrný výrobek v produktové skupině Tepelné izolanty).

Regulatorní požadavky na environmentální kvalitu stavebních výrobků se zpřísňují, o čemž svědčí vydání Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 305/2011, tzv. CPR – Construction Product Regulation, vytváření nových evropských norem z oblasti udržitelné výstavby, především ČSN EN 15804+A2 týkající se přímo stavebních výrobků, a vývoj evropské metodiky PEF (Product Environmental Footprint).

Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 305/2011 uvádí, že pro posuzování udržitelného využití zdrojů a dopadu staveb na životní prostředí by se měla používat, jsou‐li k dispozici, environmentální prohlášení o produktu (EPD).

Metodika EPD – Environmentální prohlášení o produktu (z angl. Environmental Product Declaration) je založená na mezinárodních normách ISO řady 14000 (především na ČSN EN ISO 14025) a je aplikovatelná na všechny produkty a procesy lidské činnosti. Jedná se o environmentální značení typu III, které poskytuje kvantitativní informace o vlivu daného produktu na životní prostředí, a to v celém jeho životním cyklu – tzn. od těžby surovin až po jeho odstranění či recyklaci. EPD je po ověření nezávislou třetí stranou registrováno v některé z existujících databází, jako je Cenia (Česká informační agentura životního prostředí), Environdec (mezinárodní), ÖKOBAUDAT (Německo), INIES (Francie) a další. Základní pravidla pro vytváření EPD stavebních výrobků jsou zakotvena v ČSN EN 15804+A2. SBTool akceptuje certifikáty EPD zpracované v souladu s ČSN EN ISO 14025, ČSN EN 15804, ČSN EN 15804+A1 a ČSN EN 15804+A2.

Dalšími certifikáty akceptovanými v rámci SBToolCZ je EŠV (ekologicky šetrný výrobek) pro tepelné izolanty a mezinárodní ekoznačka Natureplus. Jedná se o environmentální značení typu I, které se využívá k označování výrobků, které mají nižší environmentální dopady než výrobky s nimi srovnatelné. Výrobky musí splňovat předem stanovená environmentální kritéria v rámci své kategorie a výsledky jsou ověřeny třetí stranou. Výrobky s EŠV pro tepelné izolanty se registrují v databázi Cenia, výrobky s certifikátem Natureplus lze najít v databázi na webových stránkách, viz literatura.

Do posouzení kritéria CEM vstupují také certifikáty FSC (Forest Stewardship Council) a PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes). Ty se zabývají udržitelným managementem lesů a jsou tak zásadní pro certifikaci výrobků na bázi dřeva (jak stavebních výrobků, tak nábytku).

Nejdůležitějšími faktory kvality všech zmíněných metodik jsou jejich objektivita, nezávislost, metodologická konzistence a kompletnost. Certifikace je vždy připomínkována, schvalována a ověřována nezávislým akreditovaným ověřovatelem. Dalším faktorem zajišťujícím kvalitu výstupních informací je uznatelnost a platnost použitých certifikací na mezinárodní úrovni.

Indikátor

Kreditové ohodnocení na základě počtu a hmotnostního podílu certifikovaných výrobků/materiálů a nábytku na bázi dřeva.

Literatura

 • Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh
 • ČSN EN ISO 14020 Environmentální značky a prohlášení ‐ Obecné zásady
 • ČSN ISO 14025 Environmentální značky a prohlášení ‐ Environmentální prohlášení typu III ‐ Zásady a postupy
 • ČSN EN ISO 14040 Environmentální management – Posuzování životního cyklu – Zásady a osnova
 • ČSN EN ISO 14044 Environmentální management – Posuzování životního cyklu – Požadavky a směrnice
 • ČSN ISO/TR 14047 Environmentální management – Posuzování životního cyklu – Příklady aplikace ISO 14042
 • ČSN P ISO/TS 14048 Environmentální management – Posuzování životního cyklu – Formát dokumentace údajů
 • ČSN ISO/TR 14049 Environmentální management – Posuzování životního cyklu – Příklady aplikace ISO 14041 pro stanovení cíle a rozsahu inventarizační analýzy
 • ČSN ISO 15392 Udržitelnost ve výstavbě – Obecné principy
 • ČSN EN 15643‐1 Udržitelnost staveb – Posuzování udržitelnosti budov – Část 1: Obecný rámec
 • ČSN EN 15643‐2 Udržitelnost staveb – Posuzování udržitelnosti budov – Část 2: Rámec pro posuzování environmentálních vlastností
 • ČSN EN 15804 Udržitelnost staveb – Environmentální prohlášení o produktu – Základní pravidla pro produktovou kategorii stavebních výrobků
 • ČSN EN 15942 Udržitelnost staveb – Environmentální prohlášení o produktu – Formát komunikace mezi podniky
 • CFCS 1001:2011 Český systém certifikace lesů
 • CFCS 1002:2011 Pravidla pro certifikaci hospodaření v lesích
 • CFCS 1003:2011 Kritéria a indikátory trvale udržitelného hospodaření v lesích
 • CFCS 1004:2011 Požadavky na provádění auditů a na akreditaci certifikačních orgánů provádějících certifikaci hospodaření v lesích
 • CFCS 1005:2011 Požadavky na provádění certifikace a na akreditaci certifikačních orgánů provádějících certifikaci spotřebitelského řetězce lesních produktů
 • CFCS 2001:2011 Pravidla pro používání loga PEFC v České republice (mezinárodní dokument Rady PEFC Logo usage rules)
 • CFCS 2002:2011 Spotřebitelský řetězec lesních produktů – požadavky (mezinárodní dokument Rady PEFC pro C‐o‐C)
 • Komentovaný Český standard FSC. FSC‐SECR‐0038. Forest Stewardship Council A. C. Bonn, 2006. Dostupné z: www.czechfsc.cz
 • ČSN EN 15804+A1 Udržitelnost staveb – Environmentální prohlášení o produktu – Základní pravidla pro produktovou kategorii stavebních produktů
 • Technická směrnice č. 01 –2017: Ekologicky šetrný výrobek v produktové skupině Tepelné izolanty. Dostupné z: https://ekoznacka.cz/sites/default/files/cenia/01-2017_Tepelne_izolanty_slouceno_s_Dodatkem_1.pdf
 • ČSN EN 15804+A2 Udržitelnost staveb – Environmentální prohlášení o produktu – Základní pravidla pro produktovou kategorii stavebních produktů
 • Product Environmental Footprint (PEF) Guide. Dostupné z: https://ec.europa.eu/environment/eussd/pdf/footprint/PEF%20methodology%20final%20draft.pdf
 • Product Environmental Footprint Category: Rules Guidance Version 6.3. Dostupné z: https://eplca.jrc.ec.europa.eu/permalink/PEFCR_guidance_v6.3-2.pdf
 • Seznam produktů, CENIA. Dostupné z: https://ekoznacka.cz/produkty
 • Databáze EPD v ČR. Dostupné z: www.cenia.cz/spolecenska-odpovednost/epd/databaze-epd/
 • Natureplus-database. Dostupné z: www.natureplus-database.org/produkte.php

Pokyny pro vyhodnocení

Hodnocení Poznámky a pokyny ke zpracování
Certifikace návrhu budovy Pokud není konkrétní stavební výrobek, materiál nebo nábytek ve fázi certifikace návrhu budovy v projektu přesně specifikován a nemůže tak být doloženo, zda vlastní požadovaný certifikát, připouští se existence dokumentu, který pro daný výrobek tento certifikát požaduje (např. předpis, že na stavbě bude akceptován pouze stavební výrobek, k němuž bude doložen ověřený certifikát EPD). Tento dokument musí být součástí formulovaných požadavků na stavbu nebo musí být deklarován jiným vhodným způsobem závazným pro dotčené subjekty stavebního procesu budovy. V této fázi hodnocení má požadavek na certifikát stejnou váhu jako doložení certifikátu.
Certifikace budovy V procesu certifikace budovy se prověří skutečný stav použitých výrobků/materiálů a nábytku a jejich vlastností. Pokud nelze prověřit splnění požadavku u použitého materiálu (např. neexistencí příslušné dokumentace k němu), pak se položka hodnotí jako nesplnění požadavku.
Shell and Core V modulu CEM.ND se hodnotí pouze nábytek ve společných prostorách.
Rekonstrukce Při rekonstrukci budov se stávající část objektu do hodnocení nezahrnuje. Hodnotí se pouze materiály použité pro rekonstrukci.

Hodnoticí moduly

Do posouzení využití certifikovaných stavebních výrobků a materiálů se zahrnují konstrukce, materiály a výrobky z výkazu materiálů a výrobků. V případě, že nějaký výrobek není uvedený ve výkazu materiálů a výrobků, ale je certifikovaný a součástí budovy, je vhodné výkaz pro daný modul rozšířit. Pokud dojde k přidání výrobků nad rámec výkazu materiálů a výrobků, je nutné adekvátně tomu rozšířit v daném modulu i celkovou hmotnost m.

Pro vyhodnocení tohoto kritéria se uvažuje stavební výrobek nebo materiál bez konkrétní specifikace a bez definice požadavku na certifikát, jako když žádný certifikát nevlastní.

Do hodnocení vstupují výsledky z modulů:

Následuje detailní popis hodnocení v jednotlivých modulech.

Výrobky s environmentálním certifikátem

Posuzuje se počet a hmotnostní podíl použitých stavebních výrobků, které mají:

 • certifikát EPD ověřený třetí stranou;
 • certifikát EŠV pro tepelné izolanty;
 • certifikát Natureplus;
 • certifikát obsahující LCA parametry v souladu s EN 15804 nebo ISO 14025 ověřený třetí stranou, který bude schválen k použití Národní platformou SBToolCZ;
 • doložený požadavek na uvedené certifikáty (pouze ve fázi certifikace návrhu budovy).

Do hodnocení vstupují výrobky, které splňují některý z výše popsaných požadavků. Pokud má některý výrobek více certifikátů, započítává se pouze jeden.

Hmotnost výrobku s certifikátem mci a celková hmotnost m vychází z výkazu materiálů a výrobků. V rámci modulu je možné započítat i další výrobky, které jsou součástí objektu, jsou relevantní pro dané kritérium a výkaz materiálů a výrobků je nezahrnuje. Pokud dojde k přidání výrobků nad rámec výkazu materiálů a výrobků, je nutné adekvátně tomu rozšířit v daném modulu i celkovou hmotnost m. Vybraná data se zpracují do přehledné tabulky, např. Tab. CEM.EP.1.

Tab. CEM.EP.1: Soupis výrobků s certifikátem nebo doloženým požadavkem

Č. Výrobky s certifikátem nebo doloženým požadavkem*

Označení certifikátů EPD, EŠV, Natureplus aj.

Hmotnost výrobků s certifikátem

mc [kg]

Podíl výrobků s certifikátem na celkové hmotnosti

C [%]

1 Výrobek 1

EPD 001

mc1

C1 = mc1/m

2 Výrobek 2

EŠV 001

mc2

C2 = mc2/m

       
n Výrobek n

certifikát xy

mcn

Cn = mcn/m

Celkem

mc = ∑mci

C = ∑Ci = mci/m

* Vypisují se výrobky s odlišným materiálovým složením. Výrobky stejného složení jiného rozměru se uvažují jako 1 výrobek, např. typově stejná okna různých rozměrů jsou 1 výrobek.

Do vyhodnocení vstupuje celkový počet výrobků s certifikátem n [-] a podíl výrobků s certifikátem na celkové hmotnosti C [%] z Tab.CEM.EP.1. Tyto indikátory se ohodnotí dle tabulek Tab.CEM.EP.2 a Tab.CEM.EP.3.

Tab.CEM.EP.2: Vyhodnocení počtu certifikovaných stavebních výrobků

Počet výrobků s certifikátem nebo požadavkem na certifikát

n [-]

Ohodnocení počtu environmentálních certifikátů

OPC

0

0

3

2

6

4

9

6

12

8

≥ 15

10

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.

Tab.CEM.EP.3: Vyhodnocení podílu certifikovaných stavebních výrobků na celkové hmotnosti budovy

Podíl certifikovaných výrobků na celkové hmotnosti budovy

C [%]

Ohodnocení hmotnostního podílu certifikovaných výrobků

OHC

0

0

≥ 80

10

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.

Kreditového ohodnocení modulu CEM.EP Výrobky s environmentálním certifikátem se stanoví jako:

$ K_{\textup{CEM.EP}}=OPC+0,5\cdot OHC $

kde:

KCEM.EP je kreditového ohodnocení výrobků s environmentálním certifikátem;

OPC je ohodnocení počtu environmentálních certifikátů;

OHC je ohodnocení hmotnostního podílu certifikovaných výrobků.

Nábytek na bázi dřeva s certifikátem FSC a/nebo PEFC

Pokud v projektu není nábytek na bázi dřeva řešen, pak KCEM.ND = 10.

Do skupiny nábytku patří všechny volně stojící nebo vestavěné nábytkové jednotky používané jako sedací, pracovní, skladovací, zavěšovací a jídelní. Zahrnuty však nejsou sanitární vybavení, koberce, kancelářské potřeby a jiné výrobky, jejichž primárním účelem není funkce nábytku. Do hodnocení vstupuje i nábytek, jehož dílčí část je na bázi dřeva. Hodnotí se nábytek použitý v dané budově. Pokud je součástí projektu nábytek (mobiliář) na střeše, terase či na soukromém pozemku náležící dané budově, vstupuje do hodnocení též.

Pro dílčí hodnocení certifikovaného nábytku na bázi dřeva se doporučuje vytvořit přehledný soupis nábytku např. dle Tab. CEM.ND.1. Kreditové ohodnocení se provede dle Tab. CEM.ND.2.

Tab. CEM.ND.1: Soupis nábytku na bázi dřeva použitý v budově s certifikátem FSC a/nebo PEFC

č. Typ nábytku na bázi dřeva

Certifikát FSC nebo požadavek** na něj cf [1/0]

Certifikát PEFC nebo  požadavek** na něj cp [1/0]

Bez certifikátu FSC nebo PEFC cb [1/0]

1 Židle jídelní

1*

   
2 Deska pracovního stolu

1*

   
  Polička 120 x 30 x 3  

1*

 
       
n Nábytek n

1*

1*

 
  Celkem

cf = ∑cfi

cp = ∑cpi

cb = ∑cbi

* vyznačí se 1/0, nebo jiným způsobem zaškrtne relevantní položka

** platí pouze pro fázi certifikace návrhu budovy

Tab. CEM.ND.2: Kreditové ohodnocení nábytku na bázi dřeva s certifikátem FSC a/nebo PEFC

Požadavky na nábytek na bázi dřeva

Kredity KCEM.ND

Veškerý nábytek na bázi dřeva má certifikát FSC. (cf = n)

10

Veškerý nábytek na bázi dřeva má buď certifikát FSC nebo PEFC. (cf + cp = n)

5

Některý nábytek na bázi dřeva nemá certifikát FSC ani PEFC. (cb > 0)

0

Výrobky a materiály na bázi dřeva s certifikátem FSC a/nebo PEFC

Pokud není v budově použit žádný materiál ani výrobek na bázi dřeva, uděluje se za tento modul maximální počet kreditů, KCEM.VD = 10.

U použitých stavebních výrobků nebo materiálů na bázi dřeva se posuzuje existence certifikátů FSC anebo PEFC nebo požadavků na tyto certifikáty (pouze ve fázi certifikace návrhu budovy). Pro dílčí hodnocení stavebních výrobků a materiálů na bázi dřeva se doporučuje vytvořit soupis např. dle Tab. CEM.VD.1. Pokud výrobek vlastní oba dva certifikáty – FSC i PEFC, pak se označí oba příslušné sloupce tabulky. Certifikát FSC je v rámci tohoto posouzení považován za hodnotnější. Kreditové ohodnocení se provede dle Tab. CEM.VD.2.

Tab. CEM.VD.1: Soupis výrobků a materiálů na bázi dřeva

č. Výrobky nebo materiály na bázi dřeva

Hmotnost

md [kg]

Hmotnost výrobku nebo materiálu s certifikátem FSC nebo požadavkem*na něj mf [kg]

Hmotnost výrobku nebo materiálu s certifikátem PEFC nebo požadavkem*na něj mp [kg]

Hmotnost výrobku nebo materiálu bez certifikátu FSC nebo PEFC mb[kg]

1 Výrobek na bázi dřeva 1

md1

mf1

mp1

mb1

2 Materiál na bázi dřeva 2

md2

mf2

mp2

mb2

         
n Výrobek nebo materiál na bázi dřeva n

mdn

mfn

mpn

mbn

Celkem

md = ∑mdi

mf = ∑mfi

mp = ∑mpi

mb = ∑mbi

* platí pouze pro fázi certifikace návrhu budovy

hmotnostní procento výrobků a materiál na bázi dřeva s certifikátem FSC: $ HPF=\frac{mf}{md} $

hmotnostní procento výrobků a materiál na bázi dřeva s certifikátem PEFC: $ HPP=\frac{mp}{md} $

Tab. CEM.VD.2: Kreditové ohodnocení výrobků a materiál na bázi dřeva s certifikátem FSC a/nebo PEFC

Požadavky na výrobky a materiály na bázi dřeva

Kredity KCEM.VD

95 % hmotnosti výrobků a materiálů na bázi dřeva má certifikát FSC a zbylá část PEFC. (HPF = 0,95; mb = 0)

10

65 % hmotnosti výrobků a materiálů na bázi dřeva má certifikát FSC a zbylá část PEFC. (HPF = 0,65; mb = 0)

8

35 % hmotnosti výrobků a materiálů na bázi dřeva má certifikát FSC a zbylá část PEFC. (HPF = 0,35; mb = 0)

6

Veškeré výrobky a materiály na bázi dřeva mají PEFC. (HPP = 1)

4

Některé výrobky/materiály na bázi dřeva nemají FSC či PEFC. (mb > 0)

0

Při řádném zdůvodnění a posouzení lze použít mezilehlé hodnoty.

Celkové vyhodnocení kritéria

Výsledné kreditové ohodnocení certifikovaných výrobků a materiálů se stanoví následovně:

$ K_{\textup{CEM}}=K_{\textup{CEM.EP}}+0,3\cdot K_{\textup{CEM.VD}}+0,2\cdot K_{\textup{CEM.ND}} $

kde:

KCEM je výsledné kreditové ohodnocení certifikovaných výrobků a materiálů;

KCEM.EP je kreditové ohodnocení výrobků s environmentálním certifikátem;

KCEM.VD je kreditové ohodnocení výrobků a materiálů na bázi dřeva s certifikátem FSC a/nebo PEFC;

KCEM.ND je kreditové ohodnocení nábytku na bázi dřeva s certifikátem FSC a/nebo PEFC.

Specifické kriteriální meze

Do kriteriálních mezí vstupuje výsledné kreditové ohodnocení certifikovaných výrobků a materiálů KCEM.

Tab. CEM.1: Kriteriální meze pro CEM Certifikované výrobky a materiály

Výsledné kreditové ohodnocení KCEM

Body

0

0

20

10

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.

Otázky a odpovědi

Tato sekce slouží ke sdílení zkušeností a zodpovídání dotazů k metodice jejími autory.

SBToolCZ: On-line metodika verze 2022. Vytištěno z webu www.sbtool.cz/online, kritérium E.CEM a modul(y) CEM.EP (vm.1),CEM.ND (vm.1),CEM.VD (vm.1), typologie: UNI.
Copyright ČVUT v Praze a Národní platforma SBToolCZ.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *