E.CIR Cirkularita konstrukcí a materiálů (RD vk.1)

E.CIR Cirkularita konstrukcí a materiálů

Verze metodiky 2022, typologie RD.

Záměr hodnocení

Snížení těžby primárních surovin a environmentálních dopadů z dopravy materiálu díky maximalizaci cirkularity a využití obnovitelných, recyklovaných a regionálně vyrobených konstrukčních materiálů a výrobků.

Kontext

Stavebnictví je sektor s významnou spotřebou nerostných surovin. Za účelem omezování využívání nerostných surovin a ochrany funkcí životního prostředí je nezbytné využívat obnovitelné nebo recyklované materiály. Vedle toho recyklovatelnost stavebních materiálů je proměnlivá vlastnost – technologie zpracování odpadu se neustále zdokonalují. Lze předpokládat, že recyklovatelnost stavebních materiálů bude v budoucnu stále častější, z pohledu současného stavu poznání ji ale nelze pevně stanovovat.

Stavební a demoliční odpady tvoří svým objemem významný podíl z celkového množství odpadu produkovaného v ČR – cca 56 %, což činí téměř 21 mil. tun za rok (MŽP). Na základě statistik je v ČR recyklována necelá polovina stavebních odpadů z demolic budov, vozovek a jiných stavebních objektů. Ve srovnání se zeměmi EU, kde je recyklováno cca 60 až 90%, ČR stále zaostává, především pokud není jako způsob recyklace započítán tzv. backfilling. Z praxe recyklačních firem přitom vyplývá, že v průměru lze recyklovat až 95% odpadu. Recyklací se vrací zpět do oběhu plnohodnotně využitelné suroviny, jejichž prodejní ceny jsou navíc relativně nízké. Je tedy žádoucí podporovat užití takovýchto zdrojů a je třeba dbát na jejich užívání v kombinaci s uzavřeným recyklačním systémem.

V současné době platí nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh. Jedná se o dokument CPR – Construction Product Regulation, který mimo jiné v bodě 7 ‐ Udržitelné využívání přírodních zdrojů stanovuje následující:

Stavba musí být navržena, provedena a zbourána takovým způsobem, aby bylo zajištěno udržitelné využití přírodních zdrojů a zejména:

 • opětovné využití nebo recyklovatelnost staveb, použitých materiálů a částí po zbourání;
 • životnost staveb;
 • použití surovin a druhotných materiálů šetrných k životnímu prostředí při stavbě.

Tento požadavek by tedy měl v budoucnu výrazně ovlivnit přístup k obnovitelným a recyklovaným materiálům.

Dalším významným prvkem, který ovlivňuje celkové dopady použitých materiálů na životní prostředí, je doprava materiálů na staveniště, tj. vzdálenost výrobny materiálů od místa stavby. Ta může dle vzdálenosti a zvoleného materiálu způsobovat třeba i 50 % (v případě zahraničních dovozů i více) celkových dopadů. Navíc využití regionálních zdrojů pozitivně ovlivňuje lokální ekonomiku. Je tedy nutné tyto regionální zdroje podpořit.

Indikátor

Kreditové ohodnocení obnovitelných, recyklovaných a regionálně vyrobených materiálů a výrobků, cirkularity stavebních prvků a kvality projektu z hlediska cirkularity.

Literatura

 • Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh
 • ČSN EN ISO 14020 Environmentální značky a prohlášení ‐ Obecné zásady
 • ČSN EN ISO 14021 Environmentální značky a prohlášení – Vlastní environmentální tvrzení (typ II environmentálního značení)
 • ČSN ISO 14025 Environmentální značky a prohlášení ‐ Environmentální prohlášení typu III ‐ Zásady a postupy
 • ČSN EN ISO 14040 Environmentální management – Posuzování životního cyklu – Zásady a osnova
 • ČSN EN ISO 14044 Environmentální management – Posuzování životního cyklu – Požadavky a směrnice
 • ČSN ISO/TR 14047 Environmentální management – Posuzování životního cyklu – Příklady aplikace ISO 14042
 • ČSN P ISO/TS 14048 Environmentální management – Posuzování životního cyklu – Formát dokumentace údajů
 • ČSN ISO/TR 14049 Environmentální management – Posuzování životního cyklu – Příklady aplikace ISO 14041 pro stanovení cíle a rozsahu inventarizační analýzy ČSN ISO 14020 Environmentální značky a prohlášení – Obecné zásady
 • ČSN ISO 15392 Udržitelnost ve výstavbě – Obecné principy
 • ČSN EN 15643‐1 Udržitelnost staveb – Posuzování udržitelnosti budov – Část 1: Obecný rámec
 • ČSN EN 15643‐2 Udržitelnost staveb – Posuzování udržitelnosti budov – Část 2: Rámec pro posuzování environmentálních vlastností
 • ČSN EN 15804 Udržitelnost staveb – Environmentální prohlášení o produktu – Základní pravidla pro produktovou kategorii stavebních výrobků
 • ČSN EN 15942 Udržitelnost staveb – Environmentální prohlášení o produktu – Formát komunikace mezi podniky
 • Agenda 21 pro udržitelnou výstavbu, CIB / ČVUT, ISBN 80-01-02467-9, 2001
 • Rakouská norma ÖNORM B 3151:2014 (Demontáž staveb jako standardní metoda demolice)
 • Protokol EU o nakládání se stavebními a demoličními odpady. Dostupné z: www.mpo.cz/cz/stavebnictvi-a-suroviny/strategicke-dokumenty-pro-udrzitelne-stavebnictvi/protokol-eu-o-nakladani-se-stavebnimi-a-demolicnimi-odpady–241557/
 • Webový katalog výrobků a materiálů s obsahem druhotných surovin. Dostupné z: www.recyklujmestavby.cz
 • Metodický návod odboru odpadů Ministerstva životního prostředí pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi srpen, 2018. Dostupné z: www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/metodika_stavebni_odpady/$FILE/OODP-metodicky_navod_SDO-20180904.pdf

Pokyny pro vyhodnocení

Hodnocení Poznámky a pokyny ke zpracování
Certifikace návrhu budovy V této fázi je možné předepsat požadavek na obsah obnovitelných, recyklovaných a regionálně vyrobených složek. V této fázi má předepsání požadavku stejnou váhu jako uvedení množství dané složky.
Certifikace budovy Množství obnovitelných, recyklovaných a regionálně vyrobených materiálů a výrobků či jejich složek se uvažuje dle skutečného stavu provedení.
Shell and Core Pokud je budova projektována jako Shell and Core a některé konstrukce a materiály nejsou a ani nemohou být známy, tak se nezapočítávají, a to ani do celkové hmotnosti.
Rekonstrukce Při rekonstrukci budov se stávající část objektu (hmotnosti materiálů) do hodnocení nezahrnuje. Hodnotí se pouze materiály použité pro rekonstrukci. Většina konstrukcí a materiálů se určuje pro rekonstruovanou část, původní se nehodnotí. Zpracování BIM modelu a plánu demontáže se naopak hodnotí pro celou stavbu včetně původní části.

Hodnoticí moduly

Do posouzení dílčích modulů CIR.OR a CIR.RG se zahrnují konstrukce, materiály a výrobky z výkazu materiálů a výrobků. V případě, že nějaký výrobek není uvedený ve výkazu materiálů a výrobků, ale je součástí budovy a relevantní pro dané kritérium, je vhodné výkaz pro daný modul rozšířit. Pokud dojde k přidání výrobků nad rámec výkazu materiálů a výrobků, je nutné adekvátně tomu rozšířit v daném modulu i celkovou hmotnost m. Dílčí moduly CIR.OR a CIR.RG doporučujeme zpracovat do společné přehledné tabulky Tab. CIR.1. Pokud nejsou takto detailní informace o materiálech a výrobcích ověřitelné, není možné je započítat jako obnovitelné, recyklované či regionálně vyrobené, ale do celkové hmotnosti vstupují.

Tab. CIR.1: Množství obnovitelných, recyklovaných a regionálně vyrobených materiálů a výrobků použitých při výstavbě

Konstrukce /

materiál / výrobek

Hmotnost celkem [kg

Hmotnost výrobku, materiálu nebo jeho části [kg]

Obnovitelného

Recyklovaného

Regionálně vyrobeného (<100 km)

Celkem

m

mO

mR

mV

V tomto kritériu nejsou hodnoceny recyklovatelné materiály, protože není zřejmé, zde je bude možné na konci životnosti budovy, tedy např. za 50 let, recyklovat. Z toho důvodu je hodnocení přísnější a hodnotí se pouze materiály již recyklované.

Do hodnocení vstupují výsledky z modulů:

Následuje detailní popis hodnocení v jednotlivých modulech.

Cirkularita prvků a konstrukcí

Cílem modulu je maximalizovat druhotné využití prvků či celých konstrukcí. Idealistickým řešením je jejich funkční využití, ale hodnotí se i jiné využití – obkladové, dekorační, …

Prvkem je v tomto hodnocení myšlen výrobek či jeho podstatná část v celistvém stavu, např.: dveře, cihla, panel, ocelový nosník, trám z krovu. Celými konstrukcemi (většími prvky) jsou v tomto hodnocení myšleny větší celky, např.: střešní krytina, komín, schodiště, kontejner. Pokud byl prvek významně upraven (např. rozdrcením), není součástí hodnocení v rámci tohoto modulu, ale hodnotí se jako recyklovaný materiál v modulu CIR.OR.

V hodnocení tohoto modulu se nerozlišuje místo původu prvku. Lze započítat prvky původem z daného pozemku i odjinud. Vyhodnocení modulu se provede podle Tab. CIR.CI.1.

Tab. CIR.CI.1: Ohodnocení cirkularity prvků a výrobků

Míra cirkularity prvků a výrobků

Kredity KCIR.CI

Určité prvky, které se nyní stanou součástí budovy, již byly v minulosti použity.

(kredity se přidělují za každý typ prvku, celkem max. 5 kreditů)

+1

Objekt využívá celé konstrukce (větší prvky), které již byly v minulosti použité.

(kredity se přidělují za každý typ konstrukce/výrobku, celkem max. 10 kreditů)

+2

Příklad: Při výstavbě se využije 10 již použitých dveřních křídel a 1 použitá výplň okenního otvoru. Takový objekt získává 2 kredity KCIR.CI.

Kvalita projektu z hlediska cirkularity

Zjednodušené hodnocení kvality projektu z hlediska cirkularity se provede dle Tab. CIR.KP.1. Pro udělení 6 kreditů KCIR.KP za vytvoření plánu demontáže, musí být obsahem plánu alespoň způsob, rozsah (orientační množství jednotlivých složek) a organizace demontáže.

Tab. CIR.KP.1: Ohodnocení kvality projektu z hlediska cirkularity

Kvalita projektu z hlediska cirkularity

Kredity KCIR.KP

Většina materiálů je jednoduše oddělitelná a separovatelná.

+2

Většina konstrukcí je demontovatelná a současně znovu použitelná.

+2

Dokumentace k objektu je zpracována formou informačního modelu budovy (BIM) a obsahuje informace o konci životního cyklu prvků a konstrukcí.

+2

Je vytvořen plán demontáže stavby.

+6

Obnovitelné a recyklované výrobky a materiály

U materiálů, které obsahují recyklovanou složku, musí být množství a původ této složky doloženo prohlášením výrobce, nebo jiným důvěryhodným způsobem. Prohlášení výrobce by mělo být nejlépe v souladu s ISO 14021 – Environmentální značky a prohlášení – Vlastní environmentální tvrzení (typ II environmentálního značení). Pokud je materiál recyklovaný pouze z části (např. beton s příměsí popílku, nebo minerální izolace s recyklovaným sklem), pak se započítává pouze hmotnost této části. Pokud množství recyklované složky vstupující do výroby není ověřitelné nebo předepsané, pak se takový materiál v hodnocení jako recyklovaný nezapočítává.

Definice obnovitelných materiálů, která slouží pro správné zatřídění použitých materiálů, je uvedena ve slovníčku pojmů.

Podíl obnovitelných a recyklovaných materiálů a výrobků na celkové hmotnosti stavby se následně spočte jako:

$ OR=\frac{m_{O}+m_{R}}{m}\cdot 100\left [ \% \right ] $

kde:

OR je podíl obnovitelných a recyklovaných materiálů a výrobků na celkové hmotnosti stavby [%];

mO je hmotnost obnovitelných materiálů a výrobků použitých při výstavbě [kg];

mR je hmotnost recyklovaných materiálů a výrobků použitých při výstavbě [kg];

m je celková hmotnost materiálů a výrobků použitých při výstavbě [kg].

Vyhodnocení modulu se provede podle Tab. CIR.OR.1.

Tab. CIR.OR.1: Kreditové ohodnocení obnovitelných a recyklovaných materiálů a výrobků

Podíl obnovitelných a recyklovaných materiálů a výrobků na celkové hmotnosti stavby OR [%]

Kredity KCIR.OR

0

0

≥ 40

10

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.

Regionálně vyrobené výrobky a materiály

SBToolCZ uznává jako regionálně vyrobené konstrukční výrobky a materiály, které byly získány, zpracovány a vyrobeny do dopravní vzdálenosti 100 km od místa stavby.

Dopravní vzdálenost mezi místem výroby surovin, finálních materiálů nebo výrobků a místem stavby se zjistí pomocí webových plánovačů tras, či jiných mapových podkladů.

Pokud je materiál  nebo výrobek regionálně vyrobený pouze z části, tj. některá jeho složka pochází ze vzdálenosti větší než 100 km, pak se započítává pouze hmotnost této části. Pokud regionálnost materiálu není ověřitelná (neznámý původ apod.), pak se pro hodnocení za regionálně vyrobený nepovažuje.

Podíl regionálně vyrobených materiálů a výrobků na celkové hmotnosti stavby se následně spočte jako:

$ RG=\frac{m_{V}}{m}\cdot 100\left [ \% \right ] $

kde:

RG je podíl regionálně vyrobených materiálů a výrobků na celkové hmotnosti materiálů [%];

mV je množství materiálů a výrobků vyrobených do vzdálenosti 100 km od místa stavby použitých při výstavbě [kg];

m je celková hmotnost materiálů, použitých při výstavbě [kg].

Vyhodnocení modulu se provede podle Tab. CIR.RG.1.

Tab. CIR.RG.1: Kreditové ohodnocení regionálně vyrobených materiálů a výrobků

Podíl regionálně vyrobených materiálů a výrobků na celkové hmotnosti stavby RG [%]

Kredity KCIR.RG

0

0

≥ 70

10

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.

Celkové vyhodnocení kritéria

Výsledné kreditové ohodnocení se stanoví jako suma dílčích ohodnocení následovně:

$ K_{\textup{CIR}}=K_{\textup{CIR.OR}}+0,6\cdot K_{\textup{CIR.RG}}+K_{\textup{CIR.CI}}+K_{\textup{CIR.KP}} $

kde:

KCIR je výsledné kreditové ohodnocení cirkularity konstrukcí a materiálů;

KCIR.OR je kreditové ohodnocení obnovitelných a recyklovaných výrobků a materiálů;

KCIR.RG je kreditové ohodnocení regionálně vyrobených výrobků a materiálů;

KCIR.CI je kreditové ohodnocení cirkularity prvků a konstrukcí;

KCIR.KP je kreditové ohodnocení kvality projektu z hlediska cirkularity.

Specifické kriteriální meze

Do kriteriálních mezí vstupuje výsledné kreditové ohodnocení cirkularity konstrukcí a materiálů KCIR.

Tab. CIR.2: Kriteriální meze pro CIR Cirkularita konstrukcí a materiálů

Výsledné kreditové ohodnocení KCIR

Body

0

0

≥ 40

10

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.

Otázky a odpovědi

Tato sekce slouží ke sdílení zkušeností a zodpovídání dotazů k metodice jejími autory.

SBToolCZ: On-line metodika verze 2022. Vytištěno z webu www.sbtool.cz/online, kritérium E.CIR a modul(y) CIR.CI (vm.1),CIR.KP (vm.1),CIR.OR (vm.1),CIR.RG (vm.1), typologie: RD.
Copyright ČVUT v Praze a Národní platforma SBToolCZ.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *