E.EUP Potenciál eutrofizace prostředí (RD vk.1)

E.EUP Potenciál eutrofizace prostředí

Verze metodiky 2020.test, typologie RD.

Záměr hodnocení

Snížení dopadu provozu budov, při kterém dochází k přesycování prostředí minerálními živinami.

Kontext

Na celkové eutrofizaci prostředí se podílí přirozená a kulturní eutrofizace. Přirozená eutrofizace souvisí s přírodními procesy, naopak kulturní eutrofizace souvisí s lidskou činností, tedy s rozvojem průmyslu a nástupem jeho produktů. Tato eutrofizace dnes zcela převažuje. Na eutrofizaci se podílí především dusík a fosfor, jejich zvyšující se koncentrace v prostředí ohrožuje biodiverzitu, vysoký obsah živin může mít dalekosáhlé negativní dopady na přírodní ekosystémy. Jde například o nadměrný růst řas a sinic v povrchových vodách, ke kterému dochází v důsledku nadměrného přísunu výše zmíněných sloučenin. Provoz budov se podílí na eutrofizaci především ve třech oblastech:

 • vypouštění emisí z energetických zdrojů,
 • vypuštěná emisí v procesu výroby a dopravy stavebních materiálů,
 • vypouštění nevyčištěných splašků a neodstraňování anorganického fosforu v čistírnách odpadních vod, přičemž splašky obsahují množství fosfátů z pracích a mycích prostředků.

Indikátor

Hodnota celkové měrné roční produkce ekvivalentních emisí PO43‐ v kg vztažená na 1 m2 celkové podlahové plochy – kg PO43‐ekv./(m2.a).

Literatura

 • ČSN EN ISO 14040:2006  Environmentální management – Posuzování životního cyklu – Zásady a osnova
 • ČSN EN ISO 14044:2006  Environmentální management – Posuzování životního cyklu – Požadavky a směrnice
 • ČSN EN 15643-1 Udržitelnost staveb – Posuzování udržitelnosti budov – Část 1: Obecný rámec
 • ČSN EN 15643-2 Udržitelnost staveb – Posuzování udržitelnosti budov – Část 2: Rámec pro posuzování environmentálních vlastností
 • Katalog fyzikálních a environmentálních profilů stavebních konstrukcí pro novostavby a rekonstrukce – Envimat, www.envimat.cz
 • Lineární bilanční model GEMIS (Global Emission Model for Integrated Systems) (www.oeko.de) a česká databáze GEMIS CZ
 • Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů
 • Směrnice Rady 91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod
 • Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách

Pokyny pro vyhodnocení

Hodnocení Poznámky a pokyny ke zpracování
Certifikace návrhu budovy Celkové vyhodnocení kritéria se vyhotoví pomocí výsledků ze zpracování výše popsaných modulů. Vychází se z dostupné dokumentace stavby. Materiály, které nejsou přesně vyčíslitelné, je možné řešit odhadem.
Certifikace budovy Po výstavbě budovy se zaktualizuje výkaz výměr a na jeho základě se stanoví aktuální hodnota měrné roční svázané spotřeby energie.

U hodnocení provozních spotřeb energií se při procesu finální certifikace hodnoty ověří dle skutečně naměřených hodnot dílčích spotřeb energie. Pokud neexistují změřené spotřeby dle požadovaného rozčlenění, pak se musí vhodným způsobem rozklíčovat. Přípustné je užití dat z energetického auditu (pokud existuje).

Také se musí zohlednit případné nedosažení plné obsazenosti budovy, a to přepočtem spotřeby energie na plnou, resp. projektovanou obsazenost. Pro zohlednění vlivů konkrétních klimatických podmínek v lokalitě během různých let lze provést přepočet spotřeby tepla pro vytápění denostupňovou metodou.

Shell and Core Pokud je budova projektována jako Shell and Core a některé konstrukce a materiály nejsou známy a není možné je odhadnout, tak se ve fázi certifikace projektu nezapočítávají. Obdobně se postupuje i u standardně projektovaných budov. Výpočty jsou pak upřesněny až po kolaudaci v procesu finální certifikace.
Rekonstrukce Do hodnocení vstupují jen rekonstrukcí přidané materiály a prvky budovy. Původní konstrukce a zařízení se do výpočtu nezahrnují. Použijí se stejné kriteriální meze jako pro nové budovy.

Hodnoticí moduly

Do hodnocení vstupují výsledky z modulů:

  Následuje detailní popis hodnocení v jednotlivých modulech.

  Celkové vyhodnocení kritéria

  Výsledné hodnocení kritéria odpovídá dílčímu výsledku modulu:

  HEUP = HEUP.PE

  kde:

  HEUP – Hodnota celkové měrné roční produkce ekvivalentních emisí PO43‐

  HEUP.PE – Hodnota měrné roční svázané produkce emisí emise PO43-ekv.

  Specifické kriteriální meze

  Do kriteriálních mezí vstupuje celková měrná roční produkce emisí PO43‐ekv. v kg PO43‐ekv./(m2.a).

  Tab. EUP.BD.1:  Kriteriální meze pro EUP Potenciál eutrofizace prostředí

  Celková měrná roční produkce emisí PO43-ekv. HEUP
  [kgPO43‐ekv./(m2·a)]
  Body
  ≥ 0,0700 0
  0,0655 1
  0,0610 2
  0,0565 3
  0,0520 4
  0,0475 5
  0,0430 6
  0,0385 7
  0,0340 8
  0,0295 9
  ≤ 0,0250 10

  Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.

  SBToolCZ: On-line metodika verze 2020.test. Vytištěno z webu www.sbtool.cz/metodika, kritérium E.EUP a modul(y) typologie: RD.
  Copyright ČVUT v Praze a Národní platforma SBToolCZ.